בוקר אור מביהמ"ש המחוזי, משפט נתניהו, תיק 4,000, היום 2 עדויות קצרות בנושאי רגולציה, מתיחלים עם הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר דרור שטרום, כאן יובא שרשור דיווחים שוטפים.
שכחתי שהדיון היום באופן יוצא דופן התחיל בשעה 08:30, אז פספסתי את 20 הדקות הראשונות. אביא השלמה בהמשך. מצטרפת להקלדה של מה שנאמר כעת בביהמ"ש.
שטרום - ייצג את יורוקום בפניות לרשות התחרות
שטרום: נוצר פער... פניתי לרשות ביקשתי שכל המועדים יישרו קו.
פרקליטות: מה קורה כשיורוקום לא מצליחה למצוא קונה?
שטרום: קובעים שהנאמן רשאי למכור בכל מחיר אפשרי
פרקליטות: האינטרס של בזק?
שטרום: לא הסתירה לשלוט ביס, ראתה בעצמה תקשורת מרכזית, זרוע חשובה
פרקליטות ניצן וולקן: איזה מהלכים נקטה הרשות לצורך ביטול חובת המכירה?
שטרום: פנייה לרשות התחרות שאני עשיתי
שטרום: היו קרבות קשות בכל פעם שיס רצתה לצאת במבצע, למשל אינטרנט של בזק, התעוררה שאלה מי נושא בעלויות, ומאחר שבזק נשאה בחובות רגולטוריות... עסקת בעלי עניין, היה חשוב שתהיה בעלות מלאה על יס
וולקן:... מה המשמעות של ההחלטה?
שטרום: מבוטלת חובת המכירה, ובזק הופכת לבעלת השליטה ביס. אותן חברות שבעבר, יורוקם השתמשה בהן כדי לרכוש את בזק

מסמך: "החלטה בדבר אישור המיזוג תשונה כדלקמן"
שטרום: עסקה מהותית רכישה... סעיף 9, בכפוף לתנאים המפורטים... שורה של הודעות שבזק צריכה להודיע לאותם ספקי אינרנט ולממונה על כך שביטלו הסכמי בלעדיות, ורק אז יודע הממונה על ביטול חובת המכירה.
פרקליטו: איזה הליכים פנימיים בבזק?
שטרום: כל ההליכים שדרושה, כולל דירקטוריון
וולקן: איך ביטול חובת המכירה יכול להשפיע על... מניות יורוקום ביס?
שטרום: שער לרווחה בפני בזק לרכוש את מניות יורוקום ביס
פרקליטות: למה חשבת שלוח הזמנים שונה ממה שבזק חשבה?
שטרום: לא חשבתי אחרת מאף אחד. ידעתי מה לוח הזמנים אומר. אדוני אתה חייב למכור עד דצמבר 2014, ומצד שני, באה בזק ואורמת אין שום בהלה אפשר להתנהל עד מרץ 2015, פנתה אלי היועצת המשפטית והעברתי בכתובים להיזהר לא למשוך יתר על המידה
פרקליטו: מה קורה תנאי אישור הממונה לא מתקיימים?
שטרום: טכנית אפשר לדרוש ביצוע המכירה
פרקליטות מציגה מסמך
פרוטוקול 15.7.14
שטרום: ועדה שאמורה לנטר השפעות של בעל העניין
שטרום: לקראת הגשת הבקשות האחרונות בתיק, לא היו טיעוני תחרות, ביקשתי, מאחר שביקשתי והרשות פקעה סבלנותה, לא הבינה לא מתמהמה, ביקשתי, מסמכים שיתעדו את המאמצים שנעשו כדי לקדם את העסקה, כדי שהרשות לא תרגיש שמותחים את החבל בלי בסיס. מסמכים, הערכות שווי, שיראו שהתהליך מתקדם
וולקן מציגה פרוטוקול נוסף לשטרום

שטרום: מתכתב עם מה שדיברתי עליו. אותה רמת מתח מבפחינת רשות התחרות שלא מבינה לא התהליך מתארך. הבהיר לי היועמש של הרשות שלא ינתנו הארכות נוספות, דצמבר 2014, נאמר לי, זומנתי לישיבה בגלל סיבה שונה, פתאום צץ עניין...
שטרום: במקום לקנות את מניות יורוקום בזק שקלה לבוא לממש אופציה מעל 50%, עלתה שאלה טכנית אם אפשר לעשות את זה תחת האישור ממרץ.
שטרום: המיזוג ניסו לראות אם אפשר לעשות במתכונת שונה, כשבזק תעלה מעל -50% ואז תרכוש את המניות של יורוקום ביס
פרקליטות: המועד?
שטרום: ביטול חובת המכירה
פרקליטות: מה הייתה תשובת היועמש?
שטרום: שלילי. עד שנה ממתן האישור

