Discover and read the best of Twitter Threads about #حداقل

Most recents (2)

🀄️ #کریپتومان اقتباسی از تفکرات آشو (فیلسوف هندی) در خصوص #آگاهی انسان و اهمیت #سرمایه_گذاری
۱/۲۵
بخشی از سخنان وی:
- آگاهی مردم مطلوب هیچ جامعه ای نیست , این آگاهی از اصول سرمایه گذاری با منافع آنان (سرمایه داران و قدرتها) در تضاد است/
2/25

../ - اگر مردم آگاه باشند! , امکان بهره کشی از آنان وجود نخواهد داشت.

-اگر مردم آموزش ببینند و آگاهی لازم را بدست آورند‌, دیگر نمی توان آنان را مطیع نموده و همانند رباتها به کار واداشت.

- در صورت آگاهی, آنان از حقوق انسانی و آزادی خود دفاع خواهند کرد./
3/25

../ - آزادی در ذات خود مستلزم آگاهی ست و این دو مفهوم جدا ناشدنی هستند و از این رو هیچ جامعه ای مایل به آگاهی مردم نیست.

- این شرایط شامل همه جوامع اعم از , جوامع کمونیستی , فاشیستی , سرمایه داری , مذهبی و غیره می گردد , زیرا به محض آگاه شدن مردم , آنان خطرناک خواهند شد/
Read 25 tweets
اولین خطبه کربلایی🏴(انگار برای امروز ماست)
مثل امروزی سالار شهیدان #وارد کربلا شد
اولین خطبه را در جمع یارانش خواند
و در آن خطبه به این نکات اشاره فرمود:

1. اوضاع زمان #دگرگون شده
2. #زشتی ها آشکار و #معروف ها از بین رفته است
3. فضیلت های انسانی به #حداقل رسیده است

#رشتو۱)
4. مردم زندگی #ذلت باری دارند.
5. به #حق عمل نمی شود
6. از #باطل روی بر گردانده نمی شود.
7.در چنین محیط ننگینی, فرد با ایمان باید #فداکاری و #جانبازی کند.
8. مرگ در این شرایط, مرگی است همراه با #سعادت و زندگی با این شرایط, نکبت و خواری است.
9. مردم #برده های دنیا هستند.

۲)
10. دین #لقلقه زبان آنهاست.
11. حمایت شان از دین تا جایی است که دین برای #دنیاشان فایده دارد.
12. در وقت #فتنه ها و سختی ها «دین داران» به شدت کم می شوند.

کتاب سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا
انتشارات جامعه مدرسین.ص 134
به نقل از «تحف العقول» و «لهوف» و «مقتل خوارزمی»

۳)
Read 3 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!