#دگردیسی_عیسی_به_محمد (23)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش ششم)

7- یوحنا دمشقی (john of damascus)

به جالب ترین و جنجالی ترین سند در دست برسیم. در مورد یوحنا اجازه دهید تمام فضای زمان او را ترسیم کنیم. یوحنا عالمی مسیحی بود که پدرش در دربار معاویه 👇
بعنوان سرپرست بخش دارایی دستگاه اداری امویان، خدمت میکرد، پس یوحنا در دربار امویرشد کرده و شکوفا شده است، خود یوحنا نیز مدتی در دربار عبدالملک مروان خدمت میکرد. چهار کتاب به یوحنا منسوب شده که امروز میدانیم دو کتاب را ابوقره نامی نوشته، یک کتابش به عربیست و ترجمه نشده، 👇
و کتابی دیگر با عنوان de Haeresibus یا #ارتدادها (یا آموزه های اشتباه) دارد، که حد فاصل سالهای 715 تا 730 م. نوشته. این کتاب محل بحث ماست. نکته اینکه قدیمی ترین دست نوشته از این کتاب نیز، مربوط به قرن یازدهم است و متاسفانه این میتواند تحریف در نوشته های یوحنا بوجود اورد.

👇
یوحنی در این کتاب به انواع ارتدادهایی که میشناسد، اشاره میکند، و صد مورد ارتداد را بررسی میکند، صدمین ارتداد؛ ارتداد اسماعیلیان و فردی بدعت گزار به نام محمد است. من در چند روز اخیر، این فصل کتاب او را ترجمه کردم که در بخش بعدی میآورم، ابتدا به کلیت آنچه یوحنا گفته بپردازیم.
👇
یوحنا ابتدا از بت پرستی اعراب و بتی به نام khaba`r یا #خبر حرف میزند و معتقد است اعراب در گذشته بت پرست بودند و سر افرودیت را میپرستیدند. [پس یوحنا برخلاف بسیاری از نویسندگان دیگر، بت پرستی را در معنای تحقیری بکار نبرده، بلکه منظورش واقعا بت پرستی اسماعیلیان در گذشته بوده است.]👇
سپس یوحنا از محمد نامی حرف میزند که بدعت گزاری کرده و از راه راست خارج شده، نکته اینکه لحن یوحنا، محمد را پایه گزار دینی مستقل نمیداند، بلکه معتقد است که محمد، صرفا تفسیری اشتباه از مسیحیت دارد.

او میگوید: محمد پس از اینکه با عهد عتیق و جدید برخورد داشت 👇
و پس از ملاقات و همنشینی با راهبی اریایی [اریایی منظور اریوسی است، اگر در خاطرتان باشد، اریوس در شورای نیقیه در سال 325 م. بر مخلوق بودن و ضد الوهیت مسیح - یکی بودن خدا و پسرخدا - رای داده بود و از آن زمان اندیشه های اریوسی رد شد. قران و اسلام، اریوسی می اندیشند.] 👇
اندیشه های جدید را تبلیغ میکرد. اندیشه هایی که مدعی بود از اسمان به او در #خواب وحی شده. این در خواب وحی شدن، در نوع خودش جالب است، یوحنا حتی خواب طولانی او را مسخره میکند.

یوحنا محمد را پیغمبری دروغین مینامد که سنگ میپرستد. و منظور از این سنگ همان سر افرودیت است. 👇
و البته معتقد است که محمد، ادیان سامی دیگر و پیامبرانشان از قبیل ابراهیم، موسی و عیسی و... را قبول دارد.

و اما نکته بسیار مهم تر در این بحث این است که یوحنا، از چهار سوره قران حرف میزند. او با تمسخرِ محمد میگوید که او #کتابهای_مضحکی هم اورده و برای انها نامهای مسخره میگذارد،👇
یکی از این کتابها نامش زنان است (روشن است به سوره نسا اشاره دارد) و دیگری کتابی با عنوان سفره است (سوره مائده) و دیگری کتابی با عنوان شتر خداست (معلوم نیست این سوره کدام است) و کتاب بعدی ماده گاو (سوره بقره) است.

