משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, היום ה- 30 לעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. היום חקירה נגדית נוספת של פרקליטי אלוביץ' על החומרים החדשים. והשאלה הגדולה כתמיד, כמה סבלניים או לא יהיו היום השופטים לטקטיקות מריחות הזמן של ההגנה?
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים
מתחיל עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ': נגיש קלסר שמרכז מיילים. עו"ד בן צור הגיש קלסרים עם התכתבויות שלא חקרנו עליהם ולא נחקור עליהם. זה בהכנה, נגיש במהלך השבוע (הוגש גם קלסר הבוקר).
חן: עו"ד בן צור הציג לך מייל 27.3.14 מייל מאיילת אזולאי העוזרת של ח"כ פואד. המייל לא כלל את התגובה של מר אלוביץ'. רוצה להגיש את התגובה:
שאול אלוביץ' לישועה: "תקרא בסוף המייל, כאילו עומדת להתפרסם מחר כתבה נוספת על איש עם מבטא ערבי שהעביר לפואד מעטפה. אילן, חייבים לשים סוף לזה הפכנו לצהובון זול ומעצבן עם אג'נדה פוליטית של בכורך וחבר כלבלביו".
חן: אמרת ששאול אמר לך בעבר לאתרג את מר בן אליעזר לקראת הבחירות לנשיאות. לא הזכרת בחקירות במשטרה ולא בעשרות ישיבות בבית משפט אל מול הכתוב שאני מציג לך עכשיו, מדובר בהמצאה גמורה.
את אותו אירוע הזכרת ברביעי האחרון... מדובר בהמצאה גמורה שלך... הטחתי בך שהמצאת את זה
ישועה: אתה שואל אם המצאתי את זה? לא.
חן: הקושיה מתעוררת במיוחד משום שאנחנו כן מוצאים אזכור לנושא הנשיאות בחקירות שלך. וכשעולה נושא הנשיאות בחקירות אתה לא מעלה את שמו של פואד בן אליעזר ולא אומר ששאול ביקש ממך לאתרג אותו. מה קרה, שכחת?
ישועה: בהחלט יכול להיות שברצף החקירות. אינני זוכר את השאלה המדויקת. יכול להיות ששואלים אותי ואני לא נותן תשובה אנציקלופדית ומקיפה של הכל.
חן: התשבוה היא לא שאלו, זה היה ביוזמתך סיפור, שהיה קשור לאשת הנשיא ריבלין המנוחה... זה היה ההקשר של הנשיאות שעלב בחקירות שלך. פואד לא עלה
ישועה: האחד לא סותר את השני
חן: אני חושב שכן
ישועה: הוא היה נגד אחד ובעד אחרים
חן: לגבי ההתכתבויות, זכרת יפה על האקדוחן... תאשר לי את ההקשר... לפני הבחירות פואד בן אליעזר ז"ל הודיע שהוא מושך את מועמדותו בעקבות הפרסומים שהיו נגדו.
חן: ואז מה ששאול מדבר איתך בהתכתבויות זה להעלות טור אגב משיכת המועמדות שידבר על ביטול מוסד הנשיאות, ואגב כך יש לכם את השיח על מי מחפש את פואד, על מי האקדוחן שמחפש את המועמדים
ישועה: כנראה אם אתה אומר
חן: אין שם בשום אופן קטע על כך שצריך לאתרג אותו. זו הייתה השלמה אחת. ההשלמה השנייה היא השציג לך בן צור התכתבות מיום 22.11.12

ישועה: "בוקר טוב, שטייניץ בשידור ישיר בוואלה, ברק היה בטלפון, שלי כבר עולה"
אלוביץ': יפה מתקדמים
חן: אמרת לעו"ד בן צור ששאל אותך על זה ששאול אמר לי לאתרג פוליטיקאים

ישועה: אני רואה פה סביב אירועים באולפן שפוליטיקאים עולים, אני לא חושב שאמר לי לתארג את ברק או שלי, שטייניץ היה אחד מהם
חן: אני שמח שאתה מדייק, כי התגובה לעו"ד בן צור הייתה אחרת