שטרום: לא הבנתי למה רוצים לממש את האופציה, הנחתי שקשור לחילוקי הדעות עם יורוקום לגבי הערכת שווי
פרקליטות: איך מימוש האופציה מסתדר מבחינת לוחות הזמנים?
שטרום: בזק אומרת כי הממונה שינה תזה שהבזק יכולה לשלוט ביס... הבהרתי שזה לא המצב, אנחנו דיברנו על מיזויג שבזק לוקחת את כל המניות של יורוקום... הבהרתי שצריך... מתווה שונה
שטרום: צריך להיכנס לנעלי הרשות, יכולתי להבין, אומר באתם עם מיזוג בעייתי, שנים... הגענו לנחלה ואישרנו לכם את המיזוג ועכשיו אתם באים עם מיזוג אחר, נראה לא אלגנטי. היה נראה לו בהמשך למשיכת הזמנים... לאיפה הולך העסק
שטרום: אם היא לא עומדת בתנאים, מהותית ניטלת ההצדקה. המשמעות מבצעת מיזוג בלי היתר
פרקליטות: מה קורה אם בזק מממשת את האופציה בלי...
שטרום: לא יכולה אי אפשר לבצע את הרכישה
פרקליטות:... אם לא עומדת בתנאים
שטרום: לא יכולה.
- חובת המכירה?
-מתממשת
פרקליטות מציגה תכתובת מייל
6.1.15
בינך לבין סטלה הנדלר ולינור יוכלמן
שטרום: בזק קיבלה הל=מלצתי להודיע לרשות התחרות אם ממשת את האופציה ולקבל אישור ספציפי למימוש האופציה, זה המכתב שפניתי לרשות התחרות שהמיזוג עומד להיעשות במתכונת שונה
וולקן: מה ביקשת לגבי חובת המכירה?
שטרום: עיקר המכתב הוא האופציות.
וולקן: תעיין...
שטרום: תשובת רשות התחרות למכתב שלי
וולקן: מה עמדת הממונה?
שטרום: מימוש האופציה עד 25.3.15

שטרום: רוצים שהכל ייגמר עד 25.3.15
וולקן: המכתב משנה את חובת המכירה?
שטרום: לא משנה, הנושא כבר לא הטריד
שטרום: הטריד אותי שיגידו שאתה עושה באופציה ולא באישור שנתנו

שטרום: זוכר שפניתי עוד בדצמבר 2014 ליישר מועדים ליישר קו
וולקן: מה המשמעות של המכתב?
- 25.3.15 המועד האחרון ממנו יכולים להיחלץ מחובת המכירה
וולקן: אם עיכוב..נדרש אישור נוסף?
שטרום: עמדתנו המהותית התקבלה...
פרקליטות מציגה מסמך

וולקן: מדברים על אפשרות להאריך את המועד מעבר ל 25.3.15
פרקליטות: מתי הגיע אישור?
שטרום: במועד האחרון... שבוטלה חובת המכירה ויש לנו אישור...
מסמך
"החלטת מזג - אישור מיזוג בים 012 סמייל תקשורת בי תקשורת ובזק..."
ביטול חובת המכירה...

שטרום: האישור של משרד התקשורת הוא רשות אחרת, הממונה לא מאשר מיזוג אלא אם מתייעץ עם משרד התקשורת, רשות התחרות הרשות המוסמכת לענייני תחרות
פרקליטות מפנה למסמך - דירקטוריון

