Legaliteten av Encrochat-hackningen.

Det har förts mycket debatt i diverse media på sistone över huruvida hackningen av Encro har varit olaglig och att utländska myndigheter har utövat olaglig myndighetsutövning på svensk territorium. [Tråd] ->

dagensjuridik.se/debatt/svensk-…
Jag tänkte därför gå igenom detta och presentera min uppfattning. Jag påstår mig varken vara teknisk expert eller expert på fransk straffrätt.

->
Inledningsvis, vad var Encrochat? I korthet var det Android-telefoner som kunde startas ”vanligt” (dvs som alla andra telefoner) eller ”hemlig”, där den sistnämnda innehöll en krypterad meddelandefunktion, en krypterad samtalsfunktion och en krypterad anteckningsfunktion. ->
Video och GPS var deaktiverad av Encrochat. En Encrochattelefon kostade ca 1,000 euro att köpa och därefter ca 3000 euro/år för att använda. 

Efter en längre tids undersökning upptäckte Frankrike att Encrochats server, där, enligt vad jag förstår, uppdateringar ->
skickades ut och där den krypterade trafiken skickades via, fanns i Frankrike nära den holländska gränsen. Efter att ha mottagit EU-stöd formades en gemensam utredningsgrupp i Frankrike och Nederländerna (en s.k. JIT, joint investigation team).

->
Denna grupp lyckades ta sig in i servern. Exakt hur de gjorde och exakt hur inhämtandet därefter av information har gjorts är inte helt klarlagt (Frankrike har hemlighetsstämplat tillvägagångssättet). Flera advokater här i Sverige har baserat sin argumentation ->
På en dom från High Court i Storbritannien, och det som anges i denna, vilket är andrahandsuppgifter (en brittisk polis förhörs om hur vederbörande har uppfattat vad fransmännen informerat om det tekniska tillvägagångssättet) är som det förstås att fransmännen ->
skickade ut malware, dvs skadlig programvara i nätverket, som då distribuerades till alla anslutna telefoner.

Syftet med malware var tvådelat; 1. Dels samla in all historisk information som kunde befinna sig på telefonerna och

->
2. Samla in fortlöpande information allteftersom det sändes. Ovan information kommer från dessa källor:

Domen från High Court: bailii.org/ew/cases/EWHC/…

Eurojust: eurojust.europa.eu/dismantling-en…

->
Tillämplig fransk rätt

Inledningsvis bör det klarläggas att fransk straff- och processrätt bygger på ett inkvisitoriskt system, dvs att domare är involverade i att granska utredningen aktivt. Denna "granskande domare", juge d’instruction, är den som avgör om ->
Utredningen håller för åtal, beslutar om vissa tvångsmedel, såsom hemlig avläsning m.m.

Den granskande domaren är inte del av den rättsliga prövningen av ett åtal under förhandling, då träder en annan domare in.

->
Juge d’instruction används idag i en liten del av den totala mängden anmälda brott, och främst när det rör allvarliga brottsmisstankar.

Det finns även en särskild ”frihets- och anhållningsdomare” juge des libertés et de la détention, som avgör bl.a. frihetsberövanden. ->
En fransk förundersökning kan delas in i tre delar; en utredande del, där en åklagare leder, en bedömande del, där granskningsdomaren går igenom materialet och en förhandlingsdel, där brottet har åtalats.

->
Aktuell fransk lagstiftning

Den åtgärd som har skett beträffande informationsinhämtningen av Encrochat regleras i fransk rätt i art. 706-102-1 code de procédure penale. (Se bild)

->
Kontentan av paragrafen: När det anses nödvändigt kan en teknisk enhet, vars ändamål är att spela in, behålla och sända data, installeras utan berörd parts samtycke och oavsett var datan befinner sig. 

->
Art. 706-95-12 stadgar att särskilds tvångsmedel (som ovan) granskas och beviljas under den utredande fasen av en juge des libertés et de la détention och av en juge d’instruction vid den granskande delen.

->
Art. 706-95-14 stadgar att särskilda tvångsmedel är under fullt ansvar av den domare som beviljat och att denne kan avbryta förfarandet närsomhelst. Om en domare upptäcker att förfarandet är olagligt eller avviker från ->
vad som beviljas ska han omedelbart beordra att förfarandet upphör och allt insamlat material ska förstöras.