תירוש פרקליטות: אתה יכול להראות?
חן: הפרוטוקול עוד לא עלה, רשמנו לעצמנו את הדברים.
ישועה: אם כך אמרתי בתגובה לשורה זו לבדה אז זה לא נכון. אני מעדכן את שאול במסגרת מה שקורה סביב האולפן החדש. הפוליטיקאים רואים מצלמה הם מתחילים להתייצב. אני מדווח על התחזקות שלנו כאתר חדשות.
חן: אתה מדייק עכשיו את התשובה
ישועה: שטייניץ לא היה קשור לאתרוג או לא, הוא היה קשור לזה שהיה דובר שנשלח הרבה פעמים לייצג עמדות (של נתניהו).
- ברק ושלי , לא
ישועה: לא. דרך אגב זה לא אומר ששאול לא אמר לי לאתרג פוליטקאים.
חן: לגבי האמירה הכללית. בשולי התשובה שלך, היה נדמה לי שאמרת משהו, זה היה עם האולפן החדש, עלה בך הרהור. אני מציג לך, נפתח אולפן בוואלה, ערב בחירות 2013. נכון?
-נכון.
- והיה לך מאוד חשוב שיבואו פוליטיקאים לאולפן להתראיין.
חן: והנה לנו דוגמה למציאות קצת יותר מורכבת מזו שאתה מציג כאן, שאול אמר, שאול אמר. אתה כמנכ"ל האתר, שהרעיון של האולפן היה רעיון שלך. נכון?
- כן
רצית בהצלחתו, נכון
- כן
והיה לך עניין שהאנקור ששמת שם ינון מגל יראיין פוליטיקאים שיעלו לרגל, נכון?
- כן
ישועה: ולכן אנחנו לא זקוקים לאמירה הכללית של שאול תאתרג פוליטיקאים אלא באופן ישיר יש לנו את המציאות הפשוטה, לך היה אינטרס שיעלו פוליטיקאים לרגל. נכון? כך הדעת נותנת
ישועה: כן, רק שהלוגיקה לא ברורה לי עד הסוף. איך זה שאני מקים אולפן ורוצה שוואלה יהיה גוף חדשות קשור לתכנים?
ישועה: לכן האמירה התבקשתי לאתרג אינה נסתרת מהעובדה שרציתי להקים גוף חדשות שיש לו גם אולפן
חן: מר ישועה, תראה את האקרובטיקה… גם במקום שיש לך אינטרס לגיטימי וכשר ועסקי להביא פוליטיקאים
ישועה: אין לי מה להוסיף
חן: תודה, עכשיו אני מבקש להציג לך כדי להשלים את התמונה ולהראות שהעניין שלך בפוליטיקאים לא מתמצה באותה שורה שדיווחת
18.11 גדי להב: "לימור לבנת פה על הגג"
19.11 "מתכוננים למשדר אחר הצהרים סילבן שלום ודני דנון.
סילבן שלום על הגג
21.11 מירי רגב על הגג
חן: זה רוח הדברים, נכון? דיווחו לך מי מגיע
ישועה: בנינו את האולפן כי הפולטיקאים אוהבים...
חן מציג עוד התכתבות בעניין סטס מסז'ניקוב
אמנון ליברמן דובר סטס: עלה אייטם נהדר הראיון עם סטס אם אפשר לשלב במסגרתו את הסרטון... נעריך מאד
ישועה:יופי אנסה
ישועה: מי שבנה את זה ותפר את זה זה ניר שלום. אחרי זה גם דיווחתי שהיה בסדר. הוא עובד של שאול, שמונה על ידי שאול להיות מולי קצין קישור לענייני מוזס וגם חיבור לפוליטיקאים שונים. הוא אמר לי שמה שניר מבקש זה כאילו אני, זו הייתה אחת הבקשות של ניר. ודיווחתי על ביצוע
חן: אני רוצה להציג לך את הראיון

לירון מרוז העורך משנה מדווח: האיים באוויר, ראשית בבוקשה...

