सुप्रीचा बाप लै कावला होता.. आद्याचा बाप त्याचे फोनच उचलंत नव्हता..! वाच्तविक सुप्रीच्या बापानंच लांड्या लबाड्या करून आद्याच्या बापाला सरपंच बनवलं हुतं.. सरपंच व्हायचं हुतं तवा दिवसाला पण्णासदा फोन करायचा आन् आता लोकांचे कामाचे फोनबी उचलीना.. त्यो टोपे आन्नाबी भडकल्याला..(१/१५)
'येकाला आर्झंट ॲडमिट करायचं हुतं तर त्ये हॉस्पिटलवालं म्हन्लं की सरपंचाचं पत्र घेऊन या, सवलतीच्या दरात उपचार होतीन.. त्यासाटी फोन लावंत हुतो.. उचललाच न्हाई.. त्येची मर्जी आसंन तरच फोन उचलितो त्यो..! त्येचं ह्रदय बावळं झालंया म्हनून काय बोलायची सोय न्हाई..(२/१५)
..घ्येतलं प्रेशर तं कायच्या बाही हुयाचं.' टोपे आन्ना बोलंत हुते.. सुप्रीचा बाप बी लै हायपर झाल्ता. सुप्रीनं लावून पाह्यला आद्याच्या बापाला फोन. नुस्तीच रिंग जात हुती. धा फोन करूनबी उचलला न्हाई तवा तिच्या तोंडून येक शिवी भायेर पल्डी. ती आयकून दाद्या आतल्या खोलीतनं वराडला,..(३/१५)
'त्ये लाईव्ह आलंय का चेक करा.. लाईव्ह मधी फोन घेयचा नस्तो म्हनं..!' रोहत्यानं लगीच शून्य मिंटात लॉगीन करून चेक मारला.. तिथंबी पत्या न्हवता आद्याच्या बापाचा..
सुप्रीनं शेवटी हुकमाचा येक्का रश्मी आक्काला फोन लावला..! रश्मी आक्का रील बघंत बसल्याली सकाळसकाळ..(४/१५)
त्यामुळं फोन हातातंच हुता.. येका रिंगमधी फोन उच्यालला.. 'बोल गं सुप्रे.. काय म्हन्ती..!? आमच्या यांनी फोन नसंल उच्यालला ना तुजा..!?
'माजा सोडा, गावातल्या कोनाचेच फोन उचलीना झाल्येत त्ये.. तब्येत बरी हाय न्हवं..!?
'बरी हाय की.. तुला सांगते सुप्रे..(५/१५)
यांच्या आशा फोन न उचलन्याचा लै वैताग आलाय बग.. यांनी फोन उचलला न्हाई की सगळी मलाच रिंग देत्यात.. सगळ्या गावाचे फोन घेऊन कटाळले म्या.. दिवसातून चारदा उतरती ब्याटरी.. चार्जिंगलाबी टाईम भेटंत न्हाई.. बरं निरोप द्यायचे तर लक्षातबी ऱ्हात न्हाईत म्हनून लिहून ठेवले तरं...(६/१५)
आमच्या आद्याच्या क्वालेजच्या रिकाम्या ५ फुलस्केपच्या व्हया निसत्या निरोपांनीच भरल्यात.. काय करू सांग बै तूच.. वैतागले म्या.. लोकं तरी बग की.. नवऱ्यानं फोन उचलला न्हाई की लगीच बायकोला लावत्यात.. बायकोला तिची तिची कामं आसतीन वेग्रे इच्यारच करत न्हाईत..!'(७/१५)
'खरंय वैनी तुमचं.. पन सरपंचीन बाई म्हनून त्येवडं कराव लागतंयच की..!'
