, 73 tweets, 10 min read Read on Twitter
Testar en grej. Jag kommer twittra hela artikel 17 (Internet-dödaren), lite varje dag, med mina kommentarer. Syftet är att vi alla får läsa vad som faktiskt står där och att vi alla (jag inkluderad) lär oss något. #CopyrightDirective
"Artikel 17
Skyddat innehåll som används av onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll"
17.1 "Medlemsstaterna ska föreskriva att en onlineleverantör av delningstjänster för
innehåll vid tillämpningen av detta direktiv vidtar en åtgärd som innebär en
överföring till eller ett tillgängliggörande för allmänheten när den ger allmänheten
tillgång till ...
...upphovsrättsskyddade verk eller andra skyddade alster som har laddats upp av användarna."
"En onlineleverantör av delningstjänster för innehåll ska därför erhålla ett tillstånd
av de rättsinnehavare som avses i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv 2001/29/EG, till exempel genom ingåendet av ett licensavtal, för att överföra verk eller andra alster till allmänheten...
...eller göra dem tillgängliga för allmänheten."
Min kommentar: Direktivet påpekar att det är en upphovspersons rätt att styra över "överföring till eller tillgängliggörande för allmänheten". Detta redan i existerande lag. Det undantag som tidigare givits dessa onlinetjänster ska mao inte gälla längre (kallades safe harbour).
17.2: "När en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll har erhållit ett tillstånd, inbegripet genom ett licensavtal, ska medlemsstaterna föreskriva att tillståndet även omfattar åtgärder som faller under tillämpningsområdet för artikel 3 i direktiv 2001/29/EG som ...
...vidtas av användarna av tjänsterna när de inte agerar i kommersiellt syfte eller när deras verksamhet inte genererar betydande intäkter."
Min kommentar: "Artikel 3 i direktiv 2001/29/EG" har titeln "Rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten"
I direktivet från 2001 står det att varje upphovsperson har rätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk. Rätten är inte heller förverkad bara för att verket är publicerad och redan överförd.
Här är "Artikel 3 i direktiv 2001/29/EG":
Min tolkning av 17.2: Tillståndet (licensen) som en "onlineleverantör av delningstjänster" erhåller, ska även inkludera agerande av "användarna av tjänsterna" (t.ex en individ som har en youtubekanal), som är icke-kommersiella och inte genererar intäkter till dem.
17.3. "När en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll vidtar en åtgärd som innebär en överföring till eller ett tillgängliggörande för allmänheten, enligt de villkor som fastställs i detta direktiv, ska den ansvarsbegränsning som fastställs i...
... artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG inte gälla för de omständigheter som omfattas av denna artikel....
...Första stycket ska inte påverka den eventuella tillämpningen av artikel 14.1
i direktiv 2000/31/EG på dessa tjänsteleverantörer för syften som ligger utanför det här direktivets tillämpningsområde."
Här är Artikel 14 i direktiv 2000/31/EG:
Min tolkning av 17.3: Artikel 14.1 i direktiv 2000/31/EG skall inte längre gälla i de fall som omfattas av artikel 17 i detta direktiv. Där står det i vilka fall mellanhänder inte är ansvariga för trafiken. De äldre ansvarsbegränsningarna byts med andra ord ut mot nya (17.4)...
Så 14.1 i direktiv 2000/31/EG gäller ännu i alla andra fall. Om man hamnar i kategorin "är onlineleverantör av delningstjänst och är så etablerad att jag måste ha licens", så gäller nya ansvarsregler.
17.4: "När det inte finns något tillstånd ska onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll ansvara för otillåten överföring av upphovsrättsskyddade verk och andra alster till allmänheten, inklusive tillgängliggörande för allmänheten, såvida inte tjänsteleverantörerna ...
... kan visa att de
a) har gjort vad de har kunnat för att erhålla ett tillstånd,
b) i enlighet med höga branschstandarder för god yrkessed har gjort vad de har kunnat för att säkerställa att specifika verk och andra alster för vilka rättsinnehavarna har försett ...