חן: בחומר החדש אנחנו רואים שכמה שבועות אח"כ ב- 4.12 אמנון ליברמן מעביר ךלך הודעה לעיתונות על פרישתו של השר מסז'ניקוב. וההודעה לתקשורת עולה גם היא באתר וואלה. למה הוא מעביר הודעה זו אליך?
ישועה: הוא ידע בהמשך למה שהיה לי, או שכמו שהעביר אלי העביר גם לשאול, מאתר לעצמי... או בעקבות האינטרודקשן שהיה לנו. אני ממלא את ההוראה של הבוס שלי.
חן: ההוראה היא סטס פורש בוא ניתן את זה?
ישועה: הבוס שלי נתן הוראה כללית... ההנחייה לגבי ניר שלום הייתה מאוד ברורה
חן: איך אתה מסביר את זה שכמו הדברים האחרים שהראיתי לך הבוקר אין מילה וחצי מילה על סטס ואמנון ליברמן? לא מצד החוקרים ולא מצדך?
ישועה: מצד החוקרים תשאל אותם, מצדי אתה נמצא בחקירה ואתה נשאל על שאלות, אתה עונה, לא זכרתי את המקרה הזה, זה היה די אנקדוטלי, חד פעמי עניתי על מה שנשאלתי
תירוש: חברי בנקודה הזו בחר שלא להציג לו את הכתבה על פרישת השר מסז'ניקוב אבל מניח בפני העד קשר בין הכתבה להודעה. אם בימה"ש היה רואה שאין כאן שום כתבה מפנקת לשר לשעבר, יש בכך כדי להטעות את העד....
חן: התוצאה הפוכה, לא אתרג את סטס כפי שלכאורה הורה אלוביץ' דרך ניר שלום. התגובה נכנסה לכתבה?
שופטת: אין לנו מה לעשות עם זה עכשיו
חן: יש מה לעשות, לא רק של הייתה הטעיה, אחרי זה זה מזין כל מיני עיתונאים שמדברים על הטעיות
....
המשך דיון קצר בנושא
עוברים לעסוק בקמפיין הליכוןד בבחירות 2013
התכתבות:
27.11.2012 - ישועה לגלעד ארדן: האם נוכל להחליף מילה...
ישועה: היה לי פיצוץ עם אמיר וייס, מנכ"ל בחברת הפרסום מקאן של אילן שילוח שאחראי על פיזור התקציבים. הם עובדים עם מפלגה מסוימת והם הגורם המקצועי שאומר כדאי לשים פה או פה, הם מזמינים את המדיה, מוציאים הזמנות
מתוך מה שכתוב כאן אני מתלונן פה שלא שמים אצלנו מספיק, לגלעד ארדן ולדורון טל
חן: למחרת אתה כותב לשאול:
שוחחתי עם ארדן, אשמח לעדכן אותך
חן: דיווחת לו על מה סיפרת עכשיו
ישועה: כן
חן: אתה מעדכן את גלעד ארדן על הפיצוץ שהיה, דורון טל, אתה מכיר זמן ארוך
ישועה: איש פרסום של מדיה דיגטלית, היה משרד שלו, לדעתי נשכר על ידי הליכוד להיות זה שמנהל מול משרדי הפרסום
חן:
ביום 28.11.12 מתפרסמת ידיעה
אתה אומר לדורון: דבר איתי אחי
ידיעה: טלי בן עובדיה תהיה עורכת וואלה, לפי הידיעה היא אמורה להתחיל בעבודתה ב- 1.12, וסמנכ"לית התוכן
חן: למחרת, תראה שהמשך ההתכתבות
השר גלעד ארדן פונה אליך: "דבר איתי"
חן: אתה חוזר אליו, זוכר על מה הייתה שיחה?
ישועה: הייתה בקשה לשנות כתבה בוואלה. נדמה לי. יכול להיות. זוכר שסביב דורון טל וגלעד ארדן הייתה איזה כתבה איזה פעם שהפריעה להם.
זוכר שדורון טל אמר באיזה שלב שיש כתבה בוואלה שמפריעה, בדרך כלל אנשים בקמפיין לא התערבו בכתבות אלא בפרסום
חן: אגיע לזה, אתה מדייק אבל זה יותר מאוחר
חן: מתי קראת את זה? זה הופק מהטלפון לאחרונה, אמרת קראת, מתי קראת את זה?
ישועה: בחודשים הקודמים נאמר שעוברים על מיילים שלי בעשור האחרון ווצאפים, עברתי על חלק מהדברים
חן: אתה סיפרת לבימהש לפני הפגרה שהטלפונים שלך היו אצלך כל התקופה ושעברת על התכתבות לבקשת התביעה, איך ידעת לא לעבור על התכתבות האלה שרק עכשיו עברת עליהם?
ישועה: עברתי אז על וואצפים וסמסים, על מיילים לא עברתי... עברתי על דברים שנראו לי בלב העניין, שאול ואיריס, בלב העניין, עכשיו שאמרתם שעוברים על כל דבר, עברתי, יכול להיות שגם אז קראתי, לא הייתה לי רשימה
חן: רוצה להבין, כפי שהמשטרה חקרה על שאול ואיריס, אתה עיינת בחומרים רק של שאול ואיריס, ועכשיו כשמעת שההגנה קיבלה גישה להרבה התכתבות... אז חזרת לטלפון גם בהקשרים לא רק של שאול ואיריס
ישועה: במעבר השני עברתי בצורה מלאה, יכול להיות שהיה לי כוח לעבור
חן: יכול להיות שהשיחה הייתה עם גלד ארדן על טלי בן עובדיה... שהמינוי מטריד ... שהוא חשב שהיא עוינת לליכוד
ישועה: ממש לא
חן: ממש לא זוכר?
ישועה: לא זוכר שיחה כזו
30.11.12
אמנון ליברמן: גלעד קיבל את מטה ההסרה
חן: אתה מזדרז לכתוב לשר ארדן: ברכות על המינוי בהצלחה, העניין שהעלית לא יהיה בעיה, הבטחה שלי
ארדן: יהיה לצערי אבל נדבר
חן: לא מזכיר לך
ישועה: לא זוכר את העניין עם טלי. אבל אם אתה מציג את זה בתוך הרצף הזה, זה לא מופרך.
חן: ובאותו הזמן למה אתה מבטיח לו שזו לא תהיה בעיה?
ישועה: לא זוכר את הרגע שהיה סביב טלי. היפותטית להגיד למה הייתי חושב ככה? לא חשבתי שטלי בן עובדיה, בטחתי בה אמונה שלמה, לא חשבתי שהתווית שמאלנית או לא, היא אשת מקצוע, מה גם שידעתי שיש צוות, יש אותה את ינון, לא חשבתי שתהיה בעיה.
ישועה: התרשמתי שמקצוענית
חן: ובכל מקרה היה לך עניין משום שמונה למטה ההסברה ורצית תקציבים, נכון?
ישועה: כן