פרקליטות: מה ידעת לגבי האפשרות להאריך את 25.3.15?
שטרון: לא ידעתי ולא נשאלתי (בחקירה)
פרקליטות: מה ידעת לגבי הגורמים ביורוקם שמטפלים בפנייה למשרד התקשורת?
יודע מי מטפל?
שטרום: לא
פרקליטות: איזה קשר היה לך עם שאול אלוביץ' אחרי שהתהליכים הסתיימו?
שטרום: פה ושם שלום, כשקיבלצי להיות יו"ר ועדה בתחום הבנקאות? היה איזה בונוס, ביקשתי לקצוב והוא ענה לי
נגמרה החקירה הראשית של דרור שטורם.
עו"ד מיכל רוזן עוזר פרקליטתה של איריס אלוביץ' מתחילה בחקירה הנגדית
ר"ע: מסבירה שיש חלוקה בין הסניגורים, ושהיא חוקרת בשם ההגנה ולא ספציפית בשם איריס אלוביץ'
ר"ע:התחלת לייצג את יורוקום ב- 2008. ובאותו זמן השליטה בבזק היא של סבן. אמרת בהודעה שלך, יורוקם, מוחזק, כמה חברות, ההליכים שייצגת בהם היו לאורך שנים. בפני הממונה ב 2008, ביקשתם לאשר מיזוג, ואז 2010
שטרום: ביקשנו... הגיע מיזוג ותיקון למיזוג
ר"ע: היו הרבה הליכים, זו המומחיות שלך
-כן
ר"ע: אמרת שכל השנים בזק רצתה לשלוט ביס, נכון גם לסבן
-כן
ר"ע: לעניין ביטול חובת המכירה - 2010, ייצגת את יורוקם לבקשה של יורוקום להתמזג לבזק, שיורוקם תקנה את המניות גרעין השליהטו בבזק, אושר 2010, אחד התנאים נועד ליצור חייץ בין בזק ליס ע"י אמירת הממונה, למכור את המניות ביס
ר"ע: נאמן... זו חובת המכירה. 2013, אתם מגישים בקשה, הבקשה לשינוי תנאי המיזוג, לבטל את חובת המכירה
-נכון
-אבל לכולם היה ברור, הממונה, שמה שדן בו זה מיזוג בין בזק ליס
ר"ע: היה ברור שדן בעסקת מיזוג בין בזק ליס
שטרום: נכון
ר"ע: תאשר לי שזה הפרסום כשהוא מוציא לשימוע ציבורי
מסמך: "פרסום טיוטת תנאים למיזוג בזק יס"
מסמך: נימוקי הממונה לתיקון תנאים
ר"ע: מהות המיזוג - בין בזק ליס
ר"ע: כל השיקולים הם משמעות מיזוג בין בזק ליס
שטרום: נכון
ר"ע: שימוע ציבורי, רואים שהרשות אומרת שהעמדה המקורית שלה אי שם בעבר הייתה להתנגד למיזוג.
שטרום: ב 2006 התנגדה
ר"ע: הפרסום של שימוע ציבורי? מי מוזמן להשמיע טענות?
שטרום: חברות שרוצות להתחרות בשוק, ארגונים אזרחיים
ר"ע: משרד התקשורת?
שטרום: הממונה פונה על פי חוק למשרד הרלוונטי
שטרום: היה צינור ישיר, היו היוועצויות תכופות עוד בתקופתי, מניח שנשאר גם לאחר מכן
בר-עם:...
שטרום: בהיבטי התחרות הגורם בעל הסמכא - רשות התחרות
ר"ע: אתה לא יודע בזמן השימוע אם משרד התקשורת התנגד או...
שטרום: לא שמעתי את משרד התקשורת בעצמו... באיזה שלב אמר לי היועמש שמשרד התקשורת..
*יועמש הרשות להגבלים - אורי שוורץ
שטרום: הגופים הראשונים שעמדתם התבקשה בשימוע, חברות שעמדו להיכנס לתחרות... מאחר ובזק שולטת על תשתית האינטרנט, הסכנה במיזוג,
מניפולציה ברשת להקשות על מתחרים להיכנס
בר-עם...
שטרום: חברות עם ותק, מעמד, בזק ידעה לתמרן
ר"ע: סלקום, פרטנר?
שטרום: אלה הגופים העיקריים, להביע רצונותיהם
ר"ע: להביע חוסר שביעות רצונן
שטרום: כך נאמר לי
ר"ע: התליך השימוע, זה חלק מהליך רגולטורי תקין?
שטרום: השימוע היה חריג לחומרה, מבחינת יורוקום. כשהרשות שוקלת אישור מיזוג, או בחינת מיזוג, לא יוצאת לשימועים ציבוריים, כאן היה משקל
שטרום: שנים לפני פס"ד של בימ"ש עליון שאישר את התזה ההפוכה שצריך לשמור על ההפרדה של בזק ויס. ניסיתי לשכנע את הרשות שהעליון התייחס לנתונים של 2006, 7 שנים אחרי יש לשנות...

ר"ע: החמירו עם יורוקום, עשה מה שחשב כרגולטור סביר וענייני
שטרום: נכון
ר"ע: התקיים שימוע
ר"ע: 27.5.2014 הממונה מפ]רסם מסמך שבו מפרט את הנימוקים שהביאו אותו לקבל את העמד הולאשר את המיזוג של בזק יס
שטרום: שיהיה למערערים תשתית נימוקים
ר"ע: הממונה מסביר את השינויים שהתרחשו מאז שדנו בפעם האחרונה, השינויים מביאים לשינוי עמדתו
שטרום: נכון
ר"ע: בפרק ה, ד"ר אסף אילת ממלא המקום, מסביר מהם החששות וכיצד התנאים שהוא מתנה מסירים את החששות מבחינת התחרות
שטרום: בפרק ו מסביר איך התנאים שהוא נותן מפיגים את החששות
ר"ע: בהינתן כל הדיון, מבחינת הממונה המיזוג היה רצוי?
שטרום: הממונה לא בודק אם מיזוג או רצוי או לא, המנדט- מיזוגים שלא פוגעים בתחרות
שטרום: הצלחנו לשכנע שהמיזוג לא פוגע בתחרות ואולי גם מלבה את התחרות
שטרום: חשבנו תחרות, מגרש משחקים שווה שבו כל אחד יכול להציע את כל חבילת השירותים...
ר"ע: גם המסמך הזה, הוא מסמך נרחב רציני, שמתייחס לנימוקים באופן רציני
שטרום: תשתית נימוקים מפורטת, לא בטוח שאני אובקייטיבי, ניסיתי לשכנע לקבל את הנימוקים אלה
ר"ע: מההכרות שלך עם נימוקים?
שטרום: החוק היבש, לפרסם נימוקים רק במקרי התנגדות, במקרים עם חשיבות פרסמנו נימוקים (כממונה לשעבר)
ר"ע: לא הוגש ערער?
שטרום: לא הוגש
ר"ע: התנאים חלים על בזק, חלק קטן על יס?
-כן
ר"ע: מבחינת לו"ז. ההחלטה שמאשרת את מיזוג בזק יס, היא החלטה עם תוקף של שנה?
שטרום: ממרץ 14? כן. זו ברירת המחדל. אישור לשנה.
ר"ע: היועצת המשפטית חשבה שזה לוח הזמנים שיש לה
שטרום: ואתה אמרת לה שיש עוד שעון בשרץ במקביל של חובת המכירה, ויש לזה לוח זמנים משלה
ר"ע: אמרת שהיה הגיוני מבחינתך, לעשות סינכרון של המועדים, היה עניין הגיוני
שטרום: גם מהותית... הרשות הייתה סוג של - עוינות נגד ההארכות הנמשכות של המעודים בין מרץ 2014 למרץ 2015 לא היה ברור למה לא מממשים
ר"ע: אורי שוורץ
שטרום: קשיים במחצית 2014
ר"ע: ובסוף נתן
שטרום: בסופו של דבר
ר"ע: רעיון האופציה, פרוטוקול 16.12.14 בזק, אתה מסביר שמבחינת הרשות הקושי פרוצדורלי
שטרום: החוק מאפשר לאשר להתנגד או למיזוג כפי שהוא מוצע, לשון החוק... אמרו אופציה, אמרתי להבנתי לא המצב
ר"ע: אתה טוען... נימוק רה ארגון
שטרום: אני מסביר, אין לכם מה להסס מלאשר, כי במהות זה בזק יס רק בצורה שונה

