cosmix Profile picture
19 Oct, 26 tweets, 4 min read
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa:
"Es šodien stāvu šeit, Parlamentā, lai izklāstītu mūsu nostāju vairākos jautājumos, kas, manuprāt, ir būtiski Eiropas Savienības nākotnei. Ne tikai Polijas nākotnei, bet arī Eiropas Savienības nākotnei kopumā."

gov.pl/web/primeminis…
"Pirmkārt, es runāšu par krīzēm, ar kurām Eiropa šodien saskaras un kuras mums ir jārisina.

Otrkārt, es runāšu par standartiem un noteikumiem, kuriem vienmēr jābūt vienādiem visiem, un par to, ka pārāk bieži tas tā nav."
"Treškārt, es paudīšu viedokli par principiem, kas nosaka, ka neviena valsts iestāde nedrīkst veikt darbības, kurām tai nav juridiska pamata."
"Ceturtais punkts manā runā būs par Polijas Konstitucionālā tribunāla spriedumu un par to,ko tas un citi līdzīgi spriedumi nozīmē Eiropas Savienībai.

Kā arī par dažādības un savstarpējas cieņas nozīmi.

Tad, piektkārt, es izklāstīšu mūsu viedokli par konstitucionālo plurālismu."
"Tālāk es norādīšu uz milzīgajiem riskiem visai sabiedrībai, kas izriet no ES Tiesas sprieduma piemērošanas un kas jau materializējas Polijā.