... tjänsteleverantörerna med relevant och nödvändig information inte är tillgängliga, och under alla omständigheter.
c) efter att mottagit en tillräckligt välgrundad underrättelse från rättsinnehavarna har agerat snabbt för att omöjliggöra åtkomst till de underrättade verken...
... och alstren eller avlägsna dem från sina webbplatser, och har gjort vad de har kunnat för att motverka framtida uppladdningar i enlighet med led b."
17.4 handlar om i vilka scenarier en "onlineleverantör av delningstjänster" slipper ansvar för otillåten överföring till allmänheten av sånt som är skyggad av upphovsrätten. De behöver både försökt få licens och försökt ta bort det som blivit anmält och hålla det borta.
För läsbarhetens skulle tänker jag f.o.m nu förkorta "onlineleverantörer av delningstjänster" till OAD. Bifogar 1.6 där det definieras vilka OAD som berörs av artikel 17, även om det tillkommer lite fler undantag på andra ställen i direktivet (bara de stora etablerade berörs).
Notera att direktivet i OAD definitionen visar på anledningen till varför ändringen behövs. Dessa OAD baserar sin lönsamhet på skyddat material de inte själva äger och därför inte har rätt att tjäna pengar på. Det kallas otillbörlig konkurrens.
Notera även vad som krävs av en upphovsperson: För att få en OAD att ta bort något måste denne ha "försett tjänsteleverantörerna med relevant och nödvändig information..." och underrättelsen till OAD måste vara "välgrundad".
17.5: "Vid fastställandet av om tjänsteleverantören har uppfyllt sina skyldigheter enligt
punkt 4, och i ljuset av proportionalitetsprincipen, ska bland annat följande
faktorer beaktas:
a) Typen av tjänst, publiken och tjänstens omfattning samt vilken typ av verk
eller ...
...andra alster som har laddats upp av användarna av tjänsten.
b) Tillgången till lämpliga och effektiva medel och tjänsteleverantörernas
kostnad för dem"
Kommentar till 17.5: Den här paragrafen borde lugna alla som är rädda att en OAD kommer tvingas på ansvar där det inte är proportionerlig. Det är också tydligt att teknikens begränsningar skall vägas in i den bedömningen.
Det som är huvudpoängen med artikel 17 är just ansvarsbiten. Och det är tydligt här att OAD inte kommer behöva ansvara för illegala uppladdningar såvida de inte totalt brister i ansvarsutövning och ignorerar lämpliga, effektiva och fungerande metoder.
Artikel 17 betonar alltså att metoderna skall vara både lämpliga och effektiva. Att införa ett filter som sållar bort för mycket (överblockering) kan därför inte vara aktuellt som krav i en licensförhandling. Är inte medlen lämpliga och effektiva ska de inte användas.
17.6 :"I fråga om nya onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll vars tjänster har varit tillgängliga för allmänheten i unionen i mindre än tre år och vars årsomsättning är lägre än 10 miljoner EUR beräknat i enlighet med kommissionens rekommendation 2003/361/EG1, ska...
...medlemsstaterna föreskriva att villkoren enligt det ansvarssystem som fastställs i punkt 4 begränsas till att de följer punkt 4 a och till att de efter att ha mottagit en tillräckligt välgrundad underrättelse från rättsinnehavarna agerar snabbt för att omöjliggöra åtkomst...
...till eller avlägsna de underrättade verken eller andra alstren från sina webbplatser.
När dessa tjänsteleverantörer har ett månatligt genomsnitt på över 5 miljoner unika besökare, beräknat på grundval av föregående kalenderår, ska de också visa att de har gjort vad de har...
...kunnat för att motverka ytterligare uppladdningar av de underrättade verken och andra alstren för vilka rättsinnehavarna har tillhandahållit relevant och nödvändig information."
