#கிழார்....!

பண்டைத் தமிழகத்தில் குடித் தலைவர்களாக விளங்கிய கிழார்களின் ஆட்சியே முதலில் ஏற்பட்டது.

அக்கிழார்கள் ஊர்க்குடிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பெற்ற வயது முதிர்ந்த தலைவர்களாவர்.

அவர்கள் இரத்த உறவின் அடிப்படையில் எழுச்சிபெற்ற குடித்தலைவர்கள்.
குடியாட்சித் தலைவர்கள் என்றும் கொள்ளலாம்.

அத்தலைவர்கள் வேளிரும், வேந்தரும் அரசியலில் உருவாவதற்கு முன், அரசியல் அதிகாரம் பெற்றிருந்தார்கள்.

வேளிர்களின் வீறார்ந்த பூசலினால் கிழார் ஆட்சி, #வேளிர் அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பெற்றது.
கிழாரின் பழைய மக்களாட்சி தன்மை மாறி, வேளிர்களுக்குத் தங்கள் குடியிலிருந்து #திறை அல்லது #காணிக்கை வாங்கித் தரும் பேராளர்களாக மாறினர்.

வேளிரும், வேந்தரும் குடிகளிடமிருந்து #வரி வாங்குவதில் கடுமையாக இருந்தனர்.

#தொல்குடி வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு குடிக்கும் ஒரு #தலைவன்...
இருந்திருக்க வேண்டும்.

அவன் அவைக் கூட்டங்களில் தலைமைத் தாங்கித் திறம்பட நடத்துபவனாகவும்,

#பூசல் காலங்களில் தலைமையேற்று படைநடத்தி வெற்றி கொள்பவனாகவும் இருந்திருக்க வேண்டும்.

இத்தலைவன் ஆரம்பத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப் பெற்றான். பின்னாளில் நியமிக்கப்பெற்றான்.
அவ்வாறு நியமிக்கப் பெற்றவன் குடும்பமே, வழிவழியாகக் குடியின் தலைமைப் பொறுப்பில் நின்றது. அத்தலைவன் #கிழான் எனப் பெயர் பெற்றான்.

பண்டையத் தமிழகத்தில் நிலைபெற்றிருந்த 'கிழார் ஆட்சி' முறை, வடநாட்டில் உருவாகி நிலைப்பெற்றிருந்த 'காபதி ஆட்சி' முறையுடன் ஒப்பிடத்தக்கதாய் உள்ளது.
#காபதி என்பது தமிழில் #காவிதி என்று திரிந்து வழங்கியது. காபதி குடும்பின் தலைவன்

குடும்பின் தலைவன் காபதி ஆட்சி, கிழார் ஆட்சி அமைப்புடன் பல கூறுகளில் ஒத்துள்ளன என ரோமிலா தாப்பர் கூறுகிறார்.

#சிவகங்கை மாவட்டம் திருமலையில் அமைந்துள்ள #தமிழி கல்வெட்டொன்று...
"எருகாடு ஊரு காவிதிகோன் கொறிய பாளிய்" என்று பயின்று வருகிறது.

#மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள மற்றொரு #தமிழி கல்வெட்டொன்று,
"எரு காடுர் ஈழ குடும்பிகன் போலாலயன் செய்தா ஆய்சயன் நெடுசாதன்" என்று கூறுகிறது.
மேற்கண்ட இரு கல்வெட்டுகளிலும் #காவிதி, #குடும்பிகன் போன்ற பண்டைய தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் குறிக்கப்படுவதைக் காணலாம்.

#கிழார் என்ற பட்டம் தமிழகத்தில் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தமையாலும் #காவிதி, #குடும்பி போன்ற பட்டங்கள் தமிழகத்திற்கு வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் கொண்டு வந்தமையாலும்...
#கிழார் என்ற சொல் சங்க இலக்கியங்களில் பரவலாகவும்,

#காவிதி, #குடும்பிகன் போன்ற சொற்கள் #தமிழி கல்வெட்டுகளில் ஒன்றிரண்டு இடங்களிலும் காணப்படுகின்றன.

ஆனால் நகரங்களிலும், வணிகர்களிடையேயும் #காவிதி, #குடும்பிகன் போன்ற சொற்கள் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தன என்பதற்கு...
#காவிதி பட்டம் பெற்ற #மகளிர் பற்றி பெருங்கதை விரிவாகப் பேசுவதே சான்றாகும்.

