בוקר אור מבית המשפט המחוזי בירושלים. משפט נתניהו, עדות אילן ישועה, היום הראשון לחקירה הנגדית.
כאן מתחיל #שרשור דיווחים שוטפים
ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ' מעמת את אילן ישועה: "העדת שאף פעם לא הקלטת בטלפון" עם מזכר מהחקירות לפיו יש הקלטות של צדדים שלישיים
אילן ישועה: לא יודע על מה מדובר, באמת לא הקלטתי, אולי בני משפחה, אולי הקלטות לא קשורות, באמת לא זוכר
ז'ק חן: לא ידעת שההקלטות האלה בידינו
חן: למה לא הקלטת את הפגישה עם אלוביץ'? אם כבר הקלטת שיחות טלפון. כשאתה יודע להקליט וקל להקליט.
ישועה: אמרתי שאני לא מקליט אנשים, לא זכרתי שהקלטתי, מסרתי את הטלפון מרצוני
חן: כשאתה מגיע בפעם הראשונה למשטרה אתה לא מוסר הקלטות, אתה מוסר התכתבויות, כשאתה חוזר הביתה אתה שולח הקלטות, אין בין ההקלטות שאתה שולח, זכר להקלטות שהקראתי לך עכשיו (אחרות שלא קשורות, צדדים שלישיים)
ישועה: היו הקלטות באפליקציה שבה השתמשתי. בטלפון הייתה עוד אפליקציה שבה כנראה הקלטתי, לא זכרתי, חוץ מזה מה בדיוק אני מסתיר, העברתי את הטלפון אחרי יום, לא מחקתי את האפליקציה, אפילו לא מודע, זה מראה לך כמה לא התעסקתי
ישועה: אתה מציג דרמה כאילו שלחתי הקלטות רק מאפקליציה אחת, עובדה שאחרי יום מסרתי את הטלפון...
חן: ההקלטות התגלו אחרי... כולל נושא מחיקת שיחות, נדבר על זה בהמשך המשפט. אנחנו לא בוויכוח, אני שואל
ישועה: אחרי 24 שעות קיבלו הכל, זה רלוונטי לשאלתך
כעת דיון על מזכר שהתקבל מהתביעה וז'ק חן רוצה להציג לבית המשפט. השאלות מבוססות על האמור במזכר.
חן: מציג כתבת תחקיר של העין השביעית מ 2013 שכתבו איתמר ב"ז ואורן פרסיקו @the7i
(אורן יושב באולם העיתונאים אגב)
ראה פסקה 3
עובדים ששוחחו עם העין השביעית, חלה מגמה מדאיגה בכרסום... התערבות בעבודת העיתונאים... העיתונאים מתכופפים או עוזבים... ניסיון להקים ועד שנגדע בהסכמה
-זה נכון?
ישועה: 8 חודשים אחרי שהתחילה המעורבות והלחצים באו לביטוי, לכן הייתה התערבות גוברת של ההנהל והפעלת שיטות צנזורה שונות, זה לא מקרה שהכתבה יוצאת 8 חודשים אחרי ששאול מתחיל בלחץ, אז זה עוד לא יצא החוצה שהסיבה לזה פוליטית, ייחסו הכל לאינטרסים מסחריים...
ישועה: אתה שואל אם היו התערבויות שלי כמנכ"ל מסיבות מסחריות שלא קשורות לתיק? כן. אבל לא באותה תדירות
ז'ק חן: 30 עיתונאים מדברים על אינטרסים מסחריים...
ישועה: חשבו שכתבות אוהדות לליכוד נוגעות לקמפיין לליכוד. מבחינתם זה אינטרס מסחרי
ז'ק חן: תחקיר העין השביעית מגלה כיצד במקביל לטיפוח מערכת החדשות, החלך והתעצם כוחו של העומד בראש החברה... המנכ"ל אילן ישועה אינו מכחיש, בראיון הוא מסביר את ההכפפה של המערכת לצרכיה העסקיים של החברה, חלק קטן אך צבעוני באימפריית התקשורת של אלוביץ'
חן: אתה לא מכחיש שהתערבת והיית מעורב והסברת שהייתי מעורב בהכפפת האינטרסיים המסחריים של החברה
ישועה: לחברה יש גם שיקולים מסחריים, לא מתבייש להודות, למיטב זכרוני אני אומר בכתבה... - לא רציתי להכחיש כי זו האמת - אני אומר שם שבמאזן יש גם שיקולים מסחריים, ואני אומר שזה שאני מתערב יכול להיות שזה טעות, זה מה שאני זוכר... תמיד אמרתי
חן: האמירה שלך הייתה שמנכ"ל לא מתערב בתוכן ובעריכה, עכשיו אתה אומר דברים שונים
ישועה: זה לא דברים שונים. בהקשר של סיבות פוליטיות זו הייתה תשובתי. בהקשר של סיבות מסחריות מנכ"לים מתערבים לפעמים (אני לא מתבייש להודות בזה - אמר קודם)... שאלה של כמות ומינון
חן ממשיך להקריא מתחקיר העין השביעית: ישועה הפך לדמות מעורבות, המנכ"ל מעורב בהחלטות המערכת... ישועה עצמו מתייחס לעצמו כמו"ל האתר, הוא אומר בכנות, הוא רשאי להתערב בתכנים אם יש פגיעה בתוצאות העסקיות ואם בפרסום אין אינטרס ציבורי
ישועה: מעורבות מינימלית וברמה נמוכה וסבירה כפי שקורית בכל האתרים, לפעמין שיקולים מסחריים, היו דוגמאות קיצוניות, האתר התחיל לבנות את צוות הכותבים, חשבתי שהרמה נכונה, המעורבות שלי לא הייתה אינטנסיבית
חן ממשיך להקריא מהתחקיר: עובדים שמעידים שהמנכ"ל מעורב... מדבר עם אנשי הדסק... מבלה שם שעות ארוכות...
ישועה: לא ביליתי שם שעות ארוכות... לא השתתפתי בישיבות מערכת... עברתי בחלל פעם או פעמיים ביום עשיתי זאת בשאר אגפי החברה
חן מקריא: נקודת השבר הראשונה אומרים עובדי וואלה הייתה עזיבת העורך הראשי משולם ב 2010. מאז הם טוענים המצב החריף מבחינת ביצועיה העסקיים (פסקה אחרונה עמוד 6)
השאלה: כאשר מדובר על החברה וההתערבויות במישורים העסקיים - על איזה חברה מדברים - וואלה או בזק או שתיהן?
ישועה: התערבויות במישור העסקי משיקולים מסחריים היו משני סוגים - נושאי וואלה, מפרסם שלא רוצים להרגיז... ושיקולים שקשורים - אם וואלה בקבוצת בזק לא תפרסם נגד יס וכו'...
בעיקר למפרסמים ולעיתים נדירות דברים שקשורים לבזק, סכסוך עבודה בפלאפון - וואלה לא תהיה הראשונה שתסקר
חן מצטט מהתחקיר
ישועה: יכול להיות בפעם או פעמיים שכתבו משהו חיובי או שלילי אז אולי פירשו משהו שאמרתי...
חן: לא היה נהוג לכתוב נגד האינטרסים של בזק?
ישועה: נכון
חן: לפני שעולים פרסומים על בזק הייתם יושבים ומדברים על זה?
ישועה: לא היה כתב לענייני תקשורת... יחסית היה קל לחיות עם זה
חן: התייחסות לדברי אבירם אלעד בחקירתו:
"באותה תקופה הייתה הנחייה גורפת שלפני שעולים פרסומים על קבוצת בזק היו דיונים על זה" - נכון או לא?
ישועה: דיונים או שיחת טלפון...
הפרקליטות עו"ד יהודית תירוש: אם אפשר להציג את מלוא הפסקה מהחקירה
חן: אומר אבירם בחקירה שאתה הנחית
ישועה: הייתי המנכ"ל, נכון
חן: האם לגיטימי שאתר חדשות ישקול שיקולים עסקיים של הקבוצה?
ישועה: בעולם אידאלי לא, בחיים ככה זה עובד
בעולם אידאלי הכי טוב לא לעשות מעורבויות...
כששאול הנחה...
חן: זה זורם... למה בכל פעם אתה מכניס את השם שאול...
התנגדות הפרקליטות: אי אפשר לא להגיד לעד מה להגיד, מבינים שהוא לא רוצה שיגיד שאול...
שופט: גברתי מודאגת יותר מדי... זו חקירה נגדית...