Kommentar till 17.6. Detta är en lättnad i ansvar för nya aktörer. Lades till för att uppmuntra konkurrens. De behöver licens, men behöver inte använda "höga branschstandarder" (dvs dyrt) när de tar bort verk som anmäls.
De som här räknas till nya aktörer är de som funnits i EU i mindre 3 år OCH har lägre omsättning än 10 miljoner euro.
Detta är i enlighet med kommissionens befintliga generella definition av mikroföretag samt små och medelstora företag. (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36)
17.7: " Samarbetet mellan onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll och rättsinnehavare får inte leda till att det inte går att få tillgång till verk eller andra alster som laddats upp av användare och som inte gör intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter, ...
...inbegripet när sådana verk eller andra alster omfattas av ett undantag eller en inskränkning.
Medlemsstaterna ska säkerställa att alla användare i varje medlemsstat kan förlita sig på följande befintliga undantag eller inskränkningar när de laddar upp och tillgängliggör ...
...innehåll som genererats av användare på onlinetjänster för delning av innehåll:
a) citat, kritik, recensioner,
b) användning i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte."
Kommentar till 17.7: Att OAD och upphovsrättsinnehavare skriver licens får INTE innebära att andra drabbas negativt. Dvs "överblockering" måste undvikas. Utan denna paragraf skulle överblockering säkerligen kunna bli en baksida till paragrafens intention.
Upphovsrättsägare har inte rätt att ta bort "citat, kritik, recensioner eller användning i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte". Dessa undantag är viktiga och mycket bra att de blir homogena över hela unionen.
17.8: "Tillämpningen av denna artikel ska inte leda till någon allmän övervakningsskyldighet.
Medlemsstaterna ska föreskriva att onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll förser rättsinnehavarna, på deras begäran, med adekvat information om hur deras metoder fungerar...
...med avseende på det samarbete som avses i punkt 4 och, om licensavtal har ingåtts mellan tjänsteleverantörerna och rättsinnehavarna, information om användningen av innehåll som omfattas av avtalen."
Här betonas att intentionen med artikeln inte är att allt ska övervakas. Det skulle kunna vara givet redan med tanke på vad som står beskrivet i övrigt men här skrivs det även ut i klartext. Känns som en försäkran om att resten inte skall missförstås.
Det står här även att en OAD ska berätta för rättsinnehavarna hur de lever upp till 17.4 (om licensen och hur de tar bort verk från sin tjänst) och hur de metoder som används fungerar.
17.9: ”Medlemsstaterna ska föreskriva att en onlineleverantör av delningstjänster för innehåll inför en effektiv och snabb klagomåls- och avhjälpningsmekanism som är tillgänglig för användarna av deras tjänster i samband med tvister om omöjliggörandet av...
... åtkomst till, eller avlägsnandet av, verk eller andra alster som de har laddat upp.”
Min kommentar till 17.9: Den här paragrafen är ytterligare ett steg i att försäkra sig om att inte fel saker sorteras bort av misstag. Använde ska ha rätt till en snabb och effektiv instans där man kan överklaga när något man laddat upp tagits bort felaktigt. Finns inte idag.
17.9 forts: "När rättsinnehavare begär att åtkomst till något av deras verk eller andra alster ska omöjliggöras eller att dessa verk och andra alster ska avlägsnas ska de vederbörligen motivera sin begäran. Klagomål som lämnas in genom de mekanismer som föreskrivs i första....
...stycket ska behandlas utan otillbörligt dröjsmål, och beslut att omöjliggöra åtkomst till eller avlägsna uppladdat innehåll ska vara föremål för mänsklig granskning. Medlemsstaterna ska också säkerställa att det finns mekanismer för prövning utom domstol att tillgå för...
... tvistlösning. Sådana mekanismer ska möjliggöra opartisk tvistlösning och de ska inte förvägra användaren dennes rättsliga skydd enligt nationell lagstiftning, utan att detta påverkar användarnas rätt att få tillgång till effektiva rättsmedel. Medlemsstaterna ska särskilt ...