'व्हय गं व्हय.. त्येवडंच करत बस्ते आता मी.. बरं तुजं काही काम आसंल तर सांगून ठीव.. लिहून ठिवते.. सहाव्या व्हईची सुर्वात तुज्या निरोपानीच कर्ते.. सांग..'(८/१५)
'बरं.. निरोपच द्यायचा तर आदूच्या पप्पांणा सांगा की आमचे पप्पा लै कावले हैत.. 'झक्क मारली आनी याला सरपंच क्येला' असंबी म्हनाल्याचं लिवा.. येवडा निरोप द्या बर्का नक्की.. पह्यल्या पाच व्हया न्हाई दाखवल्यात तरी चालंल.. पन स्हाव्वी नक्की दाखवा..!'
'होऽऽ हो.. दाखवत्ये की..(९/१५)
सरपंचीन म्हनून त्येवडं करावं लागतंयच ना मला.. न्हाई का..!?' बरं आजून काई..!?'
'अजून काय बोलायचं आता..!? आदूला इच्यारलं हुतं म्हनून सांगा.. ठेवते फोन.. कामं हैत..'
सुप्रीनं फोन ठिवला.. तिचा बा अजून धुसफुसंतच हुता.. परस्थिती निवळन्यासाटी सुप्री म्हन्ली...(१०/१५)
'चला पप्पा गावातनं एक चक्कर मारून यू.. जरा भायेर फिरल्यावर बरं वाटेल.. जरा जागेत बदल हुईल.. मी रितसर परवानगी काडते..'
शेवटच्या वाक्यावर सोफ्यावर पसरलेल्या रोहत्यानं दात काडले.. त्ये फिस्स करून एवढ्यांदा हासलं की घरातले सगळेच त्याचं बघून जोरजोरात खिदळायला लागले..(११/१५)
तेवढ्यात गाडी दारात उभी राहिली.. सुप्री आणि तिचा बाप गाडीत बसले.. जागाबदल म्हणून चक्कर मारायला निघाले.. रस्त्यात एक मांजार आडवं ग्येलं तसं पुन्हा सुप्रीच्या बापाला आद्याचा बाप आटवला.. रागानंच 'फोन लावून बग गं.. आन् आत्ताबी न्हाई उचालला तर हेच्या ××....' म्हनाला..(१२/१५)
सुप्रीनं सावरून घेत म्हन्लं, 'पप्पा थंड घ्या. नोटबंदीत ग्येलेले सगळे परत आल्याले न्हाईत आजून.!'
सुप्रीच्या या सूचक वाक्यावर सुप्रीच्या बापाने येकदम गाडी डावीकडं वळवायला सांगिटली. 'रम्य ती जुणी मुंबई, रम्य त्या जुण्या मुंबईच्या आटवनी..!' या ट्रॅकवर बाप लेकीची गाडी ग्येली..!(१३/१५)
सुप्रीनं व्हिडीऊ काडून व्हायरल क्येला.. लोकांणी बापलेकीचं प्रेम बगून टिपं गाळली..
हिकडं रश्मिआक्का वैतागून स्वत्ताचा फोन सायलेंटला टाकून चार्जिंगला लावून जरा निवांत बसली.. बसल्या बसल्या तिचा डोळा लागतो न लागतो तोच खोलीतून बसल्या जागेवरूण फोन करून च्या मागवता आला न्हाई...(१४/१५)
याचा राग येऊन गुहेतला व्हाग तनतनत भायेर आला आणि किंचाळला..