یوحنا با نام بردن این کتابها (سوره ها)، 👇
حتی بخشی از محتوای آنها را اشاره کرده که مضمون بخش بعدی است. در انجا چنانچه میبینیم یوحنا حتی به داستان زید بن حارثه و زِنای محمد با زن زید، اشاره کرده و انرا به باد انتقاد تند و تیزی میگیرد. (انقدر اینکار محمد و زید برای او عجیب است که یک جا میگوید: 👇
توجه کردید؟ بگذارید از اول بگویم، او به دوستش گفت خدا به من دستور داده که، تو زنت را طلاق بدهی، و زید نیز طلاق داد، و محمد هم با خیال راحت چند روز بعد گفت، خدا به من دستور داده با زنت ازدواج کنم 😁)

👇
بهرحال چنانچه میبینیم یوحنا هم از محمد حرف زده، هم نام چهار سوره قران (که البته یکی از این سوره ها مشخص نیست) را اورده، هم از ملاقات محمد با یک اریوسی و تدوین کتابهایش با این کشیش حرف زده.

👇
یوحنا از کدام محمد حرف میزند؟ من معتقدم که یوحنا همانقدر که ما را به محمد نزدیک میکند، همانقدر هم از محمد دور میگرداند. چرا؟

چرا ما را به محمد نزدیک میکند؟ زیرا او نه تنها از محمد نامی حرف زده، بلکه نام سوره هایی از قران و حتی بخشی از محتوایش را اورده. 👇
پس این نشان میدهد او محمد مد نظر ما را دقیقا میشناخته.

ولی چرا ما را دور میگرداند، به دلایل زیاد.
زیرا:
اولا یوحنا در دربار امویان بوده [درباری که قاعدتا باید اسلامی باشد] پس باید شناخت کافی از تمام شاخصه های عصر خود داشته باشد، یوحنی هیچ نامی از اسلام نمیاورد، 👇
برای یوحنا (تا اواسط نیمه نخست قرن هشتم یعنی حدود سال 715 تا 730 م. ) کتابی با نام قران وجود ندارد و وی از کتابهای محمد حرف میزند.

ثانیا یوحنا محمد را سنگ پرست خطاب میکند و منظورش کعبه نیست بلکه سر افرودیت است (در جایی میگوید هنوز هم اگر ناظران به انجا بروند 👇
سر افرودیت و کنده کاری های روی این سنگ میبینند)
اگر تواریخ اسلامی مراجعه کنیم در زمان نگارش یوحنا، اسلام باید به یک پختگی نسبی رسیده باشد و دربار امویان کاملا اسلامی باشد. و یوحنا کاملا در یک فرهنگ اسلامی بوده باشد پس مگر میشود یوحنا محمد را پیامبری دروغین و سنگ پرست خطاب کند؟
👇
یوحنا طوری سخن میگوید که انگار در حد فاصل سالهای 715 تا 730 م. هم خبری از اسلام و قران نیست.

ثالثا با فرض قبول تمام نوشته های یوحنی، واعظی به نام محمد وجود داشته، ولی در قرن هشتم میلادی نیز، نااشنا بوده و جدی گرفته نشده است. ولی ما در اسناد قبل دیدیم که از محمدنامی 👇
بعنوان پادشاه حرف میزنند، ایا این پادشاه و محمد واعظ یکی هستند؟ اگر اری، پس چطور یک پادشاه که فاتح ایران و سوریه و فلسطین است، نااشناست و جدی گرفته نشده. اگر خیر، پس محمد، پادشاه اعراب کیست؟ این فرد سالها پادشاه اعراب بوده، چرا خبری از او نیست؟

👇
رابعا، اگر یوحنا تا این حد از محمد خبر دارد که نام سوره های او را نیز میاورد چرا وی را سنگ پرست خطاب میکند؟
ایا او از محمد دیگری حرف میزند؟
بعید نیست. چرا که راویان مسلمان گفتند در آن دوره بساط ادعای پیامبری داغ بوده است و افراد زیادی چنین ادعایی را داشتند. پس با این اوصاف 👇
نام کتابهای محمد چیست؟ میتوان چنین فرض کرد که این کتابها (سوره ها) اشعار الهیدانان مسیحی سده های قبل، همچون افراهات یا افرایم سوری بوده است، چنانچه لوگزنبرگ هم اشاره میکند که قران با خوانشی سریانی به ما میگوید "بگو من فقط کتاب را ترجمه کرده ام پس چرا آنرا انکار میکنید؟"
👇
این فرض زمانی تقویت میشود که میبینیم یوحنا کتابی با عنوان شترخدا را معرفی کرده که ما امروز از این کتاب (سوره) اطلاعی نداریم. پس ممکن است که محمد دیگری نیز ادعای پیامبری داشته؟ یا شاید این سوره در زمان تدوین کتاب قران یا بعدها کاملا حذف شده، 👇
یا ایاتش در خلال ایات سوره های دیگر حل شده، نباید فراموش کنیم که قران در دو سوره مجزا، ایاتی دارد که از شتری خاص حرف میزند، ایا یوحنی همین کتاب را دیده؟

