משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. היום ה 31 לעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. גם היום יחקרו פרקליטי הזוג אלוביץ' את ישועה על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
אילן ישועה הגיע
עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ': לפי מידע שנמסר לנו בעקבות החקירה אתמול, הגברת עד האלוף, שאתה קראת לה, הבחורה שמכינה הצגות, היא אנליסטית שכפופה למנכ"ל, נכון?
ישועה: לא בדיוק אנליסטית, אני מיניתי אותה... התחילה כמי שעוזרת להכין מצגות, לאט עברה לעזור באיסוף מחקרים, לא חושב שהייתה לה הכשרה של אנליסטית
עו"ד חן: זה ייבדק במסגרת חקר האמת, כמה שנים הייתה שם?
ישועה: הרבה שנים
חן: הייתה שם כשהגעת?
ישועה: כן
חן: הייתה מאד מאד ותיקה...
ישועה: גברת מצוינת. זה לא המקצוע שלה אנליסטית
חן מציג מייל של גיא הדס שולח את הכתבה שפרסם באותו בוקר גידי וייץ - כתבה ראשונה 29.10.15
הפרסום המלא היה ביום שישי

התכתבויות מהבוקר:
איתן מדמון: נשימה עמוקה
ישועה לעמוס שוקן: תודה על המאמץ

חן: למה אתה מודה לו?
ישועה: מודה על המאמץ לא על התוצאה. האמנתי לו שניסה. זה חריג אצלו.
התכתבויות בבוקר פרסום כתבת גידי וייץ על וואלה:
אלקלעי: כמה רע? אין לי קוד מנוי לא יכול לקרוא

ישועה לאיתן מדמון: הוא עשה כמיטב יכולתו לבקר אותי אישית וכמובן שעמוס לא סייע למרות שהבטיח ולמרות שאמר שזה לא לעניין

ישועה מסביר: אמרתי מה זה מועיל לכם נדמה לי עם הגברת נתניהו...
מדמון: אמרתי לך. מכיר את הסחורה

שאול אלוביץ': היום בשעה שלוש עזרא סיידוף ואחריו שרה נתניהו יעידו בבימ"ש בירושלים... חשוב לסקר

חן: זה אחרי הכתבה, הוא לא מוטרד
ישועה: אתה שואל ספציפית, אחרי הכתבה הייתה הפוגה קצרה אחרי חזר

אלוביץ' לישועה - עוד התכתבויות בנושא המשפט באותו יום
חן: לקראת פרסום התחקיר המלא של גידי וייץ אתה מבקש מהירש ועדה אלוף ססטיסטיקות. באותו יום אבי אלקלעי מעביר לך טקסט, נוהל שאבי אלקלעי מעביר לך ידיעות שאתה מאשר בעניין נתניהו
ישועה: כן
חן מציג מייל נוסף של אבי אלקלעי בעניין כותרת אחרת לאישור ישועה

למחרת עוד כותרת שאלקלעי מעביר לישועה לאישור

25.10.15
אלקלעי סמס: ראה אייטם ברנז'ה במייל...
"אברמוביץ' משיב לנתניהו, על מה הוא נזעק הוא לא הוצג כמופתי"
30.10.15
יום פרסום התחקיר המלא של גידי וייץ
חן: ראינו מה מעסיק אתכם כמה ימים

אתה כותב למוטי שרף, שאול אלוביץ', גיא הדס (דובר בזק):
"קמפיין מלא"

חן: למה התכוונת?
ישועה: במלוא העוצמה
ישועה למוטי שרף, שאול אלוביץ', גיא הדס (דובר בזק):
"הם לא כללו התגובה המלאה שלי, כמובן השמיטו חלקים, בהם אני מפנה לבדיקה שיש יותר אייטמים נגד מאשר בעד"
ז'ק חן: גם אחרי הפרסום אתה לא מרפה מעמוס שוקן, מבקש לדבר איתו
"זמין?"
שוקן יומיים אח"כ: "יכול עכשיו?"

חן: זוכר אם דיברת איתו?

חן: אתה יוצר קבוצת וואצפ חדשה - בלי גיא הדס, עם שאול אלוביץ' ומוטי שרף
פה אתה מדווח להם על הפגישה שהייתה עם עמוס שוקן.
ישועה לאלוביץ' ושרף על פגישתו עם עמוס שוקן אחרי פרסום תחקיר וייץ:
"העברתי את כל המסרים, התנצל על חלק ממה שקרה
הדגשתי העובדה שנראה כמו קמפיין מטורף
אמר שזו משנתו של רולניק, כדי להשפיע יש לחזור על הדברים, אבל איני בטוח שזה אומר בהכרח שיש המשך"

חן: הדיווח משקף את הפגישה?
ישועה: כן
חן: אחרי פרסום הכתבה כשכבר לא צריך כי זה כבר פורסם, פונה אליך נתי יעקבי מיפעת:
"הי אילן מה שלומך, ראיתי שאתה בדה מרקר. אם תרצה להזמין מחקר תקשורת מגוף אובייקטיבי כמו יפעת לגבי הסיקור של נתניהו בוואלה. יש אפשרות. תודיע לי אם רלוונטי. שבת שלום"
ישועה: "כן"
התנגדות של תירוש
חן מתנגד להתנגדות
(מצב רוח סוער קצת)
שופטת: ההתנגדות נדחית אפשר להעלות את הנושא בחקירה חוזרת אפשר להחזיר את העד
חן: אתה מכיר את אמיתי זיו מדה מרקר?
ישועה: כן
חן: השם עלה ביניכם
ישועה: לא זוכר
התכתבות:
גיא הדס שולח צילום מסך של ציוץ של אמיתי זיו כתב הדה מרקר
"מעניין מה היה קורה אם היו אומרים לביבי שהוא חייב לזיין חזיר בשביל להעביר את מתווה הגז"
הדס: "עם האנשים האלה אנחנו מתמודדים"
>>
מוטי שרף מסביר שזו פארפרזה על פרק מ"מראה שחורה"

חן: אתם מדברים על כתבי דה מרקר
ישועה: התכיינו אחד לשני
חן: אתם מרבים להתבטא שאתם לא מוכנים להיסחף אחר קו האנטי ביבי הקיצוני שיש בכלי תקשורת אחרים, ובגלל שאתם לא מוכנים להיסחף באים אתכם חשבון
ישועה: נרטיב שחזר על עצמו
חן: דורון תורג'מן (המנהל בקבוצת יורוקום) שולח לאלוביץ' שמעביר לך חומר למחשבה:
"יואב קפלן התקשר ורצה להעביר מסר
שמנהל התוכן החדש של וועלה לוקח את וואלה שמאלה בדעות בניגוד לינון מגל שכתב בצורה "ימנית", ולדעת יואב זו טעות כי רוב העם ימני..."
חן: התבטאת כך בפני אמיר טייג ועמוס שוקן ברוח הדברים האלה
ישועה: אמרתי שזה היה במסגרת הנרטיב שאימצתי כדי להגן על מה שאנחנו עושים
חן: והראיתי לך שאת המחשבות שאומרים לך לחשוב אתה גם רושם לעצמך בתרשומות פנימיות בטלפון
חן: תרשומת שרשמת לעצמך 1.11.15 כהכנה לפגישה:

