Ik dacht eerst: ‘ik doe het niet meer, het is zinloos’ maar de #kromspraak van #plasterk heeft alle kenmerken van een splinter. Beetje irritant, maar als je het laat zitten wordt het vroeg of laat een pusbult.
Ik heb niet de illusie hem te overtuigen, Plasterk is geen wetenschapper meer. Hij zegt dat het stikstofprobleem niet bestaat omdat hij het niet kan zien, voor een microbioloog is dat een stompzinnige redenatie: hij ontkent zijn hele vakgebied ermee. Maar voor de meelezers👇
'Allereerst wordt stikstof en co2 vaak door elkaar gegooid.' Door wie dan? Temidden van alle rookgordijnen die worden opgetrokken is dit voor mij een novum. Ik zie wel veel verwarring tussen NH# (NHr+) en NOx.
'Eutrofiëring wat leidt tot groei van bomen' - Eutrofiëring doet wel wat meer, het maakt ook sommige bomen dood. Boomopslag wordt niet bestreden met plaggen.
Vasthouden aan ‘oorspronkelijke natuur’ is geen hobby van wetenschappers maar een vertekende echo van de politieke verplichtingen die volgen uit de vogel- en habitatrichtlijn.
Ons ‘parkenlandschap’ is wel ten dele door mensen ontstaan maar vooral ten dele dus. De heide op de Veluwe is niet ontstaan door houtkap voor huizen in Amsterdam maar ook door de IJstijd en het droppen van dekzanden.
Het is dus niet zomaar een willekeurige keuze van de mens, dat is stuitend arrogant en ligt mede ten grondslag aan een hoop van de problemen die we hebben met onze natuurlijke leefomgeving. Het 'u vraagt wij draaien' beeld van natuur.
De 7e bosinvetarisatie is geen maatlat voor de kwaliteit van natuur maar specifiek gericht op bos waarbij houtopbrengst een zwaarwegende factor is. Je kunt op basis van een bosinventarisatie niet zeggen dat het goed gaat met de natuur. Dat is een breder begrip dan houtopbrengst.
Voor de natuurkwaliteit gebruiken we dat staat van instandhouding van de soorten en habitats van de vogel- en habitatrichtlijn. Dat gaat over verschillende soorten en verschillende gebieden en probeert op die manier recht te doen aan de diversiteit van de natuur.
Volgens die maatstaf gaat het slecht met de natuur. Niet alle natuur overigens, maar over de breedte scoren we het slechtst van Europa. In kwaliteit en in oppervlakte.
Het is niet waar dat je ecologen niet hoort over de schade van windmolens. Als er ergens schade gedaan wordt waar je ecologen niet over hoort zou dat nieuws zijn. Het is wel waar dat er nog geen consensus is.
Er zijn overduidelijk negatieve effecten – vogelbotsingen – maar veel weten we nog niet (vleermuizen, zeezoogdieren). En er zijn positieve effecten gegeven de rifvorming onder water.
Het is overigens maar de vraag of je de Noordzee ons enige ‘oorspronkelijke’ gebied kunt noemen met alle visserij, plastic soup, bekabeling onder water. Plasterk raakt hier verstrikt in zijn eigen fixatie met oorspronkelijk en zijn slordige analyse van wat zo'n begrip betekent.
De zin: ‘dan zie je activisten zich afzetten tegen opvattingen die niemand heeft.’ gaat over hemzelf. Plasterk doet net alsof cumulatie niet bestaat. De uitstoot kan afnemen terwijl het probleem toch groter word. Als je de kraan dichtdraait als je bad bijna vol is ...
– maar je laat hem doordruppelen, stroomt ie toch een keer over. Dat andere factoren ook een rol spelen ontkent helemaal niemand. 'Dan zie je activisten zich afzetten tegen opvattingen die helemaal niemand heeft.' schreef ooit eens iemand.
De relatie met andere problemen is nogal wrang. Ons stikstofoverschot uit de landbouw – met name NH3 – is de meest directe bedreiging voor natuur. En juist die is via mest direct gerelateerd aan ontbossing, mensenrechtenschendingen, klimaatopwarming en honger.
Aan het voorbeeld van de tapuit wordt duidelijk dat hij niet begrijpt wat een indicatorsoort is. We doen dit niet voor de tapuit – de tapuit is een van de vele indicatoren voor natuurkwaliteit. Plasterk geeft de thermometer de schuld van het feit dat het te warm is.
Bij soorten is het overigens wel zo dat een soort naast een indicatorwaarde ook allerlei andere waarden kan hebben. Dat is mooi, dat helpt tegen het bureaucratisch ontsporen dat in dit dossier natuurlijk wel te vinden is.
Die proportionaliteit zou mooi zijn ware het niet dat Rutte1 zich bepekt heeft tot ‘dat wat moet van Europa’ en het kabinet waar Plasterk in zat dit niet hersteld heeft. Als je bewust op de bodem gaat zitten moet je niet piepen dat er geen ruimte is om verder te zakken.
Ik heb niks met d66 maar Paternotte heeft gelijk als hij zegt dat er voor intensieve veehouderij geen plaats meer is in NL. Dat kan een morele achtergrond hebben maar ook een fysieke – bodemdaling in Laag Nederland – of een economische: er moet meer geld in dan eruit komt.
Wat eerlijk is, laat ik me even niet over uit maar dat als wij krimpen de import omhoog gaat is ook niet waar. Die Argentijnse steaks komen al lang binnen. Onze (over)productie is voor de export.
Bovendien zijn dit soort ontwikkelingen wetenschappelijk nog moeilijker te voorspellen dan ontwikkelingen van klimaat of natuur. Economie kent nu eenmaal geen natuurwetten en klimaat en natuur wel.
Die boerensector wordt niet gehalveerd – in de kretologie van d66 – maar het aantal dieren. Welke boeren hij voor ogen heeft bij ‘de boeren hebben gelijk’ is dan ook niet duidelijk. Je hebt boeren, boeren en boeren en de verschillen zijn groot.
Qua uitsmijter: stikstof is de grootste drukfactor voor natuurkwaliteit. Niet de enige, wel de grootste; het speelt overal, in alle soortgroepen, in alle gebieden. Dat er een bestuurlijk probleem is, ligt niet aan stikstof maar aan tunnelvisie in het landbouw- en natuurbeleid.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Sep 20
Omdat #agrifacts regelmatig met donderend geraas roeptoetert dat er van alles niet klopt maar systematisch nalaat te melden dat ze ongelijk hebben, doe ik het even voor u. Wat was er nu weer aan de hand? Iets met meetpunten... En statistiek.
De conclusies van het #PBL over de trend in het aantal overschrijdingen van de waternorm voor #gewasbeschermingsmiddelen zou niet kloppen. En op de hen kenmerkende hoge toon eiste #staf rectificatie. google.com/url?sa=t&sourc…
Daarna stapte de stichting naar de rechter. Die deed op 24 augustus uitspraak en verklaarde rapport én persbericht niet onrechtmatig. uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument…
Read 5 tweets
Aug 31
'De kern van het probleem: het verdienmodel van de veeteelt is gebouwd op een gigantische input van stikstof.  Dat die stikstof deels in de natuur terechtkomt, is één van de symptomen.'
decorrespondent.nl/13711/het-stik…
'Een ander symptoom van het stikstofprobleem is dat die enorme input van stikstof langzaam onbetaalbaar wordt.'