שטרום: מימוש של המיזוג שאושר ב 2014, ואתם לא תרצו הודעה נוספת, כי החשש של פתיחת תהליך מחדש, דבר שיכול לטרטר עוד תקופה של חודשים
ר"ע: תשובת הממונה,
שטרום: מאשר שהרשות מקבלת את בקשתי, מימוש האופציה אינו מהווה שינוי מהותי
ר"ע: הממונה לא יעמוד על הגשת בקשת מיזוג חדשה לאחר מימוש האופציה.
אחרי שבזק תממש ותעמוד בתנאים, זה יהיה מימוש החלטה, והממונה לא רוצה יותר הודעות מיזוג
שטרום: ...ממילא ביטול חובת המכירה
ר"ע: עד 25.3.... לפי המכתב עד 25.3 צריך לממש את האופציה והלעלות ל 50% ולקיים את תנאי הממונה
שטרום: נכון
ר"ע: ומעבר לזה אח"כ כשבזק רוצה לרכוז עוד מניות היא לא צריכה להגיש עוד הודעה לממונה, לכן כשחברתי שאלה שהכל צריך להסתיים עד 25.3 - זה מימוש האופציה וקיום תנאי הממונה
שטרום: נכון פוטר אותנו מהגשת הודעת מיזוג נוספת לממונה
ר"ע: מסמך... בזק מודיעה לציבור...
שטרום: דיווח לבורסה ולרשות ניירות ערך, נעשה פיזית, ניתנו הודעות, הכל בוצע כדת וכדין
ר"ע תשובת הממונה, סיום התהליך וביטול חובת המכירה
ר"ע: אין לך ידע איזה אישורים נדרשים מול משרד התקשורת
שטרום: יש לי היכרות משנים קודמות, נדרש אישור
ר"ע: אבל אם יש עמדה שאומרת שלא צריך לאישור האופציה
שטרום: תחום שלא עסקתי בו
ר"ע: שאלו אותך מה ידוע על עמדת ארדן לקבלת אישור, לא יודע כלום?
שטרום: נכון
ר"ע: מקריאת מחקירת שטרום
שטרום: כל פעם שמשתנה שליטה, ברור שצריך אישור של משרד התקשורת, ואיך זה קשור להגבלים, לא עסקתי

ר"ע: אמרת שוועדה בלתי תלויה גוף חיוני, לא יודע שגוף וולנטרי
שטרום: לא
ר"ע: הגבלים, הגוף המומחה על שמירה על תחרות
- כן

ר"ע: אמרת שהרשות מעורבת במיזוגים כדי לשמור על התחרות
שטרום: נכון

ר"ע: אתה עומד בראש עמותה לתכנון כלכלי, קראתי מאמר שלך
שטרום: היה לך משעמם
ר"ע: היה מעניין דווקא
ר"ע: הייתה לך ביקורת על רגולציה בתחום התקשורת
שטרום: יש הבחנה בין רגולטורים סקטוריאליים לבין כלליים שעוסקים בכל המשק
ר"ע: נתת דוגמא של מועצת הכבלים והלווין מול הממונה
שטרום: נכון
שטרום: רשות ההגבלים היא רשות אכיפה. רשות הרגולציה הסקטוראיליות הן רשויות רישוי. נוהגים לייחס ערך מקצועי אכיפתי לרשות התחרות.

