İbrahim Profile picture
Jul 27 13 tweets 11 min read
1) Çetin hocam @cozdegerleme öncelikle ellerinize sağlık hocam 🙏🏼🙏🏼 bu efsane tablolarınızdan yararlanarak #ARCLK şirketinin son dönem finansallarını #eğitimnotları kapsamında özet geçmeye çalışacağım.

#temelanaliz #bilanço #gelirtablosu #finansalokuryazarlık
2) Şirket toplam varlıklarını yılbaşına kıyasla ilk altı ayda arttırmış. Bunu yaparken hem #DönenVarlıklar’ını yani #faaliyetlerini hem de #DuranVarlıklar’ını #yatırımlarını arttırması olumlu bir durum olarak gözükmektedir.

Dönen Varlıklar kaleminde en ağırlık kalemlerin +
3) #TicariAlacaklar ve #Stoklar olduğu görülüyor.

Tic.Alacak kaleminde rakamsal artış olmasına rağmen her dönem ağırlığının %40’larda olması ve ATS kısmında ortalama 120 günlerde seyretmesi işletmenin istikrarlı bir alacak #tahsilat programı olduğunu göstermektedir.
4) #Stok kaleminde yaşanan artışı, #satış ve #kâr’lılık kalemleriyle birlikte değerlendirdiğimizde ise

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla şirket satışlarını stoklar ile paralel bir şekilde artırırken maalesef bu artışı kârlılığına yansıtamadığı hatta kârlılıkta aynı döneme göre +
5) rakamsal olarak gerilediği görünmekle birlikte olumsuz bir durum olarak gözükmektedir.

Dipnotlara baktığımızda ise #stok kaleminde yer alan artışın daha çok #İlkMaddeveMalzeme ile #Mamul ve #TicariMal kalemlerinde yaşanan artıştan kaynaklandığı görülmektedir. + Image
6) Artan #hammadde fiyatları dolayısıyla #ilkmaddevemalzeme stoğunun artması olumlu yorumlanabilir fakat firmanın SKS’i 120 günlerden 140 günlerin üzerine çıkmıştır.

Firmanın SDH’ını yükseltmeye ve #stokta kalma süresini düşürmeye yönelik politikalar, +
7) üzerinde durulması gerekilen bir konudur.

#DuranVarlıklar’ın içerisinde yine en ağırlıklı kalemin #MaddiDuranVarlıklar’dan oluştuğu görülmektedir. Bu olumludur.

Çünkü şirket; arsa, makine, teçhizat ve kapasitesini arttırıyor demektir.

#Kaynak dağılımına baktığımızda ise +
8) #Varlıklarını %21 Özkaynaklarla, %79 yabancı kaynaklar ile finanse ettiğini görüyoruz.

Yabancı kaynaklar içerisinde ağırlığında, %62,5 ile #KısaVadeliYükümlülüklerde olduğu görülmektedir.

Kısa Vadeli Yükümlülüklerde en ağırlıklı kalemler de yine birbirine eşit oran da +
9) #FinansalBorç ile #TicariBorç’lardan oluşmaktadır.

Ticari Borçlar, Finansal Borçların aksine olumsuz değildir firmanın kendini piyasaya fonlatabilme kabiliyetini gösterir.

Fakat Finansal Borçlar da #vade kısaldıkça #risk artar ve bir #faiz yükü söz konusudur. +
10) Firmanın borçlarını ödeyebilme gücüne baktığımızda ise

Net Borç/FAVÖK oranının 3,30 olduğu görülüyor. Firma 39 ayda yarattığı #nakit ile #finansal borçlarını ödeyebilmektedir. Bu oran firma adına makul düzeylerin biraz üzerinde olumsuz gibi görünmektedir. +
11) #BorçlanmaOranı’nda yine firmanın geçmiş dönemlere kıyasla artarak %80’lere çıktığı görülmektedir.

Bu oran gelişen firmalarda %70’lere kadar normal karşılanır fakat bizim gibi ülkelerde %50 üzerinde temkinli olmak ve sektör ortalaması ile de kıyaslamak gerekir. +
12) Firmanın #satışlarına baktığımızda ise %63,7’sinin #ihracat geliri olduğu görülmekte ve

Toplamda geçen yılın aynı dönemine kıyasla satışlarını arttırmasına rağmen bu satışlarını daha az oranda #NetFaaliyetKârı’na ve düşen oranda #DönemKâr’ına yansıtmasının nedeni de yine +
13) geçen yılın aynı dönemine kıyasla fazla artan

#PazarlamaSatışveDağıtımGiderleri ile

#FinansalGider alt kalemlerine baktığımızda kur farkı gideri ile faiz giderinde yaşanan artış olarak göze çarpmaktadır. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with İbrahim

