Olen yrittänyt selvittää, mihin AVI:n tartuntatautilain 58 §:n nojalla antama päätös 2 m turvavälin pitämisestä yleisötilaisuuksissa perustuu juuri nyt. Tein tietopyynnön. AVI vastasi vihdoin. Näyttää, että viranomaiset itsekin epäilevät päätöstensä laillisuutta. Seuraa ketju 👇
Kysymys on siis siitä, että AVI 14.6.2021 kumosi tartuntatautilain 58 d §:ään perustuvat turvavälivaatimukset, mutta päätti samalla asettaa tartuntatautilain 58 §:n nojalla samat turvavälivaatimukset yleisötilaisuuksiin. Olen kuvannut asetelman täällä: 👇
Aloin selvittää perusteluja 2 m etäisyysvaatimukselle. Hetken näytti, ettei 2 m vaatimus perustu tällä hetkellä mihinkään. Sitten AVI kertoi sen perustuvan koronakoordinaatioryhmien antamaan tietoon. Tein tiedoista julkisuuslain mukaisen tietopyynnön: 👇
AVI oli ensin haluton antamaan tietoa, koska osa tiedosta
olisi poikkeusoloihin varautumisen vaarantumisen perusteella salassapidettävää. AVI laskuttaisi näiden tietojen mustaamisesta 80 e / tunti. En lannistunut ja @StubaNikula polkaisi käyntiin twitterissä rahoituskampanjan.👇
Nyt AVI toimitti tiedot - ilmaiseksi ja mustaamatta. Aineistossa ei käsitellä sanallakaan sitä, miksi 2 m turvaväli on yleisötilaisuuksissa edelleen välttämätön. 2 m turvavälivaatimus perustuu aineiston mukaan yksilöimättömiin "valtioneuvoston linjauksiin" ja "STM ohjaukseen".👇
AVI:n tietopyynnön perusteella luovuttamat asiakirjat ovat käytännössä epämääräisiä muistioita, joihin on kirjattu hajanaisia asioita ranskalaisin viivoin. Mutta siellä on monia kiinnostavia kirjauksia, joista käy ilmi viranomaisten itsekin epäilevän päätöstensä laillisuutta.👇
"Viestinnällinen peruste ei ole juridinen syy rajoituksille, juridiset syyt tulevat lainsäädännöstä", on viranomainen kirjannut muistioonsa ikään kuin antaisi ymmärtää, että yleisötilaisuusrajoituksia pidettäisiin yllä pikemminkin symbolisena viestinä kuin oikeasta tarpeesta.👇
"Pitää pystyä perustelemaan tehtyjen toimenpiteiden oikeellisuus. - - Mikään tieteellinen data ei puolla [tällaista rajoituspolitiikkaa]", pohdiskelee viranomaiset samassa muistiossa, josta ei käy kuitenkaan ilmi mihin pohdinta tarkalleen tässä liittyy.👇
"Oikeasuhteisuuden ja välttämättömyyden perustelu. Kun välttämättömyyttä ei ole, tulee rajoitukset poistaa. Mikä epidemiologinen näkökulma on ja mihin se selkeästi perustuu?" Kun muistiossa on tällaista mutta ilman yritystä vastata, on selvää, että päätökset tehdään muualla.👇
Saamastani materiaalista piirtyy kuva, että 2 m etäisyysvaatimus on asetettu, koska STM:n / valtioneuvoston suunnasta on näin haluttu tehtävän. Alueellisia viranomaisia tämä hirvittää, kun muistioon kirjataan "huoli koordinaatioryhmän linjausten juridisesta kestävyydestä".👇
Siis @muusikkojen, @kuusiplus, @Tapahtuma_teo ja minä ym. emme ole ainoita, jotka pitävät AVI:n nyt tekemiä päätöksiä oikeudellisesti kyseenalaisina. Päätöksiä tehtäessä niiden tekoon osallistuneet viranomaiset ovat itsekin kyseenalaistaneet toimintansa juridisen kestävyyden.👇
Nyt meillä on siis käsissämme melko selvästi tartuntatautilain 58 §:ää väärin soveltaen tehty eli lakiin perustumaton 2 m turvavälivaatimus, jolle ei löydy kunnollisia perusteluja ja jonka asettamisen kestävyys on päätöksen valmisteluvaiheessa kyseenalaistettu. Miksi näin? 👇
Sormi osoittaa STM:n ohjaukseksi kutsuttavaan rakenteeseen, jossa joku on keksinyt tuomatta julki aidosti kestäviä perusteita, että yleisötilaisuuksiin on kohdennettava symbolisia rajoitustoimia, jotka eivät oikein kestä päivänvaloa. Vaikuttaa, että joku voisi olla @KristaKiuru.