குடித்தலைவர்களாகிய #கிழார்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த பகுதிகளில், புதைந்து கிடைக்கும் கனிம வளங்களைக் கண்டறிந்து அவற்றை வாணிகப் பண்டமாக்கினர்.

இரும்பு, செம்பு, ஈயம், பித்தளை, பொன் போன்றவற்றை உருக்கியெடுத்தனர்.
அவ்வாறு உருக்கியெடுத்த உலோகங்களைக் கொண்டு பல்வேறு கருவிகளையும், கலைப் பொருட்களையும் செய்து விற்றனர்.

சில பகுதிகளில் வாழ்ந்த கிழார்கள் அருமணிக் கற்களை வெட்டியெடுத்தனர்.

அவ்வூர்கள் மணிகளின் வாணிகத்தினால் பின்பு நகரங்களாக மாறின.
சங்க இலக்கியத்தில் பல வேளிர், #கிழான் என்ற பட்டப்பெயர் பெற்றிருந்தனர்.

கிழார்களில் ஒவ்வொரு கிழானும், ஒவ்வொரு குடும்பின் தலைவனாக விளங்கினான்.

ஆனால் #வேளிர், பல குடும்புகளின் கூட்டமைப்பின் தலைவர்களாக எழுச்சி பெற்றார்கள்.
அதற்குச் சங்க இலக்கியத்தில் நேரடிச் சான்றுகள் ஏதுமில்லையானாலும் அகழ்வுச் சான்றுகள் கிடைக்கின்றன.

ஒவ்வொரு குடிக்கும் ஒரு குறியீடு என்று கொண்டு, பல குறியீடுகள் கிடைக்கும் ஊரில், பல குடியினர் வாழ்ந்தனர் என்று கொள்ளப் பெறுகின்றது.
பல குறியீடுகள் கிடைக்கும் ஊரில் #வேள் என்று பொறித்த பானை ஓடும் கிடைத்துள்ளது. எனவே பலகுடிகளின் தலைவனாக #வேள் விளங்கினான்.

திணைகள், தொழில்கள், அந்தத் தொழிலில் ஈடுபட்டவர்கள், திணைகளில் நிலைபெற்றிருந்த குடிகள், குடிகளின் தன்மை, உறவுமுறை ஆகியவை பற்றி சமூக மானிடவியல்...
கண்ணோட்டத்தில் ஆய்வு செய்துள்ளனர்.

சங்ககாலம் முழுவதும் குடி அமைப்பு உடையாமலிருந்தது என்பது பலரது உறுதியான கருத்து.

#கிழார், #கிழாள் என்ற அடிப்படையில் குடிகள் இயங்கின. பெரும்பாலான கிழார்கள் மருத நிலத்தில் வாழ்ந்துள்ளனர்.
அவர்கள் #வேந்தன் அவையில் பேசியுள்ளனர். (பிம்பிசாரன் வேத்தவையில் 3000 கிராமணிகள் பங்கேற்றனர்).

குடி, குடித்தலைவன் கீழிருந்தது. அவர்கள் சிறுகுடி மன்னர், சீறூர் மன்னர், குறுநில மன்னர் என பலவகையில் அழைக்கப் பெற்றனர்.

வேளிர் ஆட்சிநிலை பெற்றிருந்தமை பற்றியும் விரிவாக ஆய்ந்துள்ளனர்.
#வேளிர்கள் மலைப்பகுதிக்குரியவர்கள்.

#வேட்டுவர்கள் என்று கூறுவர். இது தவறான கருத்தாகும்.

#குறிஞ்சி, #முல்லை, #மருதம், #நெய்தல் ஆகிய நான்கு திணைகளிலும் #வேளிர் எழுச்சி பெற்றார்கள்.
குறுநிலப் பகுதிகளில் தங்கள் ஆட்சியை நடத்தினர்.

குடிகள் இணைக்கப் பெற்ற கூட்டமைப்பின் தலைவனே #வேள்.

#வேள் என்ற சொல்லே #வேட்டுவர் என்ற சொல்லின் அடிப்படையின் உருவானது என்பர்.

- நன்று

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with தஞ்சை ஆ.மாதவன்

தஞ்சை ஆ.மாதவன் Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ThanjaiMadhavan

Jul 12
பெருவழிகள் உருவாக்கம்...!

பண்டைய நாளில் தென்னிந்தியாவில் பெருவழிகள் பல நிறைந்திருந்தன.

