Bij veel Nederlanders is het nog niet duidelijk maar #pesticiden, #stikstof, #fosfor, #pfas en #plastic moeten we niet minderen of reguleren maar uitfaseren. Die stoffen moeten het systeem uit, zoals we gedaan hebben met #zwavel en #drijfgassen. Dat kan.

nrc.nl/nieuws/2022/03…
Maar we doen het nog niet. 'Van alle EU-lidstaten scoort Nederland het slechtst. „De kans dat in 2027 alle wateren wél voldoen, is erg klein”, zegt Frank van Gaalen, onderzoeker water en ruimte bij het PBL. En dat zal niet zonder gevolgen blijven.'
'Als de doelen in een waterlichaam niet zijn gehaald, en je hebt aangetoond dat Nederland niet aan zijn verplichtingen in zake de Kaderrichtlijn Water voldoet, kan iemand naar de rechter stappen om beroep aan te tekenen tegen een vergunning, of om handhaving verzoeken.'
'„Met als gevolg dat voor dat water geen extra activiteiten meer kunnen worden toegestaan, of dat bestaande vergunningen en algemene regels moeten worden aangescherpt”, zegt Van Rijswick.'
'Het heeft onder meer te maken met de intensieve landbouw. De uitspoeling van meststoffen vanaf de akkers en weilanden naar de beken, sloten en grotere wateren is de afgelopen decennia weliswaar flink afgenomen, maar het is nog steeds te veel.'
'Daarnaast halen rioolwaterzuiveringen die nutriënten onvoldoende uit het afvalwater. Ook versnippering schaadt de ecologie. Door de aanleg van gemalen en stuwen kunnen vissen minder goed migreren.'
'Verder zijn veel wateren in de vorige eeuw recht getrokken en voorzien van steile en harde oevers. „Dat vermindert het aantal habitats voor planten en dieren.”'
'Dat de waterkwaliteit maar heel langzaam verbetert, komt door de bestuurlijke versnippering, zegt hoogleraar waterrecht Van Rijswick. De provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor het halen van de doelen in de regionale wateren. (...)
Maar ze missen de bevoegdheden om grote vervuilers aan te pakken. Dat zegt ook bestuurder Mager. „Het Rijk heeft de sleutel in handen voor strenger mestbeleid, de gemeenten gaan over riool-overstorten en groenonderhoud.” (...)
Volgens het PBL werken waterschappen, provincies, gemeentebesturen, landbouw, industrie te veel langs elkaar heen. „Ze hebben te weinig gezamenlijke doelen”, zegt Van Gaalen.'

Regeren is vooruitzien. Het zou goed zijn om ook hier de #ecologischeautoriteit een rol te geven.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(