Av domen från High Court framgår har de franska domarna beslutat om art. 706-102-1 den 30 januari, 12 februari, 4 mars, 20 mars och 31 mars 2020.

->
Mot denna bakgrund menar jag att genomförandet har varit fast förankrad i fransk rätt, granskats av flera franska domare som samtliga har beviljat.

->
Att ifrågasätta detta är därmed ett ifrågasättande av franska domares kompetens och ett påstående om att de missat i sina beslut. 

Vad gäller då frågan om franska myndigheter varit inne och bedrivit myndighetsutövning i Sverige
->
och de enskilda misstänktas rättigheter enligt EKMR art 6?

Jag bryter ner detta i olika delar. Eftersom vi inte exakt vet det tekniska tillvägagångssättet fransmännen har använt är denna del lite spekulativ, men jag ska utveckla mina synpunkter.

->
Jag menar i första hand att franska myndigheter har haft jurisdiktion över alla telefoner genom att servern befann sig i Frankrike. Varför? Jag menar att man inte kan beakta den del av telefonerna som var Encrochatdelen som ”normala” telefoner med enskild lagringskapacitet.

->
Alla funktioner i den hemliga delen har varit avhängande av den franska servern enligt min uppfattning. Utan den existerar inte Encrochat. Servern har alltså varit hjärnfunktionen och telefonerna är värdelösa delar utan hjärnan. ->
Var telefonerna befinner sig är därmed utan relevans. 

Skulle man inte dela denna bedömning, utan anse att det är varje telefons fysiska position som styr vilket land som har rätt att besluta om tvångsmedelsåtgärder menar jag följande.

->
Delar man upp den informationstömning, om denna information är korrekt givetvis, som gjorts i ovan nämnda två delar, dvs en historisk del och en fortlöpande del där meddelanden skickas live, bör debatten endast handla om den del där meddelandena skickats live. Varför?

->
I.o.m. att man inte på förhand kan veta om ett nätverk har internationell spridning kan inte detta hindra en dataavläsning. Det är helt orimligt att kräva att du ska skicka till all världens länder att.. ->
.. ”nu kanske det är så att vi kommer avläsa en medborgare i ert land, vi vet inte”.

Den enda fasta punkten här var den franska servern. Vet man inte omfattningen av ett brott men kan anta att det har skett i landet har landet jurisdiktion, ->
det återfinns även i svensk rätt, se 2:1 2 meningen brottsbalken.

Mao: det är först när du har inhämtat den information som historiskt fanns som du kan bedöma var telefonerna har befunnit sig.

->
Om vi då tittar på den sista delen, dvs de meddelanden som inhämtats i realtid i ca 2 mån så är det min uppfattning enligt ovan att denna inte har varit i konflikt med svensk rätt.Men om vi ponerar att så har varit fallet, både vad gäller den historiska tömningen->
och den fortlöpande delen - ska Encrochatbevisningen då avvisas?

Jag menar att även om förfarandet har varit olaglig är avvisning felaktigt. Det som har skett är inte på en sådan nivå som skulle ogiltigförklara bevisningen enligt EKMR art 6 och svensk rätt. 

->
Uppgifter som exempelvis torteras fram är ogiltiga, men en felaktig informationsinhämtning är inte så pass integritetskränkande enligt mig som aktualiserar avvisning. I Sverige råder fri bevisföring som är en stark grundläggande princip i vår rättstradition.

->
Denna innebär att även bevis som framkommit genom brottsligt förfarande, med vissa undantag, alltid kan användas som bevisning. Det som däremot kan ske är att beviset får lägre bevisvärde. ->
Att Sverige inhämtar bevisningen genom en så kallad europeisk utredningsorder är alltså inga konstigheter. Försvarsadvokater kan enligt mig fokusera på att diskutera bevisvärdet i varje enskilt fall istället för att försöka få bevisningen avvisad generellt. 

->
Detta var min analys av hackningen av Encrochat, jag kommer lägga upp lite synpunkter i allmänhet beträffande integritet i en annan tråd.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ridefixer

Ridefixer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @FixerRide

20 Mar
Jag har mottagit många frågor om falsk och obefogat åtal (mot bakgrund av domen i den s.k. jakthärvan med KH). Dags för tråd, häng med ->
Brotten finns angivna i 15:5 Brb (se skärmdump). Paragrafen är allmänt skriven och syftar inte specifikt på åklagare, eftersom även privatpersoner kan åtala genom enskilda åtal, såsom exv förtal

Man gör skillnad på falskt åtal och obefogat åtal. Båda kräver uppsåt.