חן חוזר לתחקיר של העין השביעית
אחד מכתבי וואלה אומר שאתה העורך של וואלה. אם אתה רוצה להוריד כתבה או מאמר זה קורה. המעורבות שלך... זה נכון או לא?
ישועה: אז הוא אומר. לא התערבתי יותר ממנכ"ל אחר.
בפירוש לא הייתי עורך
חן: בהמשך התחקיר... פירוט של כתבות שמתערבים בהן...
אלה הדוגמאות, סוגים...
מקרה אחר שעורר מהומת רשת... ביקורת טלוויזיה
חן: הכתבים עשו כתבה עם 30 עובדי וואלה, ואפיינו 3 סוגים של מעורבויות ונתנו דוגמאות, האם אתה מסכים לתיאור?
ישועה: לא.
ישועה: יולי 2013. באותה תקופה המעורבות הייתה כל כך אינטנסיבית ויומיומית שאפילו ינון כתב לי מזו ההשתלטות... זו הייתה הרוח הרעה... לפני כן במשך שנים לא היה דבר כזה...
ישועה: ינון כותב לי אז לפני הכתבה, יצאנו מדעתנו השתגענו, השתלטות על המערכת... - זו הייתה התסיסה רק שהסתרתנו, וינון יושב לידי בכתבה ואומר שהכל בסדר והמנכ"ל לא מתערב ולפני זה כתב לי
שופטת: מהי הרוח הרעה? תבהיר?
ישועה:אנחנו כבר נמצאים 7-8 חודשים עמוק בתוך המעורבות האינטסיבית של העריכה באתר על רקע הלחצים של שאול. ינון כותב לי: יצאנו מדעתנו השתלטו על המערכת.
ישועה: את העיקר בכתבה אין, מייחסים לשיקול דעת לגחמות, רוב השינויים נבעו מלחצים פוליטיים שבכתבה לא מכירים כי הסתרנו, ומיעוטם הבטל בשישים... מייחסים לדברים האלה (מסחרי)
ישועה: להם ניתי ביושר שמנכ"ל מתערב מעת לעת בשיקולים מסחריים. התיאור בכתבה לא נכון. הרוב היה פוליטי. הם רואים את הלחץ והרוח הרעה, אז מייחסים לזה שהמנכ"ל עושה והמנכ"ל אשם
ישועה: העוצמה של המערבות שלנו והשטף שגרם להליכה של הולכת ראשית ומינוי של עורך שכותב לי: תיכף אכתוב טוקבקים על שרה...
בכתבה לא יודעים את זה
ינון יושב לידי ושותק (בראיון). אומר שאף פעם אני לא נותן שום הוראה
חן: העיתונאים לא ראו את הלחץ?
ישועה: בתקופה ההיא הסתרנו
חן: האם מבחן התוצאה לא דיבר בעד עצמו? אתה אומר שהעיתונאים לא ראו את התוצאה כהטייה?
שופטת: האם הייתה תוצאה כזו נראית לעין?
ישועה: הסתרנו את זה, חצי שנה ראשונה, אני אמרתי לינון וינון אמר... הסתרנו כלפי מטה... אנשים אמרו לא רוצים להרגיז את הליכוד כי יש קמפיין
התחקיר הוא לא אנציקלופדיית בריטניקה
שופט: ההתערבות נעשתה משיקולים פוליטיים...?
ישועה: התכוונתי לסיקור המוטה, למערכת הלחצים להיטיב עם רה"מ ומשפחתו
ז'ק חן מהתחקיר: 12 באפריל כינס ישועה פורום עורכים וכתבים ונזף בהם בעקבות מהלך פיטורים והשקעה, קרא להם כפויי טובה, והבהיר שכתבות - אם משיקולים מסחריים או פוליטיים... אתר וואלה ישראלי, פטריוטי...
ישועה: התיאורים בכתבה כזו יכולים להיות מוקצנים... יכול להיות שבאפריל קראתי להם ודיברתי
ישועה: יכול להיות שאמרתי שיש גם שיקולים מסחריים וגם פוליטיים וייתכן שלפעמים נקבל החלטה שלא תרצו... אולי התחלתי להכניס את הנרטיב מלמעלה שהוכתב לי, שוואלה לא שמאל לא ימין - ישראלי
ישועה: לא הסתרתי בראיון שיש מתח... אמרתי שיש בכל גוף עיתונאי מתח בין התוכן למסחר
ישועה מדבר עוד על המתח בין התוכן למסחר... שזה בכל העיתונים "יכול להיות שבעיתון 'הארץ' לא"
חן מקריא עוד קטע מהתחקיר: האם לגיטימי בעיניך שאתה כמנכ"ל מחליט מהן שטויות ומה לא, מה ערך ציבורי ומה לא
ישועה: חושב שבעקרון מנכ"ל לא צריך להתערב בתוכן. בתוך המתח הזה עדיף לא להתערב ואולי זו הייתה טעות, אמרתי אז ואומר היום.
ישועה: עמוס שוקן היה דירקטור - התייעצתי איתו, איש חכם, הגון אינטגריטי - שאלתי האם אתה מתערב? "אמר לי מבחן השטות" רק אם שטות אז אולי להתערב
ישועה: לא התביישתי להגיד... יש מתח בין המסחר לתוכן, אבל זה לא מתקרב לאחוז מהמעורבות של הסיקור המוטה שבתוכה חיינו בזמן הכתבה הזו...
חן: שאלתי שאלה, ענית תשובה, למה אתה טורח להוסיף תוכן שמדבר על סיקור מוטה ועל ההשפעות של שאול... לא שאלתי... למה אתה טורח?
ישועה: מה אנחנו מיתממים, אתה שואל שאלה נקודתית שמתארת קו ואתה שואל אם נכון ו-30 עיתונאים... אז אני נותן הקשר רלוונטי. זה רלוונטי מה שאמרתי
ישועה: אתה לא חושב שזה רלוונטי שאנחנו כבר בתוך הנושא של הסיקור המוטה...
חן: בסיכומים נבהיר מה רלוונטי
חן לשופטת: הוא עד ולא צד
שופטת: אנחנו בחקירה ולא בוויכוח
חן על כתבת התחקיר: מרואיין הגדיר שלעבוד תחתיך "זה אביוז" כמנהל... מרואיינים רבים מספרים שהמנכ"ל משפיל עובדים בנוכחות עמיתיהם... "סדיסט" - האם נכון?
ישועה: לא נכון... אני בוס תובעני... ברור שלפעמים כשמנכ"ל אומר מה שהוא חושב, זה אולי קשה לעובדים... הייתי בגובה העיניים
ישועה: לא מסכים עם הדבר הזה, יעיד על זה, הצלחנו לשמור על אווירה טובה למרות הכל
לא היו ישיבות איתי, לא הייתה לי ישיבת מערכת
הישיבות לי היו עם ההנהלה
המנהלים שעבדו איתי לא עזבו, היו יחסי חברות, בהחלט בוס תבועני ויכול להיות בוטה וגם יכול להודות בטעות
חן מציג לבימ"ש ראיון של ישועה שהתפרסם באותו יום בתגובה לתחקיר העין השביעית 18.7.2013
חן לישועה: בעמוד הראשון מנכ"ל וואלה מגדיר עצמו מו"ל, משמעותה האיש שעומד מעל המנכ"ל והעורך הראשי גם יחד - מסכים לאפיון?
ישועה: הסברתי איך דברים עובדים... בוואלה עד להגעת שאול... כל עוד היינו חברה ציבורית לא היה מי שתפקד כמו"ל,... במובן הזה תפקדתי כמו"ל. ברור שמרגע ששאול נכנס למעורבות, המו"ל האמיתי היה שאול. הוא קבע מי המנכ"ל ומי העורך, וביקש להכתיב את הקו של המערכת. האמירה נכונה לתקופת המעבר
חן: כתוב "בוואלה המנכ"ל הוא המו"ל", לא כתוב תקופת מעבר... התוספת שנתת בעדות שלך לא נמצאת
ישועה: עובדה שטלי בן עובדיה הלכה... מי גרם לה ללכת? אני הרי רציתי שהיא תבוא
חן: לעיתונאי אתה אומר בראיון בוואלה המנכל הוא המול?
חן: האם הדברים שמובאים מפיך נכונים או לא? שיקרת לכתבים?
ישועה: עונה לשאלה הראשונה
חן: האם אמרת?
ישועה: אמרתי.
חן: האם זה נכון?