עמוס שוקן
ניפוח והגזמה
נגדי נגד וואלה נגד שאול
קמפיין
יש יותר מאמרים נגדו מאשר בעדו
למה הדעות הפוליטיות שלי רלוונטיות? גידי הסבר וענה שיפטרו אותך לא נורא יש לך הרבה כסף
>>
>> המשך תרשומת ישועה לעצמו:

אני נוהג תמיד בהגינות בדברים אישיים ואף לפנים משורת הדין ברחמים זו גישה ליברלית עמוקה
וואלה עיתון מרכז וימינה וושכזה לא יוצא אוטומטית נגד ראש הממשלה
אני מנהל אסרטיבי ולא מסרטוט של אף אחד. מרוכז בהצלחת וואלה
ברגר ארדן התנהלו בצורה מטורת נגד בזק.
חן: זו הכנה לפגישה עם שוקן?
ישועה: אחרי שהכתבה הסתיימה

תירוש מעירה על החומרים
הסניגורים מתנגדים
חן: במאי חמישה חודשים קודם יש פגישה בהקשר הכתבה של אמיר טייג. בחומר החדש אנחנו למדים על הפגישה עם עמוס שוקן. עכשיו למדים פשר הפתק. אני מסיק שהפתק הזה הוא רישום שעשית לקראת הפגישה באותו יום
ישועה: צודק
חן: אתה מנהל אסרטיבי ולא היית סמרטוט של אף אחד?
ישועה: אני אסרטיבי ולפעמים כן הייתי סמרטוט

חן: ברגר וארדן התנהלו בצורה מטורפת?
ישועה: אנחנו דנים בכתבה של גידי וייץ
חן: הסברתם שהורדתם כתבה על ארדן כי הוא פוגע בבזק
ישועה: זה לא אינטרס של וואלה, זה אינטרס של קבוצת בזק
ישועה: העבודה שאני כותב לעצמ יפתק לפני שאני הולך לבדוק את עמוס, לא אומר שכל מה שאני כותב נכון. אלה הטיעונים שלי שמבטאים את הנרטיב. חלק מפה נכון וחלק לא.
חן: אין מחלוקת שאתה אדם אינטיליגנטי. כשאתה כותב לעצמך פתק לקראת פגישה עם אדם שהגדרת מנטור שלך... אתה בוודאי לא רושם בובמייסס, אתה כותב דברים שאתה חושב שתוכל לטעון ולשכנע אדם רציני לאדם רציני
ישועה: גם בשיחה הזו עם עמוס, שאותו אני אוהב ומעריך, בתפקיד שבו מילאתי יש נקודות שבהן...
חן: אתה נפגש עם עמוס שוקן, אחד מאילי העיתונות, עשורת שנים... אתה לא יכול לספר לו שבדיקה סטטיסטית בוואלה תגלה שמר נתניהו לא זוכה שם לעדנה... אתה לא יכול לספר לו דבר כזה, זה לא רציני, אם לא נכון...
ישועה: אתה צודק שיש כאן הרבה דברים נכונים, ולצידם דברים לא נכונים
ישועה: בשיטות להכחשה אני הולך לדברים כללים, אני בורח מנקודות ספציפיות ועמוס אימת אותי עם הדברים האלה...
הטיעון שלנו היה...
שופטים שואלים על הפתק
ישועה: זו פגישה שאני הולך לשרת את שאול, דברים שנאמרו לי. אני לוקח את הנרטיבים הנוחים, מה שסיפרנו, את הכי הגיוני. האם זו תשובה כנה ומלאה שמתארת את המצב? לא, כמו שתגובתנו לגידי שהכחישה את זה וזה
ברעם: מתי אפשר לדעת שמה שאדוני אומר, כותב, זה נכון או לאנכון? אדוני יכול לתת סימנים?
ישועה: הציר שבתוכו אני נמצא...
ברעם: אדוני נותן הסבר, אפשר סימנים בכתובים?
ישועה: אם בן אדם כותב לעצמו פתק, זה לא אומר שלא יכתוב טיעונים שלא נכונים
ברעם: שואל סימנים
ישועה: לא יודע. במקומות שבהם אני במצוקה, שצריך להגן על הקבוצה, על שאול, על רה"מ...
יש סיטואציה
הסימנים בסיטואציה
ביני לבין עיתונאים של תחקירים
על מי אני מגן? דרך העין השביעית, אמיר טייג, מפרסמים - אני משקר? לא אני מגן
ישועה:
במקום שבו אני נמצא, בבאפר, אני בין העיתונאים
אתה אומר לאלקעי משהו, למעלה משהו ולמטה משהו
אם לוקחים דו שיח אחד ספציפי, פה שיקר לאלקעי ואמר "אתה שמאלני" ולשאול אמר "הם שמאלנים" - התשובה שלי היא:
ישועה:
1. זה היה טיבו של הבאפר (חיץ) והתשובה השנייה- שכולם ידעו. גם שאול וגם איריס על הדיסונאנס. באמצע גם עשרות פעמים אני אומר לאבי... גם לשאול אני אומר, גם הם עצמם מדברים.
אנחנו נמצאים בתוך שיח שמנסים להצדיק דבר לא תקין.
אני טוען - מול עיתונאים בחוץ היינו חזית אחידה ושיקרנו.
ישועה:
ומול עיתונאים ושאול הייתי פרטנר. ואני אומר שהם ידעו והם ידעו. אני יושב ומשקר עם אנשי עסקים? לא שיקרתי לאנשי עסקים.
לוקחים אמירות קיצון שלי פה על פני עשור של פעילות... מי שיקרא את המילים אני ראיתי אדם חורץ וישיר שעובד למען החברה שלו. זה נמצא בתוך סיטואציה. אז יכולתי להתפטר
חן: מה שמאפיין את התשובה שלך, כששיקרתי שיקרתי בנושא משפחת נתניהו ואתר וואלה. אלה השקרים. זה הסימן שאתה נותן לביהמ"ש. בכל שאר הדברים אני אדם חרוץ וישר ושם אני לא משקר. זו התשובה שלך. אני רוצה להציג - יש לנו בחומר שהגשנו שנגיש שהוצג לך ושיוצג לך עוד עשרות שקרים לא קשורים לחלוטין>
חן:>למשפחת נתניהו ווואלה, ולכן הניסיון שלך לצמצם את עולם השקרים רק לכך... לכן אם אתה רוצה למתן או לעדן את תשובתך...
ישועה: זו תשובה. זה התווך בתוכו פעלתי. לגבי דברים אחרים, עלו כאן, זוכר, כי זה כאב לי. יכול להיות במסגרת שיחות של מכירות שעושים אגרסיבי.
חן: אמרת נתניהו וואלה, מכירות, אזכיר לך שמראים לך - קומפלימנטים שאתה נותנים לאנשים מכל הקשת הפוליטית, ואתה נפעם, ונשאלת אם אתה מתכוון, ואמרת לא לא לא, כן, ללא לא לא, כן
כלומר מרבית הפעמים לא
הודית שאלה שקרים נכון?
ישועה: אתה שם מילים קשות
חן: אמרת לבית המשפט שלא חשבת ככה
ישועה: יש שקר ויש שקר. מנכ"ל לפעמים כחלק מהשיח שלו הוא מתחנף לאנשים. ואז הוא אומר דברים שהוא לא מכתוון להם. זה חלק מהפעילות המסחרים של מנכ"ל. לא התכוונתי. ולפעמים כן. הטענה שאני משקר לעובדים, לאנשי עסקים. לא משקר לאנשי עסקים.
ישועה:
גם בתוך החברה, אפשר לשאול את העובדים שעבדו איתי האם אני מנכ"ל..(?) מבין את תפקידכם ומקבל באהבה. לוקחים נקודות מתוך 100 אלף מיילים, ואתה צודק שיש נסיבות אחרות שאמרתי, אמרתי שמנכ"לים בהודעות PR מעגלים פינות.

