cosmix Profile picture
19 Oct, 26 tweets, 4 min read
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (2):
"Stāvot šodien jūsu priekšā, es vēlos pateikties Polijas, Lietuvas un Latvijas dienestiem, kā arī visām Dienvideiropas valstīm, mūsu robežsargiem un uniformētajiem dienestiem par pūlēm un profesionalitāti, sargājot Savienības robežas."
"Drošībai ir daudz dimensiju. Šodien, kad mūs visus skar gāzes cenu pieaugums, ir viegli redzēt, kādas var būt tuvredzības sekas energoapgādes drošības jautājumos. Gazprom politika un piekrišana Nord Stream 2 projektam jau ir izraisījusi rekordlielu gāzes cenu pieaugumu."
"Lai gan šodien valstīs, kas dibināja Kopienas, uzticības līmenis Eiropas Savienībai ir krities līdz vēsturiski zemam līmenim, piemēram, Francijā tas ir 36 %, Polijā uzticība Eiropai joprojām ir visaugstākā līmenī."
Polijas premjers Mateušs Moraveckis:
"Vairāk nekā 85 % Polijas iedzīvotāju skaidri norāda: Polija ir un paliek Eiropas Savienības dalībvalsts. Mana valdība un parlamenta vairākums, kas stāv aiz tās, ir daļa no šī proeiropeiskā vairākuma Polijā."
gov.pl/web/primeminis…
"Tas nenozīmē, ka poļi šodien neizjūt šaubas un bažas par pārmaiņu virzienu Eiropā. Šīs bažas ir redzamas un diemžēl arī pamatotas."
"Esmu runājis par to, cik lielu ieguldījumu Polija ir devusi Savienībai. Un diemžēl! Mēs joprojām dzirdam par dalījumu labākos un sliktākos. Pārāk bieži mums ir Eiropa, kurā valda dubultstandarti. Un tagad es pastāstīšu, kāpēc mums ir jālikvidē šis modelis."
"Šodien visi eiropieši sagaida vienu lietu. Viņi vēlas, lai mēs stātos pretī problēmām, ko rada vairākas krīzes vienlaicīgi, nevis cits pret citu, meklējot vainīgos - vai drīzāk tos, kuri patiesībā nav vainīgi, bet kurus ir izdevīgi vainot."
"Diemžēl, redzot dažas ES iestāžu prakses, daudzi mūsu kontinenta iedzīvotāji šodien jautā sev: Vai tiešām pastāv vienlīdzība ārkārtīgi atšķirīgajos spriedumos un lēmumos, ko Brisele un Luksemburga pieņem attiecībā uz dažādām dalībvalstīm līdzīgos apstākļos, ..."
"... kas faktiski padziļina šķelšanos spēcīgās, vecajās un jaunajās ES dalībvalstīs, spēcīgajās un vājās, bagātajās un nabadzīgajās?"
"Izlikšanās, ka problēmas nepastāv, rada sliktas sekas. Iedzīvotāji nav akli, viņi nav kurli. Ja pašapmierinātie politiķi un ierēdņi to neredz, viņi pakāpeniski zaudēs uzticību. Un līdz ar viņiem uzticību zaudēs arī iestādes. Tas jau notiek, dāmas un kungi."
"Politikai jābalstās uz principiem. Galvenais princips, ko mēs Polijā apliecinām un kas ir Eiropas Savienības pamatā, ir demokrātijas princips.