#பெருவழிகள் என்பது ஒரு நிலப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பல்வேறு ஊர்களை இணைக்கும், நீண்ட நெடிய அகன்ற சாலைகளைக் குறித்தனவே.

இவ்வழிகளைக் குறிக்க சங்க இலக்கியத்தில் பல சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
வாணிகத்திற்காகவும், அரசு பயன்பாட்டிற்காகவும் உருவானவைகளே பெருவழிகளாகும்.

இப்பெருவழிகள் வாணிகம் மட்டுமின்றி, நாடுகளில் ஏற்பட்ட அரசியல் மாற்றங்கள் பற்றிய செய்திகள், போர்ச் செய்திகள், ஓலைகள், பிறசெய்திகள் முதலியவற்றைக் கொண்டு செல்லும் வழியாகவும் செயல்பட்டன.
பண்டைக்காலத்தில் நிலவழிகள் கால்நடை மேய்ப்பர்களால் உருவாக்கம் பெற்றன.

மேய்ச்சலுக்காக நீர் நிலை தேடியும், புல்வெளி தேடியும் இடம்பெயரும் இனக்குழுக்கள்,

தங்கள் கால்நடைகளுடன் சென்று வந்த பாதைகளே பின்னாளில் தரைவழிகளாக இனங்காணப்பட்டன.
Read 20 tweets
Jul 12
#நெகமம், #நிகமம், #நியமம்...!

சங்க இலக்கியத்தில் நியமம் என்ற சொல் பயின்று வரக்காணலாம். நியமம், #சேரர் ஆட்சிக்குட்பட்ட கொங்கு நாட்டில் இருந்துள்ளது.

முல்லை நிலம் சார்ந்த வன்புலத்தில் நியமம் இருந்தமை #பதிற்றுப்பத்து கூறும். அந்த நியமத்தில் கொடி நுடங்கும் படைகள் நிறைந்திருந்தன.
கள் நொடை தீர்ப்பதற்கு #வேட்டுவர்கள் யானைத் தந்தத்தைக் கொடுத்தனர்bஎன்றும் கூறப்பெறுகின்றது.

மேலும் கத்தும் கடல் ஓசை கேட்கும் செல்லூர்க்குணாஅது கோசர் நியமம் இருந்தமை பற்றி அகப்பாடல் ஒன்று கூறும்.

வடமொழி நிகமம் என்ற பெயரே தமிழில் நியமம் என்று திரிந்தது.
வடமொழி நிகம என்பது அம்மொழி நெகம என்பதின் திரிபு என்று கொள்வர்.

நெகம என்பதை நே + காம என்று பிரித்துப் பொருள் கொண்டால் கிராமமல்லாதது என்று பொருள் கூறலாம்.

#பதிற்றுப்பத்து நியமம் #பொள்ளாச்சி அருகில் உள்ள #நெகமம் என்று கருதப்பெறுகின்றது.
Read 6 tweets
Jun 27
#காயல்பட்டினம் - ஓர் இசுலாமிய வணிகத்தலம்...!

#தூத்துக்குடி மாவட்டம், #திருச்செந்தூர் அருகில் #தாமிரபரணி கடலுடன் கலக்குமிடத்தில் அமைந்துள்ளது #காயல்பட்டினம் என்னும் பேரூர்.

இவ்வூரின் பழைய பெயர் #காயல் என்பதாகும். #பழையகாயல், #புன்னைக்காயல், #காயல்பட்டினம் என மூன்று பகுதிகளாக..
இன்று அறியப்படும் இவ்வூர் முன்பு ஒரே நகரமாக விளங்கியது.

இவ்வூரைப்பற்றிய சங்க இலக்கியக் குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை.

ஏனெனில், சங்க காலத்தில் இப்பகுதியில் #கொற்கை துறைமுகமே செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தது.

#கொற்கை துறைமுகமிருந்த இடத்தில் கடல் பின்வாங்கி நிலம் உருவான பின்னர்...
#காயல் ஒரு துறைமுகமாக
வளர்ந்தது. கொற்கைக்குத் தெற்கில் #காயல்பட்டினம் அமைந்துள்ளது.

காயலுக்கு தெற்கில் #வீரபாண்டியபட்டினம் அமைந்துள்ளது. இவ்வூர் சோழன் தலைகொண்ட வீரபாண்டியன் பெயரால் (பொ.பி 946-966) அமைந்ததாகும்.