'माजं फोन का उचलंना झाल्यास तु??(१५/१५)😉😉🙃🙃😁😁😁😁😁 #अराजकीय #cp

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with 🇮🇳तुषार रामचंद्र पाटील🚩

🇮🇳तुषार रामचंद्र पाटील🚩 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Tushar_1535

11 May
इंद्रजाल
काही दिवसांपूर्वी पवार साहेब आणि सामना संपादक संजय राऊत यांची भेट झाल्याची बातमी फोटोसहित प्रसारित करण्यात आली. त्यावर मीम्स, जोक्स झाले पण त्यात अजुन एक गोष्ट होती जी कुणाच्या लक्षात आली नाही. बऱ्याच जणांना ह्या गोष्टीची कल्पनाही नसेल. त्या विषयावरच आजचा थ्रेड..(१/९) Image
हा शरद पवारांच्या घरातला फोटो आहे. पवार साहेब बसलेत त्या बाजूच्या भिंतीवर एक झाडासारखी सोनेरी आकृती दिसते. त्याला इंद्रजाल असे म्हणतात. हे तांत्रिक सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी देखील वापरले जाते . इंद्रजाल या नावाचे एक कॉमिक होते पण ते या बाजूला नाहीये. असो.(२/९) Image
तर पवार साहेबांच्या घरात लावलेल्या या सोनेरी इंद्रजाल विषयी माहिती पाहू. अनेक हिंदू दर्शनानुसार जग ही "माया" आहे . देवाधिदेव इंद्राने ती माया निर्माण केली म्हणून माया या शब्दाला समानार्थ म्हणून इंद्रजाल हा शब्द प्राचीन काळी वापरला जाई.(३/९)
Read 11 tweets
8 May
गरुड:
गरुड पक्षी ज्याला आपण गरुड किंवा शाहीनसुद्धा म्हणतो. ज्या वयात इतर पक्ष्यांची पिल्ल आवाज करायला शिकतात त्या वयात मादी गरुड तिची पिल्ल पंजामध्ये पकडते आणि उंच उडते. इतर कुणालाही पक्ष्यांच्या जगात असे कठोर आणि घट्ट प्रशिक्षण नसते.(१/९)
मादी गरुड तिच्या पिल्लाला सुमारे १२ कि.मी. वरपर्यंत नेते. जेवढ्या वर विमान उडत असते एवढ्या वर जाण्यास मादी गरुड ७/८ मिनट घेते.येथून त्या चिमुरड्या पिल्लाची कठोर परीक्षा सुरू होते. त्याला येथे सांगितले जाते आपण कशासाठी जन्माला आलो आहोत? आपले जग काय आहे? आपली उंची किती आहे??(२/९)
आपला धर्म खूप उच्च आहे आणि नंतर मादी गरुड आपल्या पंजातून त्या पिल्लाला खाली सोडते.
वरुन खाली पडत असताना २ कि.मी.अंतरानंतर खाली येताना, त्या पिल्लाला कळतच नाही की त्याच्या बरोबर काय घडतं आहे. अंदाजे ७ किमी च्या अंतरानंतर पिल्लाचे पंख हळू हळु उघडण्यास सुरुवात होते.(३/९)
Read 11 tweets
29 Apr
आज एक पोस्ट करतोय. पण पोस्ट विचार करायला लावणारी आहे. सध्या कोरोनामुळे सगळीकडे जो गदारोळ उठलाय त्यावर हि पोस्ट आहे. सध्या लोकं वैद्यकीय क्षेत्रावर चारही बाजूंनी टीका करत आहेत. इथे ट्विटरवरसुद्धा वैद्यकीय क्षेत्रातील लोक आहेत. त्यांना समर्पित आहे हि पोस्ट वाचा आणि विचार करा.(१/१६)
गेल्या वर्षी डाॅक्टरांवर फुलं उधळणं-टाळ्या वाजवणं वगैरे भंपक प्रकार झाले तेव्हाच आजचा दिवस उगवेल असा अंदाज होता यावर #गोष्टछोटीडोंगराएवढी ही पोस्टही लिहिली होती.. कोरोनायोद्धा-कोविड वाॅरियर-देव भरपूर चावाचावी चालली होती..मलाही अनेकांनी प्रमाणपत्रं पाठवली होती(२/१६)
‘मानवी स्वभाव’ माहित असल्यानं जी मी क्षणात डिलिट केली होती.. आज या दुसऱ्या लाटेमुळं वातावरण भयंकर तणावपूर्ण आहे.. सर्वसामान्य लोकं प्रचंड आणि जेन्युईन अडचणीत आहेत त्यामुळं त्यांचा सगळा राग वैद्यकिय क्षेत्रावर निघतोय.. ‘व्हायरल’ झालेले एकेक व्हिडिओ बघतो...(३/१६)
Read 18 tweets
27 Apr
जर तयारीच नव्हती तर एवढे दिवस लसीसंदर्भात गोंधळ घातलाच का?? लस नाही, केंद्र सरकार मदत करत नाही. अशा बातम्या पसरवुन काय मिळालं?? बरं राज्याचे आणि जगातले सर्वात चांगले मुख्यमंत्री जे जागतिक आरोग्य संघटनेला मार्गदर्शन करतात त्यांनीच चार दिवसांपूर्वी श्रेय घेतलं कि... ImageImageImageImage
.... १८ वर्षांवरील नागरीकांचं लसीकरण लवकर व्हावं, या संदर्भात.. म्हणजे तुम्ही फक्त बोलणार आहात. करायचं काहीच नाही तुम्हाला, फक्त वाऱ्यावरच्या वराती सांगणार तुम्ही. अजुन किती भोगायचं महाराष्ट्राने तुमच्या अहंकारापोटी 😣😣😣😥😥😥🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Read 4 tweets
24 Apr
अनिल देशमुख- सर्कल पुर्ण!
