cosmix Profile picture
19 Oct, 26 tweets, 4 min read
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (3):

"... kādam ir jāizsaka arī viedoklis par šādu jaunu, iespējamo kompetenču konstitucionalitāti, jo īpaši tad, kad Tiesa ievieš arvien jaunas ES iestāžu kompetences no līgumiem."

gov.pl/web/primeminis…
"Pretējā gadījumā nebūtu jēgas iekļaut Līguma par Eiropas Savienību 4. pantu, kurā noteikts, ka Savienība respektē dalībvalstu politiskās un konstitucionālās struktūras. Nebūtu jēgas Līguma 5. pantu, kurā noteikts, ka ES var rīkoties tikai piešķirto pilnvaru robežās."
"Abi šie panti būtu bezjēdzīgi, ja neviens cits, izņemot Tiesu, nevarētu izteikties šajā jautājumā no valsts iekārtas konstitucionālā viedokļa.

"Es apzinos, ka Polijas Konstitucionālā tribunāla nesenais spriedums ir izraisījis būtisku pārpratumu. ...
"Ja es pats dzirdētu, ka citas valsts Konstitucionālais tribunāls ir atzinis par spēkā neesošiem ES līgumus, es pats, iespējams, būtu pārsteigts. Bet galvenokārt es mēģinātu noskaidrot, ko tiesa patiesībā nolēma."
"Un tieši šim nolūkam es arī lūdzu vārdu šodienas debatēs. Lai iepazīstinātu jūs ar strīda patieso būtību. Nevis politiski motivētas pasakas par "Polexit" vai meli par iespējamiem tiesiskuma pārkāpumiem."
"Tāpēc es vēlos jums izklāstīt faktus nākamajā runas sadaļā. Un, lai to izdarītu, vislabāk ir sniegt dažus citātus tieši:
[Valsts] tiesību sistēmā Savienības tiesību pārākums neattiecas uz Konstitūcijas noteikumiem - tieši Konstitūcija atrodas iekšējās tiesību sistēmas augšgalā."
"Eiropas Savienības tiesību pārākuma princips (...) nevar apdraudēt Konstitūcijas augstāko spēku valsts tiesiskajā kārtībā."
"Konstitucionālā tiesa var pārbaudīt ultra vires nosacījumu (...), proti, noteikt, vai Savienības iestāžu rīcība pārkāpj kompetences piešķiršanas principu, ja Savienības iestādes, struktūras, orgāni un aģentūras ir pārkāpušas savas pilnvaras tādā veidā, kas pārkāpj šo principu."
"Šāda lēmuma rezultātā ultra vires akti nav piemērojami [dalībvalsts] teritorijā."
"Konstitūcija aizliedz nodot pilnvaras tādā apmērā, kas nozīmētu, ka [valsts] nevar tikt uzskatīta par suverēnu un demokrātisku valsti."
"Es izlaidīšu dažus nākamos citātus, lai neaizņemtu pārāk daudz jūsu laika. Es pāriešu pie pēdējiem diviem.

Konstitūcija ir Polijas augstākais likums attiecībā uz visiem tai saistošajiem starptautiskajiem nolīgumiem, ..."
"... tostarp nolīgumiem par kompetences nodošanu noteiktos jautājumos. Konstitūcijai ir prioritāte attiecībā uz spēkā esamību un piemērošanu Polijas teritorijā."
"Un pēdējais citāts:

Kompetences nodošana Eiropas Savienībai nedrīkst pārkāpt Konstitūcijas pārākuma principu un nedrīkst pārkāpt nevienu Konstitūcijas noteikumu."
"Es redzu jūsu sejās satraukumu, es saprotu, ka jūs tam nepiekrītat, vismaz daļēji, šajā palātā.. Bet es nesaprotu, kāpēc. Jo šie citāti ir no Francijas Konstitucionālās padomes, Dānijas Augstākās tiesas, Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas lēmumiem. ...."
"Es izlaidu citātus no Itālijas un Spānijas tiesas.i.