ר"ע: היית ממונה על ההגבלים בעבר. המומחיות שלך עבודה מול הרגלטור, ראינו את השיחות והתשובות שניתנות לך, יש מענה ענייני תוך פרק זמן לא ארוך
ר"ע: ואם לוקח זמן לחשיבה, חודש להגיש עמדות ועוד 4 חודשים על המדוכה ואז החלטה מנומקת. האם מצופה מרגלוטור לענות לפניות שפונים אליו?
שופטת: שאלה לעד הזה?
ר"ע: הוא עד מומחה
פרקליטות וולקן: לא עד מומחה מעיד על מה שעשה
שופטת: לא בדיוק שאלה אליו
ר"ע: אני בחקירה נגדית
ר"ע: לעניין ענייניות של רגולטור, תשובות, זמן, סופר חשוב, השאלות לעד שהוא מומחה בתחומו, על שקיפות

שחם: אלה שאלות של דין/דיוק/דיון ...
לא לשם כך בא העד, לא ברור מה המחלוקת כאן

ר"ע: שאלות קצרות וממוקדות, כתב האישום מתייחס לגורמי מקצוע, לדעתי עד מומחה בעבודה מול רגולטורים
בר-עם: יכול להעיד על ניסיונו
ר"ע: רוצה לשאול, לא להביא עוד פעם
פרקליטות: מעיד על נושאים עובדתיים, לא בא כעד מומחה, מסכת עובדתית ספציפית, הניסיון שלו ספציפי מול הממונה, שאלות לא הרלוונטיות
בר-עם: לא יכול להשיב מניסיונו? איזה משקל זה כבר...
פרקליטות: הניסיון שלו נפרד לא יכול להשליך
שופטת: לשאול כמה שאלות על הניסיון שלו לא בגדול
ר"ע: היית ממונה על ההגבלים, עומד בראש המכון לתכנון כלכלי, המומחיות שלך היא בתחום דיני תחרות
שטרום: ורגולציה כלכלית
ר"ע: מניסיונך, האם יכולה להיות סיטואציה שבה לא עונים בכלל לגוף שפונה, לא מקיימים בדיקה ומחזיקים עמדה מוסתרת בלי ידועה שאף אחד לא שמע עליה
פרקליטות: מתנגדת לשאלה, הנחה על גבי הנחה
ר"ע: מותר לי להניח הנחות בפני העד, שאלתי על עבודת רגולטור, בהנחה שאוכיח את טענות
שופטת: גברתי תגיד שזו עמדתה
ר"ע: כל מה שאומרת לך זה הנחות שלי, אם אומרת משהו לא נכון, מהניסיון שלך, סיטואציה שבה- גוף פונה, לא מקבל תשובה במשך 8 חודשים, שום תשובה בכתב, וגם לא נעשית שום בדיקה של בקשתו, האם אתה מכיר?
שטרום: לא מכיר התנהלות כזו אלא אם נובע מטעות סופר או שכחה
ר"ע: האם מכיר שרגלטור מחזיק עמדה שלא מגלה אותה, ולא מוסר אותה לצד השני
וולקן: מתנגדת שוב
ר"ע: הנחה דמיונית שלי
שופטת: שאלה תיאורטית
...
שטרום: בשבוע שעבר העברנו חוק עקרונות הרגולציה, רגלטור בד"כ מציג
ר"ע: כשלא עושה פגיעה קשה במי שפונים אליו
שטרום: נראה חריג, יכולות להיות סיבות, לא הגיוני

רוזן עוזר: תודה רבה, סיימתי
דרור שטרום סיים ויוצא מהאולם
דרור שטרום בצאתו מהאולם
הפסקה עד 12:00 אז יגיע העד הבא
השלמת החקירה הראשית הבוקר - נמצאת במלואה כאן
facebook.com/orly.barlev1/p…
העד הבא הגיע, פליקס כהן, סמנכ"ל הכספים לשעבר ביורוקום
אין חקירה ראשית של העד פליקס כהן, סמנכ"ל הכספים לשעבר ביורוקום. הודעותיו במשטרה נמסרו לבית המשפט. מתחילים בחקירה הנגדית.
עו"ד בעז בן צור, פרקליטו של בנימין נתניהו.
עו"ד בן צור: חשוב להביא לידיעת ביהמ"ש, קראנו כותרת ראשית בכלי תקשורת - "סניגורי נתניהו אמרו לנתניהו, עדיף שיגיע למשפט... זה עלול להפחיד אותו"
בן צור: לא היה ולא נברא, אין כל שחר לדברים. זה יכול להשפיע על בית המשפט. שמא יש דברים בגו.
שופטת: אפילו לא ראיתי את זה.
בן צור: יכול להשפיע על עמדת הציבור. יכול להשפיע על העד.. נשתמש בכל הכלים. הכותרת הזו אין לה שום אחיזה במציאות. מתייחס לעד שצריך להגיע. חשוב להבהיר. רואים את הדברים בחומרה, כי אין לזה שום קשר לאיזה מציאות שהתקיימה.
שופטת: בכל מקרה הוא אמור להגיע, לא התקבלה בקשה אחרת
בן צור: נכון

