Lluís Profile picture
14 Sep, 12 tweets, 3 min read
En aquestes dues primeres sessions a #4ESO hem treballat l'activitat.
En les tasques que han fet trobo a faltar, i guiaran el treball que farem a classe:
a) Explicar els processos que desenvolupen i argumentar-los. Molts ho fan mentalment, però no ho representen de cap manera
b) Evitar suposicions. En 3 monedes la quantitat més petita és 3 i 15 la més gran. Fan la hipòtesi que entre 3 i 15 es poden fer totes sense comprovar-ho.
c) Ser exhaustius i ordenats. En analitzar situacions, ho fan, en general, sense ordre, i llavors obliden casos.
d) En la majoria de casos no estan avesats a utilitzar eines i estratègies de cursos anteriors. I si ho fan, les utilitzen en situacions concretes i no entenen que poden ser útils en molts altres casos.
N'hi ha que han utilitzat diagrames d'arbre, cal treballar l'opció de canvi.
De canvi d'estratègia si valorem que la seleccionada no és la millor. També potenciarem la diversitat d'estratègies, fer les coses de dues maneres diferents
e) Recerca de patrons. Cal fer explícita la connexió entre les preguntes per tal que realitzin comparacions entre respostes
I així poder ajudar a trobar patrons. Cal fer-ho explícitament.
f) Dificultat per fer preguntes que puguin generar problemes. Alguns poden generar alguna pregunta immediata: "I si en trec 6 o 7 o ..." Pocs tenen la capacitat d'introduir variants tipus canvi de monedes per exemple
Cal potenciar aquesta capacitat. Cal fer-se preguntes que siguin preguntes reals i anar més enllà de les que es responen amb càlculs.
Si vull que millorin la seva capacitat de resoldre problemes, caldrà potenciar aquests aspectes en les activitats que els proposaré.
Quan en parlem a classe, cal deixar temps per pensar, a això ajuda el fet de treballar l'activitat individualment a l'inici. En alguns caos és preferible passar del treball individual al gran grup sense passar pel grup petit. Les classes són diferents i diverses. Cal ser flexible
En finalitzar l'activitat hem parlat dels criteris, el que és important en la resolució de problemes:
a) Traduir la situació a llenguatge matemàtic
b) Utilitzar eines, estratègies, variables i models diversos
c) Donar i comprovar la solució de l'activitat
d) Fer preguntes i generar problemes

Després de cada activitat haurem d'analitzar la tasca acomplerta a partir dels criteris. He proposat dues valoracions: cal millorar i està realitzada correctament.
Eliminarem les notes numèriques en la valoració de les activitats.
També reduiré els deures a casa de manera important. El treball es farà fonamentalment a classe i s'acabarà a casa quan no s'hagi pogut acabar a l'aula.
En general les activitats per fer a casa seran de reflexió i de recerca d'informació. I amb una setmana de marge per fer-la.
Preguntes del tipus:
Què podem fer per aproximar el nombre de grans de sorra que hi ha a la platja de Mataró?
O, és possible que el dia del teu naixement fos un dimarts? Com ho pots saber?
També treballarem un projecte de Matemàtiques cada trimestre.
De les 4 hores disponibles setmanals en reservarem una per fer un seguiment del projecte mentre aquest duri.
Com, a banda dels crèdits de síntesi, no han fet projectes, el primer serà molt pautat.
Més endavant desenvoluparé aquest apartat.
Salut!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lluís

Lluís Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @lluismora

15 Sep
El procés (dimensió) Resolució de problemes consta de 3 competències a prim. i 4 a secun.
Dues són compartides:
a) Traduir el problema a llenguatge o representació matemàtica
b) Fer preguntes i generar problemes
Com podem desenvolupar aquestes capacitats?
El projecte #miradamatemàtica creat per Mapi Menoyo @Zafrainvestiga que consisteix a crear microrelats, una piulada-288 caràcters a partir de fotografies matemàtiques.
En aquest projecte s'integren: Matemàtiques, Fotografia i Elaboració de textos
Quines recomanacions a l'hora d'elaborar-los?
1) Què veiem en la fotografia? Implica fer una descripció d'aquesta
2) Quins conceptes matemàtics puc localitzar?
3) Quina història vull explicar?
4) quines característiques tindrà el text? 280 caràcters
Read 6 tweets
5 Sep
Ideas sobre #evaluación
El objetivo de la #evaluación debe ser producir información relevante que contribuya a que estudiantes, docentes, familias y administración educativa puedan tomar buenas decisiones para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje en todos los niveles.
¿Cómo diseñar la evaluación de las actividades matemáticas que realizaremos en el aula? Ideas.