Savukārt citāti no Polijas tribunāla spriedumiem attiecas uz 2005. un 2010. gadu. Tātad pēc tam, kad Polija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti. Doktrīna, ko mēs šodien aizstāvam, ir labi nostiprināta jau gadiem ilgi."
"Šāda valstu tiesu nostāja nav jauna. Es varētu citēt vēl desmitiem spriedumu Itālijā, Spānijā, Čehijā, Rumānijā, Lietuvā un citās valstīs. Es arī dzirdēju balsis, ka daži no šiem spriedumiem attiecas uz citām, mazāk nozīmīgām lietām."
"Tā ir taisnība - katrs spriedums vienmēr attiecas uz kaut ko citu. Bet - Dieva dēļ! - tiem ir viena kopīga iezīme: tie apstiprina, ka valstu konstitucionālie tribunāli atzīst savas kontroles tiesības. Kontroles tiesības! Tik daudz un vēl daudz vairāk!"
"Kontrolēt, vai Savienības tiesības tiek piemērotas tām uzticēto pilnvaru robežās. Tagad es veltīšu dažus teikumus Savienībai kā konstitucionālā plurālisma telpai. (...)"
"Godātie deputāti. Mūsu vidū ir valstis, kurās konstitucionālo tiesu nav, un valstis, kurās tās ir. Ir valstis, kuru konstitūcijās ir ierakstīta to klātbūtne Eiropas Savienībā, un ir valstis, kuru konstitūcijās tā nav ierakstīta."
"Ir valstis, kurās tiesnešus izvēlas demokrātiski ievēlēti politiķi, un ir valstis, kurās viņus izvēlas citi tiesneši. Konstitucionālais plurālisms nozīmē, ka ir vieta dialogam starp mums, mūsu valstīm un tiesību sistēmām. Šis dialogs notiek arī ar tiesu nolēmumiem."
"Kā gan citādi tiesām būtu jāsazinās, ja ne ar saviem nolēmumiem? Tomēr nevar piekrist tam, ka valstīm tiek doti norādījumi un rīkojumi. Tas nav Eiropas Savienības mērķis. Mums ir daudz kopīga, mēs vēlamies, lai mums būtu arvien vairāk kopīga, taču starp mums ir atšķirības."
"Ja mēs vēlamies strādāt kopā, mums ir jāpieņem šīs atšķirības, mums tās ir jāpieņem, mums ir jāciena vienam otrs."
‼️ "ES nesabruks tāpēc, ka mūsu tiesību sistēmas ir atšķirīgas. Šādi mēs esam darbojušies septiņas desmitgades. Iespējams, kādreiz nākotnē mēs veiksim izmaiņas, kas vēl vairāk tuvinās mūsu tiesību aktus. Taču, lai tas notiktu, ir nepieciešams suverēnu dalībvalstu lēmums."
"Šodien mēs varam ieņemt divas nostājas: vai nu mēs varam piekrist visiem ārpustiesas, ārpuslīgumiskiem mēģinājumiem ierobežot Eiropas valstu, tostarp Polijas, suverenitāti, tādu iestāžu kā Eiropas Kopienu Tiesa kompetences paplašināšanai, "klusajai revolūcijai", kas notiek, ..."
"...nevis pamatojoties uz demokrātiskiem lēmumiem, bet tiesas spriedumiem, vai arī mēs varam teikt: "Ja jūs vēlaties padarīt Eiropu par supervalsti bez nācijām, vispirms saņemiet visu Eiropas valstu un sabiedrību piekrišanu."

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with cosmix

cosmix Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @cosmix

19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (5):

"Par demokrātijas deficīta fenomenu tiek runāts jau gadiem ilgi. Un šis deficīts ir kļuvis aizvien lielāks. Tomēr nekad agrāk tas nav bijis tik redzams kā pēdējos gados."
"Arvien biežāk tiesu iestāžu aktīvisma dēļ lēmumi tiek pieņemti aiz slēgtām durvīm, un tas apdraud dalībvalstis. Un arvien biežāk tas tiek darīts bez skaidra pamatojuma līgumos, bet ar to radošu pārinterpretāciju. Un - bez reālas kontroles. Un šī parādība jau gadiem ilgi pieaug."
"Nobeigumā, godājamie deputāti, mums ir jāatbild arī uz jautājumu, kur Eiropa gadsimtu gaitā ir guvusi savas priekšrocības. Kas padarīja Eiropas civilizāciju tik spēcīgu."
Read 10 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (4):