- १०५ घरी बसवले..
- हिंदु साधुंना ठेचणाऱ्या लोकांना जामीन होऊ दिले..
- पेंग्विन म्हटलं म्हणुन डझनभर गुन्हे दाखल केले..
- अनंतराव करमुसेंना अपहरण करून जित्या ने बंगल्यावर मारहाण केली..
- सुशांत केस दाबली..
- समित ठक्करला उचलला..
- अर्णबला उचलला..(१/३)
-कंगनाचं घर तोडलं..
- सोमैय्यांच्या मुलावर गुन्हा दाखल केला...
- शरजिल उस्मानीला मोकाट सोडलं..
- खंडण्या उकळल्या..
- पोलिस वापरून जिलेटीन कांड्या ठेवल्या (ज्या नको तिथे घुसल्या ते वेगळं 😎)
आणि...
हे सगळं आपला वयोवृद्ध नेता जगात भारी आहे,... (२/३)
तो कुणालाही मॅनेज करू शकतो ही अंधश्रद्धा बाळगुन केलं की जे होतं त्याला "अनिल देशमुख" होणं म्हणतात!
आज देशमुखांचं वर्तुळ पुर्ण झालं! याचा अर्थ सरकार पडेल असं नाही पण यावरून एक म्हण आठवली... "Those who live by the sword, die by the Sword!" #CP (३/३)
Read 5 tweets
26 Mar
#गुलामांपेक्षा_गुरं_जनावरं_श्रेष्ठ ?
स्वातंत्र्य म्हणजे काय??
कर्नाटकातील कोंबरु अभयारण्याशेजारचे जे रेस्टहाऊस आहे तिथली गेल्या आठवड्यातील घटना आहे.
एक बिबट्या त्याचं सहजभक्ष्य असलेल्या कुत्र्याचा पाठलाग करत छलांग लगावत होता.(१/७) Image
कुत्रा टॉयलेट ला असलेल्या एका झरोक्यातून आत घुसला, बाहेरून टॉयलेटचा दरवाजा बंद होता. कुत्रा आत घुसला तसा बिबट्याही त्याच्या मागे घुसला आणि त्या टॉयलेटमध्ये अडकून पडला. कुत्रा बिबट्याला घाबरून एका कोपर्‍यात जाऊन बसला. भुंकण्याचीही त्याची हिम्मत झाली नाही.(२/७)
बिबट्या भुकेला असूनही त्याने त्या कुत्र्याला फाडले नाही, एका झेपेतच तो त्या कुत्र्याची चटणी करून आपले डिनर करू शकला असता पण ते दोन प्राणी एकेका कोपऱ्यात तब्बल बारा तास होते तरीही बिबट्याने कुत्र्याला कोणतीही इजा केली नाही. वनविभागाने गुंगीच्या गनने बिबट्याला जेरबंद केला.(३/७)
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(