ישועה: לא
שופטת: הוא אומר שזה לא מדויק כי הייתה תקופת מעבר
חן: זה לא עונה במפגיע, לא הסביר לכתב שזו תקופת מעבר...
ישועה: מה רצית שאסביר לכתב שטלי בן עובדיה פוטרה כי שאול נכנס לתפקיד המו"ל?
חן על הראיון: תחת הכותרת "מבחן השטות" אתה מסביר ששאבת אותו בהשראת מו"ל הארץ עמוס שוקן... (התערבות רק בדברים חסרי משמעות, שטות גמורה שאין בה ערך)
האם אמרת?
האם נכון?
ישועה: כן וכן
חן: כשתנאי השוק נעשו קשים מהעבר, גברה התערבות... ישועה מכחיש מכל וכל וגורס כי טענות עובדיו אינן אלא קשקוש מוחלט. תפקידו זהה לתפקיד שנשא לפני 5-6 שנים
האם אמרת? האם ההכחשה נכונה?
ישועה: יכול להיות שאמרתי לא נכון
חן: כלומר ש.ק.ר ? (ישועה מחא על המילה "משקר" קודם)
ישועה: ה.ג.נ.ה על הבוס
חן: 23.1.18 בחקירה ישועה "ביבי הורס את המפעל הציוני"
אמרת את זה לחוקרים, אמירה קשה, זוכר שאמרת?
ישועה: אמרתי
חן: זו אמירה קשה שאמרת במערכת וכולם ידעו, נכון? זה היה המוטו במערכת?
ישועה: אמרתי את האמירה, בהקשר מסוים, זו הייתה תגובה, לא שאתה קופץ מהכתבה ב- 2013 שהמנכ"ל הכל יכול מכוון את העובדים
זה נאמר כריאקציה לסיקור מוטה ואביוז
ישועה מבקש מהשופטים שההגנה תציג לו את החומר הרלוונטי לקריאה
ישועה: במקרה הזה אני זוכר
ישועה: ההקשר של הדברים שנאמרים בחקירה, רצף שאלות. לפעמים אני אומר דבר מסוים, ואז הבהרה.
אמרתי את הדבר. דבר קשה להגיד. אמרתי - תוצאה. תוצאה של תקופה ארוכה של אביוז שעשו לנו שכבא אין לי מה להגיד. אני אומר לאנשים, אנחנו עושים את הדברים אבל זה לא בא מאיתנו...
אני לכשעצמי חושב שהוא הורס את המדינה אבל אין לי ברירה... הבטיחו שזה לתקופה מסוימת, בהקשר הזה נאמר, חשבתי שטוב שידעו את הדבר כדי לאזן, הם היו בסירוס עצמי וצנזורה מוחלטת... כשהצנזורה לא תהיה מוחלטת... תוצאה של תהליך קשה
חן: אתה אומר - רצית שידעו - כדי שבכל זאת יעשו... כלומר ביקשת להשפיע עליהם באמצעות העמדה הפוליטית הזו?
ישועה: זה כדי להסביר למה עושים - שזה לא בא מההנהלה. רציתי שידעו... ראיתי שלא כותבים כלום. רציתי שידעו, שיהיה איזה איזון, שיעלו משהו, למרות שידעתי שאם זה יעלה זה ירד אחרי 5 דקות
חן: כלומר רצית להשפיע עליהם... לא באת ואמרת "לוחצים עליי"... מוטו שלך
ישועה: זה לא היה מוטו, שם סייגים... לא זוכר את רצף השאלות... מה זה מוטו? לא אספתי את המערכת ואמרתי זה המוטו. כופים. דברים הזויים. ואז בתוך זה, אמרתי את זה פעם פעמיים באותה תקופה
ישועה: אמרתי גם כי התביישתי בדברים
חן מקריא: המערכת - אקרוס דה בורד - הם ידעו את העמדות שלי, ידעו שאני מצביע לבוז'י. הייתי מתבטא בחופשיות. תמיד אמרתי שאני חושב שהוא עושה דברים נוראיים
היית מתבטא מאוד בחופשיות - בניגוד למה שאתה מתאר כאן... כלומר כולם ידעו
זה שונה בלשון המעטה מהרושם שניסית ליצור להשפעה של דעותיך
ישועה: אני מבקש לקבל כמה עמודים מהחקירה, כי אחרת דברים יוצאו מהקשרים.
אומר הדברים שאמרתי היו אחרי תקופה ארוכה של אביוז, כשנאלצתי לתרץ את מה שאני עושה במערכת כשנאלצתי להסביר דברים מטורפים שעשינו, יכול להיות שבחקירה, תיארתי יותר בוטה. לא עברתי עורך עורך...
ישועה: יש מקרים שהיינו צריכים להוריד ידיעות של משפחות שכולות כי זה לא מתאים למשפחת נתניהו
חן לישועה: אתה עדיין בדעה הזו? (שביבי הורס את המפעל הציוני)
פרקליטות מתנגדת: הדעות שלא לא רלוונטיות
חן מבקש להשיב, ישועה יוצא
חן: כשהוא אומר בחקירה שהמוטו שלו שהוא הורס את המפעל הציוני והוא אומר שהמערכת יודעת מה הוא מצביע ומתבטא בחופשיות, לדברים יש משמעות עצומה לשאלה בלב המחלוקת
חן: בדבר ההטייה של האתר, מול מה הזוג אלוביץ' היו צריכים להתמודד, ההיענות החריגה, אלה דברים שהעד העיד על עצמו במשטרה, מבקש את ההסבר, אין דבר יותר לגיטמי, האם העמדות הפוליטיות שלו, האם האופן שבו הוא מתבטא כנגד ראש הממשלה, האם זה משפיע על העדות שלו? עד כמה העד מעוניין או מוטה,
שאלתי אם מתחרט... וחוזרת השאלה מתוך אילו מוטיבציות
לא מעניין אותי מה הוא מצביע מאחורי הפרגוד
שופטת: העד ישיב לשאלה, תכניסו אותו
ז'ק חן: האם אתה עדיין בדעה שראש הממשלה הורס את המפעל הציוני?
אילן ישועה: כן
ז'ק חן על תיאור התערבויות בחקירה: סוף 2012 ותחילת 2013 כשאתה מדבר ואתה נותן סימן של הקמת אולפן החדשות
ישועה: נכון
חן: הקראתי ציטוט - מתי התחילו המעורבויות, ואתה אומר באופן טבעי ובאופן נורמלי... גם כשלא הייתי מעורב בכלל...
עומד מאחורי זה?
ישועה: כן
חן: אתה אומר בחקירה... הסיבה פרוזאית... לפני חברה ציבורית ודח"צים לא היו נותנים לעשות...
החוקר שואל אותך, מתי נמחקתם?
ואתה אומר לחוקר לבדוק... זה קורה באמצע 2012
חן וואלה נמחקה מהבורסה באפריל - 8 באפריל, ולכן ועל סמך תשובותיך שההתערבות החלה לאחר מחיקת וואלה...
ישועה: לא אמרתי מיד, לא נתתי חודש מדויק
(חן מציין שישועה אמר שההתערבויות החלו סביב סוף 2012)
חן מציג התכתבות בין ישועה לאלוביץ' מ- 5.4.2012 - 3 ימים לפני המחיקה של וואלה בבורסה
הסאונד התנתק והעיתונאים לא שומעים
הסאונד חזר ואנחנו שומעים מאמצע הדיון בהתכתבות---

חן: אתה אומר "אני מטפל תיכף ירד מהראשית" איך אתה כמנכ"ל וואחלה יכו להשפיע ולרדת שתיכף זה ירד מהראשית באתר מתחרה "גלובס"
ישועה: ניצלתי את הקשר החברי בין וואלה לגלובס
חן: אתה אומר שאתה תפנה לאיתן מדמון...
ישועה: הוא שולח לי את הכתבה
ישועה: זוכר ששאול דיבר איתי וביקש ממני לפנות לאיתן
חן: לפני 30 שניות לא זכרת את האירוע
ישועה: נתת לי לקרוא ואז נזכרתי באירוע
חן: בהמשך להתכתבות, אתה אומר שאיתן מדמון, אחרי שהוא מבטיח לך שזה ירד מהראשית של הגלובס, אתה כותב לשאול, "שביום ראשון הוא יתן לך תמונה מלאה", "הוא מבין שהגזימו ומוכן לתקן וצריך לנצל זאת"
חן: הוא - מדמון?