بهرحال یوحنی نه از اسلام و نه از کتابی به نام قران حرف میزند، و روشن است محمدی که او از ان حرف میزند چندان جدی گرفته نشده.👇
و دقیقا از همین سالهاست (یعنی نیمه نخست قرن هشتم) نام محمد رفته رفته پدیدار میشود و ارام ارام اسلام بعنوان دینی مستقل، از مسیحیت خود را جدا میکند.

این بخش ادامه دارد.....

پایان قسمت بیست و سوم.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pishg00oo00

Pishg00oo00 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @pishgoo44444

14 Jan
[ادامه رشتو قبل - 3]

"کار کن [بر] زمینی که خدا به تو داده و زیبایش کن [مزینش کن]. و چنین و چنان کن به چنین روشی." — نه برای تکرار تمام چیزهای زشت و قبیحی که او کرد.
[به دیگران میگوید فلان کن، مثلا 4 زن بگیر، ولی کارهای قبیح خود او را تکرار نکنند.] Image
سپس کتاب شتر خدا وجود دارد. درباره این شتر میگوید که شتری از طرف خدا وجود داشت و اینکه او کل رودخانه را نوشید و نتوانست از میان دو کوه عبور کند. زیرا جای کافی وجود نداشت. او میگوید، مردمی در آن مکان وجود داشتند، و آنها عادت داشتند یک روز [آنها] از اب بنوشند 👇 Image
درحالیکه روز بعدی شتر از آن اب مینوشید. به علاوه، [این شتر] با نوشیدن آب، برای آنها، خوراک فراهم میکرد، زیرا به جای اب، با شیر، تامینشان میکرد.

👇
Read 16 tweets
14 Jan
[...ادامه رشتوی قبل - 2]

👇

تا شما نیز، یقین داشته باشید؟"— آنها پاسخ میدهند که خدا هرچه بخواهد انجام میدهد.

"ما میگوییم، ما این را میدانیم، ولی ما میپرسیم که چگونه این کتاب به پیامبرتان نازل شده." پس پاسخ میدهند که وقتی او در خواب بوده [این] کتاب بر او نازل شده. 👇 Image
سپس ما به مزاح [شوخی کنان] به آنها میگوییم که، تا زمانیکه کتاب را در خوابش دریافت کرده، و بالفعل [=در واقعیت] اثری را تجربه نکرده، دراین مواقع ضرب المثل رایجی برای او بکار میرود (که میگوید: دارید برای من رویا میبافید. [=خیالبافی میکنی؛ یا بعبارتی شما درحال چرندگویی هستی].)

👇
وقتی ما دوباره میپرسیم: "چگونه است که وقتی او در کتاب خودش، ما را منع کرده [= ملزم کرده] است که هیچ کاری را بدون شواهد انجام ندهیم یا نپذیریم، شما به او نگفتید: ابتدا خودت شواهدی که تو پیامبر هستی را و اینکه تو از طرف خدا آمده ای به ما نشان بده
👇 Image
Read 26 tweets
14 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (24)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش هفتم)

8- ترجمه کتاب ارتداد یوحنا دمشقی، فصل مربوط به محمد:
من در این رشتوی سه بخشی و طولانی برای دوستان علاقه مند، نوشته های یوحنا دمشقی را ترجمه کردم، پ.ن ها را بخاطر تنظیم pdf در اینده، حذف نکردم

👇
شروع:

همچنین خرافاتی از اسماعیلیان وجود دارد که تا امروز پابرجاست و مردم را در جهل [و گمراهی] نگهداشته شده، [که پیشگام و] نشانه ای از دجال (ضدمسیح) است.

آنها از تبار اسماعیل هستند، [کسی که] که از [پشت] ابراهیم و [شکم] هاجر متولد شده، و به این دلیل،

👇 Image
آنها، هم اسماعیلیان، هم هاجریون نامیده میشوند.