...säkerställa att användarna har tillgång till domstol eller en annan relevant rättslig myndighet för att hävda sin rätt att utnyttja ett undantag från eller en inskränkning i upphovsrätten eller närstående rättigheter....
...Detta direktiv ska inte på något sätt påverka legitim användning, såsom användning inom ramen för de undantag eller inskränkningar som föreskrivs
i unionslagstiftningen, och det ska inte leda till identifiering av enskilda användare eller behandling av deras personuppgifter...
..., utom i enlighet med 2002/58/EG och förordning (EU) 2016/679.
Onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll ska i sina villkor informera sina användare om att de kan använda verk och andra alster inom ramen för undantag från, eller inskränkningar i, upphovsrätt ...
...och närstående rättigheter som föreskrivs i unionsrätten."
Fler kommentarer till 17.9: Det står att ägare av upphovsrätt som vill få bort något från en OAD skall "motivera sin begäran", dvs det räcker inte med att skicka in "jag vill att ni tar bort". Man måste argumentera. Och den mottagande OAD måste hantera alla klagomål manuellt.
De får inte skapa automatiska system för borttagning vid klagomål. (Jag är osäker på hur det är idag. Det får gärna någon mer kunnig än jag kommentera.) Detta känns som en viktig skrivning för att undvika felaktiga borttagningar, vilket så många är rädda för.
Nästa sak som står är att alla länder måste instifta (om det inte redan finns) en "mekanismer för prövning utom domstol" för att lösa tvister när det gäller detta. Denna ska vara opartisk. Hur de olika länderna löser detta kommer säkert skilja sig åt, men i Sverige har vi...
... ju ett skiljeförfarande som säkert skulle kunna användas. Det finns idag skiljenämnder som löser tvister "utom domstol" i olika sektorer, tex patenträtt.
2002/58/EG är ett direktiv som heter "om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation)"
Förordning (EU) 2016/679 heter "om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)"
Till sist i 17.9 beskrivs hur en OAD måste informera sina användare när de FÅR använda skyddade verk i det som de laddar upp.
17.10: "I samarbete med medlemsstaterna ska kommissionen från och med den ... [datum för detta direktivs ikraftträdande] anordna dialoger mellan berörda parter för att diskutera bästa praxis för samarbetet mellan onlineleverantörerna av delningstjänster för innehåll och ...
...rättsinnehavarna. Kommissionen ska i samråd med onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll, rättsinnehavare, användarorganisationer och andra relevanta berörda parter, och med beaktande av resultaten av dialogerna mellan berörda parter, utfärda riktlinjer för...
... tillämpning av denna artikel, särskilt vad gäller det samarbete som avses i punkt 4. Under diskussionerna om bästa praxis ska särskild hänsyn bland annat tas till behovet av en avvägning mellan grundläggande rättigheter och användningen av undantag och inskränkningar....
... Vid genomförandet av dialogerna mellan berörda parter ska användarorganisationerna ha tillgång till adekvat information från onlineleverantörer av delningstjänster för innehåll om hur deras metoder fungerar med avseende på punkt 4."
Som avslutning beskrivs hur allt detta ska implementeras. En "bästa praxis" ska tas fram. Kommissionen ska anordna "dialoger mellan berörda parter". Det är framförallt 17.4 (vad en OAD måste göra för att undvika ansvar trots att de inte har licens) som skall bestämmas.
"Särskild hänsyn" skall tas "till behovet av en avvägning mellan grundläggande rättigheter och användningen av undantag och inskränkningar" i dialogen.
Som avslutning i artikel 17 står det att en OAD som inte har licens (17.4), men vill slippa ansvar för upphovsrättsbrott i dess tjänst, måste beskriva hur deras metoder fungerar när det gäller borttagning och hur de motverkar framtida uppladdningar av sådans som tagits bort.
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Emanuel Olsson
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!