‘Klimaatimpact Nederlandse veestapel fors overschat’ > telegraaf.nl/nieuws/1066511… De koe mag uit de verdachtenbank. Hoe zit dat nu allemaal echt? Draadje 1)
Aanleiding is nieuwste IPCC rapport (Sixth Assessment Report; AR6) ipcc.ch/assessment-rep…. Wat betreft rundvee is methaan dan de kern. Bij het verteren van voer produceren koeien (beter: de micro-organismen in pens en darmen) methaan. En methaan is een krachtig broeikasgas 2)
Methaan van koeien is minder schadelijk dan methaan uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen. Dat komt omdat methaan wordt omgezet in CO2 na verloop van tijd. En CO2 bij koeien is onderdeel van de korte koolstof cyclus; die CO2 telt niet mee bij broeikasgas effect 3)
IPCC AR6 bevestigt dit, net als eerdere AR5 rapport. De Global Warming Potential (GWP100) van biogene methaan over 100 jaar tijdvak is 27.2; die van niet-biogene methaan (uit fossiele brandstoffen) is hoger: 29.8 4)
Wat IPCC AR6 dit keer onomwonden vaststelt en aanbevelingen over maakt, is het wezenlijk verschil in broeikasgas effect tussen gassen die korte levensduur hebben (zoals methaan), of lange levensduur (zoals CO2). Methaan heeft een levensduur van 12 jr, CO2 van honderen jaren 5)
Ook al is de levensduur van methaan maar enkele jaren, het effect op opwarming gaat nog vele tientallen jaren door. Dat komt door vertragende factoren in het klimaat. Bijv oceanen nemen een deel warmte op, maar geven dat later langzaam weer af. 6)
CO2 en methaan verschillen dus wezenlijk. Ieder molekuul CO2 uit fossiele bronnen die nu de lucht in gaat, heeft nog wel 1000 jaar lang vrijwel hetzelfde opwarmende effect. Voor CH4 is het opwarmende effect na 100 jaar nog maar ruwweg 15%. 7)
IPCC AR6 concludeert nu (doorbraak!) met ‘high confidence’ dat GWP100 eigenlijk niet geschikt is om de bijdrage van verschillende broeikasgassen aan opwarming aarde te bepalen, en dat korte- en lange levensduur broeikasgassen op verschillende manier berekend moeten worden 8)
Als de methaanproduktie constant blijft, dan overschat GWP100 het effect van opwarming over een periode van 20 jaar met een factor 3-4. Let wel: neemt de methaanproduktie toe, dan onderschat GWP100 het effect juist, met een factor 4-5. Groot effect, beide kanten op 9)
Een gelijkblijvende methaanproduktie nu betekent dus dat de temperatuur nog steeds zal stijgen, tot er evenwicht is bereikt. Minder snel dan volgens GWP100, dat wel. Om de temperatuur door methaan niet verder te laten stijgen, moet methaan met 0.3% per jaar dalen, zegt IPCC 10)
Hoe zit dat in Nederland? Wel, het aantal runderen is de afgelopen 3 decennia gedaald. Dus daalt dan de methaanuitstoot en zorgt dit voor ‘afkoeling’? Helaas, niet waar. 11)
Het aantal melkkoeien daalde van 1,9 miljoen (1990) naar 1,6 miljoen (2019). De methaan uitstoot nam echter niet af, maar steeg - met 3%. Dat komt door hogere voeropname en dus methaanproduktie per koe in de loop der tijd 12)
Gebaseerd op melkvee alleen wordt de klimaatimpact voor deze groep juist onderschat met de huidige GWP rekenregels. Net omgekeerd als verwacht gebaseerd op aantal koeien, dus 13)
Nemen we alle runderen in NL, dan daalt methaan ongeveer 6% tussen 1990 en 2019 (0.2% /jaar). Er is namelijk minder jongvee en vleesvee. 0.2% daling per jaar betekent nog steeds een temperatuurstijging, maar wel minder groot dan volgens GWP100 14)