- כן
חן: לנצל זאת - זו הצעה שלך לשאול?
- כן
חן: ואז אתה מדווח בשעה... "ירד" - הכתבה בגלובס?
ישועה: כן
בהמשך... אתה מעביר הודעה לשאול... "סורי... יוזמה מקומית של עורך..."
חן: אני מבין מזה שחברך מנכ"ל גלובס מתנצל על תוכן שפגע בקבוצת בזק
ישועה: נכון
חן: אתה כותב לשאול: "ברור אני פועל בכל הכוח לעצור את זה, בנוסף חשוב לעצור..." - ?
ישועה: כתבה נגד בזק
חן: אתה אומר שיש קמפיין צריך לפעול בכל הכוח... מי היריב?
ישועה: לא זוכר מי היריב, דובר על פרסומים נגדו
חן: העדת שמנכ"ל של אתר לא מתערב בתוכן, והנה אנחנו רואים שלא רק שיתערב, אלא אתה פונה למנכ"ל שמתערב בידיעות באתר אחר. תגובתך
ישועה: אמרתי שזה יכול לקרות, לא הרבה... עד גבול מסוים
חן: אתה משוויץ בפני שאול איזה כוח יש לו לעשות, שהוא מוכן להוריד כותרת בעיתון כשזה לא מתוך צדקת הדבר
ישועה: זה החריג, עשה טובה לחבר
חן: אתה מבקש להיפגש עם מדמון כדי "לוודא שאין בעיה במודפס בראשון"... "אם תיווצר אווירה מתאימה אסע אליו במוצ"ש, זה עדיף מהרבה בחינות"
ישועה: היכולת שלי ללחוץ עליו בסיטואציה של אחד על אחד
חן: שאול כותב לך, עצירת המתקפה חשובה יותר ממאמר מתקן
ישועה: שאול ביקש ממני משהו מול ערוץ 10..
חן: התכתבות למחרת היום 21.4.2012
ישועה כותב לשאול:
- אדבר עם איתן בצאת השבת. אם תיווצר אווירה אסע אליו, אם לא ראשון. עברתי על העיתונים, ברור שזה מתומזר... הוא היה נותן לי אזהרה אבל כנראה שהגביר בעסק והוא (איתן) מחויב לו
חן: מי זה הגביר?
ישועה: לא זוכר, שתי אפשרויות: או פישמן או נוני
הגביר זה לא שם שלי זה שם שאלוביץ' נתן לי
חן: מי מחוייב לו?
ישועה: איתן
חן: ואלמלא היה מחוייב לו היה נותן אזהרה מראש
ישועה: על הכתבה שהתפרסמה
חן: מה מתוזמר?
ישועה: כנראה שהיה קמפיין שלם נגד בזק
שופטת: אתה לא זוכר בדיוק?
ישועה: ההקשר ברור לי, היו עסקאות...
חן: כל מה שקשור לשאול, אתה זה הוא זוכר מצוין
חן: הודעה מאיתן מדמון: "רוצה לעזור בגללך ובגלל האישיות החיובית של הבוס שלך"...
התנגדות הפרקליטות: כשחברי הציג שהשיח עם שאול והבקשה מול איתן מדמון בגלובס נאמר כאן לראשונה... זה נמצא בהודעות (בחקירה) לא אמר כאן לראשונה
חן מבקש להציג התכתבות 28.5.2012
שאול לישועה: הי אילן, עם חברים כמו איתן לא צריך אויבים. להלן סמס ממוטי שרף איש יחסי הציבור שלונ. כל יום חזית חדשה. בגלובס הכתבה הערב ממאוזנת אבל העריכה נוראית...
ישועה לשאול: נאלץ להודות בצער שאותה מחשבה חלפה במוחי
חן: שאופן העריכה נוראי?
ישועה: כן
חן מצטט התכתבות ישועה לשאול: "למה אתם לא זורקים הערה... הייתם אומרים..."
חן: אתה מבקש שיתערבו
ישועה: כן
חן התכתבות: "מנוולים... הגביר כאן בן בית" - מי?
ישועה: מנוולים - העיתונאים, הגביר... לא זוכר אולי נוני
חן: אתה ממשיך לשאול: "זו לא עיתונאות זו הסתה"
ישועה: האש התחילה ששרפו את הגשרים. החום התחיל בזה שהוא אומר ששורפים את הגשרים
יש כאן דיאלוג בין הבוס ואני נחמד איתו.
ישועה: אני מרצה את שאול. תקרא את הרצף
חן מקריא:
שאול: "איך אנחנו אמורים לדעת. הם שורפים את הגשרים איתי"
ישועה: "זה ממש לא עיתונאות, זו הסתה"
למה אתה מתכוון?
ישועה: שאול מתלונן לי ובוכה לי שכל העולם נגדו ועושים נגדו קמפיינים. אמרתי שאיתן לא משוכנע שהכתבה... אני מאמץ את הנרטיב שמסיתים
ישועה: חשבתי שזה לגיטימי שהוא נעזר בי לאינטרסים של הקבוצה, רציתי קשר טוב, בא היו"ר שלי ואומר שתוקפים את הקבוצה, יש קשרים... אני מסייע לו... האם רציתי לצבור אצלו נקודות? כן
חן: ההתערבות מול גלובס - לגיטימי או לא לגיטימי?
ישועה: פונה בוס ומבקש עזרה במשהו שקשור לקבוצה. מלחמות תקשורת זה מה שוקרה. אם זה היה נמשך אחרי זה יום יום... - וזה לא קרה - לאורך זמן לא לגיטימי.
חן מקריא התכתבות:
שאול: מי אחראי לכותרת
ישועה: אני לא מחפש לעצמי עבודה או השפעה. אבל בהתקפה מהסוג הזה כל הכוחות צריכים לפעול יחד. שגיא הדס או שרף יזרקו לי מילה כשסיפור כזה מתפתח, ואז נפעיל לחץ למיתון הכותרות שלא יגיע למצב כזה של הסתה...
חן: אתה (ישועה) מוסיף שמי שאחראי לכותרת זה חגי גולן בלי ספק. כותרת ראשית זה הוא
חן: אתה אומר תשתמשו בי, אתה לא פאסיבי. אתה משדל את שאול להשתמש בך
ישועה: אתה מתאר כאילו זה דו שיח חד צדדי... זה מתחיל ששאול פונה אלי בתלונה. לא אמרתי שאני פאסיבי. יש דו שיח בין יו"ר למנכ"ל. לא המצאתי את בקשת העזרה. הוא מתחיל בתלונה. "עם חברים כאלה לא צריכים אויבים".
אני מציע
(ישועה מתרעם כאילו חן מנסה להציגו כיוזם בזמן שהוא מגיב)
חן: אתה בא ואומר לו שפעם הבאה... כוחות... ואני אפעל..
ישועה: כן.
חן: אתה בא מעולמות המדיה...
ישועה: באתי מעולם התוכן והטכנולוגיה ולא מהמדיה. הפוך. באתי מתוכן וטכנולוגיה, זו פעם ראשונה שאני נמצא בגוף מדיה. אני נמצא 6 שנים. שאול כבר 30 שנה.
חן: אתה מציע להשפיע בעולמות תוכן
ישועה: לא יודע איך לא התאפקת מלצחוק כששאלת את השאלה, אתה אומר אתה בעולמות התקשורת ושאול לא, הרי שאול טייקון תקשורת שמבין הכל פי אלף יותר ממני... לתאר שאני המומחה הגדול, מי שמכיר הרבה יותר טוב ממני זה שאול
ישועה: יו"ר מבקש ואני נענה לו ברצון. לא טענתי שאני פאסיבי
חן: מכיוון שציינת ששאול היה טייקון תקשורת, להבדיל ממך שהגעת רק ב 2006. מהם גופי התקשורת שהוא הבעלים שלהם?
ישועה: כששאול קנה את בזק ב- 2010, קראתי, היה כתוב שזה טייקון תקשורת, היה כתוב שהוא מכיר לפני ולפנים את השוק.
חן: אז הידיעה ששאול טייקון תקשורת...
ישועה: אני מבין שמדהים אותך שהיה כתוב בעיתונים ששאוך הוא טייקון תקשורת אבל זה מה שקראתי עליו, וכשהכרתי אותו, הוא הכיר את כולם... הקונטקסט של הסיוע, היו"ר ביקש עזרה, להציג אותו כמי שלא מבין בשוק התקשורת ואני... זה מגוחך
חן: למי הוא פונה לעזרה? פונה אליך... הרי "טייקון תקשורת" למה לא התקשר?