Tāpēc mēs nevaram klusēt, kad mūsu valstij - arī šajā plenārsēžu zālē - uzbrūk negodīgā un neobjektīvā veidā."
"Spēles noteikumiem ir jābūt vienādiem visiem. Ikviena pienākums ir tos ievērot - arī iestādes, kas tika izveidotas ar šiem līgumiem. Tie ir tiesiskuma pamati."
"Ir nepieņemami paplašināt pilnvaras, rīkoties, pamatojoties uz sasniegtiem faktiem. Nav pieņemami uzspiest savus lēmumus citiem bez juridiska pamata. Vēl jo vairāk ir nepieņemami šim nolūkam izmantot finanšu šantāžas valodu, (...)"
"Es noraidu draudu, iebiedēšanas un piespiešanas valodu. Es nepiekrītu politiķu šantāžai un draudiem Polijai. Es nepiekrītu, ka šantāža kļūst par metodi, kā īstenot politiku attiecībā pret kādu dalībvalsti. Tā demokrātijas nedarbojas."
gov.pl/web/primeminis…
"Mēs esam lepna valsts. Polija ir viena no valstīm ar visgarāko valstiskuma un demokrātijas vēsturi. Trīs reizes 20. gadsimtā par lielu upuru cenu mēs cīnījāmies par Eiropas un pasaules brīvību. 1920. gadā, kad izglābām Berlīni un Parīzi no boļševiku iebrukuma, ..."
"... tad 1939. gadā, kad pirmie iesaistījāmies slepkavnieciskā cīņā ar Vāciju un Trešo reihu, kas ietekmēja kara likteni, un visbeidzot 1980. gadā, kad "Solidaritāte" deva cerību gāzt vēl vienu totalitārismu - nežēlīgo komunistisko sistēmu."
"Eiropas pēckara atjaunošana bija iespējama, pateicoties daudzu tautu upuriem, taču ne visas no tām varēja gūt labumu."
"Godātie deputāti. Tagad daži vārdi par tiesiskumu. Par tiesiskumu var daudz ko teikt, un katrs šo jēdzienu zināmā mērā izprot atšķirīgi."
"Tomēr es domāju, ka lielākā daļa no mums piekritīs, ka nevar runāt par tiesiskumu bez vairākiem nosacījumiem. Bez varas dalīšanas principa, bez neatkarīgām tiesām, bez principa, ka katrai varai ir ierobežota kompetence, un bez tiesību avotu hierarhijas ievērošanas."
"Savienības tiesību akti ir prioritārāki par valstu tiesību aktiem - līdz pat statūtu līmenim un Savienībai piešķirtās kompetences jomās. Šis princips ir spēkā visās ES valstīs. Taču Konstitūcija joprojām ir augstākais likums."
"Ja iestādes, kas izveidotas ar Līgumiem, pārsniedz savas pilnvaras - dalībvalstīm ir jābūt instrumentiem, lai reaģētu.

Eiropas Savienība ir liels Eiropas valstu sasniegums. Tā ir spēcīga ekonomiska, politiska un sociāla alianse."
‼️"Tā ir spēcīgākā un attīstītākā starptautiskā organizācija vēsturē. Taču Eiropas Savienība nav valsts. Valstis ir 27 Eiropas Savienības dalībvalstis! Valstis ir Eiropas suverēni - tās ir "līgumu saimnieki", un tieši valstis nosaka Eiropas Savienībai uzticēto kompetenču apjomu."
"Līgumos mēs esam uzticējuši Savienībai ļoti plašas kompetences. Taču mēs neesam tai uzticējuši visu. Daudzas tiesību jomas joprojām ir nacionālo valstu kompetencē."
"Mums nav šaubu par Eiropas tiesību aktu pārākumu pār valstu tiesību aktiem visās jomās, kurās dalībvalstis ir deleģējušas kompetenci Savienībai."
"Tomēr, tāpat kā daudzu citu valstu tiesas, Polijas tribunāls izvirza jautājumu par to, vai Tiesas monopols noteikt šo kompetenču uzticēšanas faktiskās robežas ir pareizais risinājums. Tā kā šo apjomu noteikšana iekļaujas konstitucionālajā jautājumā, ... "

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with cosmix

cosmix Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cosmix

19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (5):

"Par demokrātijas deficīta fenomenu tiek runāts jau gadiem ilgi. Un šis deficīts ir kļuvis aizvien lielāks. Tomēr nekad agrāk tas nav bijis tik redzams kā pēdējos gados."
"Arvien biežāk tiesu iestāžu aktīvisma dēļ lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm, un tas apdraud dalībvalstis. Un arvien biežāk tas tiek darīts bez skaidra pamatojuma līgumos, bet ar to radošu pārinterpretāciju. Un - bez reālas kontroles. Un šī parādība jau gadiem ilgi pieaug."
"Nobeigumā, godājamie deputāti, mums ir jāatbild arī uz jautājumu, kur Eiropa gadsimtu gaitā ir guvusi savas priekšrocības. Kas padarīja Eiropas civilizāciju tik spēcīgu."
Read 10 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (4):

