cosmix Profile picture
19 Oct, 26 tweets, 4 min read
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (4):

"Es vēlreiz atkārtošu: Polijas Republikas augstākais likums ir Konstitūcija. Tā ir svarīgāka par citiem tiesību avotiem. Neviena Polijas tiesa, neviens Polijas parlaments un neviena Polijas valdība nevar atkāpties no šī principa."
"Tomēr ir vērts uzsvērt arī to, ka Polijas tribunāls arī nesen pieņemtajā spriedumā nekad nav norādījis, ka Līguma par Eiropas Savienību noteikumi ir pilnīgi pretrunā Polijas Konstitūcijai. Gluži pretēji! Polija pilnībā ievēro Līgumus."
"Tieši tāpēc Polijas tribunāls norādīja, ka viena ļoti specifiska atsevišķu Līguma noteikumu interpretācija, kas izriet no nesenās Tiesas judikatūras, ir nesaderīga ar Konstitūciju.

Lai to noskaidrotu, es tagad savas runas nākamajā daļā pāriešu pie tā, lai izklāstītu riskus ..."
"... riskus visai sociālajai sistēmai, kad tiesneša statusu apstrīd cits tiesnesis."
"Saskaņā ar Luksemburgas tribunāla interpretāciju Polijas tiesu tiesnešiem būtu pienākums piemērot Eiropas tiesību pārākuma principu ne tikai pār valsts normatīvajiem aktiem, kas nav apšaubāms, bet arī pārkāpt Konstitūciju un sava Konstitucionālā tribunāla spriedumus!"
"Pieņemot šādu interpretāciju, var tikt patvaļīgi atcelti miljoniem spriedumu, ko pēdējos gados pasludinājušas Polijas tiesas, un tūkstošiem tiesnešu varētu tikt atstādināti no amata. Miljoniem spriedumu!"
"Tas var būt pretrunā neatkarības, nemainīguma, kā arī tiesību uz tiesu stabilitātes un noteiktības principiem, kas visi izriet tieši no Polijas konstitūcijas. Vai jūs nesaprotat, pie kā tas var novest?!"
"Vai kāds no jums patiešām vēlas ieviest Polijā anarhiju, apjukumu un beztiesiskumu?

Tā sekas būtu Polijas pilsoņu tiesiskās aizsardzības konstitucionālā standarta būtiska pazemināšana un neiedomājams tiesiskais haoss."
"Neviena suverēna valsts nevar piekrist šādai interpretācijai. Piekrišana tai nozīmētu, ka Eiropas Savienība vairs nebūtu brīvu, vienlīdzīgu un suverēnu valstu savienība - un ka tā, izmantojot jau notikušu faktu metodi, pārvērstos par centralizēti pārvaldītu pusvaldību, ..."
"... kuras iestādes var uzspiest savām "provincēm" visu, ko tās uzskata par pareizu. Par to nekad netika panākta vienošanās."
"Par to mēs neesam vienojušies Līgumos. Noteikti ir vērts apspriest, vai Savienībai būtu jāmainās. Vai tai nevajadzētu izveidot lielāku budžetu? Vai mums nevajadzētu vairāk tērēt kopējai drošībai? Vai aizsardzības izdevumi nebūtu jāizslēdz no budžeta deficīta procedūrām?"
"To ierosina Polija! Vai mums nevajadzētu stiprināt savu noturību pret hibrīdapdraudējumiem, pret kiberdraudiem? Vai mums nevajadzētu labāk kontrolēt ieguldījumus stratēģiski svarīgās ekonomikas nozarēs? Kā taisnīgi un efektīvi finansēt enerģētikas un klimata pārmaiņas?"
"Kā padarīt mūsu lēmumu pieņemšanas procesu efektīvāku? Ko mēs varam darīt, lai novērstu to, ka mūsu pilsoņi ES jūtas arvien vairāk atsvešināti?"
"Svarīgus lēmumus nevajadzētu pieņemt, mainot tiesību aktu interpretāciju.