ஏற்கெனவே, காயல்பட்டினம் குறித்த சில ஆய்வுகள் ஆய்வாளர்களால்...
Read 29 tweets
Jun 25
சங்ககால வணிகத்தில் ஏற்றுமதி - இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள்!

தமிழக கிரேக்க, ரோமானியக் கடல் வணிகத்தில் நடைபெற்ற ஏற்றுமதி, இறக்குமதிகள் பற்றிய தரவுகளைச் சங்க இலக்கியமும், கிரேக்க மாலுமி எழுதிய 'செங்கடல் வழிகாட்டி' நூலும் பட்டியலிட்டுள்ளன. Image
#ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் பட்டியல்:

சந்தனமும், மயிலும் #இஸ்ரேல் நாட்டு #சாலமன் மன்னனுக்கு (பொ.மு 970 - பொ.மு 931) அனுப்பப்பட்டன என்று #கால்டுவெல் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

#கொற்கை முத்தை, #எகிப்து நாட்டின் பேரரசி #கிளியோபாட்ரா பெரிதும் விரும்பி அணிந்துள்ளார். ImageImage
#இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் பட்டியல்:

சங்ககாலக் கடல் வணிகத்தில் ஏற்றுமதிகளைக் காட்டிலும், இறக்குமதி குறைந்த அளவில் கிரேக்க ரோமானிய நாடுகளிலிருந்து பழந்தமிழகத்திற்கு வந்துள்ளன. Image
Read 4 tweets
Jun 21
இலக்கியங்களில் கொற்கையும், வணிகச் சிறப்பும்...!

#தாமிரபரணி ஆற்றின் முகத்துவாரத்தில் சங்க காலப் பாண்டியர்களின் இயற்கைத் துறைமுகம் #கொற்கை.

கொற்கைத் துறைமுகத்தில் முத்துக் குளித்தல் தொழிலும், முத்து ஏற்றுமதியும் சிறப்பான இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. Image
செங்கடல் வழி நூலாசிரியர் இதை #கொல்சி என்று எழுதியுள்ளார்.

#கொற்கை தமிழகத்திலுள்ள #புகார், #மாமல்லபுரம், #தொண்டி, #உவரி, #முசிறி ஆகிய பிற துறைமுகங்களை விட மிக அழகு நிறைந்த துறைமுகமாகவும்;

கடற்கொள்ளையர்களால் தலைகாட்ட முடியாத நல்ல பாதுகாப்பான துறைமுகமாகவும்;
#உரோமர் நாட்டு மக்களை மிகவும் வசீகரித்த 'ஆணி முத்துக்களை' அளிக்கும் பட்டினமாகவும் இருந்தது.

மேலும் அயலவர்களை கொற்கை மக்களும், பாண்டிய பார்வேந்தர்களும் அன்புடன் வரவேற்றுப் போற்றி விருந்தோம்புபவர்களாக விளங்கினர் என்பர்.
Read 23 tweets
Jun 20
மரபுவழிக் கலங்களும், அவற்றைச் செலுத்தும் நுட்பங்களும்...!

கப்பற்கலையில் பழந்தமிழர்கள் சிறந்து விளங்கி இருக்க வேண்டுமென்பதை அவர்கள் தொன்றுதொட்டே மேற்கத்திய நாடுகளுடனும், கிழக்கத்திய நாடுகளுடனும் கொண்டிருந்த கடல் வணிகத்தின் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.
அதற்குக் காரணம் தமிழகம் மூன்று பக்கங்களிலும் கடலாற் சூழப்பெற்றுள்ளமையேயாகும்.

பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள், வெளிநாட்டுப் பயணிகளின் குறிப்புகள், வரலாற்றுச் சான்றுகள், கல்வெட்டுகள், தொல்பொருள் சான்றுகள் ஆகியன நமக்கு இவ்வுண்மையைத் தெளிவுப்படுத்துகின்றன.
தமிழகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட #கலங்கள் கடல் வணிகத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் மீன் பிடிப்பதற்கும், நீர் வழிப் பயணத்திற்கும், நீர்நிலை விளையாட்டிற்கும், கடற்கொள்ளைக்கும், போட்டிப் பந்தயங்களுக்கும், கடற்போருக்கும் தொழில் திறம்பெற்ற வல்லுநர்களால் ஆக்கப்பட்டுச் செலுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன.
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(