"Es vēlreiz atkārtošu: Polijas Republikas augstākais likums ir Konstitūcija. Tā ir svarīgāka par citiem tiesību avotiem. Neviena Polijas tiesa, neviens Polijas parlaments un neviena Polijas valdība nevar atkāpties no šī principa."
"Tomēr ir vērts uzsvērt arī to, ka Polijas tribunāls arī nesen pieņemtajā spriedumā nekad nav norādījis, ka Līguma par Eiropas Savienību noteikumi ir pilnīgi pretrunā Polijas Konstitūcijai. Gluži pretēji! Polija pilnībā ievēro Līgumus."
"Tieši tāpēc Polijas tribunāls norādīja, ka viena ļoti specifiska atsevišķu Līguma noteikumu interpretācija, kas izriet no nesenās Tiesas judikatūras, ir nesaderīga ar Konstitūciju.

Lai to noskaidrotu, es tagad savas runas nākamajā daļā pāriešu pie tā, lai izklāstītu riskus ..."
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa (2):
"Stāvot šodien jūsu priekšā, es vēlos pateikties Polijas, Lietuvas un Latvijas dienestiem, kā arī visām Dienvideiropas valstīm, mūsu robežsargiem un uniformētajiem dienestiem par pūlēm un profesionalitāti, sargājot Savienības robežas."
"Drošībai ir daudz dimensiju. Šodien, kad mūs visus skar gāzes cenu pieaugums, ir viegli redzēt, kādas var būt tuvredzības sekas energoapgādes drošības jautājumos. Gazprom politika un piekrišana Nord Stream 2 projektam jau ir izraisījusi rekordlielu gāzes cenu pieaugumu."
"Lai gan šodien valstīs, kas dibināja Kopienas, uzticības līmenis Eiropas Savienībai ir krities līdz vēsturiski zemam līmenim, piemēram, Francijā tas ir 36 %, Polijā uzticība Eiropai joprojām ir visaugstākā līmenī."
Read 26 tweets
19 Oct
Polijas premjera Mateuša Moravecka runa:
"Es šodien stāvu šeit, Parlamentā, lai izklāstītu mūsu nostāju vairākos jautājumos, kas, manuprāt, ir būtiski Eiropas Savienības nākotnei. Ne tikai Polijas nākotnei, bet arī Eiropas Savienības nākotnei kopumā."

gov.pl/web/primeminis…
"Pirmkārt, es runāšu par krīzēm, ar kurām Eiropa šodien saskaras un kuras mums ir jārisina.

Otrkārt, es runāšu par standartiem un noteikumiem, kuriem vienmēr jābūt vienādiem visiem, un par to, ka pārāk bieži tas tā nav."
"Treškārt, es paudīšu viedokli par principiem, kas nosaka, ka neviena valsts iestāde nedrīkst veikt darbības, kurām tai nav juridiska pamata."
Read 26 tweets
17 Oct
"Izslimojis nevis vakcinejies: ko mēs zinām par mūsu organisma dabisko aizsardzību pret koronvīrusu – un kā valdības šīs zināšanas ņem vērā."

nzz.ch/wissenschaft/g…
"Ne tikai vakcīnas, bet arī dabiska inficēšanās ar Sars-CoV-2 pēc izveseļošanās pasargā no jaunas inficēšanās. Taču tie, kuri ir izveseļojušies, tikai uz laiku ir brīvi no epidemioloģiskās drošības pasākumiem. Tomēr ir daudz pazīmju, kas liecina, ka viņiem ir labākā aizsardzība."
"Pēc inficēšanās ar Corona vīrusu viņi uz savu imūnsistēmu var paļauties tikai 6 mēnešus – tāds ir pašlaik spēkā esošais daudzu valstu veselības aprūpes iestāžu oficiālais pieņēmums."
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(