ישועה: הוא לא פנה רק אליי. אתה משווה אותי אליו. המנכ"ל שכיר תחתיו. הוא רואה שוואלה מחובר לערוץ 10 ועוד. יש עסקאות. מי אמר לך שהוא פנה רק אליי?
לא נראה לך שיש לו יותר קשרים?
חן: אתה מדבר על ההשערות שלך כאמת...
השופטת עוצרת את הדיון
ומכריזה על הפסקה של 35 דקות
חזרתי מההפסקה כמה דקות אחרי שהתחיל הדיון אח"כ אשלים לכם את מה שהיה. ממשיכה כרגע להקליד את מה שיש עכשיו
ישועה: הזדמנות לרייטינג שאני רואה. אני נמצא בסביבה שבה יש רצף דרישות הזויות. אומר אפיק את המיטב
חן: אז הייתי מוכן להפיק ראיון ארוך
ישועה: כן
חן: אתה מנסה לשדל שיהיה ראיון איתם (התכתבות עם זאב רובינשטיין)
ינון אומר שהכי טוב להעלות ידיעה פשוטה נקייה שאומרת: לידי וואלה סלבס הגיעה תמונה של שרה בשנות ה- 20 שלה.
אתה אומר: אסור שידעו שזה הגיע ממנה
זאב מזדעק: אבל זה לא ממנה. זה ממני
חן: אני מסיק שהוא הדליף לך תמונה, יוזמה שלו
חן: אתה כותב לו, לא יודעים כלום, אני חומה, אתה צריך לדעת את זה... בעמוד הבא: כלום לא יועבר... מבקש הנוסח יאושר
ישועה: הסטנדרט שכל דבר עובר אישור, זו הנורמה שנקבעה,
חן: אתה אומר לו "אף אחד לא יודע עליך, לעולם לא אפגע בו או בה לעולם"
ישועה: זה היה השיח
חן: הוא אומר לך "מילה שלך זו מילה". זה נכון?
ישועה: זה שיח דביק. הוא קצין בכיר בחצר הביזנטית (של ראש הממשלה)
ישועה: כולם צוחקים שהיא משתגעת... כל הדיון דיון נלעג... מי שאמר: "אולי תוציאו את שרון מהקבר ותצלמו אותה"...
חן: כשאתה מתכתב עם אדם שאתה מכיר אותו רק חודש, מה אתה מצפה שהוא יחשוב?
ישועה: אני מזהה מההתחלה איזה פונקציונר הוא. אדם שנמצא בחצר הביזנטית שלהם, רואה שהוא עושה הפרדה בין המציאות למה שמבקשים ממנו
חן: כשאתה כותב לו: תחזק אותה, מקווה שהיא לא תסבול
ישועה: אני נוקט בשפה מוגזמת, אומר שאת מה שהוא רוצה לשמוע
שופטת: אתה כותב דברים שאלמלא הרקע שאתה מתאר, היה אפשר לחשוב שככה אתה חושב...
יכול להיות שהוא רואה את זה כתשובות כנות שאתה דואג ושאתה תעשה מאמץ
ישועה: זאב נמצא שם הרבה שנים, הוא לא טירון. אני טירון. לזאב ברור שאני כותב מוקצן... אולי הוא חושב שחלק אמת. אני לא רציתי אגב שהיא תסבול. אמרתי ביטויים שידעתי שהוא מעביר... אמרו לי שהוא מעביר הלאה... אני כותב בהקשר מוקצן... כ
ישועה: ...כל השיחות איתו ועם איריס ושאול, זה שיחות שהוא משתגע איתם, והם שיגעו אותו, כל השיחות היו ירודות, של סריסים בחצר ביזנטית. זה ההקשר. ליבי לא נכמר. ההפך. ליבי נכמר על מה שעשו לנו. אני כותב: "לא מקנא, מחזק" - בהקשר של משרת של חצר ביזנטית. תקרא מה הוא כותב
ישועה: נאמר לי מההתחלה שכל דבר הוא מעביר. אני יודע היכן האיש נמצא. במה שכתבתי פה השתמשתי בשפה מוקצנת שמתאימה למי שמקבל.
שופט: גישה מניפולטיבית... הדברים בכתב לא נחזים כפי שהם באמת
ישועה: בהחלט בהקשר של השיחות בציר הזה של האנשים שהיו מביאים ומוציאים, בתוך זה התנהלתי בחצר הביזנטית
שופט (ברעם נדמה לי): אז לא לקרוא לפי הפשט את הדברים
ישועה: אני מנסה לרצות...
חן: לא רק את שרה נתניהו לשדל בשביל רייטינג להתראיין לאתר וואלה גם את ראש הממשלה
ישועה: זה טוב לרייטינג
חן: נחזור לתאריך 8.1.2013
התכתבות בין ישועה לשאול 8.1.13
אתה אומר שינון דיבר... לא רק שהוא לא בא... ינון מציע שיצטרף
דיברתי עם לירן.... אמר מי שאמר לך שהראיון יהיה אצלנו מכר לך אשליות
חן: לא רק שראש הממשלה לא בא, הוא אפילו לא מבטיח ראיון ובמקום זאת הלשכה שלו מציע שינון יצטרף לסיור
למה את כותב לשאול שעושים מכם צחוק
למה לא ביקשת ממנו לעזור לך להשיג את הראיון
ישועה: אמרו שיתן ראיון ולא נתנו. אולי ביקשתי ממנו

התכתבות 30.5.13
כנס חשוב. אתה רוצה שראש הממשלה יבוא, נכון? מעמד...
ישועה: נכון
חן: הוא לא בא לכנס, נכון?
ישועה: לא
התכתבות 23.6.13
אתה שוב מנסה להסתייע בזאב להביא את ראש הממשלה לכנס
התכתבות - ישועה לזאב רובינשטיין: "אנא סייע לי... אנחנו רוצים אותו למעמד הפתיחה פלוס ראיון עם ינון באולפן השקוף..."
חן: הוא לא בא לאירוע?
ישועה: לא

עוד אירוע ב- 2015, וואלה, אולפן חדש
חן: שוב אתה מזמן אותו ושוב הוא לא בא.
בוא נראה התכתבות עם ניר חפץ.
אתה כותב:
ישועה לניר חפץ: זהו נגמרו הבחירות אתה לא מדבר איתי? אולפן חדש... ראיון...
ניר: אבקש ממנו
ישועה: אחלה תודה
חן: אחר כך אתה מביע תסכול שזה לא קורה...
חן מקריא התכתבות שדל ישועה עם ניר חפץ: יש תלונה חריפה של המערכת שביבי מתראיין לכל המערכות ולא לוואלה...
אתה מעביר לקבוצת "תמונות עם נכדים" (אלוביצ'ים)
חן מקריא התכתבות עם חפץ:
ישועה: ניר אני תמיד ישר אתכם, תדאגו שטל (שלו) תקבל ראיון @talshalev1
הוא אומר לך פחות או יותר: זה לא בכוחותיי ונוקב בשמות...
אבל אז בהמשך הוא מספר לך שדיבר אישית עם יואב הורוביץ שהבטיח שידחוף ראיון בוואלה
ואתה מדרבן: מאוד חשוב, מעריך את עזרתך
חן: היה לך חשוב
ישועה: כן
והוא מציע לך בהמשך שטל שלו תלך בהמשך לראש הממשלה, איך ערוץ 10 מקבל ראיון ואתר וואלה
והוא מבקש ממך למחוק את ההתכתבות ביניכם... למה?
ישועה: בגלל פוליטיקה פנימית (בועז טמבלר, רן ברץ)
חן: אתה פונה לרן ברץ ואתה משתדל אצלו. מה שמעניין שאתה אומר: מעלים שוב לעמוד הבית את הידיעה... מדרדרים את הידיעה האחרת העוקצנית... ורק אח"כ באה הבקשה: רן האם תוכל שיהיה ראיון אצלנו, אפליה שלנו לרעה...
חן: אני מתרשם שזה בא ממך
ישועה: יכול להיות...
דיון באולם על רמת הפרטנות של קריאת ההודעות של ז'ק חן
ישועה: כשאתה פונה לבועז טמבלר שניר חפץ אמר לך שהוא תוקע מקלות בגלגלים...
