Here's the inspirational Stephanie Davies-Arai's #CanThePlan webinar presentation:

"The substitution of ‘gender identity’ for ‘sex’ as the distinction between men & women, takes away the rights & protections of girls as the female sex. Gender identity ..> merchedcymru.wales/2021/10/10/lan…
.. is not a protected characteristic under the Equality Act 2010; sex is."

"A political goal of adult activists should not be the basis for the education of children.

To believe that sex is immutable & cannot be changed is a protected belief under the Equality Act 2010. The ..
.. Education Act 1996 prohibits the political indoctrination of children in schools. The gender ideology enshrined in the Wales LGBTQ+ Action Plan, if taught in schools as fact, would be in breach of that Act by indoctrinating children into a belief in a highly controversial ..

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Merched Cymru

Merched Cymru Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MerchedCymru

13 Oct
Ar faes y gad o ran cipio sefydliadol, rydyn ni wedi bod yn symud ymlaen ers tro. Ond mae'n teimlo fel bod @StephenNolan newydd droi i fyny gyda thanc! Dolenni i holl benodau'r podlediad yma: bbc.co.uk/programmes/p09…
Rydym yn un o nifer o grwpiau a gododd bryderon am y berthynas rhwng Stonewall a @LlywodraethCym. Ysgrifennom atynt yn gofyn iddynt adael y Cynllun Hyrwyddwyr Amrywiaeth dadleuol. Nid ydynt wedi ateb. #WomenWontWheesht #DimDiolch #NiFyddMenywodYnDdistaw merchedcymru.wales/2021/06/09/mer…
Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n lleisioch barn ar yr ymgynghoriad hwn. Mae'n cau ddydd Gwener 22ain Hydref. Mae mwy o wybodaeth, gan gynnwys ar sut i ymateb, ar gael ar ein gwefan. #CanThePlan #DimDiolch #NiFyddMenywodYnDdistaw #SexNotGender #RhywNidRhywedd merchedcymru.wales/can-the-action…
Read 4 tweets
13 Oct
On the battlefield of institutional capture, we've been advancing for a while. But it feels like @StephenNolan has just turned up with a tank!

Links to all the episodes of the podcast here:
bbc.co.uk/programmes/p09…
We're one of several organisations that raised concerns about the relationship between Stonewall and @WelshGovernment. We wrote to them asking them to leave the controversial Diversity Champions Scheme. They have not replied.
#WomenWontWheesht #DimDiolch
merchedcymru.wales/2021/06/09/mer…
Our government is currently consulting on a LGBTQ+ Action Plan. We & @LGBAllies_Cymru asked to be involved in its development. Instead they set up an Expert Panel of known supporters of gender ideology. No diversity of opinion, no consideration of other protected characteristics.
Read 5 tweets
11 Oct
Mae ein hadroddiad #CanThePlan yn amlinellu pryderon ynghylch Cynllun Gweithredu LHDTC+ @LlywodraethCym, a pham rydyn ni'n meddwl bod angen iddyn nhw ei roi o'r neilltu a dechrau o'r newydd.

Wedi'i ddatblygu trwy ymgynghori â gweithwyr proffesiynol, > merchedcymru.wales/wp-content/upl…
> adborth gan aelodau Merched Cymru, @LGBAllies_Cymru, chwaer-grwpiau o bob rhan o'r DU ac Iwerddon, a thrafodion gweminar a gynhaliwyd ym mis Hydref, gallwch ei lawrlwytho o'n gwefan.

Yn rhan 1, rydym yn dadlau bod y Cynllun drafft
• yn creu gwrthdaro hawliau >
• bod yr iaith a'r fethodoleg yn ddiffygiol
• heb sylfaen dystiolaeth
• a bod yr argymhellion yn anghynhenid.

Mae Rhan 2 yn cynnwys blogiau a myfyrdodau personol o ystod eang o safbwyntiau, gan gynnwys arbenigwyr yn eu maes, gweithredwyr ac ymgyrchwyr. Mae pob un yn >
Read 6 tweets
11 Oct
Our#CanThePlan report outlines concerns around @WelshGovernment's LGBTQ+ Action Plan, and why we think they need to set it aside & start afresh.

Developed through consultation with professionals, feedback from Merched Cymru members, @LGBAllies_Cymru, >
merchedcymru.wales/wp-content/upl…
> sister groups from across the UK & Ireland, & the proceedings of a webinar held in Oct, you can download it from our website.

In part 1, we argue that the draft Plan
• creates a conflict of rights
• that the language & methodology are flawed
• lacks an evidence-base >
• and that the recommendations are incoherent.

Part 2 includes blog posts & personal reflections from a wide range of perspectives, including experts in their field, activists & campaigners. All are critical of the plan. You can also read the individual blogs on our website.
Read 5 tweets
15 Mar
Dros yr wythnos ddiwethaf rydym wedi tynnu sylw at rai o’r gwahanol ffyrdd gall Deddf Cydraddoldeb 2010 amddiffyn hawliau menywod a merched i fannau, cyfleusterau, chwaraeon a gwasanaethau un rhyw a pham mae diogelu’r gwasanaethau hynny yn bwysig. Mae amddiffyn diogelwch, >
> preifatrwydd ac urddas menywod yn eu galluogi i gyrchu cyfleoedd a goresgyn rhwystrau sy'n bodoli oherwydd eu #RhywNidRhywedd. Mae hefyd yn ymateb i drais yn erbyn menywod sy’n bodoli o fewn cymdeithas.

Mae trais yn erbyn menywod yn y newyddion ar hyn o bryd ond mae'n >
> effeithio ar filiynau o ferched ledled y byd hyd yn oed pan nad yw'n dominyddu’r penawdau. Mae trais yn erbyn menywod yn achos ac yn ganlyniad i anghydraddoldeb rhywiol menywod a merched ac er mwyn mynd i’r afael â gormes menywod mae angen i ni gydnabod bod rhyw a rhywiaeth >
Read 8 tweets
15 Mar
Over the last week we’ve highlighted some of the different ways the Equality Act 2010 can protect women and girls’ rights to single-sex spaces, facilities, sports and services and why safeguarding those services is important. Protecting women’s safety, privacy and dignity >
> enables them to access opportunities and overcome barriers that exist because of their #SexNotGender and is also a response to endemic Violence Against Women (VAW).

VAW is currently in the news but it affects millions of women and girls throughout the world even when it >
> isn’t dominating headlines. Violence against women is both a cause and a consequence of women and girl’s sex-based inequality and to tackle women’s oppression we need to acknowledge that sex and sexism exist. VAW includes domestic abuse, sexual harassment, rape and sexual >
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(