راز واقعی تداوم حکومت توتالیتر
#چندتوییت
1- از میان مهمترین ابزارهایی که توتالیتر برای تداوم سلطه به کار می گیرد، مثل ماشین سرکوب یا هژمونی ایدئولوژیک یا دستگاه پروپاگاندا کدامیک مهمتر است؟ جالب است که هیچ کدام! "جیره" است که توتالیتر را برقرار نگه میدارد. این بحث را پی بگیرید.
2- توتالیتر در برنامه ریزی اقتصادی به دنبال سه هدف است: تامین هزینه سرکوب، انگیزه بخشی به لایه همراه و البته تامین جیره مدامی که باید در اختیار توده مردم قرار داد. و این جیره است که در نهایت رابطه توتالیتر با مردم و البته تداوم حاکمیت توتالیتر را برقرار می کند.
3- توتالیتر بخش مهمی از درآمدهای ملی را صرف ماشین سرکوب میکند. بخشی را هم باید صرف کارگزاران خودش بکند. میداند که فاسدند اما همچنین میداند همین فساد انگیزه آنهاست برای جانفشانی در راه بقای توتالیتر پس مانع فساد نمی شود. آن را بخشی از هزینه بقا می داند.
4- اما بخشی از درآمد هم به صورت جیره در اختیار توده مردم قرار می گیرد. در سیستم توتالیتر اقتصاد مثل یک شرکت بزرگ دولتی است. توده مردم مستقیم یا غیر مستقیم کارمند این شرکت هستند. جمعیت خیلی کمی مستقل و بیرون از این شرکت میتوانند معیشت کنند. پس همه حقوق بگیر و جیره بگیر دولت هستند.
5- تصور معمول این است که مردم تسلیم توتالیتر می شوند چون نمی توانند از پس ماشین سرکوب بربیایند یا اینکه مرعوب یا فریفته دستگاه پروپاگاندا هستند. تصور غلطی است. ابزار سرکوب و پروپاگاندا مهمند اما آنچه که واقعا مردم را تسلیم توتالیتر می کند نیاز حیاتی و روزمره آنان به جیره است.
6- مردم چند وقت میتوانند جیره را دریافت نکنند؟ یک هفته؟ یک ماه؟ دو ماه یا بیشتر؟ بعید است که بیشتر بتوانند دوام بیاورند. نکته اینجاست: به محض اینکه مردم با توتالیتر دربیفتند جیره شان قطع می شود. بالاخره از پا در می آیند و برای بازگشت جیره باید تسلیم توتالیتر شوند.
7- بنابراین، بخش کوچکتر جنبش علیه توتالیتر می تواند فراهم آوردن ابزار لجستیک برای مقابله با ماشین سرکوب یا دستگاه پروپاگاندا باشد. بخش بزرگتر این است که چطور می توان به مردم کمک کرد قطع جیره را تاب بیاورند.
8- راه بهتر توانمندسازی توده های فقیرتر برای امرار معاش مستقل و بی اتکا به ارگانهای دولتی است. چرا مردم مرزنشین بیشتر میجنگند با توتالیتر؟ چون زمینه های متنوعتری برای معیشت در اختیار دارند. راه دیگر قطع منابع مالی توتالیتر است. به هر شکل.
9- پارادوکس مبارزه مدنی در سیستم های توتالیتر نیز همین جا خود را نشان می دهد. توتالیتر عملا نان مردم را در اختیار دارد و قهر مدنی مردم فقط در یک بازه کوتاه ممکن است. توتالیتر مطمئن است با سرکوب لایه پیشرو مشکل حل می شود چون توده مردم نمی توانند قطع جیره و گرسنگی را تاب بیاورند.
10- برای کشورهای توتالیتریستی نمی توان نسخه جنبش های حوزه آتلانتیک را صادر کرد. همه مسئله ماشین سرکوب یا دستگاه پروپاگاندا نیست. قهر مدنی یعنی یک جنبش نرم افزاری. اما در سیستم های توتالیتر موضوع عمدتا سخت افزاری است. سخت افزارهایی از جنس غذا و اسلحه.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Nasser karami

Nasser karami Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nasserkarami

6 Sep
دعا برای خوزستان
#چندتوییت
1- ابتدا: سالها پیش وقتی در همشهری کار می کردم شنیدیم حال یک نویسنده مشهور وخیم است. خبرنگار و عکاس فرستادم به بیمارستان تا گزارش تهیه کنند. خانواده او به هیچ وجه نگذاشتند عکاس ما وارد اتاق او شوند. با این توجیه که
2- اگر عکسی از او در بستر مرگ منتشر کنید موج راه می افتد که دست به دعا بشوید همه برای سلامتی اش و تجربه می گوید هر کس موضوع چنین دعاهای همگانی بوده قطعا جان سپرده است. دختر آن مرحوم اعتقاد داشت دعای توده ابزار عذراییل است و هرگز نباید کسی را در معرض چنان ابزاری قرار داد. جدی!
3- بعد: یک بار تیم سویا مسابقه حساسی داشت با بارسا. روز قبل از مسابقه از مربی سویا پرسیده بودند برنامه شما برای مهار مسی چیست؟ و او پاسخ داده بود هیچ تاکتیکی قادر به مهار مسی نیست. فقط قرار است همزمان با مسابقه مادرم در کلیسا برایمان دعا کند. این تنها راهی بوده که به نظرم رسیده!