همچنین آنها ساراسین ها نامیده میشوند، که از sarras kenoi یا destitute of sara [=فاقدِ سارا] ریشه گرفته است. از انجا که هاجر به فرشته میگوید: سارا مرا destitute [فقیر و بی کس] راند.

👇
Read 27 tweets
12 Jan
دوستان
خیلیا با تاریخهای میلادی، هجری خورشیدی، و هجری قمری مشکل دارن

با این فرمول راحت سالها رو #ذهنی تبدیل کنید (تاکید میکنم، این یه فرمول ذهنیه، تا راحت تاریخ ها رو بصورت #تقریبی بهم تبدیل کنید)

سال 622 م. رو بزارید تو ذهنتون
سال 622 م. میشه سال یک عربی (یک هجری چه هجری خورشیدی - چه هجری قمری)
تو این سال ایرانیا از بیزانس شکست خوردن و هاجریون ازاد شدن و ادعا شده محمد از مکه به مدینه هجرت کرد

تقویم میلادی و تقویم ایرانیا خورشیدیه(برحسب گردش زمین دور خورشید)
ولی تقویم اعراب برحسب ماهه یعنی قمریه
حالا واسه تبدیل تاریخ میلادی (که اونم خورشیدیه و از میلاد مسیح شروع میشه) به هجری #خورشیدی، عملا هر سال میلادی که شنیدید، از 622 کم کنید میشه سال هجری خورشیدی (تقویم ما ایرانیا)

مثلا سال 750 میلادی
میشه 750-622=128
یعنی 750 میلادی مساوی 128 هجری خورشیدیه

👇
Read 12 tweets
10 Jan
من دارم اسناد یوحنای دمشقی رو جمع میکنم خیلی جالب و جنجالیه، خیلی
تا شب اماده بشه میزارم
نشه که فردا عصر میزارم چون صبح سرکارم

یه یوحنا هم هست، یوحنای نیقی که به محمد فحاشی هم کرده (گفته تعالیم نفرت انگیز این محمد حیوان صفت) بزرگوار اعصاب نداشته

چندتا جلسه و نامه هم هست 👇
که خیلی مطالبشون جالبه، حرفای امیران عرب تا سال 700عه
که کاملا مشخصه هیچ خبری از اسلام و قران تو حرفشون (جلسات و نامه هاشون) نیست

بعد به کل کتیبه های پیدا شده بپردازیم
خیلی جالبه
شونصدتا کتیبه اس
حرفی از اسلام و قران و مسلمانان و... نیست

جالبه که صدها سند دارن از فتوحات 👇
هاجریون و اسماعیلیون و بلاهایی که سر مردم اوردن میگن، ولی این صدها سند قرن هفت و هشتی، هیچ خبری از محمد نمیدن

صدها پاپیروس از قرن 7 پیدا شده که مثلا تو سی چهل تاش که نامه هایی از #یشوع_ایهب نامی هستش -یه اسقفه- داره میگه تو فلان قسمت که ما هستیم یعنی جنوب سوریه، اعراب 👇
Read 12 tweets
10 Jan
#دگردیسی_عیسی_به_محمد (22)

6- بررسی اسناد سده هفتم و هشتم میلادی (بخش پنجم)

6- یعقوب اِدِسایی (Jakob of Edessa)

قبل از اینکه سند ششم را بررسی کنیم، یک نکته را یاداوری کنم، و آن اینکه، خواننده این سطور، باید توجه داشته باشد که 👇
این تعداد سندِ انگشت شماری که به محمد اشاره کرده اند، از بین صدها سند باقیمانده از قرن هفتم و اوایل قرن هشتم میلادیست.

چنانچه تا اینجا دیدیم، هیچ کدام از این اسناد نامی از اسلام، قران، جنبش قرانی و دیگر شاخصه های این دین نیاورده اند. 👇
در بخش های قبلی دیدیم که، در این اسناد یا از اعراب محمد، یا از رهبری طایی محمت (محمد) - آن هم در فتح ایران و سوریه برخلاف اخبارنویسان مسلمان - سخن گفته شده یا از پیامبر اعراب. که چنانچه دادیم، اصلا معلوم نیست این واژه محمد در این چند سند، به کدام محمد اشاره میکنند.
👇
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(