חן: ב- 3.12 אתה כותב: מתי אפשר לפגוש את כבודו. פגשת?
ישועה: אולי פגישה אחת, לא זוכר מה היה בה
חן: הודעה, גיל סמסונוב, 5.12
אנחנו הרי נפרסם אצלכם...
חן: כלומר אנחנו הליכוד... נפלה החלטה
ישועה: לא יודע אם נפלה החלטה... אין לך מה לדאוג
חן: ב- 12.12 כותב לך דורון טל: עולה היום לאוויר קמפיין ראשון של הליכוד במדיה, בלעד, היו מלחמות, אם מישהו יגיד שהיה לי חלק בהחלטה, לא אכחיש ולא אאשר
חן: הוא לוקח את הקרדיט להחלטה?
ישועה: כן
ישועה לדורון טל: "לא אשכח, תקבל מה שתרצה תקבל מה שתרצה לחזוק מהלכי הקמפיין"
ישועה: התבטאות, תתן לי כך וכך, גם כשאמרתם על בנט... הכוונה לתמורה פרסומית, מבקשים בונוס, שיישאר יותר, בולטות, עם כל מפרסם... מסחר, בא מישהו קונה ומקבל פרסום, רוצה לשלם כמה שפחות ולקבל כמה שיותר, יש מאבק יומיומי, תשאיר קצת יותר, תאריך את הקמפיין תן לי יותר בולטות
ישועה:... יכול להגיד, אני רוצה לפני הבחירות טייק אובר - בלעדי - לזה הייתה כתבה

חן: מפלגה ששמה כסף על תעמולת בחירות, ולכן לא מסתדר לי, "לחיזוק מהלכי קמפיין", אתה מתכוון למה שהוא ממילא משלם עליו
ישועה: הסברתי
6.12
כותב לך דורון טל:
הקמפיין שעכשיו באוויר שנמצא בעלדית בוואלה מתנהל קצת בעצלתיים ודאגו להבהיר לנו שבקמפיין בחירות לא נותנים בונוסים. תראה מה אפשר לעשות שם
ישועה: מטפל מיד