למה קיימים משרדי יחסי ציבור? שיקום המנכ"ל ויגיד את האמת.
ישועה:
אפשר לשאול את הדח"צים. אפשר לשאול את עמוס האם היום הוא חושב שאי שקרן.

שופטת: לשאלת בית המשפט ענית

ישועה: סליחה על המונולוג
חן: נושא אלקלעי.
הוא מעביר לך טיוטת תגובה לשאלות של גידי וייץ.
"גידי שלום,
כעורך אחראי של אתר התוכן הגדול במגינה כמובן שאני נתון כמו רבים מעמיתי למקצוע ללחצים כבדים מסוכים שונים: םולטיים מסקחריים אתיים ומוסריים. בתשובה לשאלתך האם אני "מטה" פ"וסל" "משתיל" ו"מוריד" התשובה היא *לא*"
המשך טיוטת תגובת אלקלעי:
"האם אני מנסח כותרות מדייק משניות עורך טקסטים ומחליט על מיקומים? התשובה היא כן..."
(יש עוד פירוט שלא הספקתי להקליד)

ישועה טוען שהתגובה של אלקלעי ברובה שקרית, בהתאם לנרטיב
התכתבות:
אלקלעי: יש לי רעיון למשהו טקטי מול וייץ דבר איתי כשתוכל
אלקלעי: צריך להדגיש בשיחה עם וייץ את הפיטורין של העורך מווינט עם התמונה בפייס. מוזס לא נחשב שהוא מבקש לקבל דבר מביבי. והנה עוד דוגמא לכלי תקשורת שנוקט צעד, פסול ביסוד, מתוך החשש לאבד גולשים. מזה התחיל הכל עם קמפיין ההדחה של ביבי וכעת גולנו מגיבים... חייבים לשתול סוסטיה עם כוח
אלקלעי באותו בוקר שולח עוד מייל ומתקן את נוסח התגובה:

"... אין בתגובה שלי מילה אחת שהיא שקר. סמוך עלי שכל מילה מדודה ומדויקת..."

חן לישועה: תסביר את הדיסנונס, אמרת שתגובתו היא שקר והוא בשיח אינטימי אומר שאין מילה אחת שהיא שקר
ישועה: עובדה היא שבתגובה שלו יש דברים שהם שקר. הוא פעל יחד איתי לאתרג את רה"מ. בקטע העובדתי. זה לא נכון (התגובה של אבי).
אבי מנסה להכינס מתחת לאלונקה ולעזור לחברה לא להתמוטט. למה הוא כותב שאין בתגובה מילה אחת שהיא שקר, אני חושב שהוא ניסח בצורה שהוא הצליח לעקוף את השקרים.
שופטת: הוא אמר לך מה הסיבה? לא השערות
חן: שאלתי - אתה אמרת שמרבית התגובה שקר. אלקלעי אמר שאין מילה של שקר. תסביר את הדיסוננס.
מניח שהוא שוחח עם אלקלעי
שופטת: שומע או מניח?
ישועה: זו לא סברה.
ברעם: מה הוא אמר
ישועה: דיברנו על זה. היה משבר נורא. שנינו דיברנו על זה שמה לעשות, דיברנו איך הכל דולף מפה, דיברנו על זה יום יום, היה ברור שצריך לתת תגובה לצרה הזו, שהוא (גידי וייץ) גילה את האמת. והוא (אלקלעי) מנסה לתת מסאז' לזה... וזה הניסוח שלדעתו.
ישועה: וגם זה לא שביום בהיר... אבי חודשים מתקומם. מתחילת השנה אבי נמצא בחזית הראשונה. ביני לבין אבי יש אינסוף התכתבויות על מה שאנחנו עושים. פתאום הוא כותב "אני לא מאתרג את רה"מ"...
חן: אני רוצה להציע פתרון. הדעת לא נותנת שהוא כותב לך "אין מילה אחת שהיא שקר". הפתרון אתה יכול לאשר או לא: רה"מ נתניהו לא היה מאותרג באתר וואלה. אתר וואלה היה עיון לרה"מ נתניהו באופן מובהק. היו יותר כתבות נגד מאשר בעד. לכן המשפט הזה הוא נכון.>
חן: >מה שאולי זה לא מגלה, שכן היו לחצים מצידו של שאול אלוביץ', למה ככה, למה דברים כאלה, תעשו תשנו, ופניות של דובריםף, זה דבר רגיל, זה חסר בטקסט, על זה העדת, אבל האם רה"מ מאותרג? אומר לך אבי אלקלעי - לא. ולפי מה שראינו - לא.
שופטת: זו סברה
חן: רוצה שיתייחס לסברה. כשאבי כותב שאין מילה של שקר, הוא לא בפוזיציה, אתה על דוכן העדים בפוזיציה. לכן נאמין לו. הוא כותב בזמן אמת.
ישועה: התגובות שלי לנושא גידי וייץ - שיקרתי. בתגובה שלו אבי אלקלעי - שיקר. אותם שקרים על אותו ציר. מה שהוא כותב, דיברתי איתו, זה קשור להתעמלות שאנחנו עושים בשביל עצב את הידיעה. זה ניסוח שהוא יכול להיתפס כלא שקרי. כמו עבודה של עו"ד. לוקח משהו שהוא לא אמת ומנסה להציג כמו חצי אמת.
אלקלעי שולח טיוטה נוספת - חן מציג
יש תיקונים
מורידים את המילה מדוקדקת
26.10.15
מוטי שרף:
"קראתי בעיון
"האם ישנה בחינה של הטון על פיו הוא מסוקר? התשובה היא כן"
זה ציטוט מסוכן של אבי.
הייתי מוריד..."
מוטי שרף:
"דבר שני כעורך ראשי הוא מודה שיש למערכת שיקולים המרגיעה את הטון נגד נתניהו.
שיקולו שום אם להוציא תגובה שלו בכלל.
זה מוסיף לגידי כותרות ומאושש לו את הבדיקה.
במחשבה שניה נראה לי שבפגישה איתו הוא עלול להוכיח לו הפוך... שנתניהו אכן מאותרג.
לשיקולכם."
הסכמת לדברים של מוטי שרף?
ישועה: יכול להיות, לא יודע, יכול להיות