Eiropas integrācijas panākumi bija saistīti ar to, ka tiesību akti tika atvasināti no mehānismiem, kas saista mūsu valstis citās jomās."
"Mēģinājums mainīt šo modeli par 180 grādiem un uzspiest integrāciju ar juridiskiem mehānismiem ir atkāpšanās no pieņēmumiem, kas bija Eiropas Kopienu panākumu pamatā."
"Šodien šis process ir nonācis tādā stadijā, ka mums ir jāsaka: stop. Eiropas Savienības kompetencei ir robežas. Mēs vairs nedrīkstam klusēt, kad tās tiek pārsniegtas."
"Tāpēc mēs sakām JĀ Eiropas universālismam un NĒ Eiropas centrālismam.

Es - tāpat kā jūs visi šajā plenārsēžu zālē - esmu pakļauts demokrātiskai kontrolei. Šādā veidā mēs visi atskaitīsimies par visu savu rīcību."
"Es pārstāvu valdību, kas tika ievēlēta 2015. gadā un pirmo reizi Polijas vēsturē ieguva vienotu vairākumu. Tāpēc mēs esam uzsākuši vērienīgu sociālo reformu programmu.
Polijas tauta izlēma: nākamajās vēlēšanās 2018., 2019. un 2020. gadā viņi demokrātiski novērtēja mūsu valdību."
"Ar augstāko vēlētāju aktivitāti vēsturē mēs ieguvām spēcīgāko demokrātisko mandātu vēsturē. Jau 30 gadus neviena partija nav sasniegusi tādu vēlēšanu rezultātu kā "Likums un taisnīgums". Un tas notika bez ārvalstu atbalsta, ..."
"... bez lielo uzņēmumu atbalsta, bez pat ceturtdaļas ietekmes uz plašsaziņas līdzekļiem kā mūsu konkurentiem, kas veidoja Poliju pēc 1989. gada."
"Mums tiek paternālistiski stāstīts par demokrātiju, tiesiskumu, par to, kā mums jāveido sava dzimtene, ka mēs izdarām nepareizu izvēli, ka esam pārāk nenobrieduši, ka mūsu demokrātija esot "jauna", - tas ir liktenīgs naratīvs, ko daži piedāvā."
"Polijai ir senas demokrātijas tradīcijas. Patiešām, arī "Solidaritātes" tradīcija.

Sankcijas, ekonomiski spēcīgāko valstu represijas pret tām valstīm, kuras joprojām cīnās ar mantojumu, kas saistīts ar atrašanos "dzelzs priekškara" nepareizajā pusē, - tas nav pareizais ceļš."
"Mums visiem ir jāatceras sekas.

Polija respektē Eiropas Savienības principus, bet tā neļausies iebiedēt. Polija sagaida par šo jautājumu dialogu.

Lai uzlabotu šā dialoga procesu, ir vērts ierosināt institucionālas izmaiņas. "
"Pastāvīgam dialogam varētu izveidot Tiesas palātu, kurā būtu dalībvalstu konstitucionālo tiesu iecelti tiesneši, saskaņā ar pārbaudes un līdzsvara principu. Šodien es jums iesniedzu šādu priekšlikumu."
"Galīgais lēmums ir jāpieņem demosam un valstīm, bet tiesām vajadzētu būt šādai platformai, lai rastu kopēju viedokli."

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with cosmix

cosmix Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cosmix

19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (5):

"Par demokrātijas deficīta fenomenu tiek runāts jau gadiem ilgi. Un šis deficīts ir kļuvis aizvien lielāks. Tomēr nekad agrāk tas nav bijis tik redzams kā pēdējos gados."
"Arvien biežāk tiesu iestāžu aktīvisma dēļ lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm, un tas apdraud dalībvalstis. Un arvien biežāk tas tiek darīts bez skaidra pamatojuma līgumos, bet ar to radošu pārinterpretāciju. Un - bez reālas kontroles. Un šī parādība jau gadiem ilgi pieaug."
"Nobeigumā, godājamie deputāti, mums ir jāatbild arī uz jautājumu, kur Eiropa gadsimtu gaitā ir guvusi savas priekšrocības. Kas padarīja Eiropas civilizāciju tik spēcīgu."
Read 10 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (3):