למעשה אנחנו מבינים מהדיאלוג הזה שנכון לעכשיו נתניהו אמור להגיע לעדותו של ניר חפץ בשבוע הבא ביום שלישי 16.11.21
ז'ק חן חוקר את פליקס כהן: נחקרת על פרשת בזק, תיק שאינו קשור אליך
פרקליטות: נחקר באזהרה, התיק נגדו נסגר, שניהם
חן: אין טענה כלפיך משום סוג, אתה לא נאשם, התיק נסגר מהיעדר אשמה. במסגרת אותה חקירה...
חן: החקירה הייתה למיטב הבנתי רק בנושא בזק, אבל שמעתי שהתובעת, "גם בתיק ההוא וגם בזה"
חן: למיטב ידיעתי לא נחקר בתיק הזה ולא הוזהר בתיק הזה, מבקש הבהרה כי יש משמעויות. הוא לא הוחשד בנושא תיק 4,000. חשוב שיובהר
שופטת מקריאה מהחקירות המשטרה
פרקליטות: אכן לא הוזהר ביחס לתיק הזה
חן: היו לך מספר התייחסות ביחס לתיק הזה. תקופה רלוונטית - סוף 2014 רבעון ראשון 2015.
באותה תקופה אתה סמנכ"ל קבוצת יורוקום. סמנכ"ל כספים.
פליקס: נכון
חן: מה זה
פליקס: קבוצת יורוקום החזיקה במספר חברות, ציבוריות ופרטיות, אחת מהן קבוצת בזק, חלל... תקשורת סלולרית, אינטרנט זהב ועוד
חן: יורוקם אחזקות ויורוקום נטוורקס
-כן
-היית הסמנכ"ל קיבלת משכורת מ... ירוקום תקשורת
- כן
חן: היית גם דירקטור בבזק עד 2014, וביס מ- 2016
פליקס: יותר מאוחר, לא זוכר, קרוב לחקירה
חן: בסוף 2014 ותחילת 2015 אתה לא דירקטור בבזק ולא ביס
פליקס: לא הייתי שותף בעסקה, למעט בקבלת הכסף
חן: התמורה שהגיע ביס מבזק כן עניינה אותך
-כן
חן: באופן קונקרטי, זה גם מצבה הכספי של יורוקום.
--כן
חן: עסקת המכר 680 מיליון שח ותשלומים מותנים...
פליקס: כן
חן: התשלום 680 נעשה ביוני 2015
פליקס: לא זוכר במדויק
חן: מפנה למסמך. עקרון שאתה מעיד עליו, אתה אומר שטיפשי מבחינתך להחזיק מזומן כנגד חוב. הסבר?
פליקס: אם אקבל כסף ואשים בבנק ולא אקבל ריבית, ואשלם ריבית (לחוב)... עשיתי נכון שלקחתי את הכסף והחזרתי לבנק כדי למנוע את הריבית
חן: בעמוד... אתה חוזר על אותו עקרון. אבל הפעם ביחס ל- 680. קודם זה היה ביחס לתמורות המותנות.
פליקס: אותו דבר (אותו עקרון)
מסמך - "עסקת יס - חלוקת תמורות"
18.6.15
חתום ע"י יורוקום
פליקס: לא חתימה שלי
חן: לעניין התוכן.
פליקס: מסביר את 3 מנהלי הסקטורים
חן: להקטין את החוב
פליקס: כדי שהבנקים ידעו
חן: הקטין את החוב מ 708 מיליון ש"ח - מחזירים 650 מיליון ש"ח
-כן
-מבטא את העקרון לשלם לבנקים לשלם פחות ריבית
חן: זה דבר רגיל
פליקס: לגמרי
חן: תאשר שדרך מבנה האחזקות של חברת יורוקום, שערב העסקה והחזר החוב לבנקים, שראינו שזה מהלך עסקים רגיל, שהקבוצה הייתה איתנה פיננסית. סך הנכסים עלה סך ההתחייבויות באופן ניכר.
פליקס: נכון
חן: לא רק מהלך עסקים רגיל, גם הקבוצה הייתה איתנ הפיננסית
פליקס: נכון
חן: האם אתה זוכר שיורוקם תקשורת, גם הילוותה כספים לנטוורקס שהחזיקה במניות יס וגם ערבה לחוב של נטוורקס לבנקים
פליקס: נכון
חן: לא בהכרח קשור למניות יס אבל ערבה
פליקס: ערבות צולבת, גם ערבה
חן: לכן אחראים תקשורת ואחזקות שמעליה
-נכון
חן: למרות שאתה כסמנכ"ל יורוקום לא היית קשור לעסקת בזק... שמחת... על מנת שניתן יהיה להחזיר לבנקים
פליקס: לגמרי
פליקס: הבנקים ידעו על כל צעד. עדכנתי תמיד על מצב החוב מול המכירה או אי המכירה, דיווחתי וידעו על מצבם לאשורו.
חן: ולכן כאשר מדובר בחברה עם איתנות פיננסית ואין היסטריה של הבנקים
פליקס: כן
חן: אתה נשאל על מצבה הכלכלי של יורוקום בשנים
פליקס: זה לא אותה תקופה
חן:יוני 2017 אתה נשאל, תפרט על מצב הכלכלי של יורוקום בשלוש השנים האחרונות
העד קורא את חקירתו במשטרה
חן: אתה מדבר על תזרים קצת קשה ונזק יחסית גדול לקבוצה.
תסכים איתי שזה לא סותר על מה שדיברת על האיתנות הפיננסית
פליקס: שתי תקופות שונות. ב- 2015 מצב מצוין. ב- 2017, רצינו למכור את חברת הלווינים, שווי גדול, שני לוויינים הלכו לאיבוד והכוחות מול הבנקים ירדו
שופטת: תסתכל, נשאלת על 3 השנים האחרונות ב- 2017 - זה כולל את 2015
פליקס: 2015, שתי תקופות, 2015 הייתה תקופה בסדר גמור, חיובית, שנתיים אח"כ כשהלווינים אחד איבדנו, אחד.. ואז התקופות היו, הביטחון של הבנקים - חלל ערכה ירד. היינו בבעיה להסביר בבנקים