חן: מה שכתבת למוטי:
אני חושב שהדברים כפי שהם כתובים נראים יותר אותנטיים ולא מכובסים. אין שום פסול בזה שעורך ראשי בוחן את הטון של הכותרות הנוגעות לראש הממשלה. במיוחד כשזה בא משפט אחד אחרי שהוא אומר שהוא לא מאותרג.
חן: הנה עוד מופע של מוטי שרף, לא הורה, לא קיבלת, אתה עומד על שלך
אתה כותב בפתח המייל - דברים אותנטיים (של אלקלעי)

ישועה: אני כותב, בדרך הכי עדינה, ניסינו למצוא את הניסוח שייראה הכי אותנטי. אומרים חצי אמת, ולידה אמת ולידה שקר.
ישועה: לגבי מוטי צריך לראות את כל ההתכתבויות, הוא כלי של שאול, יש התכתבויות, יש שיחות טלפון, מתוך הדברים רואים שבכל מקום שבו יש את שאול הוא מגן על הלקוח שלו. אני מביא ומוציא. אני מנכ"ל החברה.
ישועה: לא מבין איך העובדה שאני ניסחתי את התשובה בהתאם למדיניות ולהנחיות שקיבלתי, איך ההיגיון הזה סותר שיש םה ליווי של שאול ואנשיו, יועצי התקשורת האישיים שלו שמנסים לנתק את שאול מהדבר.
חן: אתה לא מקבל את עצתו (של שרף), אתה מאשר לו (לאלקלעי להפגש)
ישועה: כן, שאול נמצא בתוך התהליך. ככשאול לא נראה לו, הוא אומר. אם שאול היה רוצה לתקן איזה שקר היה אומר. קיבל את זה.
חן: אלוביץ' בתהליך, אל אפו ועל חמתו של מוטי שרף...

מייל מגיא הדס:
מסכים לתגובה של מוטי
"עניין הטון בעייתי"
ישועה מגיב: "התגובה טובה, אותנטית רוצה לשחרר אותה"
התכתבות
ישועה מציע לאלקלעי לתקן את הטיוטה האחרונה לתגובה:
אתה יכול להוסיף משהו בסגנון:
"כמו שכל עורך ראשי בכל גוף תקשורת אמור לעשות"

חן: זה אחרי השיחה עם מוטי שרף, כלומר להשאיר את התגובה, אתם מסכמים להוסיף את המשפט, ואז אלקלעי מתקן ברוח המוצעת: "מכיר עורך אחראי שלא עושה זאת?"
חן: האם התוספת הזו זו אמת?
ישועה: יכול לעבור
חן: כלומר לא שקר.
ישועה: כשלוקחים את המשפט בפני עצמו, ראש ממשלה, עורך ראשי
קטע מהתגובה של אלקלעי העדכנית:
"האם ראש הממשלה בנימין נתניהו מאותרג בוואלה ניוז? התשובה היא לא. האם יש בחינה של הטון על פיו הוא מסוקר? התשובה היא כן. מכיר עורך אחראי שלא עושה זאת?"
בתוך האולם שומעים מרחוק קולות של הפגנה בחוץ, צופרים, הגברה
חן עובר על התכתבויות נוספות באותו יום לגבי תגובת אלקלעי לגידי וייץ.

אלקלעי לגידי וייץ:
"... קיבלת ממני תגובה אישית ומאוד כנה שמכסה את מנעד הסיפורים שאתה הולך להציג. אתה מרגיש שאתה יושב על הר געש של סיפורים אפלים של עריכה קומוניסטית ואתה ממש לא....>>"
אלקלעי לגידי וייץ: ">> אתה יושב על ערימה של סיפורים שקורים כל יום בכל מערכת תוכן. ההבדל היחיד אולי הוא שיש מקומות שמלאכת העריכה נעשית בחדרים סגורים לאור נאון ויש מקומות כמו וואלה ניוז שהעריכה נעשית לאור יום ובפומבי...".
חן: מסכים או לא מסכים?
ישועה: דברים לא נכונים הוא מנסה לשכנע את גידי שמשהו לא קורה, כשהוא קורה.
ישועה: בתוך הנאום הזה הוא מנסה דרך אמירות כלליות להכחישד אבל אנחנו יודעים, הוא יודע ואני יודע שזה לא נכון. הקצנה זה שיטה של בריחה...
אלקלעי שלח לישועה גם נקודות להצגה בישיבת העורכים לקראת התחקיר של וייץ, וכתב לגבי סיקור נתניהו
"הדבר אינו קשור בשום צורה לצרכים המסחריים של קבוצת האם או הקבוצה... שלא כמו גופי תקשורת אחרים, הנחת היסוד בוואלה ניוז היא שהחדשות אינם מייצרים קמפיינים: לא המלכה ולא הדחה של פוליטיקאים"
חן: זה מה שהוא הולך לומר ליודעי דבר בתוך המערכת. קצת קשה לומר שזה שקר.
ישועה: קל לי מאוד להגיד שזה אוסף שקרים. את אותו קו שעשינו כלפי חוץ, עשינו כלפי פנים. התגובה במערכת לתחקיר הייתה אווירת נכאים, אווירה מאוד קשה. אני לא מאשים אותו; הוא מילא את התפקיד שלו...
ישועה: הוא יודע שזה לא נכון ואני יודע שזה לא נכון. הערכתי את זה שהוא נכנס מתחת לאלונקה וניסה לעזור; אני בטוח שאחר כך הוא הצטער על זה.
ישועה כתב לעצמו במאי 2016 לקראת ראיון אצל רינו צרור. אומר ששאול ואיריס ביקשו ממנו לעלות לראיון.
אלוביץ' יוצא מהאולם.
כתב שאלוביץ' התנגד לשיתוף פעולה בין וואלה לגלובס, "כי הארץ במסע צלב והיה ברור שיעוטו על זה כמוצאי שלל".
ישועה אומר שהיה זה נכון חלקית, שכן אלוביץ' הביע דאגה אך לבסוף הסכים.
פירוט
31.5.2016
מייל ישועה לעצמו: "רינו צרור נקודות לשידור"
עובדתית:
לא דובר על חינמון בהפצה רווייה כפי שנתי טוקר טרח להדגיש אלא רק מוסף שמצורף כל יום לעיתון גלובס שמופץ רק למנויים משלמים.
זה מהלך לגמרי כלכלי שגובש עי שני מנכלים מקצועיים הגופים משתפים פעולה... קוראים לזה סינרגיה
- גופי מדיה עיתונים בוודאי במדינה קטנה עם שוק קטן נמצאים במודל כלכלי קשה ולכן רק שתפים יכולים לעבוד.
וועד גלובס לא פנה בכלל בגלל בעייה אתית גלובס הוציא על כך הכחשה
דיון: יש להם תיזה ששאול רוצה את זה אבל הרי התגובה הרפלקיסיבית שלהם היתה צפויה אז למה בכלל צאת לדרך
ישועה לעצמו:
הסיבה שהדיון היה כלכלי ענייני וברגע שנוצר חשש בוואלה שבגלובס זה נגרר למאבק הנהלה עיתונאים לא רצינו להיות שם
אלוביץ' התנגד כי הארץ במסע צלב והיה ברור שיעוטו על זה כמוצאי שלל
התוצאה:
החלשה של גלובס
החלשה של וואלה
פגיעה בעיתונאים בשני הגופים
ישועה לעצמו:
מסקנות:
עיתונאות שטחית צהובה לא רצינית של נתי טוקר ודה מרקר
עיתונאות שטחית סופר צהובה של העין השביעית העיד על עצמו שלא כלכלן גלובס מדמם ומה עם דה מרקר מה עם העין השביעית מה עם כל העיונות בעולם בורות גזו, הכל רק שיתאים לעגול שסימן, בגלל זה יש מנכלים שמחפשים סינרגיות>
ישועה לעצמו במייל:
והעתיד בשיתופי פעולה
כששלדון הדפיס בדפוס הארץ זה בסדר.
כשהארץ הכניס משקיע גרמני ואת נבזלין זה בסדר? איזה ידיעה נתי טוקר היה כותב על זה.
צדקנות צביעות בעיקר הרבה שטחיות וחסור מקצועיות וחוסר הבנה אולי גם טפשות חוסר שכל
נכנסים באלוביץ ובזק מה זה משנה העובדות זה מתאים לתחקיר של גידי וייץ כתב פסאודו תחקיר ואחכ הארץ ודה מרקר לא הפסיקו לצטט את עצמם ולשבח את עצמם בתחקיר הגאוני של גידי בתחקיר המצוין כמו שאתה תעשה תחקיר נניח די שטחי ואחר כך כל יום תחזור על זה ומצטט את התחקיר של עצמך.
ישועה: כל המהות סינגיה כלכלית. כתבתי שהם מינפו את מה שהיה אצל גידי וייץ. הוא כתב דבר נכון רק מינפו אותו שוואלה רוצה להרחיב את השפעתה גם לפלטפרומה מודפסת וזה נועד לשרת את אלוביץ' ורה"מ, רק שזה לא היה האינסנטיב שלי.
חן: כלומר זה לא פסאודו תחקיר, ולא בציניות "תחקיר גאוני" הציניות לא נכונה, מלבד שאלת המינוף כל הקטע לא נכון.

