مقاله در مورد این هست که آیا مغز پولدارها با ما معمولی ها فرق داره؟ یک آقای روانشانسی به نام Rainer Zitelmann از 45 نفر از میلیون های آلمان تست روانشاسی Big 5 را گرفته و با آدم های معمولی مقایسه کرده 1/5
نتیجه این شده که اونها روان رنجوری (neuroticism) کمتری دارند و لذا در مواجه با استراس/خشم/افسردگی عملکرد بهتری دارند.برونگرا تر هستند یا بلند این رفتار را بروز بدهند و بیشتر از بقیه به جزییات اهمیت می دهند+آماده تر به کسب تجربه جدید هستند و ابایی از conflict ندارند 2/5
نویسنده چند ویژگی هم خودش اضافه کرده:از بچگی خیلی تشویق شدند که راهشون را خودشان پیدا کنند و در دوره جوانی/نوجوانی به اهمیت پول پی بردند.تصویر روشنی از آنچه می خواهند دارند و خیلی متمرکز حول آن حرکت می کنند.+بلدند چطور برای مهارت هایی که ندارند (مثلا فنی) از بقیه کمک بگیرند 3/5
از اینکه خلاف جهت اصلی حرکت کنند ابایی ندارند+خیلی سخت راضی می شوند و همیشه دنبال قدم های بزرگتر هستند.اعتماد به نفس بالایی دارند و مطئن هستند از پس مسئله بر می آیند.ابایی از رقابت های سخت ندارند و آدم های ریسک پذیری هستند. 4/5
اینها البته به معنی بی عیب بودنشان نیست.معمولا نگاه خوبی به بقیه آدم ها ندارند،بعضا خود شیفته هستند یا خیلی نگاه پولکی به همه چیز دارند و مهارت یک کاری را به سرانجام رساندن یا سخت کوشی را بعضا به بچه هاشون نمی توانند یاد بدهند. 5/5
tinyurl.com/yeakna4y

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Mostafa Moghadam

Mostafa Moghadam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @moghadam_mos

12 Jul
چطور #VC ها تصمیم گیری می کنند؟
این عنوان مقاله و تحقیقی هست که با همکاری دانشگاه هایی مثل هاروارد و استنفورد و همچنین انجمن VC های آمریکا به بررسی 900 سرمایه گذار خطر پذیر پرداخته.
از جهاتی این کامل ترین تحقیقی هست که تا امروز در مورد VC ها شده 1/15
#استارتاپ
#سرمایه_گذاری
سوال اول این هست که چرا اساسا دانستن روش تصمیم گیری VC ها مهم هست؟در سال 2015 (زمان شروع پروژه)، 20% ارزش شرکت های سهامی عام و 44% بودجه R&D شرکت ها توسط این گروه تامین شده.پس VCتاثیر مهمی در فضای کلی کسب و کار دارند (طبیعتا در آمریکا) 2/15
#سرمایه_گذاری_خطرپذیر
اولین موضوع پژوهش این بوده که VC ها چطور سرمایه پذیرها را پیدا می کنند؟تقریبا 90% مواقع اونها شرکت/فرد/موضوع سرمایه گذاری را از شبکه دوستان/همکاران پیدا می کنند.(30%همکاران سابق،20%معرفی همکاران،8%معرفی سرمایه پذیرهای قبلی)3/15
Read 15 tweets
10 Jun
این مقاله HBR حاصل یک پروژه ده ساله و تحلیل 17 هزار مدیر هست که بفهمند یک مدیرعامل خوب باید چه ویژگی هایی داشته باشه.
نکته اولی که کشف کردند این هست که معمولا آنچه هئیت مدیره انتظار داره با آنچه به دست می آید،تطابق نداره بعلاوه ملاک هایی که اونها دارند1/5

hbr.org/2017/05/what-s…
معمولا ملاک های خوبی برای انتخاب نیست.مثلا بودن یک رهبر کاریزماتیک، با ذهن استراتژیک که برونگرا هست و مدرک خوب از دانشگاه تاپ داره که مسیر شغلی خفنی هم داشته منطبق با دست آورد مدیران موفق نبوده.مثلا فقط 7% مدیران موفق از اون دانشگاه خفن ها(Ivy League) مدرک دارند2/5
4تا ویژگی را به عنوان مشخصه مشترک مدیرعامل های موفق پیدا کردند.1-قاطعیت در تصمیم گیری (حتی تصمیم غلط) بهتر از بی تصمیمی هست.تحقیق نشان داده که1/3 اون مدیران شکت خورده، بابت تصمیمات غلط موفق نبودند و باقی به دلیل بی تصمیمی شرکت را دچار مشکل کردند 3/5
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(