İbrahim Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @okuyanadDam

Jul 29
1) Değerli Çetin hocam’ın hazırladığı ve paylaştığı bu muazzam tablolar aslında söylenecek çok söz bırakmıyor 🧿👏🏼

Fakat #eğitimnotları kapsamında #FaaliyetRaporu ile başlayarak #FROTO’nun ve rakamların seyrini yorumlamaya çalışacağım. YTD +

#temelanaliz #finansalokuryazarlık
2) Ford Avrupa’nın kârlılık hedeflerine ulaşmasında en büyük destekçisinin #FROTO olduğu,
İhracat adetleri yıllık da 126.603’ten 150.976’a
Yine ihractın satış gelirleri içindeki paynın %79’a
Yİ’de ise küçülen pazarda fiyat disiplini sayesinde gelirlerin arttığı belirtilmştir. + Image
3) Şirket çalışan sayısı 13.724’den 14.145’e çıkmıştır.

Yarı iletken arz sıkıntısının sektörü etkilemesine rağmen kârlılıkta önemli faktörlerin;

Güçlü ihracat performansı ve yurt içi satışlar,
Fiyatlama disiplini,
Gider yönetimi,
Maliyet+ihracat anlaşmaları etkili olmuştur. + Image
Read 12 tweets
Jul 29
1) #eğitimnotları kapsamında FD/FAVÖK ile fiyat tahmini yapmaya çalıştığım #FROTO’nun 22/06 bilançosu açıklandı.

Öncelikle çalışmam da daha önce paylaştığım bu tablo ile 2Ç verilerinde ne kadar tutarlı olduğuma bakmak istiyorum.

Sonrasında 22/06 dönmini yorumlmaya çalışcağım.+ Image
2) 22/2Ç döneminde #FROTO’nun ne kadar araç sattığını biliyorduk:

Satış Adedi: 90.825

Bu noktada 22/2Ç için #SatışHasılatı tahminini yapmaya çalışırken, yine elimizde var olan bir veriden yararlanmıştık.

Geriye dönük son üç çeyreğin, araç başına #ciro rakamlarında +
3) meydana gelen değişimlere odaklanmıştık ve dalgalı bir seyre sahip olan bu 3 çeyreğin,

Araç başına #ciro ortalaması olan %19 rakamını, 22/2Ç araç başına ciro rakamını belirlemek için baz almıştık.

1Ç döneminde araç başına ciro rakamı olan 306.958 TL’nin %19 arttığını ve +
Read 7 tweets
Jul 23
1) Bugün #FROTO analizinin son kısmında hazır bilanço dönemine girilirken çalışma örneği oluşturma açısından #GelirTablosu, #Nakitakış incelemeleri ile birlikte,

@azizserin75 hocamn büyük katkılarıyla FD/FAVÖK yöntemi ile tahmini fiyat çalışmsını yapmaya çalıştım.

#temelanaliz
2) Faaliyet Etkinlik Analizi

#FROTO #temelanaliz #GelirTablosu #yatırım
3) Faaliyet Etkinlik Analizi, Nakde Dönüşüm Süresi

#FROTO #temelanaliz #GelirTablosu #finansalokuryazarlık
Read 10 tweets
Jul 15
1) Bugün değerli hocam @azizserin75’in daha önce çok defa yazılı ve sözlü anlattığı #Dupont yöntemi ile #şirket nasıl seçilir, analizini çalışma fırsatım oldu.

#Otomotiv sektöründe son dönem dikkat çeken #FROTO ve #TOASO şirketlerini incelemeye çalıştım. YTD

#PD #temelanaliz
2) Piyasa Değeri / Defter Değeri

#FROTO #TOASO #temelanaliz #yatırım
3) Piyasa Değeri / Net Satış

#FROTO #TOASO #temelanaliz #yatırım
Read 11 tweets
Jul 14
1) Okuduğum kitapları özetlerken farkettim ki @Scala_Kitapci olmasa #ekonomi alanında dilimize çevrili eser yok denecek kadar az sayıda. İyi ki var (:

Bugün, Phılıp A. Fısher’ın Sıradan Hisseler Sıradışı Kârlar kitabını özetlemeye çalışacağım.

#temelanaliz #yatırım #kitap
2) #SıradışıHisselerSıradışıKârlar kitabı,

Üç ana ve bir ek bölüm olmak üzere toplam 357 sayfadan oluşmaktadır.

#finansalokuryazarlık
3) “Ancak gerekli fikri edinmek için yegane ve mutlaka en iyi kaynak rakipler değildir.

Tedarikçilerden ve müşterilerden de birlikte çalıştıkları kişilerin yapısı hakkında öğrenilebilecekler aynı ölçüde şaşırtıcıdır.

Şirketin, hiç değilse birkaç yıl boyunca satışlarında” +
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(