ישועה: הייתה כתבה אחת, הייתה נכונה. סיקור מוטה. ועכשיו כל דבר שוואלה עושה זה קשור לזה, על זה התקוממתי.
ישועה כותב מייל עצמו
השפעה על ביבי
1. ניפוח מטורף - אמת או שקר?
ישועה: שקר

2. כולם מתקשרים ומבקשים לשפר להעמיד דברים על דיוקם - אמת או שקר?
חלקם
"גם עמוס שוקן פנה אליי התייחסתי באהדה לפנייה שלו
אמת או שקר?
ישועה: הייתה פעם אחת
"לא חייבים להיות חזירים ורעים, אני מעדיף את הקו הפחות מתלהם במיוחד"
אמת או שקר?
ישועה: על עצמי, אמת

"מעורבות ממש מזערית"?
שקר

"יש כמעט כל יום כתבה שמבקרת מהלכים של ביבי"?
-נכון

"אני לא אימצתי את הקו של הארץ נגד"
אמת או שקר?
- דמגוגיה
"האם יכול להיות שיתקפו בגלל מניעים אידאולוגיים + מסחריים מה זה מופרך"
ישועה: אני עולה להגנה על התקפה עלינו סביב המיזם. עונה על השפעה של נתניהו. מביא טיעון שיכול להיות שתוקפים גם ממניעים מסחריים כי רוצים לטרפד את העיתון.
"אמרו לי עיתונאים בכירים בהארץ שבא להם להקיא מזה שהעיתון הוא פוסט ציוני הזוי אנטישמי"
ישועה: חושב שאמר לי עיתונאי אחד

חן: ראינו שהתייעצת לגבי התגובה לגידי וייץ עם איתן מדמון. היו אחרים שהתייעצת איתם גם?
ישועה: יכול להיות

חן מגיש עוד השלמה של התכתבוית עם איתן מדמון
תכתובת עם אלי כהן (איש תקשורת)

"חזרתי אליך מלך לא יודע על מה חיפשת אותי אבל צריך להתייעץ איתך על גידי וייץ...
ישועה: מה המחויבות שלהם לפרסם את תגובתי במלואה? במקום בולט? חייבים!

חן: הרעיון שלו בתגובה לפרסם את זה בוואלה. לא שקלת ברצינות?
ישועה: אולי שקלתי לרגע, כנראה שלא.
חן: התייעצת גם עם יוסי ורשבסקי מנכ"ל ערוץ 10

חן: אתה נפגש עם יוסי ורשבסקי
יום לאחר פרסום התחקיר

חן: שאול אלוביץ' מתעניין איך היה

לשאול אתה עונה: "הבטיח את תמיכתו וקילל את עמוס"

ישועה מסביר: תמיכה ברמה החברית
חן: חלפו יומיים מהפגישה.
ישועה לורשבסקי: "שמור עלי אחי"
- "שלא יהיה לך ספק"

עוד התכתבויות
שופטת: יש שאלה?
חן: חייב להציג

ישועה:"...אל תשכח אותי"

חן: אתה מעביר ליוסי ורשבסקי הודעה שקיבלת מאבי עמית, כתב בערוץ 10
"יוסי זה אבי עמית, וכן עושה פולו על גידי, אני מתחנן בשם החברות תעזור לי ותוציא אותי משם בבקשה אנא... לא מגיע לי הייתי עושה אותו דבר בשבילך בשנייה. אני לא הנושא שיעזבו אותי ואת וואלה

ורשבסקי: אני בודק
ישועה: רק שתדע שאני לא פונה אליך בשמו (שאול) לא דברתי איתו ולא חזרתי אליו זה גיא הדס סיפר לי עכשיו, ואני פונה בשמי באופן אישי

חן: אתה מבקש לדאוג רק לעצמך ולוואלה. אתה כותב: "שאר הדברים שם לא מעניינים אותי".

ורשבסקי מרגיע אותך: תישן טוב... אני אח...

ישועה: אני חנוק
ורשבסקי: "הפכתי הכל"
חן: מה זה?
ישועה: לא יודע

הודעה מגיא הדס
לכבוד: בזק
הנדון: בקשת תגובה
שלום רב

חן: האם לזה הוא התכוון שהפך? הכל קשור לבזק לא לוואלה?

