Discover and read the best of Twitter Threads about #دادگاه_آبان

Most recents (3)

ببینم کی میتونه به این سوال جواب بده!!
چطور #برانداز رو از یه #اصلاحطلب رنگ شده جای برانداز تشخیص میدین؟؟ (۲۰ نمره) ImageImageImageImage
مانوک فقید میگوید آدمها را یکبار وزن میکنند نه هرروز. مانوک راست میگفت. شاید سالها طول بکشد تا یک زمان و شرایط درست برای وزن کشی آدمها پیدا شود. امروز همه آنهایی که از زیر عبای هاشمی، خاتمی و روحانی بیرون خزیده اند رخت براندازی پوشیده اند. همه هم میگویند از گذشته عبور کرده اند! Image
تصمیم دارم از امروز ببعد شفافتر حرف بزنم چون سردارانشان هم روی نیمکت درحال گرم کردند و زمان بسرعت بنفع تغییرات است. به آبان ۹۸ برگردیم. به روزهایی که ترامپ روی سینه این رژیم از اصلاحطلب و اصولگرا نشسته بود. وزارت اطلاعات و وزارت کشور دولت روحانی علاوه بر سر ۱۵۰۰نفر به پاهایشان Image
Read 16 tweets
چرا حمایت از پیشنهاد اسماعیلیون برای اخراج سفرای ج ا کار درستی است؟
یک) «مرگ بر دیکتاتور» و «جمهوری اسلامی نمی‌خوایم» در کنار «زن، زندگی، آزادی» شعارهای اصلی بوده‌اند که مردم در خیابانها جان‌شان را برای دادن آنها به خطر انداخته‌اند. این شعارها یک پیام روشن را مخابره می‌کنند:
۱/۱۲
از نظر ما، مردم ایران، ج ا مشروعیت ندارد. جهان نیز نباید به آن مشروعیت دهد. ما به ازای عملی این پیام چیست: اینکه سفرای ج ا نباید به عنوان نمایندگان ایران به‌رسمیت شناخته شوند و به کار خود مثل معمول ادامه دهند در حالی که کودکان در خیابانها و مدرسه‌ها کشته می‌شوند.
۲/۱۲
دو) وضعیت در ایران، عادی نیست و این وضعیت غیر عادی باید خودش را در اقداماتی که ما از جامعه جهانی می‌خواهیم نشان دهد. به بیان دیگر خواسته‌های ما باید متناسب با اضطراری بودن شرایط باشد و نه اینکه در چارچوب خواسته‌های همیشگی که در سایر موارد نقض حقوق بشر طلب می‌شود باقی بماند.
۳/۱۲
Read 14 tweets
پوست اندازی چگونه است!؟ چطور سیستم بعد از فروپاشی خود را بازتولید میکند!؟ #رشتو
فروپاشی سیاسی مرحله بعد از فروپاشی اقتصادی و یک مرحله قبل از #براندازی است. آگاهی به تفکیک بین این سه مرحله مهم است چون عمدتا عوام به اشتباه این سه مرحله را یکی میدانند. درصورتیکه در مرحله فروپاشی
نظام میتواند خودرا بازیابی کند! در این رشتو از روسیه مثال میزنم که دوبار در ۱۹۱۷ و ۱۹۹۱ فروپاشی شده و هربار از درون دوباره خودرا زائیده است!
پوست اندازی دقیقا کی اتفاق می افتد:
پاسخ: بعد از شکست ایدئولوژیک، اقتصادی و نظامی (جنگ یا مسابقه) منجر به #شکافت_بین_مردم_و_حکومت!
بازیابی رژیم فروپاشی شده شامل چه مراحلی است:
۱- کوبیدن جبهه مردم! رژیم درحال انحلال فشار اقتصادی و اجتماعی بر مردم را چنان افزایش میدهد که مردم از مرگ به تب راضی شوند.
۲- وابسته کردن مردم به سیستم قبلی: رژیم کمونیستی مردم رو بطور کلی وابسته به فساد قبلی میکند. مثلا از طریق #کوپن
Read 19 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!