یک:
قدیمی‌ترین سند فارسی موجود در ژاپن چند بیت شعر است که در سال 1217 میلادی (اواخر قرن 6 هجری) نوشته شده است. این یادداشت را یک راهب ژاپنی در سفری که به چین رفته از چند «خارجی» گرفته و با خود به ژاپن برده است. این سند اکنون در فهرست «اموال فرهنگی مهم» ژاپن ثبت شده است.
دو:
کِی‌سِی (慶政) راهب ژاپنی در حاشیه سند نوشته است: «در بندر گوان‌جو (泉州) روی کشتی سه خارجی را دیدم. برایم به خط نان‌بان (南番) ذکرهای بودایی نوشتند». «نان‌بان» به اقوامی که در جنوب و جنوب‌غربی چین زندگی می‌کردند گفته می‌شد. راهب این یادداشت را برای استاد خود سوغات برده است.
سه:
این سند به مدت چند قرن در یک معبد و سپس در موزه ملی کیوتو نگهداری می‌شد با این تصور که متنی بودایی به خط مردم نان‌بان است. در سال 1909 پروفسور توئورو هانه‌دا استاد تاریخ، برای اولین بار فارسی بودن سند و بی‌ارتباط بودن آن با بودیسم را کشف کرد و اشعار را در یک سخنرانی ترجمه کرد
چهار:
یادداشت به زبان فارسی و به خط نسخ نوشته شده و شامل یک بیت از ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی، یک بیت از شاهنامه فردوسی (داستان رستم و اسفندیار) و یک رباعی از شاعری ناشناس (شاید از خود نویسنده یادداشت) است. بیت سوم این رباعی تا کنون به درستی خوانده نشده است
پنج:
این سند و سرگذشت آن به قلم خانم امیکو اوکادا در آذر سال 1367 در روزنامه کیهان معرفی می‌شود. مرحوم قاسم هاشمی نژاد با الهام از دستخط مادربزرگش خیرالنساء که سواد قرآنی داشت متن رباعی را بازخوانی می‌کند و در این یادداشت شاعرانه، خوانش پیشنهادی خود را ارائه می‌کند:
* مصراع سوم

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ayat Hosseini

Ayat Hosseini Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Ayatto

23 May 20
1-
#رشتو
معرفی کتاب #میکادونامه مثنوی حماسی در ستایش ژاپن، سروده شده در سال 1284 هجری خورشیدی
پس از جنگ‌های ایران و روسیه در زمان فتحعلیشاه قاجار و جدا شدن بخش‌هایی از ایران طی- معاهده_گلستان و معاهده_ترکمان‌چای، روسیه در نظر ایرانیان به دشمنی قدرتمند و شکست‌ناپذیر تبدیل می‌شود.
2- در سال 1283 جنگ‌های ژاپن و روسیه آغاز می‌شود که به پیروزی ژاپن و امضای معاهده پورت‌اسموث می‌انجامد. ایرانیان در روزنامه‌های ‌فارسی‌زبان آن دوره می‌خوانند که جزیره‌ای کوچک به نام ژاپون که به «مملکت شمس طالع» مشهور است نیروی دریایی روسیه را نابود کرده و دلگرم و امیدوار می‌شوند.
3- بسیاری از روشنفکران ایرانی درباره این جنگ می‌نویسند، اما در این میان، شاعری گمنام و مشروطه‌خواه به نام حسینعلی تاجر شیرازی در عرض دو ماه مثنوی حماسی بلندی درباره جنگ‌های ژاپن و روسیه مشتمل بر دو هزار بیت در بحر متقارب (وزن شاهنامه) می‌سراید و نام آن را میکادونامه می‌گذارد
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!