ישועה: הכתבה לא עסקה באילן ישועה, הכתבה עסקה בקשר בין רה"מ ואלוביץ'
הוא ניתק את הקשר, הוא הוציא את וואלה ואילן ישועה
חן: זה הפכתי הכל

4.11.15
אלוביץ': זמין?
ישועה: כבר חוזר, אני מנסה לטפל, הוא ניתק מגע בינתיים אני מנסה משהו
שאול: סטלה תעצור לו את המיליון הנוסף (פרסום לערוץ 10)

ישועה: אל תלכו איתו ברע בשום אופן...
חן: זה שיח על ורשבסקי
ישועה: נכון, חשבתי שהניסיון להשתמש בתקציבי פרסום אינו נכון. לי חשוב היה לנתק את הקשר לוואלה
ישועה: למר אלוביץ' היה יותר חשוב לנתק את הקשר. כשאתה שואל אותי ומנסה להציג תמונה שפעלתי בשביל עצמי, אני מציג ששאול נהנה מזה יותר ממני.
ישועה: אתה רואה שאני לא מספר ליוסי ורשבסקי ששאול בתמונה. ודאי ראית שבהתכתבויות שלי עם מדמון וורשבסקי לכל אורך הדרך, כולל ב- 2011 אני נוסע לאסוף את ורשבסקי כדי לעזור לשאול על תחקיר שעומד להתפרסם, " באופן אישי" המילים האלה מופיעות המון פעמים, בשביל בשירותו של שאול אלוביץ'.
חן: אתה אומר לו רק וואלה ואני. השאר לא מעניין אותי.
ישועה: אין לי מה להוסיף.

חן: איך לא זכרתי את האירוע הזה? מציג הודעה

ישועה לורשבסקי: "יוסי אני לא אשכח את זה עד יומי האחרון קובע לנו עם איתן"

ישועה: זה שאמרתי שלא אשכח ולא זכרתי את המקרה. מה יש לי להסתיר. תסביר לי.
חן: הראיתי לך שהיית נרגש מהמחווה להוריד אותך ואת וואלה מתחקיר של ערוץ 10
התכתבות:
שאול: הכתבה עכשיו
ישועה: גרוע?
שאול: מאוד
שאול: וואלה לא בעניין
ישועה: למה הם עושים את זה? מה המניע שם
ישועה: עולה הביתה אצפה בהקלטה
שאול: אבי עמית חבר של נאור. נאור רוצה לקדם את עצמו ואת התביעות שהוא מגיש.
ישועה: ברור
חן: היתממות כשאתה יודע שמאחורי הקלעים דיברת עם ורשבסקי
ישועה: קצת קשקוש

ישועה: פרנסתי אותו יותר ממה שהוא פרנס אותי
אלוביץ' קם ומטיח בישועה תוך שיוצא מהאולם: אתה הרווחת... 30 (מיליון שקל?)... איך אתה פרנסת אותי?
ישועה: אני מופעל באופן קבוע מול מדמון מול וררשבסקי, הוא יודע, הוא שמח שאני מנתק את וואלה, הרי זה שיש בעיית רגולציה ידעו, החיבור הזה, חששו ממנו מאוד, ולכן ...
חן: אתה לא עונה לשאלה
ישועה: אתה קוטע אותי. הוא ידע שרוצים להסיר את וואלה. קיבל אליו לפני לתגובה. מה הוא מופתע. כל אותה תקופה עובד כמו חמור כדי לייצג את האינטרסים שלו. מה זה בשבילי? גן ילדים שלי? הוא ידע בדיוק. הוא הבין בדיוק על מה מדובר. אתה מציג את הכל בצורה מעוותת.
עבדתי בשבילו כמו מטורף. אני מצטער על זה היום. בשביל מה, בשביל להטות את שני הגופים האלה כדי שיעבדו עבורו.
חן: על כל זה שאלתי אותך, מדוע מה שאנושי עבורך לא אנושי עבור מישהו אחר?
ישועה: עזרתי לו ליירט כתבות בערוץ 10, בגלובס, קראתי את הרול החדש שלך, אני מתחנן לאיתן בשביל מה, בשבילי?
חן: עזרת לאלוביץ' ליירט כתבות בגלובס וערוץ 10

מוציאים את ישועה
לתירוש יש עדכון

אתמול התקיימה חקירתו של מר אלקלעי, קיבלנו היום במהלך הדיון הבוקר, אעביר לחבריי, יש עוד חקירה, אין כוונה בחקירה הבאה שתהיה במהלך השבוע להציג לו דברים, מעבירים עכשיו לחבריי.
הפסקה
שופטת: כולם נחו קצת בהפסקה?
חן: העירו לי שבמהלך חילופי הדברים בינינו אתה סיפרת שהיה איזה אירוע שקראת בחומר החדש מ-11 ששאספת את ורשבסקי משדה התעופה לבקשת שאול כדי לבקש ממנו משהו לגבי פרסום בערוץ עשר.
ישועה: כן
חן: למיטב ידיעתי אנחנו לא קיבלנו את זה, אם אתה יכול לספר על אירוע הסיקור הנוסף הזה שלא קיבלנו במסגרת החומר החדש.
ישועה: זו היתה תחילת המעורבות בציר של מר אלוביץ' דרכי לערוץ עשר. הוא אמר שיש בערוץ עשר איזשהו תחקיר שאמור לעלות עליו, אני חושב של רביב דרוקר
ישועה: הוא (אלוביץ') ביקש ממני לדבר עם יוסי ולנסות לבטל את החקיר הזה, יוסי היה בחו"ל וכדי לעשות את זה בארב עיניים ולא בטלפון נסעתי לשדה התעופה, לקחתי אותו הביתה וביקשתי ממנו
חן: ואת זה איפה קראת?
לא זוכר איפה ומתי אבל אני זוכר את האירוע. או במייל, או בווטסאפ
חן: אבל לאחרונה קראת את זה
ישועה: כן, זה אירוע שזכרתי. יוסי אמר לי אתה משוגע שאתה נוסע לשדה התעופה להביא אותי.

חן לשופטים: מסתבר שמלאכת ההפקה של אירועי הסיקור לא הייתה מושלמת. יש לנו בעיה.
חן:
ביום 2.11.15 מוטי שרף כותב לך:
מעביר קטע מטור בדה מרקר של רותם שורקמן
חן: שטרקמן מלין: איפה התקשורת נעלמה ולא עושו פולואפ על התחקיר של וייץ? והאם אתם לא חושבים שזה מצדיק חקירת משטרה?
חן: מוטי שרף כותב שאין ספק שהבחור מנסה לקדם חקירה, ומציע לפנות לייעוץ משפטי לכתוב מכתב אזהרה לשטרקמן

גיא הדס: העברתי קיבלתי תשובה שלילית

חן: על השולחן מונחת וגם מפורסמת השאלה של חקירת משטרה
ישועה: כן

חן: לא רק חקירת משטרה מנסים לקדם, יש גם ח"כים שמנסים לקדם פנייה למבקר המדינה
חן - מקריא התכתבות:
הי מוטי, מהתכנית של... בגלצ... היום בתכנית נדבר עם נחמן שי ששלח מכתב למבקר המדינה בעקבות לחקיר הארת של קשריו של רה"מ עם שאול אלוביץ'ף נרצה את תגובתכם לקראת השידור, תודה!

