Fenna Swart Profile picture
Jun 28 8 tweets 6 min read
Update BRUSSEL
EU-ministers #Energie stemmen in met méér houtkap voor biomassa. Ook Nederland houdt rug niet recht: failliet van bossen wereldwijd lijkt ingezet (draadje 1-8)
#biomassa #politiek

@StComiteSchone1
2
@StComiteSchone1 heeft i.s.m met de Internationale Coalitie een gedetailleerde analyse gemaakt van het voorstel vandaag van de Europese ministerraad. De volgende, door de Europese Commissie voorgestelde hervormingen, zijn in EU ministerraad afgezwakt: (3-8)
#biomassa
3
▶ brede bosbescherming
De Raad schrapt brede bescherming voor #oerbossen, natuurlijke bossen en bossen met #biodiversiteit tegen het oogsten van biomassa;
#biomassa (4-8)
4
▶ Het verbod op het droogleggen van beboste #veengebieden voor oogst van bosbiomassa wordt weer teruggedraaid. De Raad schrapt het voorstel van de Commissie om bosbiomassa afkomstig van drooggelegde veengebieden onder in huidige Richtlijn; (5-8)
#biomassa
5
▶ De Raad doet afstand van bescherming in Europese natuurwetgeving. Het voegt een bepaling toe die automatisch afziet van natuurbescherming in de #Vogel-, #Habitat- en #Waterrichtlijn, "in het belang van de volksgezondheid en veiligheid". Zo omzeilt het bijv...(6-8)
#biomassa
6
..bepalingen in de #Vogelrichtlijn die houtkap tijdens het broedseizoen verbiedt;
▶ Het aangenomen voorstel zwakt ook het #cascadebeginsel af. Het cascadebeginsel helpt om de druk op bossen te verminderen doordat biomassa eerst wordt gebruikt voor...
#biomassa @VroegeVogels
7
..hoogwaardige toepassingen (zoals constructiemateriaal voor de bouw, bijvoorbeeld houtvezelplaten). Verbranding van biomassa is in het cascadebeginsel de allerlaatste stap
#biomassa
8
Bossen zijn nu een netto bron van #CO2-emissies naar de atmosfeer. Dit komt deels door overexploitatie van #bossen door de houtpelletindustrie. Wat is er nodig voor de politiek en beleidsmakers om deze aanhoudende bosvernietiging te stoppen?
#biomassa

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Fenna Swart

Fenna Swart Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @fenokkio

Jun 16
5 Milieuorganisaties sturen vandaag #brandbrief naar Klimaatminister @RobJetten.
Dringende oproep tot aanscherping #kamerbrief over afbouwpad biomassa (1-8)
#biomassa #politiek #klimaat #afbouwpad
(foto: persbericht)

Link naar brandbrief ⇊
comiteschonelucht.nl/category/blog/
2
De regering spreekt veelvuldig over ‘afbouwpad biomassasubsidies’ maar er is welbeschouwd geen sprake van afbouw. Wel van 'vertraagde opbouw'. De regering doet nl geen voorstel om minder #biomassasubsidies te verstrekken. Alle bestaande miljardensubsidies voor..(3-8)
#biomassa
3
..voor houtige biomassaverbranding blijft in het huidige en voorgestelde #regeringsbeleid voortbestaan! Incl extra biomassasubsidies voor hoge temp warmte. In de praktijk betekent dit dat de grootschalige import van houtpellets doorgaat en...(4-8)
#biomassa
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(