رشته توییت
در کتاب «کهنه سرباز»جلد اول صفحه 55 چنین مینویسد:«.یعنی #لرها را واقعاً قلع و قمع کردند.بطوریکه پشتکوه برای سالها خالی از سکنه شد،به همین جهت عنوان قصاب به او (سپهبد امیر احمدی) دادند»
در همان کتاب صفحه 66 چنین مینویسد:در پشتکوه فقط آن عده از لرها که به عراق گریختند،
۲-زنده ماندند و بقیه تمام کشته شدند. در پیشکوه که به علت فعالیت راهسازی و وجود مهندسین و تکنسینها، کشتار به آن صورت میسر نبود، تصمیم به کوچاندن به #خراسان گرفته شد که چگونگی آن، ممکن است خود موضوع تراژدی کم نظیری باشد».
در مجله شقایق سال 1376، شماره 2، صفحه 66 چنین مینویسد:
۳- «برای جلوگیری از اغتشاشات حاصله، بعضی از طوایف #لر که اقامت آنها در برخی نقاط مضر و اصولاً تحریکات می نمودند،
این قبیل طوایف کوچ داده شده و در حدود #طهران تا خراسان و از طرفی #خوزستان اسکان پیدا کردند».
ویلیام داگلاس؛ در سفرنامه اش در مورد نسل کشی #لرها توسط رضا شاه می نویسد
۴-حتی #شیطان هم آنقدر کثیف نمیتواند باشد.
ویلیام داگلاس می نویسد که ارتش رضا شاه با اسرای #لر، «مسابقه دویدن بدون سر» گذاشته بود. مسابقه چنین بود که اسیران را مجبور میکردند بدوند و در حالیکه می دویدند سرشان را با یک شی آهنین تفتیده قطع میکردند و زمان را اندازه میگرفتند.
۵-بعضی از اسرا فقط دو یا سه قدم بدون سر دویدند ولی یک #اسیر_لر توانست با سر قطع شده پانزده قدم بدود و جنازه او را برنده اعلام کردند!
اسناد نسل کشی لرها بسیار است و امکان کتمان کردن غیر ممکن.علاوه بر نسل کشی،در آن اسناد ذکر میکند که طوایف لر را به مناطق مختلف #کوچ_اجباری میدادند
۶-در زمان #محمدرضاپهلوی تمام زمینهای #امیر_احتشام_بختیاری را در استان #کرمانشاه مصادره و طوایف #کرد_عراقی مانند «جاف و ثلاث» را ساکن کردند. #کردهای مهاجر از در نرسیده اقدام به اغتشاش وشرارت کردند و اینبار خود #لرها از سرزمین خود مجبور به فرار شدندو به سرزمینهای اطراف پناهنده شدند
۷- تفزایش کردهای مهاجر #عراقی در استان #ایلام آنقدر زیاد شد که امروزه #کردهای #مهاجر ادعای مالکیت بر کل استان #ایلام را دارند!در زمان محمد رضا، رهبران #لرها خوستار #استقلال اقلیم #لرستان شدند ولی همه آنها بیرحمانه توسط ارتش #پهلوی قلع و قمع شدند.
۸-مانند: ناصر طاهری، ولی کیانی، فتح اله حیات داودی، حسینقلی رستم، حبیب شهبازی و جعفر قلی رستم. بعد از انقلاب اسلامی رهبران استقلال طلب #لرها شناسایی و بی رحمانه اعدام شدند. آموزش زبان لری را ممنوع کردند و زبان بیگانه #تاجیکی را بزور به کودکان لر، تحمیل کردند،
۹-رودخانه های #لرستان را بسوی شهرهای #فارس نشین مانند #اصفهان مصادره میکنند و کابوس بیکاری و فقر در لرستان بیدادمیکند.تخریب نمادهای ملی ملت لر یکی دیگر از سناریوهای شوم شوونیسم #فارس است. مجسمه های برد شیر نماد تاریخ بختیاری در دامنه کوههای چهار محال و بختیاری رها شده و در حال
۱۰-شونیزم فارس بر روی باقیمانده شهر #باستانی تپه خرم آباد، فرودگاه ساختند!! و تمام آثار #باستانی بدست آمده را غارت کردند و به موزه های خارجی فروختند!! زیرا از آن میترستند که غرور ملت لر برانگيخته شود و دوباره حكومت #زنديه رابه وجود بياورنذ .کردها هم در کشور #عراق در حال پاکسازی
۱۱-مناطق لرنشین هستندو به بهانه جنگهای داخلی، لرها را #قصابی میکنند.طایفه #فیلی در #عراق بیرحمانه توسط #کردهای متحد ایران به رهبری مسعور بارزانی کشتار میشوند و زمینهایشان در خانقین و سلیمانیه بسود کردهای مصادره میشوداما دریغ از حمایت رژیم #ایران!
حالا بلندتر بگو #رضاشاه_روحت_شاد

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mohamad

Mohamad Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(