"Es vēlreiz atkārtošu: Polijas Republikas augstākais likums ir Konstitūcija. Tā ir svarīgāka par citiem tiesību avotiem. Neviena Polijas tiesa, neviens Polijas parlaments un neviena Polijas valdība nevar atkāpties no šī principa."
"Tomēr ir vērts uzsvērt arī to, ka Polijas tribunāls arī nesen pieņemtajā spriedumā nekad nav norādījis, ka Līguma par Eiropas Savienību noteikumi ir pilnīgi pretrunā Polijas Konstitūcijai. Gluži pretēji! Polija pilnībā ievēro Līgumus."
"Tieši tāpēc Polijas tribunāls norādīja, ka viena ļoti specifiska atsevišķu Līguma noteikumu interpretācija, kas izriet no nesenās Tiesas judikatūras, ir nesaderīga ar Konstitūciju.

Lai to noskaidrotu, es tagad savas runas nākamajā daļā pāriešu pie tā, lai izklāstītu riskus ..."
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (3):

"... kādam ir jāizsaka arī viedoklis par šādu jaunu, iespējamo kompetenču konstitucionalitāti, jo īpaši tad, kad Tiesa ievieš arvien jaunas ES iestāžu kompetences no līgumiem."

gov.pl/web/primeminis…
"Pretējā gadījumā nebūtu jēgas iekļaut Līguma par Eiropas Savienību 4. pantu, kurā noteikts, ka Savienība respektē dalībvalstu politiskās un konstitucionālās struktūras. Nebūtu jēgas Līguma 5. pantu, kurā noteikts, ka ES var rīkoties tikai piešķirto pilnvaru robežās."
"Abi šie panti būtu bezjēdzīgi, ja neviens cits, izņemot Tiesu, nevarētu izteikties šajā jautājumā no valsts iekārtas konstitucionālā viedokļa.

"Es apzinos, ka Polijas Konstitucionālā tribunāla nesenais spriedums ir izraisījis būtisku pārpratumu. ...
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa:
"Es šodien stāvu šeit, Parlamentā, lai izklāstītu mūsu nostāju vairākos jautājumos, kas, manuprāt, ir būtiski Eiropas Savienības nākotnei. Ne tikai Polijas nākotnei, bet arī Eiropas Savienības nākotnei kopumā."

gov.pl/web/primeminis…
"Pirmkārt, es runāšu par krīzēm, ar kurām Eiropa šodien saskaras un kuras mums ir jārisina.

Otrkārt, es runāšu par standartiem un noteikumiem, kuriem vienmēr jābūt vienādiem visiem, un par to, ka pārāk bieži tas tā nav."
"Treškārt, es paudīšu viedokli par principiem, kas nosaka, ka neviena valsts iestāde nedrīkst veikt darbības, kurām tai nav juridiska pamata."
Read 26 tweets
17 Oct
"Izslimojis nevis vakcinejies: ko mēs zinām par mūsu organisma dabisko aizsardzību pret koronvīrusu – un kā valdības šīs zināšanas ņem vērā."

nzz.ch/wissenschaft/g…
"Ne tikai vakcīnas, bet arī dabiska inficēšanās ar Sars-CoV-2 pēc izveseļošanās pasargā no jaunas inficēšanās. Taču tie, kuri ir izveseļojušies, tikai uz laiku ir brīvi no epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Tomēr ir daudz pazīmju, kas liecina, ka viņiem ir labākā aizsardzība."
"Pēc inficēšanās ar Corona vīrusu viņi uz savu imūnsistēmu var paļauties tikai 6 mēnešus – tāds ir pašlaik spēkā esošais daudzu valstu veselības aprūpes iestāžu oficiālais pieņēmums."
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(