Näyttää, että @AVItwiittaa 14.6.2021 tartuntatautilain 58 § nojalla tekemän päätöksen laillisuus testataan hallinto-oikeudessa. Muusikkojen liitto on tehnyt AVI:n toimista myös kantelun @oikeusasiamies'lle: muusikkojenliitto.fi/kantelu-etela-…. Lisäksi minusta olisi pengottava STM touhuja.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pauli Rautiainen

Pauli Rautiainen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PauliRautiainen

23 Jun
"Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma." Näin kertoo @AVItwiittaa viitaten @oikeusmin ja vastaavasti @oikeusmin viitaten @AVItwiittaa. Olen yrittänyt etsiä oikeuslähdettä, josta ajatus on johdettu. En löydä. Saa auttaa, jotta ymmärtäisin mihin käsite viittaa👇
Vaikuttaa siltä, että @AVItwiittaa ohjaus yleisötilaisuuden käsitteen sisällöstä nojaa erityisesti "jatkuvaluonteisen normaalitoiminnan käsitteeseen". Esimerkiksi sanovat, että "saunominen on jatkuvaluonteista normaalitoimintaa".👇
Sen verran olen jo hahmottanut, että tämä "jatkuvaluonteinen normaalitoiminta" on alkanut syksyllä 2020 viittaamaan muuhunkin kuin "normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan", josta AVI puhui vielä kesällä 2020. 👇
Read 7 tweets
23 Jun
Muistellaan mitä @STM_Uutiset totesi itse tartuntatautilain 58 §:n toimimattomuudesta jo kesällä 2020 (lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Do…): "Sääntelyssä on havaittu puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia erityisesti siltä osin, kuin se koskee näitä kokoontumisrajoituksia."👇
"Kokoontumislaista johdettujen käsitteiden käyttö
legaalitermeinä johtaa tulkinnallisiin vaikeuksiin ja tilanteisiin, joissa sääntelyn soveltamisen lopputulos on epäjohdonmukainen sääntelyn tarkoituksen kanssa." 👇
"Sääntelyä olisi kehitettävä toteuttamaan paremmin sen tarkoitusta yhdenmukaisesti ja yhdenvertaisesti rajoittaa lähikontakteja erilaisissa tapahtumissa, joissa suuri lukumäärä ihmisiä on keskenään
verrattain läheisessä kontaktissa, mikä lisää riskiä tartuntojen leviämiselle."👇
Read 5 tweets
18 Jun
Olen yrittänyt selvittää, mihin E-S AVI:n tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätös 2 metrin etäisyyden henkilöiden välillä pitämisestä yleisötilaisuuksissa perustuu tällä hetkellä? Se vaikuttaa olevan salaisuus 🧐 Seuraa ketju 👇
AVI:n päätös 2 m etäisyyden pitämisestä yleisötilaisuuksissa ei perustu enää tartuntatautilain 58 d §:ään, sillä pykälän soveltamisesta luovuttiin (aivan oikein) tiistaina. Samalla AVI asetti kuitenkin saman vaatimuksen 58 §:n nojalla, vaikka tuossa §:ssä ei metreistä säädetä. 👇
AVI kertoi @kuusiplus ryhmän tiedustellessa asiaa 2 m perustuvan STM-OKM -ohjeeseen, jossa ei siitä kuitenkaan (enää) suoraan puhuta. Myönsivät itsekin puhuneensa muunneltua totuutta. Sitten kertoivat sen perustuvan STM:n ohjauskirjeeseen, missä ei siitä puhuta, minkä myönsivät👇
Read 13 tweets
15 Jun
”Saatatte ajatella, että näitä ihmisiä on kohdeltu väärin, mutta heitä on kohdeltu aivan lain mukaisesti”, oli Hannu Karpolla tapana sanoa. Miten asia on, kohdellaanko taide- ja kulttuurialaa tänään lain mukaan? Ketju 👇
E-S AVI on nyt kumonnut TTL 58d §:n mukaisen mm. 2 m etäisyyksien pitämistä sisätiloissa koskevan päätöksen, koska se ei ole välttämätöntä. Samaan aikaan AVI on tehnyt TTL 58 §:n nojalla päätöksen, jossa sisätiloissa on yli 10 hengen yleisötilaisuuksisa pidettävä 2 m etäisyys.👇
AVI:n päätöksistä ei käy ilmi, mihin epidemiologiseen seikkaan perustuu se, että korona tarttuu herkemmin pantomiimiä seuratessa kuin olutta juodessa tai kuntosalilla vieretysten treenatessa. En ole epidemiologi, joten jos joku teistä on kertokaa se toki tässä. 👇
Read 10 tweets
24 May
Perustuslakivaliokunta antoi sote-lausuntonsa (eduskunta.fi/FI/vaski/Lausu…). Suhteessa asian merkitykseen ja aiempiin sote-lausuntoihin, tästä lausunnosta on keskusteltu julkisuudessa suhteellisen vähän. Seuraa ketju valtiosääntöoikeudellisia huomioita lausunnosta. 👇 1/14
Valiokunta kuuli suuren joukon asiantuntijoita (en ollut joukossa mukana, kun en yliopistolla työskentele). Aiempaan verrattuna nyt kuulemisen ankkuriosan juoksivat sote-asiantuntijat ja muut subtanssiasiantuntijat. Indikoiko tämä asiantuntijamenettelyn politisoitumista? 2/14
Valiokunnan lausunto on kirjoitettu epätyypillisellä tyylillä. Se muistuttaa otteeltaan ns. b-lausuntoa eli on kirjoitettu ikään kuin tarkastamaan, että Marinin hallitus on tehnyt Sipilän kauden yhteydessä PeV:n soteen vaatimat muutokset. Lähtökohta on kritiikille altis. 3/14
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(