חן: יש את נחמן שי שפונה למבקר הידיעה
חן: וח"כ זהבה גלאון פונה ליועמ"ש בעניין.
אז יש שטרקמן - למשטרה
נחמן שי - למבקר
גלאון - ליועמ"ש

חן: נדמה לי שהפנייה ליועמ"ש מח"כ נוסף, אולי רוזנטל

ידיעה:
היועמ"ש יבחן פניות בנוגע לקשרים בין נתניהו לאלוביץ'
חן: הראיתי לך ששאול מעביר לך לאחר התחקיר איזה ידיעה לטיפול, היו ידיעות שהעביר אלקלעי, עוד ידיעה, אז עד אז ומאז ההתערבויות בבקשות הסיקור ממשיכות, נכון?
ישועה: הזיכרון שלי שהייתה תקופה של הפוגה מסוימת, לא זוכר כמה זמן נמשכה, לא אומר הפסקה מוחלטת
חן: אתה אחרי התחקיר של ווייץ אתה הולך להתייעץ עם עו"ד רלי לשם. הפרסום של חקירת משטרה.. לא העלית על דעתך
ישועה: נכון, גם הפנייה לרה"מ הבנת שצריך לקחת יועץ משפטי
חן: עד אותו רגע לא עלה על דעתך, להבדיל משאלות אתיות ומוסריות, שאתה נותן יד, שאתה עושה עבירה פלילית.
ישועה: חד משמעית לא, לא עלה על דעתי
חן: שאתה מסייע לעבירה פלילית
ישועה: חד משמעית לא
חן: יודעת שהיועמ"ש לא שלח פרשים בעקבות התחקיר, אלא בדק הסדר ניגוד עניינים, והבדיקה הייתה מול משרד התקשורת, מנובמבר 2015 עד מרץ 2016
חן: בסוף מרץ גידי וייץ פונה אליך לתחקיר המשך. כתבת מעקב, על היחסים בין בזק, וואלה, משפחת נתניהו, הגיע אליו מידע שלאחר הפוגה קלה חזרו הדברים... סיקור אוהד
בסוף מרץ 2016 וייץ פונה אליך בבקשת תגובה לתחקיר המשך.
התכתבות:
וייץ: הגיע אלי מידע לפיו לאחר הפוגה קצרה בהתערבות ההנהלה בעבודה העיתונאית, היא שבה לדרוש מהעיתונאים לנקוט בקו אוהד כלפי גב' שרה נתניהו, שינוי המגמה התרחש לאחר...
אלקלעי לישועה: בעיקר מדאיג שכל מה שקורה כאן במסדרונות מגיע אליו... ללא יוצא מהכלל
אלקלעי מציע נוסח לתגובה:
"אינני מבין את הכוונה סיקור "בקו אוהד". אם פרסום פעילותה בהתנדבות של רעיית ראש הממשלה הוא קו אוהד, אז כן - פעילותה של אשת ראשת הממשלה נתפשת כפעילות ראויה לסיקור חדשותי בוואלה ניוז..."

חן: אני חושב שהאמירה הזו שלו אותנטית. זה אמת או שקר?
ישועה: שקר
אלקלעי המשך התכתבות:
"לגבי שאר הדברים אתה אתה מעלה במכתב השאלה שלך... איני מוצא ראוי להתייחס לרכילות חסרת שחר המגיעה אליך ממקורות עלומים"

חן: אמת? שקר?
ישועה: זו לא רכילות חסרת שחר
חן: אז גם שקר
חן מציג את תגובת וואלה
"התמונה שאתם מציירים אינה נכונה..."

השופט ברעם: אדוני מתי אתה מסיים?
חן: עוד קצת
חן:
איתן מדמון מעביר לך
"בעקבות תחקיר הארץ נתניהו לא יוכל לשמש כשר תקשורת..."

מדמון כותב לך:
יש טוב ורע.
התגובה מצוינת
הציטוט שמובא בשמך...
אבל אני בטוח ששאול לא יאהב את זה
אבל למי אכפת
בגדול הרע במיעוטו
תמשיך לנוח
תסיים עשיית קצרת טווח עם הנחת תשתית ותחשוב מה הלאה..."
חן: מה הכוונה?
ישועה: שאני צריך לעזוב
חן: תשתית... נראה בחומרים בפני בית המשפט
מה שמעניין בקשר לסמס הזה, זו התשובה שלך אליו:

ישועה למדמון: מסכים לגמרי. מדהים כמה לא מזיז לי. בהתייחס לפעם הקודמת שממש לקחתי ללב.
חן: ראינו שפעם קודמת לקחת ללב. השמיצו אותך. הפעם בתחקיר ההמשך אתה מביע עמדה יותר אדישה.
ישועה: מסכים לגמרי ומדהים כמה לא מזיז לי. בהתייחס לפעם הקודמת שממש לקחתי ללב.
23.5.15
הכתבה של אמיר טייג
אלוביץ' שולח כתבה
התכתבות
...
ישועה: אנשים רעים
אלוביץ': מאוד
ישועה: ושילוח החנטריש וחבורתו לא מפסיקים לקדם בטוויטר שלו כל כתבה של אמיר טייג, גיא רולניק, ורטר פרץ..
אלוביץ' 23.5.15: מתי אתה חוזר, אתה חסר לי?
ישועה: אני נוחת במוצ"ש ה- 30, אהיה על הבוקר. אניב מיאמי... יש לי הרבה מחשבות על כל מה שקורה, בשורה התחתונה צריך לחזק את וואלה, ולשחק את המשחק שממילא מאשימים אותנו בו. מדהים איך הם יודעים לייצר תמונות מעוותות וחד צדדיות לחלוטין.
חן: אמת או שקר?
ישועה: מוגזם
חן: זו אמירה אותנטית שמבטאת את הדברים לשאול באותה נקודת זמן, נכון?
ישועה: אני הרי יודע שזו לא לגמרי תמונה מעוותת, לא זוכר מה הייתה בכתבה בדיוק (של טייג) לא יודע כמה מדויק, לא חושב שכולם אנשים רעים, מתבכיינים על האויב, אומרים דברים, חלקם מוקצנים, זה הנרטיב, אנחנו במלחמה, דה מרקר דופק אותנו.