פליקס: נכון שכתוב 3 שנים, כששואלים, אני לא זוכר שנתיים שלוש
חן: אתה נותן סימנים, אתה אומר היה לווין ראשון איבדנו, והשני איבדנו לווין 2 - לווין 1 זה הסימן הראשון למצוקה
פליקס: לא הייתה בעיה של תזרים, אלא הבטוחות מול הבנקים. הבנקים ידעו שיש חברות, הרגישו ביטחון בגלל החברות, הביטחון התערער מול הבנקים
חן: הביטחון התחיל להתערער כשהלווין 1 התחיל ללכת לאיבוד - בסוף 2015
בר-עם: הלווין הנוסף?
ר"ע: ספטמבר 2016 (עמוס 5 ועמוס 6)
חן: נותן את הסימנים מתי הבנקים התחילו לרעוד על הכסא
פליקס: לא לרעוד, חששו
חן: האם אתה עומד מאחורי האמירה שהמצב הכלכלי עליו אתה מעיד בהודעה, קשור באובדן הלווין הראשון עמוס 5 בנובמבר 2015?
פליקס: כן
חן: עיקר הנזק, ניכר מההודעה שלך, הוא ספטמבר 2016, אובדן הלווין השני, זה עיקר הנזק
פליקס: נכון
חן: מול המערכת הבנקאית, שווי החברה יורד
-נכון
חן: תזרים קשה - סוף 2-15 ואז סוף 2016
פליקס: נכון

חן: אין לי יותר שאלות לעד.

חקירה חוזרת:
פרקליטות: אתה יודע שב- 2018 הוגשה בקשת פירוק של החברה במהלכה הבנקים דיברו על זה שמ- 2015 יורוקום לא עמדה בתהחייבות שלה?
פליקס: לא
העד סיים ויוצא
זה יום של שתי עדויות רגולציה קצרות.
תמצית קצרה וסיכום משמעות היום הזה אכתוב בהמשך.
חן לגבי ראיון ניר חפץ: מה שנעשה עם העד עומד בניגוד מוחלט להנחיות ביהמ"ש בהעליון בכל הקשור למוסד ראיון העד. יראו כבודכם את התסופות המשמעותיות שדיש שם לעומת החקירה. זה לא אמור היה להיעשות כך.... מוסד ראיון העד, בעייתי, נועד לרענן זכרון ולא השלמת חקירה.
שופטת: טענותיכם שמורות
הסתיים הדיון להיום.
המשפט יתחדש ביום שלישי הבא 16.11.21 עם עדותו של ניר חפץ.
נכון לעכשיו ומהדברים שעלו היום בדיון, נתניהו צפוי להגיע לאולם בית המשפט ולהיות נוכח בעדותו של ניר חפץ.
הסתיים הדיון להיום.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