Visbeidzot es apkopošu visus secinājumus un ar cerībām raudzīšos nākotnē."
"Ļaujiet man sākt ar pamatlietām - ar izaicinājumiem, kas ir izšķiroši mūsu kopējai nākotnei. Sociālā nevienlīdzība, inflācija un dzīves dārdzības pieaugums, kas skar visus Eiropas iedzīvotājus, ārējie draudi, pieaugošais valsts parāds, nelegālā imigrācija vai enerģētikas krīze..
.. kas palielina klimata politikas problēmas. Visi šie faktori izraisa sociālos nemierus un paplašina nozīmīgu problēmu loku.
Parādu krīze pirmo reizi pēc kara ir aktualizējusi jautājumu par to, vai mēs varam nodrošināt labāku dzīvi nākamajai paaudzei."
"Mūsu robežas kļūst arvien nestabilākas. Miljonu cilvēku uzplūdi dienvidos padarīja Vidusjūras reģionu par traģisku vietu. Austrumos mēs saskaramies ar agresīvu Krievijas politiku, kas ir spējīga sākt karu, lai bloķētu mums kaimiņos esošās valstis no Eiropas ceļa izvēles."
"Šodien mēs stāvam uz milzīgas gāzes un enerģētikas krīzes sliekšņa. Strauji augošās cenas, ko cita starpā izraisīja arī Krievijas uzņēmumu apzināta rīcība, jau tagad nostāda daudzus Eiropas uzņēmumus situācijā, kad tiem nākas izvēlēties, vai samazināt ražošanu ..."
"..vai novirzīt izmaksas uz patērētājiem. Šīs krīzes apmērs tuvākajās nedēļās varētu satricināt Eiropu. Daudzi uzņēmumi var bankrotēt, gāzes krīze var novest miljoniem mājsaimniecību, desmitiem miljonu cilvēku, līdz nabadzībai un trūkumam, ..."
"... nekontrolēti palielinoties izmaksām visā Eiropā. Mums ir jārēķinās arī ar inficēšanās risku - viena krīze var izraisīt turpmāku sabrukumu kaskādi."
"Es vienmēr saku "mēs", jo nevienu no šiem jautājumiem nevar atrisināt vienatnē. Ne katra no šīm problēmām manu valsti ir skārusi tik dramatiski kā citās ES valstīs. Tas nemaina faktu, ka visas šīs problēmas es uzskatu par "mūsu problēmām"."
"Polija gūst labumu no integrācijas galvenokārt tirdzniecības kopējā tirgū. Ļoti svarīga ir arī tehnoloģiju pārnese un tiešie maksājumi. Taču Polija nav iestājusies ES ar tukšām rokām."
"Ekonomiskās integrācijas process ir paplašinājis iespējas manas valsts uzņēmumiem, taču tas ir pavēris lielas iespējas arī Vācijas, Francijas vai Nīderlandes uzņēmumiem. Šo valstu uzņēmēji gūst milzīgu labumu no Eiropas Savienības paplašināšanās."
"Tikai saskaitiet milzīgo dividenžu, procentu peļņas un citu finanšu instrumentu aizplūšanu no Centrāleiropas valstīm - mazāk turīgajām valstīm - uz Rietumeiropu - turīgākajām valstīm. Tomēr mēs vēlamies, lai šajā sadarbībā nebūtu zaudētāju, bet gan uzvarētāju."
"Tieši Polija bija tā, kas veicināja vērienīgu atveseļošanas fondu, nodrošinot, ka šodienas reakcija uz enerģētikas, klimata pārmaiņu un postpandēmiskās pārveides problēmām ir atbilstoša vajadzībām. Lai ekonomikas izaugsme būtu spēcīga, dodot cerību un garantiju, ..."
"... ka miljoniem bērnu, sieviešu un vīriešu netiks atstāti vientuļi un pakļauti globalizācijas ietekmei. Par šiem jautājumiem mēs ar Eiropas Parlamentu runājām vienā balsī."
‼️ "Polija stingri atbalsta Eiropas vienoto tirgu. Mēs vēlamies stratēģisku autonomiju, kas stiprina 27 dalībvalstis." ‼️
"Tāpēc Polija vai Vācija, Čehijas Republika un citas Centrāleiropas valstis veicina risinājumus, kas palielina Eiropas ekonomikas konkurētspēju četru pamatbrīvību īstenošanas garā. Preču, pakalpojumu, kapitāla un cilvēku pārvietošanās brīvība."
"Neveicinot nodokļu oāžu darbību, ko diemžēl joprojām dara dažas Rietumeiropas valstis, kuras šādā veidā izvairās no kaimiņvalstīm. Jā, dāmas un kungi, nodokļu oāzes, ko mēs Eiropas Savienībā pieļaujam, nozīmē, ka naudu paņem bagātākie. Vai tas ir godīgi?"
"Vai tas palīdz uzlabot vidusslāņa vai vismazāk turīgo likteni? Vai tas atbilst Eiropas vērtību katalogam? Es par to ļoti šaubos."
"Arī Polija un Centrāleiropa atbalsta vērienīgu paplašināšanās politiku, kas stiprinās Eiropu Rietumbalkānos. Tā pabeigs Eiropas integrāciju ģeogrāfiski, vēsturiski un stratēģiski. ..."
"Mēs vēlamies ES globālos centienus un atbalstām spēcīgu Eiropas aizsardzības politiku ar struktūru, kas pilnībā atbilst NATO!"
"Šodien,kad Eiropas Savienības austrumu robeža ir organizēta uzbrukuma objekts, ciniski izmantojot migrāciju no Tuvajiem Austrumiem, lai to destabilizētu, tieši Polija ir tā, kas sniedz Eiropai drošību, darbojoties kā barjera kopā ar Lietuvu un Latviju, lai aizsargātu šo robežu."
"Un, stiprinot mūsu aizsardzības potenciālu, mēs stiprinām Eiropas Savienības drošību tradicionālākajā nozīmē."

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with cosmix

cosmix Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cosmix

19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (5):

"Par demokrātijas deficīta fenomenu tiek runāts jau gadiem ilgi. Un šis deficīts ir kļuvis aizvien lielāks. Tomēr nekad agrāk tas nav bijis tik redzams kā pēdējos gados."
"Arvien biežāk tiesu iestāžu aktīvisma dēļ lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm, un tas apdraud dalībvalstis. Un arvien biežāk tas tiek darīts bez skaidra pamatojuma līgumos, bet ar to radošu pārinterpretāciju. Un - bez reālas kontroles. Un šī parādība jau gadiem ilgi pieaug."
"Nobeigumā, godājamie deputāti, mums ir jāatbild arī uz jautājumu, kur Eiropa gadsimtu gaitā ir guvusi savas priekšrocības. Kas padarīja Eiropas civilizāciju tik spēcīgu."
Read 10 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (4):