הסתיימה החקירה הנגדית של פרקליט שאול אלוביץ'
פרקליטתה של איריס אלוביץ' מבקשת לא לחקור בזמן שנותר להיום.
שופטת: מבקשים שמחר תתחילי ותסיימי
עו"ד מיכל רוזן עוזר: אשתדל באופן הכי יעיל, החקירה תוכננה ליום וחצי.
שופטת שואלת את הפרקליטות כמה זמן הם צריכים לחקירה החוזרת.
תירוש: כמה שעות.
בקיצור:
מחר רביעי חקירה נגדית על החומרים החדשים של פרקליטת איריס אלוביץ'.
זה יסתיים מחר או בשני בבוקר.
הפרקליטות צריכה לחקירה החוזרת חצי יום. זה יקרה גם כן בשני.
ביום שלישי הבא אמור לעלות להעיד העד השני במשפט: אבירם אלעד שהיה ראש מערכת החדשות ואח"כ העורך הראשי.
הסתיים הדיון להיום.
מבזק מסכם על החקירה של היומיים האחרונים בהמשך.
תחושה של אווירת סוף קורס בקרב העיתונאים לקראת סיום עדותו של ישועה, אבל לא באמת, זה רק סיום עדותו של העד הראשון במשפט. לא יאמן.
זום אאוט: דיוני ההוכחות במשפט נתניהו התחילו בדיוק לפני חצי שנה היום.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

6 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, היום ה-32 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. היום החקירה הנגדית שתנהל פרקליטתה של איריס אלוביץ', עו"ד מיכל רוזן עוזר (בתמונה), על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן יחל שרשור דיווחים שוטפים Image
עו"ד בן צור: לגבי חקירת אלקלעי (השלמת חקירה) - החקירה לא הוקלטה. בתום כמה שעות שחלפו מאז שקיבלנו את השלמת החקירה, בכלי תקשורת בערב פורסם חלק מהשלמת החקירה. החלק נוגע לאינטראקציה שהייתה בינו לבין ישועה שנמצא בעדות שלו. לכן משעה שיש פרסום על חלק מתוכן החקירה שנוגע לאינטראקציה
ברעם: מתי?
בן צור: בזמנים הרלוונטיים
ישועה: לא ראיתי טלוויזיה
בן צור: הבעיה שאם יש הדלפה של תכני חקירה שנוגעים לישועה
עו"ד חן: זה לא רק הדלפת תכני עדות שנוגעת לאלקלעי, זו הדלפה שבה צוין הקשר למה שהעיד עליו אתמול ישועה
Read 189 tweets
5 Oct
משפט נתניהו: שרשור על ישועה ושקרים
1/כשהשופט בר-עם שואל היום את ישועה: "מתי אפשר לדעת שמה שאדוני אומר, כותב, זה נכון או לא נכון? אדוני יכול לתת סימנים?" - בניגוד לדברי השופרות, אין לפרש זאת כהכרזה על חוסר מהימנות העד. ישועה עצמו העיד ששיקר במסגרת הניסיון להסתיר את מה שקרה בוואלה
2/ השופט לא נזף בישועה ולא תקף אותו. הוא העלה שאלה.
כדי לנסות להבין אותה, צריך להתבונן, מתי עלתה השאלה?
לאחר שנדון פתק שכתב לעצמו ישועה כהכנה לפגישה עם עמוס שוקן, לאחר פרסום התחקיר של גידי וייץ. ישועה הכין לעצמו נקודות למפגש, והעיד שבפתק יש דברים נכונים לצד דברים לא נכונים.
3/ ישועה עונה לעו"ד חן: "זו פגישה שאני הולך לשרת את שאול, דברים שנאמרו לי. אני לוקח את הנרטיבים הנוחים, מה שסיפרנו, את הכי הגיוני. האם זו תשובה כנה ומלאה שמתארת את המצב? לא, כמו שתגובתנו לגידי שהכחישה ושילבה בתוך זה דברים...".
Read 6 tweets
4 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, היום ה- 30 לעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. היום חקירה נגדית נוספת של פרקליטי אלוביץ' על החומרים החדשים. והשאלה הגדולה כתמיד, כמה סבלניים או לא יהיו היום השופטים לטקטיקות מריחות הזמן של ההגנה?
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
מתחיל עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ': נגיש קלסר שמרכז מיילים. עו"ד בן צור הגיש קלסרים עם התכתבויות שלא חקרנו עליהם ולא נחקור עליהם. זה בהכנה, נגיש במהלך השבוע (הוגש גם קלסר הבוקר).
חן: עו"ד בן צור הציג לך מייל 27.3.14 מייל מאיילת אזולאי העוזרת של ח"כ פואד. המייל לא כלל את התגובה של מר אלוביץ'. רוצה להגיש את התגובה:
Read 221 tweets
8 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. משפט נתניהו והמו"לים, עדות אילן ישועה מנכ"ל וואלה לשעבר, היום ה-22.
החל מ-10:00 תתחדש החקירה הנגדית.
כרגע דיון על העברת חומרי חקירה נוספים מהטלפון של ישועה להגנה.
דיווחים שוטפים יובאו כאן בהמשך, #שרשור
הדיון כעת עוסק בחומרים הנוספים שהתגלו במקרה ע"י ההגנה מתוך הטלפון של ישועה, שבהם יש התכתבויות של ישועה עם פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואנשי עסקים. מכיוון שכל החומר על הטלפון של ישועה כולל גם התכתבויות פרטיות וגם כאלה שחוסות תחת יחסי עו"ד-לקוח, יש צורך לסנן את החומר. >>
התביעה הציעה שהחומר יסונן באמצעות מילות חיפוש. ההגנה מציעה כמה חלופות, אחת מהן מדברת על כך שהתביעה (ולא המשטרה) תעבור על החומר שורה שורה, ללא שימוש במילות חיפוש כי חומר רלוונטי יכול לא להתגלות כך. >>
Read 107 tweets
7 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו והמו"לים, היום ה 21 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, היום ה- 14 לחקירה הנגדית.
עקב ביטול תקנות הקורונה, כל העיתונאים בתוך אולם בית המשפט ללא אולם צפייה נפרד.
כאן יחל #שרשור דיווחים שוטפים ImageImageImageImage
משפט נתניהו והמו"לים ImageImageImage
עו"ד בן צור לישועה:
לגבי בחירות 2015
רביב דרוקר הצהיר על עצמו עוד לפני בחירות 2015 שהוא שואף להחליף את ראש הממשלה
ישועה: לא ידעתי שהצהיר, לא מפתיע אותי
בן צור: אמר ביוני 2015
(מקרינים סרטון)
עו"ד תירוש, פרקליטות: מה הרלוונטיות?
בן צור: נראה איך זה קשור לכתב האישום
Read 154 tweets
17 May
The Chain of Events Led by Netanyahu to Set Fire to Israel, to Cling to Power.
#Thread
The chain of events in Israel in the past few weeks, leads to the Inescapable conclusion that Netanyahu instigated the fire in Israel, in order to hold on to power, to escape his trial.
1/31
Israel has been on fire since May 10th, as a result of what seems to be a deliberate plan. It appears the escalation was orchestrated by Netanyahu, and executed by the Kahanist MK (Parliament member) Ben Gvir (extreme right-wing party), through incitement on social media...
2/31
...and carried out by Israeli police, controlled by Netanyahu's loyalist minister Ohana, to provoke confrontation between Jews and Arabs and to provoke Hamas.
All of the above, just days before Netanyahu was about to lose his seat of power, after 12 years as Prime Minister.
3/31
Read 32 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(