6 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, היום ה-32 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. היום החקירה הנגדית שתנהל פרקליטתה של איריס אלוביץ', עו"ד מיכל רוזן עוזר (בתמונה), על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן יחל שרשור דיווחים שוטפים
עו"ד בן צור: לגבי חקירת אלקלעי (השלמת חקירה) - החקירה לא הוקלטה. בתום כמה שעות שחלפו מאז שקיבלנו את השלמת החקירה, בכלי תקשורת בערב פורסם חלק מהשלמת החקירה. החלק נוגע לאינטראקציה שהייתה בינו לבין ישועה שנמצא בעדות שלו. לכן משעה שיש פרסום על חלק מתוכן החקירה שנוגע לאינטראקציה
ברעם: מתי?
בן צור: בזמנים הרלוונטיים
ישועה: לא ראיתי טלוויזיה
בן צור: הבעיה שאם יש הדלפה של תכני חקירה שנוגעים לישועה
עו"ד חן: זה לא רק הדלפת תכני עדות שנוגעת לאלקלעי, זו הדלפה שבה צוין הקשר למה שהעיד עליו אתמול ישועה
Read 189 tweets
5 Oct
משפט נתניהו: שרשור על ישועה ושקרים
1/כשהשופט בר-עם שואל היום את ישועה: "מתי אפשר לדעת שמה שאדוני אומר, כותב, זה נכון או לא נכון? אדוני יכול לתת סימנים?" - בניגוד לדברי השופרות, אין לפרש זאת כהכרזה על חוסר מהימנות העד. ישועה עצמו העיד ששיקר במסגרת הניסיון להסתיר את מה שקרה בוואלה
2/ השופט לא נזף בישועה ולא תקף אותו. הוא העלה שאלה.
כדי לנסות להבין אותה, צריך להתבונן, מתי עלתה השאלה?
לאחר שנדון פתק שכתב לעצמו ישועה כהכנה לפגישה עם עמוס שוקן, לאחר פרסום התחקיר של גידי וייץ. ישועה הכין לעצמו נקודות למפגש, והעיד שבפתק יש דברים נכונים לצד דברים לא נכונים.
3/ ישועה עונה לעו"ד חן: "זו פגישה שאני הולך לשרת את שאול, דברים שנאמרו לי. אני לוקח את הנרטיבים הנוחים, מה שסיפרנו, את הכי הגיוני. האם זו תשובה כנה ומלאה שמתארת את המצב? לא, כמו שתגובתנו לגידי שהכחישה ושילבה בתוך זה דברים...".
Read 6 tweets
5 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. היום ה 31 לעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. גם היום יחקרו פרקליטי הזוג אלוביץ' את ישועה על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
אילן ישועה הגיע
עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ': לפי מידע שנמסר לנו בעקבות החקירה אתמול, הגברת עד האלוף, שאתה קראת לה, הבחורה שמכינה הצגות, היא אנליסטית שכפופה למנכ"ל, נכון?
Read 132 tweets
4 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, היום ה- 30 לעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. היום חקירה נגדית נוספת של פרקליטי אלוביץ' על החומרים החדשים. והשאלה הגדולה כתמיד, כמה סבלניים או לא יהיו היום השופטים לטקטיקות מריחות הזמן של ההגנה?
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
מתחיל עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ': נגיש קלסר שמרכז מיילים. עו"ד בן צור הגיש קלסרים עם התכתבויות שלא חקרנו עליהם ולא נחקור עליהם. זה בהכנה, נגיש במהלך השבוע (הוגש גם קלסר הבוקר).
חן: עו"ד בן צור הציג לך מייל 27.3.14 מייל מאיילת אזולאי העוזרת של ח"כ פואד. המייל לא כלל את התגובה של מר אלוביץ'. רוצה להגיש את התגובה:
Read 221 tweets
8 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. משפט נתניהו והמו"לים, עדות אילן ישועה מנכ"ל וואלה לשעבר, היום ה-22.
החל מ-10:00 תתחדש החקירה הנגדית.
כרגע דיון על העברת חומרי חקירה נוספים מהטלפון של ישועה להגנה.
דיווחים שוטפים יובאו כאן בהמשך, #שרשור
הדיון כעת עוסק בחומרים הנוספים שהתגלו במקרה ע"י ההגנה מתוך הטלפון של ישועה, שבהם יש התכתבויות של ישועה עם פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואנשי עסקים. מכיוון שכל החומר על הטלפון של ישועה כולל גם התכתבויות פרטיות וגם כאלה שחוסות תחת יחסי עו"ד-לקוח, יש צורך לסנן את החומר. >>
התביעה הציעה שהחומר יסונן באמצעות מילות חיפוש. ההגנה מציעה כמה חלופות, אחת מהן מדברת על כך שהתביעה (ולא המשטרה) תעבור על החומר שורה שורה, ללא שימוש במילות חיפוש כי חומר רלוונטי יכול לא להתגלות כך. >>
Read 107 tweets
7 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו והמו"לים, היום ה 21 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, היום ה- 14 לחקירה הנגדית.
עקב ביטול תקנות הקורונה, כל העיתונאים בתוך אולם בית המשפט ללא אולם צפייה נפרד.
כאן יחל #שרשור דיווחים שוטפים ImageImageImageImage
משפט נתניהו והמו"לים ImageImageImage
עו"ד בן צור לישועה:
לגבי בחירות 2015
רביב דרוקר הצהיר על עצמו עוד לפני בחירות 2015 שהוא שואף להחליף את ראש הממשלה
ישועה: לא ידעתי שהצהיר, לא מפתיע אותי
בן צור: אמר ביוני 2015
(מקרינים סרטון)
עו"ד תירוש, פרקליטות: מה הרלוונטיות?
בן צור: נראה איך זה קשור לכתב האישום
Read 154 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(