ישועה: אני מנכ"ל אני מנסה להביא רייטינג לאתר, גם ניר וגם אחרים, שאני לוחץ עליהם, כל יום הם מבקשים ממני סיקור מוטה, שיצא פעם אחת שיהיה ראיון עם ראש הממשלה
ישועה: יש פלטפרומה שקיימת, על הרקע הזה אני מנסה להשיג גם ראיון עם ראש הממשלה
חן: אתה הבמאי של הפלטפורמה. אתה יוזם, אתה עושה מניפולציה, דורש מאנשים, מעלה להם מנחות... אתה לא חוטב העצים בחצר - תגובתך!
*אתה הבנאי של הפלטפורמה

חן: אתה עושה זאת בחדווה. באופן נמרץ
ישועה: אני טיפוס נמרץ
השופט ברעם: יש כאן מערכת יחסים
ישועה: אני כמנכ"ל גם בלי הפלטפורמה...
ישועה: הייתי מתנהל כמו רוב כלי התקשורת...
השופט: לא הכל בינארי, לא הכל או כך או כך" אדוני לא סותר את האפשרות שגם אלמלא הכתם הזה הדברים היו נעשים במינון מסוים
ישועה: נכון יש קונטקסט ומערכת יחסים
שופט: אז אדוני היה מצפה לקבל את הראיון ללא קשר
ישועה: לא יזמתי את מה שדיווחתי לרן (סיקור מוטה)
ברעם: לא תמיד זה הסיקור המוטה, הסיקור המוטה
ישועה: חלק מחיי התקשורת של תן וקח אבל במינונים אחרים
התנגדות הפרקליטות להצגת הדברים ע"י חן
ולחומרים המוצגים
ז'ק חן עונה
ז'ק חן: מקריא התכתבות של ישועה עם טל שלו, על ראיון, ממלכתי ומאוזן
אתה מעביר את זה לשאול אלוביץ'
ועל זה שאול אומר לך: יפה מאוד
ואתה כותב: אם זה היה הדב הייתי מת עכשיו
ישועה: שלא יהיו שאלות קשות...
חן: לא כתבת ככה לטל
ישועה: אי אפשר לכתוב לה ככה... אני רומז לה לא להגזים
חן: מאיזה שורה בווצאפים לטל אפשר להבין שאתה רומז...
ישועה: על הרצף הוא רצף מרגיע
מראיין פוליטי אמור לשאול שאלות קשות, זה לא פרבדה...
רצף להרגיע את טל שיהיה בסדר
@talshalev1
ישועה: לפני זה שאול כותב לי: נקווה שיצא מוצלח שלוש נקודות - אני מבין
אני שולח לה, תהיי ממלכתית, המראיינים הכי טובים לא שמים את עצמם
הבנתי את המסר שקיבלתי משאול, אנחנו ב- 2016, אני יודע מה היה בראיונות קודמים, הורידו לנו, ערכו לנו, המסר פשוט.
ישועה: אני אומר במילים עדינות וממלכתיות "אינך צריכה להוכיח דבר"
חן: ההתכתבות הזו עם טל שלו מבטאת סיקור מוטה?
ישועה: היא חלק מהסממנים של סיקור מוטה. לפני שכתב פוליטי כמוה, שלא צריכה יעוץ, אני לא בתחום...
חן: אתה הבאת את הראיון
ברעם: אתה ביקשת שיהיה הראיון, ביקשת ראיון מוטה?
ישועה: ביקשתי ראיון כדי שיהיה רייטינג לוואלה, מכיר את הקונטקסט
ברעם: ממלכתי זה לא מילת גנאי, לטעמי לפחות, אבל זה לא אומר שאי אפשר לשאול קשות
ישועה: מסר מרגיע, רציתי את הראיון בשביל רייטינג, מצד שני עברה שורה אחת וכבר מקבל רמז "מקווים שיהיה מוצלח"...
טל בחורה אינטיליגנטית מעביר לה את המסר
חן: ממלכתיות זה הטייה? צריך להיות קשוח...
ישועה: טל שלו לא צריכה ממני... היא כתבת חדה... לא צריכה ממני הסברים לא לכיוון הזה ולא לכיוון הזה. כשאני אומר את מה שאני אומר, אני אומר בהקשר הזה. שיהיה ברור - אני לא עסקתי בחינוך המערכת, זו הייתה ריאקציה.
ישועה: הסיטואציה הייתה כל כך קשה, שגם הוא...
חן מתעצבן
ישועה: קונטקסט
חן: קונטקסט זה לא שם קוד ללא לענות לשאלות או לענות על מה שלא שאלתי
מבקש הפסקה של רבע שעה
ז'ק חן: בחקירה הראשית טענת על השפעה מתמדת לאורך כל התקופה ודיברת על פיקים סביב בחירות 2015 ובחירות 2013. בחקירות במשטרה אתה לא זכרת פיק של סיקור ב- 2013
ישועה: לא זוכר, סומך עליך שאם אומר זה נכון
חן: בחקירה הראשית קשרת את הפיק ב- 2013 לאירוע הסיקור של נפתלי בנט. 3 הבקשות
חן: אתה אומר היה מאמץ סביב בנט וחומרים שהועברו אלניו להעלות כתבו נגדו נגד אשתו ונגד אביו
אתה ממקם את זה לפני בחירות 2103 בחקירה הראשית כאן...
מקריא מפרוטוקול החקירה הראשית
ישועה: נפתלי בנט היה באמת מאמץ מרוכז, המסמכים שהועברו, היו עוד אירועים אחרי זה... מה השאלה, לא הבנתי
חן: במשטרה לא זכרת פיק סביב 2013
בבימ"ש העדת על מאמץ מרוכז סביב הבקשות בנושא נפתלי בנט
ישועה: היו עוד דברים... זה מה שזכרתי
חן לישועה: החוקרים אומרים לך ביחס לבקשות סיקור ב- 2013, ואתה אומר אני חושב שזה היה ב 2015 היה השיא, והחוקר אומר לך בוא נדבר על 2013
אתה אומר לא זוכר
ו
חן לישועה: אז אתה אומר: ביחס ל 2013, אני חושב שאז היו קצת יותר רכים, היו לי פחות כתבים ופחות בשר - עד כאן נכון? או שגם זה ש.ק.ר?
במשטרה שיקרת?
ישועה: לא. לא תמיד זכרתי
יכול להיות שאז אני זוכר את האירועים היותר טריים, ומאז התכוננתי לריענון, והתכוננתי לחקירה הראשית התכוננתי לנגדית
חן: מה זה התכוננת לנגדית?
ישועה: קראתי את הפרוטוקול
חן: מאיפה
ישועה: זה באינטרנט
חן: אני לא יודע שהפרוטוקלים של בימ"ש באינטרנט
ישועה: מחלקה ראשונה, אתר של תולעת המשפט והעין השביעית ואתר משרד המשפטים
חן: ושם קראת והתכוננת לחקירה הנגדית?
ישועה: כן
חן: האם כאשר העדת במשטרה, השתדלת לומר את האמת?
ישועה: ודאי
חן: אתה אומר אז 2013, הם היו יותר רכים פחות כתבים פחות בשרים, אבל עדיין החוקר אומר שיש בקשות מוטות ואתה אומר יכול להיות
ואז החוקרת אומרת לך, כשאתם בניתם את החדשות של וואלה זה ברור לאן החדשות מוטות? זה ברור מה הכיוון מראש?
חן לישועה: אתה אומר לחוקרת: תראי מה שקרה, כשהתחלנו לבנות, היינו לגמרי נייטרליים, כיסחנו את כולם, היטבנו עם כולם, היינו לגמרי עניינים, לאט נהיה קו של להיטיב עם ביבי ועם שרה ולא לפגוע בשניהם
ישועה: הנייטרליות הייתה לפני תחילת ההתערבות, לא מיקמתי את זה בדיוק
חן: אתה מדבר על המאמץ על בנט... לא פורסמו הכתבות?
ישועה: על אביו לא פורסם, זוכר שפנו אלינו ואמרו לנו תעזבו את זה
לגבי אשתו לא זוכר אם העלנו, זוכר שהיה קרב גדול על הנושא הזה כי לא רצינו להעלות, היה קרב של 3 ימים, היה אירוני, במשך כל השבת, אנחנו לוחצים, וצריך להביא אנשים על כשרות
חן: אז בסוף... לא פורסם... למרות הבקשות לא פורסמו הכתבות המכפישות לגבי האבא והאישה
ישועה: עניתי על שאלות, לגבי האבא זה נמשך...