"Es vēlreiz atkārtošu: Polijas Republikas augstākais likums ir Konstitūcija. Tā ir svarīgāka par citiem tiesību avotiem. Neviena Polijas tiesa, neviens Polijas parlaments un neviena Polijas valdība nevar atkāpties no šī principa."
"Tomēr ir vērts uzsvērt arī to, ka Polijas tribunāls arī nesen pieņemtajā spriedumā nekad nav norādījis, ka Līguma par Eiropas Savienību noteikumi ir pilnīgi pretrunā Polijas Konstitūcijai. Gluži pretēji! Polija pilnībā ievēro Līgumus."
"Tieši tāpēc Polijas tribunāls norādīja, ka viena ļoti specifiska atsevišķu Līguma noteikumu interpretācija, kas izriet no nesenās Tiesas judikatūras, ir nesaderīga ar Konstitūciju.

Lai to noskaidrotu, es tagad savas runas nākamajā daļā pāriešu pie tā, lai izklāstītu riskus ..."
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (3):

"... kādam ir jāizsaka arī viedoklis par šādu jaunu, iespējamo kompetenču konstitucionalitāti, jo īpaši tad, kad Tiesa ievieš arvien jaunas ES iestāžu kompetences no līgumiem."

gov.pl/web/primeminis…
"Pretējā gadījumā nebūtu jēgas iekļaut Līguma par Eiropas Savienību 4. pantu, kurā noteikts, ka Savienība respektē dalībvalstu politiskās un konstitucionālās struktūras. Nebūtu jēgas Līguma 5. pantu, kurā noteikts, ka ES var rīkoties tikai piešķirto pilnvaru robežās."
"Abi šie panti būtu bezjēdzīgi, ja neviens cits, izņemot Tiesu, nevarētu izteikties šajā jautājumā no valsts iekārtas konstitucionālā viedokļa.

"Es apzinos, ka Polijas Konstitucionālā tribunāla nesenais spriedums ir izraisījis būtisku pārpratumu. ...
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (2):
"Stāvot šodien jūsu priekšā, es vēlos pateikties Polijas, Lietuvas un Latvijas dienestiem, kā arī visām Dienvideiropas valstīm, mūsu robežsargiem un uniformētajiem dienestiem par pūlēm un profesionalitāti, sargājot Savienības robežas."
"Drošībai ir daudz dimensiju. Šodien, kad mūs visus skar gāzes cenu pieaugums, ir viegli redzēt, kādas var būt tuvredzības sekas energoapgādes drošības jautājumos. Gazprom politika un piekrišana Nord Stream 2 projektam jau ir izraisījusi rekordlielu gāzes cenu pieaugumu."
"Lai gan šodien valstīs, kas dibināja Kopienas, uzticības līmenis Eiropas Savienībai ir krities līdz vēsturiski zemam līmenim, piemēram, Francijā tas ir 36 %, Polijā uzticība Eiropai joprojām ir visaugstākā līmenī."
Read 26 tweets
17 Oct
"Izslimojis nevis vakcinejies: ko mēs zinām par mūsu organisma dabisko aizsardzību pret koronvīrusu – un kā valdības šīs zināšanas ņem vērā."

nzz.ch/wissenschaft/g…
"Ne tikai vakcīnas, bet arī dabiska inficēšanās ar Sars-CoV-2 pēc izveseļošanās pasargā no jaunas inficēšanās. Taču tie, kuri ir izveseļojušies, tikai uz laiku ir brīvi no epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Tomēr ir daudz pazīmju, kas liecina, ka viņiem ir labākā aizsardzība."
"Pēc inficēšanās ar Corona vīrusu viņi uz savu imūnsistēmu var paļauties tikai 6 mēnešus – tāds ir pašlaik spēkā esošais daudzu valstu veselības aprūpes iestāžu oficiālais pieņēmums."
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(