->
Falskt åtal är strängare och där ska alltså den som åtalar dels åtala någon som är oskyldig, dels ha syfte att denna ska dömas. Det ska alltså rent objektivt framgå att personen är helt oskyldig för att detta brott ska vara aktuellt enligt min uppfattning, inte att ->
Read 15 tweets
19 Mar
Dags för veckans #åklagarquiz! Mot bakgrund av att många fler deltog när det var lite mer rappa frågor blir det samma vara idag! Tema är trafikbrott. Som vanligt gäller att ni har fram till 21 att svara och att det är påhittade fall.

->
Fråga 1

Kan en förare av bil göra sig skyldig till brott om en passagerare inte har bilbälte på sig?

->
Fråga 2

Är det brottsligt att vara berusad som handledare vid övningskörning om den som kör är nykter?

->
Read 15 tweets
17 Mar
Dubbelmorden i Vallentuna. Ett fall som förståeligt väcker känslor och där det ligger en utmaning att förmedla komplicerade juridiska frågor till allmänheten. Jag ska försöka relativt kortfattat förmedla och kommentera.

En tråd! ->

dn.se/sthlm/tidigare…
Jag vill inleda med förtydligande och "friskrivning":

Jag skrev förra veckan att jag inte skulle skriva i "affekt" vilket en del har tolkat som jag anser att domen är horribel. Jag vill förtydliga att jag har kritiska synpunkter, men det är mer att jag har en annan->
Uppfattning om bedömningen, inte att domen är fel s.a.s. Jag har mycket rättspatos och brinner för brottsoffer, och jag vill vara noga med att jag aldrig kritiserar enskilda domare på något sätt. Likaså vill jag understryka att man som läsare inte ska slänga ur sig påståenden->
Read 21 tweets
4 Mar
Mot bakgrund av senaste rapporterna beträffande att Åklagarmyndigheten går på knäna och behöver förstärkning tänkte jag behandla detta ämne som på sikt hotar rättssäkerheten. En tråd som framförallt riktar sig till våra förtroendevalda. Häng med! ->(1/27)

gp.se/nyheter/sverig…
Varning för jättetråd som förmodligen hade lämpat sig bättre i annat format/på annan plattform, men det är denna kanal jag har.

Hursomhelst, det handlar om lön och arbetsbelastning.
(2/27)
->
Jag vill inleda med att jag är ytterst medveten om att man måste vara ödmjuk över en statlig anställning i dessa tider när många är arbetslösa. Jag vill inte att det ska uppfattas som gnäll, en åklagare tjänar bra i jämförelse med många yrken, -> (3/27)
Read 28 tweets
30 Jul 20
Som utlovat kommer här en tråd om signalement samt även om fotokonfrontationer ur ett åklagarperspektiv - mina tankar och åsikter. Är normalt frågor (ffa signalement) som enkom ligger hos polis och i viss mån media, men jag ska försöka en övergripande bild. Häng med! ->
Jag brukar normalt sett inleda trådarna med att visa den rättsliga regleringen. Signalement och fotokonfrontationer är dock inte uttryckligen reglerade i lag utan oftast är det andra riktlinjer man får förhålla sig till.

Först då om signalement måste man ha med sig följande: ->
I 23 kap 3 § rättegångsbalken står följande: "[om fu leds av polis] ska ledningen av förundersökningen om brottet övertas av åklagaren, så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagaren ska också i annat fall överta ledningen när det är motiverat av särskilda skäl"->
Read 29 tweets
15 Jul 20
Mot bakgrund av att Expressen har en artikelserie och att det återigen uppmärksammats pga hemska händelse tänkte jag lägga upp en tråd om rattfylleri. Häng med!
Straffbestämmelserna finns i lagen om straff för vissa trafikbrott, som nästa år blir 70 år gammal.

riksdagen.se/sv/dokument-la…
4 §   Den som för ett motordrivet fordon eller en spårvagn efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att alkoholkonc. under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 mg/l i utandningsluften döms för rattfylleri till böter eller fäng i högst sex mån.
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!