אם המשפט יימשך עוד שנה אדע הכל גם את התאריכים
התנגדות הפרקליטות
ישועה: יש לי את הרמת הידע שיש לי היום, לגבי האבא אני זוכר שהורדתי מהר, אמרו לנו לעזוב
ישועה: לגבי אשתו זוכר שהיה קרב של 3 ימים, בסוף לא עלה בגלל שאול או שעלה, לא זוכר
חן: את הלחץ של שאול כן זוכר?
ישועה: כן
חן מציג התכתבות 17.1.13
חן: שאול שואל אותך: יש לך מה לעשות עם אוסף השטויות שהעברתי לך?
זה החומר בעניין בנט?
ישועה: נכון...
חן: ואז אתה מתייעץ עם ינון
ואז שוב שאול מעביר לך הודעה: זה החומר...
אתה אומר לו שהידיעה בהכנה...
שאול אומר לך: אני חושב שצריך לעשות מה שנכון... והציטוטים צריכים להיות חלק ממשהו... אך אני באמת לא מבין בזה
ישועה: "עושים פולואפ, ןזה לגיטימי"
חן: למה זה מתייחס?
ישועה: העברתי למערכת...
חן: הוא מעביר לך עוד הבהרה...
חן ממשיך להקריא התכתבות:
שאול כותב לך: אני לא חושב שניתן לפרסם. והוא מעביר הודעה... פה מדובר על הכתבה המכפישה בעניין אשתו של בנט. שאול אומר לך: אני לא חושב שניתן לפרסם.
מה ההסבר?
ישועה: זה היה יום חמישי?
חן: כן. אתה זוכר את זה?
ישועה: אחרי ה- 17 לינואר - זו ההתנהגות הנורמלית, אחרי זה באים הלחצים. זה נמשך כל השישישבת. למה אני זוכר? כי זה היה בשבת. כי עסקנו כל השבת בלחץ של שאול שנעלה את זה
חן: תצביע לי על המקומות בהתכתבויות שבהם שאול מפעיל עליך לחץ
ישועה: נכון
ישועה מעיין בהתכתבויות
ישועה: זה אירוע מתגלגל שנמשך על פני 3 ימים, כולל שישי שבת. זה כבר מייצר לחץ. בתוך ההאירוע
מהתחלה של "יש לך מה לעשות עם אוסף השטויות?"
של זאב דרך שאול
חן: למרות ששאול אמר לך לא לפרסם
ישועה: אח"כ הוא אומר לא חושב שניתן
ואח"כ סדרה שהוא לוחץ כן לפרסם
ישועה: אני מסביר לשאול 18 לחודש יום שישי 12:15)
אני אומר: השאר אטפל מחר...
אני מסביר שיש בעיה עם חלק מהחומר. קרי השפית ואשתו, את השלילה לאבא קיבלנו רק בסוף השבת...
חן: וכל זה על רקע ששאול אמר "אוסף שטויות" ולא לפרסם
עכשיו הוא מעביר לך הודעות... עד כאן נכון?
ישועה: קטעת אותי ושאלת איך לא אמרתי לבימ"ש בשם ההגינות, ונתת לי התכתבות של יום אחד, אז בשם ההגינות אני רוצה להסב תשומת לב לימים שלא נשאלו
חן: לעניין ההגינות, גם הכתבה של האבא וגם של האישה לא התפרסמו. עכשיו הסכמנו שלא פורסם.
פרקליטות: חברי כבר שאל והעד ענה
ישועה: של האבא לא פורסם, כי אמרו לנו להוריד, לגבי האישה לא זוכר. מה שחשוב זה למה לא פורסם.
חן: העד לא מכתיב מה שחשוב
שופטת: אנחנו באמצע תשובה, תגמור לענות (לישועה)
ישועה חוזר להתכתבויות בסופש בינואר 2013: ב12:15 אני אומר השאר אטפל מחר, זה רגיש
שאול עונה לי, הסברתי שאי אפשר הכל ביחד, עוברים לזה ששאר הדברים יעלו מחר (שבת) או בראשון
כלומר אנחנו עוברים למצב של לפרסם את הדברים
חן: אתה אומר שהתחיל שיח חדש...
חן: כשהוא מעביר אליך את ההודעה שאליה הפנית הוא חוזר על דברים שאתה אומר לו
"נפזר בראשון ושני", הוא אומר שזה בסדר ואפשר לפזר בראשון ושני (ישועה), מר ישועה אומר בסדר מול שאול שלא מפעיל לחץ... כשאוחזים בתזת הלחץ
ישועה: כשאומרים לי בהתחלה לא... ואחר כך אחרת, האחרון קובע
ישועה: 18 לראשון 12:21 שאול אומר לי...
פרקליטות: צריך רגע לתת לעד להשלים את תשובתו ברצף
חן: הוא נגע בנקודה, לפני הראיתי לו את הרקע, וכעת מבקש שיראה את התשובה של אלוביץ': "אל תסתכן בשום אופן"
ישועה: 18 לחודש 12:21 הוא מעביר לי מהחבר: הוא צודק, המסעדה - שלא יסחוב מעבר למוצ"ש...
12:24: המסעדה אשתדל עד מוצש
ישועה ממשיך לתאר את רגעי הלחץ בהתכתבות:
12:29 שאול מעביר לי מהחבר - הוא יושב ומסתכל על וואלה, כלומר מעלים את רמת הלחץ. הוא זה ראש הממשלה
12:30 אני אומר שכל המערכת על זה
12:30:50 הוא מעביר שהם בהיסטריה על המסעדה ואלדד יניב
ישועה ממשיך לצטט מההתכתבויות 12:35:26
אני אומר הכל יהיה עד ראשון
שאול אומר לי: לא טוב
אני אומר אח"כ יניב מחר מסעדה במוצש במילא הדתיים לא קוראים בשבת
אני אומר לא יכול הכל יחד 12:38
שאול לוחץ עלי: שיעלה עכשיו
12:48 שאול מעביר לי הודעה מרובינשטיין, תוספת למסעדה, אימות עם אורלב ("מעביר לי את השטויות" - מעיר בציניות)
חן: מזכיר שוב ששאול אמר בהתחלה לא לפרסם
ישועה: אתה צודק כשהבוס אומר בהתחלה לא לעשות ואח"כ לעשות אני אמור לזכור את מה שאמר בהתחלה (ישועה ציני כלפי קו החקירה של ז'ק חן)
ישועה ממשיך לעבור על התכתבויות בסופ"ש
חן: ההודעות מזאב רובינשטיין הועברו בשעת לילה בשל הבדלי השעות בחו"ל
השופטת: רוצה לסיים את הדיון להיום
מוודאים את השעה - זה חצות -אחת בלילה 00:49 (לא 12 בצהרים)
הדיון הסתיים להיום אבל אני רגע משלימה לכם כמה חומרים שהיו קודם ולא הספקתי להעלות:
חן:
5.2.2013
אירוע מספר 10
זאב כותב לך: "אילן לא יודע אם אתה מקבל ממני סמסים, אני החלטתי להפיץ תמונות של שרה נתניהו על מנת להציג מישה שהציבור יכיר, מישהי אחרת, בבקשה תפרסם, תעשה כתבה"
חן - 16:14: "תחשוב טוב אם אני צודק או לגנוז הרעיון". ואז הוא מחפש אותך בטלפון שואל אם אתה זמין, ואז אתה כותב ב-16:52 : "הגעתי הרגע למשרד ורואה הידיעה על השמלה, מוריד את זה מיד. מציע לעשות כתבה חיובית עליה עם ינון מגל". "תתקשר דחוף מעלים ידיעה על איך לימור מגינה עליה."
חן -- "מתאים?" הוא מאשר לך ואומר שלגבי ינון הוא יבדוק. ואז אתה כותב "זה בוצע. העלתי את לבנת. אין לאנשים נשמה". זה ב-17:13. מי אלה האנשים שלהם אין נשמה?
תירוש: לא הראית כאן תכתובות משאול אלוביץ' מאותו יום
חן: נכון. אני חוזר על השאלה. מיהם האנשים?
ישועה: האירוע זכור לי, זה הכל סביב האירוע של השמלה שלבשה הגברת נתניהו ואחר כך היה מאמץ לשפר את התדמית, היה הרבה לחץ שנוריד את הידיעות. לשאלתך, אין לאנשים נשמה.
-מי האנשים?