Read 6 tweets
4 Sep
ایران در ژرفای خشکسالی مهندسی
#چندتوییت
1- مشخص ترین حرفی که وزیر جدید نیرو برای کنترل بحران آبی کشور گفته سرمایه گذاری بیشتر برای استخراج آب‌های ژرف بوده است. رویکرد به پروژه هایی از این دست، و مواردی همچون شیرین سازی و انتقال آب از مازندران به سمنان یا از چابهار به خراسان
2- ... و یا حفر تونل های متعدد در زاگرس مرتفع برای انتقال آب به دشت های مرکزی بیانگر آن است که خشکسالی در ایران به مرحله #خشکسالی_مهندسی (Engineering Drought) رسیده است. خشکسالی مهندسی وضعیتی است که در آن دسترسی به منابع آب جز با روشها و ابزارهای پیچیده و گران مهندسی ممکن نیست.
3- رسیدن به این مرحله از خشکسالی اغلب بسیار نگران کننده است چون حکایت از فشار لگاریتمی به منابع آب و تخریب افزونتر سرزمین دارد. برای مثال همین برداشت از آب های ژرف در کنار دیگر پیامدهای مخرب اکولوژیک همچنین می‌تواند باعث تحرک گسلها و افزایش خطر زلزله شود.
Read 5 tweets
17 Aug
بررسی احتمال "تعمد" در گسترش فاجعه کرونا در ایران
#چندتوییت
1- دیوید مارکوس در تحلیل "قحطی‌های حکومت-ساخت" عبارت Faminogenesis را پیشنهاد کرده است. تحت اللفظی این عبارت را می توان به قحطزایی ترجمه کرد اما چون حتی خود مارکوس هم این عبارت را بسط می‌دهد به هر نوع استفاده از
2- ... بلایای فراگیر توسط دولتها به عنوان یک سلاح جنگی، و نه فقط قحطاندن سرزمین از طریق نایابی عمدی مواد غذایی، شاید "نیستاوری" برای آن برابرنهاد فارسی بهتری باشد. #نیستاوری به عنوان یک نظریه علمی البته توسط کسانی دیگر نیز به تدریج بسط داده شده و تدقیق شده است.
3- خلاصه نطریه مارکوس این است که مطالعه مواردی مثل قحطی 1928-1933 اوکراین و قزاقستان و 1958-1961 چین ما را به این نتیجه می‌رساند که گاه حکومتها از بلایای فراگیر به عنوان سلاحی برای کنترل توده مردم و سرکوب اعتراضات آنها استفاده می کنند.
Read 20 tweets
24 Jul
در خطاب به مردم خوزستان؛
چه را بخواهید و از چه بگریزید
#چندتوییت
1-محیط زیست همه مسئله خوزستان نیست. آب هم همه مسئله محیط زیست در خوزستان نیست. آگر چه بی آبی الان به دردبارترین رنج خوزستان تبدیل شده است. اما مسئله اصلی نه فقط چهل سال توقف طرح های توسعه و بلکه حتی ویران شدن
... زیرساخت ها و طرح های قبلی است. برای نجات مردم، خوزستان باید به صورت آشکار و ملموس شاهد اجرای یک برنامه جامع توسعه اقتصادی باشد. پس به عنوان اصلی ترین مطالبه، توسعه بخواهید.
2-مشکلات خوزستان جدا از دیگر مشکلات مردم ایران نیست. هر چه هست در هر جای ایران، حاصل عملکرد یک حاکمیت واحد است. نه فقط برای خوزستان، برای همه ایران توسعه بخواهید.
Read 12 tweets
21 Jul
دلیل پنهان‌کاری وزارت نیرو در باره سد #گتوند
#چندتوییت
1- هیچ کدام از گزارش‌هایی که وزارت نیرو درباره سد گتوند منتشر می‌کند معتبر نیست. نه فقط هیچ نهاد مستقلی این گزارشها را تایید نکرده بلکه غالب استادان دانشگاه شهید چمران، قطب مطالعات آب منطقه، نیز همواره آنها را رد کرده‌اند.
2- ظاهرا خروجی آب از سد را به حداقل رسانده‌اند تا نمکی که روزانه در دریاچه سد حل می‌شود فرصت ته نشینی داشته باشد. اینگونه شوری آب خروجی سد کمتر به نظر خواهد رسید. مسئله اصلی اما مهیب‌تر شدن بمب نمکی است که آینده خوزستان را تهدید می‌کند.
3- تا یک جایی می‌توانند این بازی جارو کردن مشکل به زیر فرش را ادامه دهند، اما بازگشت یک ترسالی و لزوم باز گذاشتن خروجی‌های سد عمق فاجعه را آشکار خواهد کرد. خطر بزرگتر البته روزی است که کل دریاچه به حد اشباع برسد.
Read 7 tweets
20 Jul
برای خوزستان چه باید کرد؟
#چندتوییت
مشکلات خوزستان جدا از دو مسئله اصلی دیگر مناطق ایران نیستند: نخست توسعه نیافتگی و دوم قهقرای سرزمینی به واسطه تحمیل کشاورزی ناپایدار. بنابراین تا ایران در مسیر توسعه همه جانبه قرار نگیرد و تا الگوهای ویرانگر کشاورزی
1/
و به تبع آن بهره برداری نادرست از منابع آب برچیده نشود نه فقط خوزستان بلکه دیگر مناطق کشور هم روز به روز چشم‌اندازی ویرانتر خواهند داشت. اما به طور مشخص اگر بر جلگه خوزستان و مشکلات کنونی آن تمرکز کنیم این ده مورد را می توان به عنوان اقداماتی ضروری برای نجات این استان برشمرد:
2/
کوتاه مدت:
1- آبرسانی اضطراری با تانکر به ویژه به جنوب و غرب استان
2-ترمیم شبکه‌های آبرسانی موجود و راه اندازی تصفیه خانه های جدید برای نقاط بحرانی
3-توقف طرح های انتقال آب در بالادست و اعتمادبخشی به شهروندان در این زمینه
4-مهار اثر سد گتوند و دیگر آلایندگان آب‌های استان
3/
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(