‍ بزرگترين پاشنه آشيل كشور #چين، #ايغورهاى #ترك و #مسلمان هستند كه مستعد ميباشند در ذيل هويت #تركى و #سلفى سازمان يافته و منافع #ملى چين را به مخاطره اندازند. بى جهت نبود كه اين كشور براى خنثى كردن اين خطر بالقوه كه از طرف #تركيه و #اسلامگرايان تقويت شده و ميشود ١/٦
از چند سال پيش شروع به ساخت اردوگاه ها و كوچاندن اجبارى #تركها دست زد. موضوع وقتى اهميت بيشترى مى يابد كه امروز، #طالبان #قومگرا و #اسلامگرا همسايه #چين شده است. با تمامى اعتراضاتى كه غربى ها در مورد ايغورها و #حقوق_بشر از چين ميكنند، بايد واقف به اين بود كه خود غربى ها هم ٢/٦
با چنين مخاطراتى روبرو بوده اند و اين تهديدات و موانع را در چند قرن پيش كه #حقوق_بشر، محلى از اعراب نداشت، با كوچ اجبارى و اخراج و كشتار و #نسل_كشى ها از پيش پاى خود برداشته اند.(بدترين كارنامه در اين مورد هم از آن #آمريكا و #كانادا و #روسيه و #تركيه و #آلمان و #انگليس و ٣/٦
و #فرانسه ميباشد). البته در #ايران ما نيازى به اينگونه سياست هاى ضد بشرى نداشته و ندارديم! چرا كه ملت در هم تنيده #ايران، در طول تاريخ چند هزار ساله خود كراراً ثابت كرده اند كه هميشه پشت و پناه هم بوده و هستند. ولى اين دليل نميشود ما از آينده غافل باشيم.٤/٦
اگر مسئولان ما اندكى دور انديش بودند بايد ميدانستند كه اين ملك از آنِ آيندگان، از هر قوم و مسلكى ميباشد و اگر رفاه و آرامش آيندگان براى ما اهميت دارد، بايستى از همين امروز ريشه تمامى قوم و قبيله گرايان در اين ملك را خشك كرده و افكارشان را به خاكستر تبديل كنند .٥/٦
براى شروع كار بهترين گزينه مولوى عبدالحميد و تمامى قبيله گرايانى ميباشند كه در ساختار خود جمهورى اسلامى براى خود خود جايگاهى پيدا كرده و صبح تا شب، دست به نفرت پراكنى ميزنند. با وجود اينها و ادامه فعاليت هايشان، آينده #ايران، هم براى ما تيره و تار خواهد بود، هم براى آيندگان٦/٦

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with avestajam

avestajam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Avestajam1

9 Sep
دوستى پرسيده سال ٦٧ چطور يادت مياد؟
سال ٦٤ اول ابتدايى را شروع كردم. به اصرار پدر مادرم همزمان در كلاسهاى جزو عم شركت كردم. براى همين سه سال بعد وقتى شنيدم فضانوردى قرآن را به فضا برده است در پوست خود نميگنجيدم 🤦🏻‍♂️ ١
هم بابام و هم مادرم دوست نداشتند سر و كارم با مسجد باشد. آشنايى داشتيم كه از شاگردان آخوند شريعتمدارى بود و از او اجازه اجتهاد داشت. ولى بعد از انقلاب با اينكه خلع لباس نشده بود ولى از سهم امام هم چيزى نصيبش نميشد. تنها راه درآمدش از آموزش قران و جلسات تفسير نهج البلاغه بود. ٢
جالب اينكه جلسات ما هم مختلط بود:) وقتى سال ٦٩ براى مسابقه در مسجد ثبت نام كردم، مورد تمسخر كسانى قرار گرفتم كه صبح تا شب در مسجد محل علاوه بر حفظ جزو عم به هر كار ديگرى هم دست ميزدند. علت آن هم نحوه پوشش و موهاى بلند من بود كه هميشه و در تمامى مقاطع تحصيلى برايم مشكل ساز ميشد. ٣
Read 6 tweets
13 Aug
روز چهارشنبه بيست و دوم امرداد سال ١٢٩٧ با وساطت #فرانسه نشستی با حضور دکتر ابوالقاسم خان فرید و میرزا رضاخان افشار نماینده میرزا کوچک خان جنگلی و نمایندگان سیاسی و نظامی #انگلیس به رهبرى ژنرال دنسترويل برگزار شد و بر مبنای آن دو طرف بر سر قراردادی با هشت ماده توافق کردند.١/٤
مفاد کلی این توافق آن بود که دو نیرو مزاحمتی برای هم ایجاد نکنند! تا قواى #انگليس به راحتى به #قفقاز دسترسى داشته باشند. حالا كه با آن عكس تاريخى سفير #روسيه بحث كنفرانس #تهران گرم است، اين پرسش به وجود ميايد چرا در جنگ جهانى دوم متفقين كه ميخواستند به روسيه كمك تسليحاتى كنند٢/٤
چرا بجاى توافق، #ايران را اشغال كرده و شخص اول مملكت را تبعيد كردند؟ جداى از بهانه هايى كه #رضاشاه بدليل نا آگاهى از مناسبات بين الملى به دست متفقين داده بود، اولين و مهمترين دليل اشغال ايران خودكامگى سيستمى بود كه رضاشاه آنرا ايجاد كرده و پارلمان را از اعتبار انداخته ٣/٤
Read 4 tweets
7 May
در چنين روزى به سال ٣٥١ میلادی پس از ورود کنستانتیوس گالوس به انطاکیه و تلاش برای تثبیت قدرت رومیان در سوریه امروزین، یهودیان در فلسطین به هواداری از ساسانیان سر به شورش برداشتند. و به سال ٢١٢ هجری خورشیدی ابن هشام مورخ مشهور مصرى و نویسنده سیره رسولالله در بصره گذشت.
هفده شهريور به سال ١٢٨٨ سپاهیان مشروطه خواه زیر فرمان یپرم خان ارمنی و سپهدار تنکابنی تا نزدیک قزوین پیشروی کردند و در عمل شکست مستبدان را محرز ساختند. حزب ترقی خواه لیبرال هم در همین روز با رهبری عزال ممالک، لواءالدوله و شیخ محمدعلی بهجت تأسیس شد. (يپرم خان در كنار دخترش) Image
سال ١٢٩٠ مورگان شوستر آمریکایی که برای سر و سامان دادن به وضع مالی ایران استخدام شده بود، به اتفاق ١٦ نفر از همکاران خود وارد تهران شد. با تعهد خدشه‌ناپذیر شوستر به انجام وظایف، اوضاع اقتصادى ايران ميرفت كه بهبود پيدا كند ولى روسيه براى اخراج شوستر به ايران التيماتوم داد. Image
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(