Door stijgende gasprijzen, stijgt de prijs van #kunstmest
'Nu de aardgasprijzen door het dak knallen, is de brandstof van de intensieve veehouderij ineens schaars en kostbaar. Het verdienmodel zakt erdoor in elkaar.'
Read 15 tweets
Aug 29
Dit was een draadje uit de losse pols; inmiddels zijn we een stuk verder. Woord- weerwoord - weerwoord. Maar uiteindelijk verandert er nauwelijks iets aan de brede consensus over #stisktof. Over het 'plan' kunnen we duidelijk zijn - het is geen echt plan. naturetoday.com/intl/nl/nature…
'Het plan bevat een mix van algemeen erkende informatie over stikstof, stellingen die aanvechtbaar zijn, maar ook informatie die incompleet, uit context of onjuist is. In de onderstaande bijdrage wordt een reactie gegeven op de belangrijkste stellingen uit deze notitie.'
En de conclusies van een halve eeuw onderzoek staan nog altijd overeind: 'Er is meer dan genoeg bewijs voor de effecten van stikstof en voor noodzaak van emissiereductie, zowel landelijk als regionaal.'
Read 5 tweets
Aug 12
Als het rapport van een student zou komen zou ik zeggen: je maakt een paar interessante punten maar probeer nu eens om ze logisch in rij en gelid te zetten. Want er zitten nogal wat interne strijdigheden in. En een paar zwarte gaten van formaat.
Als je dit, bestuurlijk gezien, als praktische oplossing wil implementeren breng je een clusterbom tot ontploffing die het #pas en de #aeriuscalculator met terugwerkende kracht doet verbleken. Daarover straks meer.
Read 80 tweets
Aug 5
Jullie verhaal is veel te technisch - hoor je vaak als mensen vragen waar in al het geweld de stem van de natuur is. Soms proberen we schoonheid #laatdenatuurnietstikken, soms een bestuurskundig verhaal, laat ik het #natuurbeleidsplan nu eens vergelijken met een fiets.
Waar de gegoede burgerij zich al lang per automobiel verplaatste kreeg de natuurbescherming in 1990 een fiets. Geen racemodel, geen opsmuk, een degelijke stadsfiets. En net toen we erop weg wilde rijden schoof een zwaar gesponsorde bolide de weg op,
het geblindeerde raampje ging omlaag en je hoort: 'wat moet jij met de dure fiets?' En op de valreep worden de handvatten en de versnellingen eraf gehaald. Vlak voordat je op wil stappen haalt iemand de banden eraf.

'Die heb je niet per se nodig om vooruit te komen.
Read 9 tweets
Aug 4
Ik Twitterde eerder iets over de ongezonde verweving van landbouw en overheid maar de #landbouwvrijstelling kende ik nog niet.

'Oké, helder: het voordeel voor landbouwbedrijven bestaat omdat het voordelig is voor landbouwbedrijven.' decorrespondent.nl/13639/dit-hond…
'De landbouwvrijstelling heeft de overheid – ons dus – de afgelopen tien jaar al meer dan 11 miljard euro aan misgelopen belastinginkomsten gekost.  Om je verontwaardiging te kalibreren: dat zijn twee Betuwelijnen, 110 Sywert-mondkapjesdeals of 174 Joint Strike Fighters.'
‘De landbouwvrijstelling heeft geen specifiek beleidsdoel en draagt dus ook niet bij aan het bereiken daarvan’, liet de Algemene Rekenkamer in 2020 weten.'
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(