Rundveehouderij gaat - naast methaan - gepaard met produktie van de broeikasgassen lachgas (uit mest) en CO2 (gebruik fossiele brandstof). Een stevige daling van methaan (ruim meer dan 0.3% /jaar) geeft dan de kans om opwarming door lachgas en CO2 van rundvee te compenseren 15)
Terecht concludeert IPCC dat - om verdere opwarming te voorkomen - de CO2 uitstoot van fossiele brandstof naar nul moet. Maar ook voor methaan zijn stevige reducties nodig om doel te halen, aldus IPCC. Veel meer dan 0.3% per jaar 16)
Kortom, met een gelijkblijvende veestapel verkoeling, in plaats van opwarming? Nee. Tenzij de methaanproduktie per dier sterk vermindert. Impact rundveestapel overschat? Ja. En dus moet focus liggen op uitbannen fossiele brandstof 17)
Er zijn prima mogelijkheden om methaanproduktie van koeien te verlagen, zonder competitie tussen voer voor koeien en voedsel voor mensen. Beleidsmakers moeten dat belonen door broeikasgaseffekt methaan op de juiste manier in te rekenen. slot)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jan Dijkstra

Jan Dijkstra Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CUJanD

26 Aug 20
Milieudefensie: krimp veestapel en 100% biologische produktie met enkel veevoer van eigen land geeft 80 kton/jr minder ammoniak. Benieuwd. Welke aannames worden zoal gemaakt, bijv eiwitgehalte voer (als belangrijke factor voor ammoniak)? Op zoek gegaan 1)
Het onderliggende onderzoeksrapport van buro CE Delft staat hier: milieudefensie.nl/actueel/doorre…. 15 pagina’s, geen details. Men verwijst door naar scenario 3 van Ecorys 2020. Helaas – geen literatuurlijst in rapport! Vreemd... Zelf maar googelen dus 2)
De letterlijke zoektermen uit rapport CE Delft, namelijk ‘Transitie naar een duurzame veehouderij in 2030’; Ecorys; ‘Ethical Growth Strategies’ ‘2020’ geeft resultaat: storage.googleapis.com/planet4-nether…. Blijkt addendum van weer ander rapport te zijn... Opnieuw geen relevante gegevens 3)
Read 8 tweets
18 Jul 20
Goed dat dit onderwerp veel aandacht krijgt en van alle kanten belicht wordt. Heb hier wel paar vraagtekens bij. Een aantal hieronder 1)
Krachtvoer is er in alle soorten en maten. Soja wordt vaak genoemd, maar is beperkt deel voor melkkoe. Vezelrijke bijprodukten van levensmiddelen vormen belangrijk deel, zoals bietenpulp, tarwegries, maiskiemzemelschroot. De koe als upcycler! 2)
De eiwit-krachtvoer maatregel laat stikstof (N) depositie niet 0,5% dalen. De daling is ongeveer 0,075%. De maatregel levert 1,2 mol N/ha/jr op; totale depositie op N gevoelige natuurgebieden is 1600 mol N/ha/jr. De daling valt dik binnen de onzekerheid 3)
Read 11 tweets
30 Nov 18
Veel debat over ‘The methane mistake’ >
Is #methaan van koeien en schapen helemaal niet schadelijk voor het milieu, dus voor opwarming aarde en klimaatverandering?
Draadje over zin en onzin van dit Nieuw Zeeland filmpje. 1)
Kooldioxide (CO2), uit fossiele brandstoffen en door veranderd landgebruik (o.a. ontbossing), is een veel groter probleem dan methaan (CH4). In Nederland bestaat 85% van de broeikasgasuitstoot uit CO2 en 10% uit CH4. 2)
CO2 die mens en dier uitademen of vrijkomt uit mest wordt hierin niet meegeteld. Deze CO2 is deel van korte koolstofcyclus – planten leggen CO2 vast; mens / dier eet planten en CO2 komt vrij; die CO2 wordt weer vastgelegd door plant; etc. 3)
Read 16 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(