1) El objetivo principal de la evaluación en el aula es mejorar el aprendizaje (Gronlund, 1968; de Lange, 1987; Black & Wiliam, 1998, y muchos otros).
2) En las actividades matemáticas, de aprendizaje o de evaluación, incorporaremos, como punto de partida, problemas del mundo próximo de los estudiantes. Después hay que procurar ampliar este mundo próximo, y para ello utilizar diversidad de contextos es fundamental.
Read 13 tweets
4 Sep
Dues idees per treballar en les sessions inicials a #4ESO:
a) Donar a conèixer als estudiants, explícitament, què vol dir fer matemàtiques
b) Fer una detecció de les seves capacitats sense fer proves, però recollint informació. Amb activitats per poder mostrar que saben fer
Primer: Capacitat de resoldre problemes
Activitat:
A la butxaca tinc monedes d'1, 2 i 5 cèntims. Si trec tres monedes quants diners puc tenir? I si en trec 4? I si en trec 5? I si ...
Primer treball individual, després petits grups i grup sencer per acabar de tancar el problema.
Caldrà fer-los adonar que en l'activitat ha fet falta:
1) traduir la situació a llenguatge matemàtic
2) Utilitzar eines, conceptes i estratègies
3) Assajar estratègies
4) Donar resposta i comprovar-la
5) Generar preguntes, i potser, algun problema
I hem generat nou coneixement
Read 20 tweets
1 Sep
Aquest curs faré #4ESO. Compartiré els materials i les activitats que utilitzi a l'aula.
Per començar he mirat el currículum:
1) Nombres racionals i irracionals
2) Funció quadràtica, exponencial i logarítmica
3) Equacions de grau superior o igual a 2
4) Inequacions lineals
5) Trigonometria
6) Mesures indirectes: Semblança i trigonometria
7) Geometria analítica del pla
8) Estadística i atzar

Fonts de recursos i idees:
a) @nrichmaths nrich.maths.org
b) Ítems alliberats de PISA csda.gencat.cat/ca/arees-actua…
c) @ARC_CESIRE apliense.xtec.cat/arc/cercador/t…
Sense oblidar altres recursos disponibles:
Llibres de diversos autors: Brian Bolt, Martin Gardner..., revistes @suma_fespm i Noubiaix. Orientacions pràctiques per a la millora de la geometria @AntonAubanell
xtec.gencat.cat/ca/curriculum/…
Material manipulable: @geogebra, tangram...,
I...
Read 8 tweets
11 Aug
No leo "El Mundo", pero a raíz de la portada que comparte @lucas_gortazar
decir que me ha sorprendido que haya profesores que consideran que, en Matemáticas, son contenidos básicos la regla de 3, los números romanos o el "mínimo común denominador".
Creo que sería un buen debate hablar de las ideas centrales de Matemáticas que las personas deberíamos conocer y dominar al finalizar nuestros estudios obligatorios. También podríamos llamarlos conocimientos perdurables. La regla de 3, y otros algoritmos no lo son, evidentemente.
Inicio
Entender que hay muchas formas de representar los números. Agruparlos es una manera de contar, medir y estimar más eficiente.
¿Cómo puedo seleccionar la mejor representación para ayudar a desarrollar mi sentido numérico?
¿Cómo me ayudará a resolver problemas?
Read 18 tweets
2 Sep 19
Fer càlcul amb diversos conjunts numèrics de manera continuada i amb diversos graus de dificultat no vol dir Fer Matemàtiques
Treballar el pensament computacional no és Fer Matemàtiques
Fer un gràfic estadístic o calcular percentatges en un projecte no és Fer Matemàtiques
Per Fer Matemàtiques cal:
a) Plantejar-se problemes fent-se preguntes sobre les situacions que ens envolten. Intentar resoldre'ls.
b) Desenvolupar arguments
c) Arribar a provar o comprovar la seva validesa.
d) Buscar i aplicar pautes, patrons i models, nous o ja establerts.
e) Relacionar els coneixements Matemàtics que tenim i connectar-los amb coneixements d'altres àmbits
f) Utilitzar diverses maneres de representar allò que sabem
g) Explicar amb claredat els nostres arguments i proves i entendre els dels altres. Dialogar per contrastar.
#matxat
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(