אף אחד
-לא הבנתי
ישועה: זו צורת הדיבור שלי עם זאב וזו צורת הדיבור שלי גם עם אלקלעי במערכת או עם ינון. מה שעושים פה זה דבר נורא ואיום או בצד החיובי תעלו את תהמונות האלה הן חשובות מאוד לעם ישראל. זו השפה הצינית שלי ואני כותב לזאב את מה שהוא רוצה לשמוע.
ישועה: באופן כללי דובר על זה שבעיתונות היה אז קמפיין שלם סביב השמלה ואני כותב עליהם או על האנשים בוואלה זה לא משנה. האם התכוונתי מילולית שלאנשים אין נשמה? לא. אני כתבתי כמו שדיברתי עם האנשים למטה וגם עם אנשים כמו זאב , מדהים, תמונות מדהימות, יפהפיות.
חן: היית ציני או שאמרת לאנשים מה שהם רוצים לשמוע?
ישועה: גם וגם. כשאני כותב לאנשים למטה שיש תמונות יפהפיות שחשוב מאוד שהן יעלו, ופה זה היה השיח שלי עם רובינשטיין. מה שהוא מבין, שפה מוקצנת של השיחה בינינו.
ישועה: השיח הזה היה שיח שבו הקצנו את מה שאומרים. איריס אומרת לי תעלה את התמונות המדהימות האלה ואני אומר כן זה תמונות שעם ישראל חייב לראות אותן. וגם עם זאב, זה הכל שיח מוקצן לתוך חצר ביזנטית מטורפת.
ישועה: ובחצר ביזנטית מטורפת ככה אני מדבר איתם, כמו שהם מטורפים באותה שפה אני מדבר איתם. ולעורכים שלי למטה אני אומר יש תמונות מדהימות שעם ישראל חייב לראות אותן.
חן: המשך ההתכתבות שלך עם זאב. 17:13 רובינשטיין: טוב מאוד, שתהיה לי בריא, אדם לאדם זאב. "לא הייתי כל היום במשרד, איך שהגעתי שאול התקשר ומיד טיפלתי. כואב לי עליה ועל הילדים, לא נותנים להם מנוח, כמו חיות טרף". עליה זה שרה נתניהו?
- כן
כואב לך הלב, מי לא נותן להם מנוח?
- התקשורת
חן: מי חיות הטרף?
ישועה: התקשורת. אבל תבין שלא כואב לי הלב לא עליה ולא על הילדים. מי שלא נותן מנוח זה הם והילדים שלהם.
חן: רק שאת זה לא כתבת.
ישועה: למי כתבתי
חן: לרובינשטיין
שהוא חלק מהחצר הביזנטית
זהו. הסתיים היום הראשון לחקירה הנגדית של אילן ישועה.
העיתונאים מעולפים ממשימת ההקלדה וגם בקרב הנוכחים באולם ניכרה עייפות בסוף היום.
עוד מעט מבזק מסכם לקבלת מבט מעט רחב יותר על היום הראשון לחקירה הנגדית של אילן ישועה.
המשך החקירה - מחר בבוקר.
תודה על ההקשבה!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

5 May
בוקר אור מבית המשפט המחוזי בירושלים, משפט נתניהו והמו"לים, עדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, החקירה הנגדית יום 2.
חוקר גם היום, פרקליטו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן.
(בתמונה נכנס לבית המשפט)
כאן יחל #שרשור עדכונים Image
חוזרים לנקודה שבה עצרנו בדיון אתמול. המקומות בתכתובות שבהם לטענת אילן ישועה שאול אלוביץ' לחץ לפרסם את החומר המכפיש על אשתו של בנט והמסעדה הלא כשרה.
18.1.13
ישועה: מדלג על רצף תכתובות בעניין אחר (סטיקרים, תמונה של בנט עם נתניהו)
האייטם השני זה בנושא אשתו השפית, ואייטם על אלדד יניב, שני האייטמים האלה בדיון
Read 201 tweets
12 Apr
בוקר אור ממשפט נתניהו - שבוע שני לשלב ההוכחות, עדות אילן ישועה נמשכת.
עדכונים יובאו כאן באופן שוטף.
תחילתו של #שרשור
עו"ד יהודית תירוש מטעם הפרקליטות.
אילן ישועה כבר על דוכן העדים.
מעלים על המסך את המצגת של התכתובות.
תאריך 2.2 שלוש אחה"צ.
תאריך 2.2.2015
פרקליטות: היינו בפעם האחרונה ב- "הבוס הנחה אותי לתת סיוע ארטילרי מלא".
יש התכתבויות שהן בלילה, 24:00
ב- 24:30 יש אמירה של העד לאבי אלקלעי "חוזר ומבקש לאשר כל אייטם רגיש איתי"
ואז 2.2.15 אחר הצהריים
ההתכתבות ביום זה מתייחסת ל-3 אירועים בנספח לכתב האישום.
Read 127 tweets
5 Apr
בית המשפט המחוזי בירושלים פתיחת שלב ההוכחות במשפט נתניהו.
מצעד הנכנסים:
השר אוחנה, הנאשם נוני מוזס.
#שרשור דיווחים מבית המשפט
מצעד הנכנסים:
שאול אלוביץ', אסנת מארק
אוחנה ומארק יצאו מבית המשפט
Read 113 tweets
28 Sep 20
בטח כחול לבן חושבים לעצמם:
נתמוך בסגירת ההפגנות רק לתקופת הסגר. בסה"כ שבועיים. לא יקרה כלום. אמנם לא ראינו הוכחות להדבקות בהפגנות, נכון, אבל אומרים לנו "נראות, "נראות", אז נסגור את ההפגנות לשבועיים. זה רק שבועיים. לא יקרה כלום".
מה שכחולבן לא רואים ולא מבינים (שרשור):
נתניהו משחק בהם ועובד עליהם בשיטת הסלמי. כל פעם הוא לוחץ אותם עוד קצת, להסכים לעוד משהו, ועוד משהו, ועוד ספין, ויש הדבקות, בעצם אין הדבקות, זאת ה"נראות", אבל זה עוד ספין בולשיט של שקרן, וכחולבן בולעים כל שטות של הנוכל, ואז בוקר אחד הם יקומו עם דיקטטורה שעליהם הם עצמם חתומים!
בהתחלה זה יהיה איסור הפגנות רק לשבועיים. ואז ביבי, ששולט בניהול הטיפול בקורונה, יארגן מציאות היסטרית אף יותר, עם הצדקה להאריך את הסגר בעוד שבועיים. ואז עוד שבועיים. וכבר היום בחדשות התחילו לדבר על סגר של חודש. או 6 שבועות. או שיגבילו את ההפגנות עד שימצאו חיסון לקורונה...
Read 6 tweets
28 Sep 20
מול כוונת נתניהו להעביר מחר תוך ניגוד עניינים ואי חוקיות(!) את החוק הדיקטטורי לאיסור על הפגנות, הערב משמרות מחאה זועמות מול בתי גנץ, אשכנזי, ניסנקורן, גיזנבורג ויולי אדלשטיין.
שרשור תמונות וקטעי וידאו,
ממליצה להתחיל בדברים שאמר לפני כמה דקות ח"כ יאיר גולן ליד ביתו של גנץ:
מיצג הצוללות גם בהפגנה סמוך לביתו של גנץ הערב:
מול ביתו של יולי אדלשטיין
Read 8 tweets
26 Sep 20
שרשור השידורים החיים מהערב >
חלק א: השיירה ההיסטורית העולה לבלפור. המלצת צפייה חמה, כבר הלילה 157k צפיות.
השיירה המרגשת, השיחות עם נוסעי הרכבים, ההתרגשות, השלטים, הנחישות, האמונה, עם ישראל חי כל הדרך לבלפור.
#ביביהביתה
וגם סקירת השיירה ממבט אופנוע, צפו:
m.facebook.com/story.php?stor…
בלפור חלק ב: החלק האחרון של השיירה בתוך רחובות ירושלים, ותחילת ההפגנה. אל תחמיצו את דברי דורון בורנשטיין, טייס לשעבר, החל מדקה: 15:50
m.facebook.com/story.php?stor…
בלפור חלק ג: 4 שעות שידור של החלק הארי של ההפגנה. עשרות ראיונות, תיעוד שמירת המרחק בהפגנה והמסיכות, ותיעוד הפרובוקציות המשטרה, החרמת מערכות ההגברה בניגוד לפסיקת בג"ץ, האלימות והמעצרים המופרכים:
m.facebook.com/story.php?stor…
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!