"... kādam ir jāizsaka arī viedoklis par šādu jaunu, iespējamo kompetenču konstitucionalitāti, jo īpaši tad, kad Tiesa ievieš arvien jaunas ES iestāžu kompetences no līgumiem."

gov.pl/web/primeminis…
"Pretējā gadījumā nebūtu jēgas iekļaut Līguma par Eiropas Savienību 4. pantu, kurā noteikts, ka Savienība respektē dalībvalstu politiskās un konstitucionālās struktūras. Nebūtu jēgas Līguma 5. pantu, kurā noteikts, ka ES var rīkoties tikai piešķirto pilnvaru robežās."
"Abi šie panti būtu bezjēdzīgi, ja neviens cits, izņemot Tiesu, nevarētu izteikties šajā jautājumā no valsts iekārtas konstitucionālā viedokļa.

"Es apzinos, ka Polijas Konstitucionālā tribunāla nesenais spriedums ir izraisījis būtisku pārpratumu. ...
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (2):
"Stāvot šodien jūsu priekšā, es vēlos pateikties Polijas, Lietuvas un Latvijas dienestiem, kā arī visām Dienvideiropas valstīm, mūsu robežsargiem un uniformētajiem dienestiem par pūlēm un profesionalitāti, sargājot Savienības robežas."
"Drošībai ir daudz dimensiju. Šodien, kad mūs visus skar gāzes cenu pieaugums, ir viegli redzēt, kādas var būt tuvredzības sekas energoapgādes drošības jautājumos. Gazprom politika un piekrišana Nord Stream 2 projektam jau ir izraisījusi rekordlielu gāzes cenu pieaugumu."
"Lai gan šodien valstīs, kas dibināja Kopienas, uzticības līmenis Eiropas Savienībai ir krities līdz vēsturiski zemam līmenim, piemēram, Francijā tas ir 36 %, Polijā uzticība Eiropai joprojām ir visaugstākā līmenī."
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa:
"Es šodien stāvu šeit, Parlamentā, lai izklāstītu mūsu nostāju vairākos jautājumos, kas, manuprāt, ir būtiski Eiropas Savienības nākotnei. Ne tikai Polijas nākotnei, bet arī Eiropas Savienības nākotnei kopumā."

gov.pl/web/primeminis…
"Pirmkārt, es runāšu par krīzēm, ar kurām Eiropa šodien saskaras un kuras mums ir jārisina.

Otrkārt, es runāšu par standartiem un noteikumiem, kuriem vienmēr jābūt vienādiem visiem, un par to, ka pārāk bieži tas tā nav."
"Treškārt, es paudīšu viedokli par principiem, kas nosaka, ka neviena valsts iestāde nedrīkst veikt darbības, kurām tai nav juridiska pamata."
Read 26 tweets
17 Oct
"Izslimojis nevis vakcinejies: ko mēs zinām par mūsu organisma dabisko aizsardzību pret koronvīrusu – un kā valdības šīs zināšanas ņem vērā."

nzz.ch/wissenschaft/g…
"Ne tikai vakcīnas, bet arī dabiska inficēšanās ar Sars-CoV-2 pēc izveseļošanās pasargā no jaunas inficēšanās. Taču tie, kuri ir izveseļojušies, tikai uz laiku ir brīvi no epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Tomēr ir daudz pazīmju, kas liecina, ka viņiem ir labākā aizsardzība."
"Pēc inficēšanās ar Corona vīrusu viņi uz savu imūnsistēmu var paļauties tikai 6 mēnešus – tāds ir pašlaik spēkā esošais daudzu valstu veselības aprūpes iestāžu oficiālais pieņēmums."
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(