Discover and read the best of Twitter Threads about #زبیگنیف_برژیسنکی

Most recents (2)

"ج ا و عربستان" همه آنچه لازم است بدانید! #رشته_توئیت_مهم
هرکسی در ۳۰ سال گذشته در ایران دانشگاه رفته باشد مجبور به پاس کردن درسی به نام "وصایای امام" بوده که سراسر فحاشی و نفرت پراکنی نسبت به عربستان و #آل_سعود است. آنچه در ادامه میخوانید رمزگشایی یکی از پایه های اصلی تاسیس Image
ج ا توسط خمینی است و در پایان رشته توئیت یک قطعه طلایی از پازل براندازی رژیم برای شما رونمایی میشود. پیشتر درمورد طرح نخبه لهستانی #زبیگنیف_برژیسنکی و کمربند سبز اسلامی برایتان گفته بودم که چطور آمریکا تصمیم میگیرد شوروی رو توسط بنیادگرایان اسلامی محاصره کند. و در نهایت روسها را
به افغانستان کشید و با حمایت پاکستان و ج ا از افغانها زمینگیر کرد. برژینسکی در میان مجاهدان افغان حاضر میشد و بهتر از هر آخوندی برایشان سخنرانیهای حماسی از خدا و خانه و جهاد و... میکرد. نخبگان واقعی از زیر لاحاف تز نمیدهند در خط مقدم میجنگند! این چیزها فرق آدمها و برنده و بازنده Image
Read 25 tweets
چرا #تشیع رو براندازی نکنیم؟
اسلام تباه است. اسلام باطل است. هیچ خردمندی را نمیتوان یافت که اسلام را تائید کند. اما آنچه در ادامه میخوانید با تکیه بر همان خرد و منطقی که نویسنده به آن وفادار است ادعا میکند براندازی تشیع پیش از براندازی ج ا بزرگترین اشتباهی است که میتوان مرتکب شد.
مسلمان چیست؟ تعریفهای متفاوتی برای یک مسلمان وجود دارد. اما از منظر سیاست، مسلمان یک تعریف مشخصی دارد: کسی که حاضر است در مقابل توهین به عقایدش بکشد یا کشته شود!
یک ماشین کشتار اتوماتیک که با یک کلید (توهین) برای مدت نامعلومی فعال میشود.
آیا اسلام قابل براندازی است؟ پاسخ خیر است. اسلام زمین بازی را مین گذاری کرده است. یک مسلمان باور و التزامی به منطق، علم و خرد ندارد بلکه دنباله روی احکام شرع است. تمام تلاشها برای براندازی اسلام در سطح جهان ناکام بوده است. برای نمونه در #چین ماموران کمونیست با مادر، خواهر و همسر
Read 17 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!