---
חן: הכוונה בבונוסים היא לסיקור אוהד
ישועה: באופן טוטאלי ומוחלט לא נכון מה שאתה אומר.
ישועה: כך מנהלים בתעשייה... לצד מפרסמים שקנו פרסום... זה כל כך שגרתי. זו המדיה שאתה מקבל וזה בונוסים... תוספת מדיה...
דורון טל: העניין שדיברנו עליו קודם, הכתבה אצלך בעמוד הראשי, הפך להיות קריטי ודחוף
ואתה כותב: מטפל
חן" זה מובהק, זו כתבה
ישועה: זה מה שאמרתי קודם, זכרתי את זה כי זה היה חריג.
חן: זוכר את הכתבה?
ישועה: לא
חן: עלה בראשך שהבקשה של דורון טל לטפל בתוכן חדשותי שמפריע לו באתר, עלו לעלות בראשו של מישהו כעבירה פליליץ?
ישועה: לא, לא הייתי עושה את זה.
חן: הכתבה - התפרסם בוואלה בכותרת ראשית, דוח העוני האלטרנטיבי של עמותת לתת.
"השמאל תוקף: נתניהו עיוור לעוני הגובר"
(תמונה של נתניהו)
משנה: דוח העוני של לתת עורר תגובות חריפות
מעל - באנר בחירות הליכוד
חן: זה דוקר בעין הסתירה בין הבאנר לכותרת וזה מה הפריע לדורון טל, נכון?
ישועה: כן
חן: בכותרת המשנה הכנסת את התגובה הקשה של הגב' יחימוביץ', מקובל?
ישועה: לא חושב שיש עם זה בעיה. צריך לשאול את העורך.
חן: דברים אחרים אמרת כאשר מדובר להכנסת תגובה של הליכוד לידיעות אחרות...
ישועה: זה לא בינארי
חן: כששאול ונתניהו זה רע, אחרים זה בסדר
ישועה: אמרתי שכשמביאים צד אחד ראוי להביא צד שני. אני לא העורך
חן: זוכר מה בחרת לעשות לבקשתו של דורון טל? האם לשמור על עצמאות המערכת ולהעתלם מבקשתו או שמא לעשות את שיקולי הכסף?
ישועה: למיטב זכרוני התערבתי
חן: כלומר בחרת באופציה של הכסף
ישועה: לא אכחיש ששיקולי תקציבי הבחירות היו לנגד עיניי. אציין שני דברים:
ישועה: אחד זה היה מקרה חריג בכל התקופה ובמערכות הבחירות לא היו עוד דוגמאות כאלה של התערבות, ונקודה שנייה הקונטקסט שבו הייתי בהקשר של איך מתנהגים עם הליכוד אבל אני מסכים ששיקול תקציבי בחירות עיוור אותי זו הייתה טעות וזה לא חזר.
חן: אתה מתאים את עצמך לכתב האישום. בתחילת ינואר עבור לבחירות 2013 הלךה ההתערובת של באתר

תירוש: זה לא נכון, לא מה שאמר

בן צור: אתם טענתם את הטענה הזו על איזו ארוחת ערב מטופשת...

דיון קצר סביב ההתנגדות של תירוש
חן: נחזור להתערבות ב- 17.12.12

מציגים את הכתבה, ואז התחלפה הכותרת:
מוצאים את הכתבה למטה, ושינוי הכותרת:
"השמאל והימין מתכתשים על דו"ח העוני"

חן: אמרת שזה היה אירוע חריג. זוכרים אירוע חריג. אירוע כזה חריג לא זכרת בחקירות המשטרה?
ישועה: חריג במובן שנעשתה פנייה ממישהו ממטה בחירות לגבי כתבה בתוכן. לא זכרתי את כל הדברים. התסכלתי עכשיו. הופתעתי לראות שהייתה גם פעם כזאת. זה לא אפיין. ככל שרצינו תקציבי בחירות בנושא הזה הקפדנו על הפרדה
חן: כשאתה מעיד במשטרה על בחירות, אירוע חריג כזה, היית צריך לזכור
ישועה: חריג בדיעבד, צריך לזכור שהיו ערימות פניות, לא זכרתי שהיה
חן: את דוח העוני זכרתי?
ישועה: לא

חן: אראה לך שהתמונה שאתה מציג עכשיו לא נכונה.
חן: בוא נראה מה זכרו מיכל קליין ואבירם אלעד
מיכל קליין בחקירה במשטרה: אבירם שיתף ואמר שאילן ביקש שנסיר. כששאלנו, העורכים, לא רק אני למה הוסרה הידיעה, נמסר לנו, ואני לא זוכרת אם אילן אמר ישירות או אבירם או ינון, אמרו שאילן אומר, שהליכוד משקיע הרבה כסף בפרסום באתר לקראת הבחירות.
שופטת: מה השאלה?
חן: כיצד הוא לא זכר אותו אירוע חריג
שופטת: שאלת
חן: אני לא האם לא זכר, אלא כיצד לא זכר
שופטת: לא מבינה איך אדם יכול להסביר איך הוא זוכר או לא זוכר משהו
חן: הכיצד מיכל קליין זכרה?
חן: אני לא מאמין לך שאתה לא זוכר
ישועה: הבקשות לסיקור אוהד היו בהיקף עצום. אותו מקרה ספציפי... לא נשאלתי ספציפית, המקרה הזה לא נכנס לי בזיכרון, כשקראתי את זה הופתעתי, לא התבקשתי להרחיב בכל דבר, צריך לזכור פה שהניסיון לתאר באובר, שיש ספירה לאחור וגונג ב- 1 לינואר מתחיל, אמרתי סוף 2012 תחילת 2013, לא ציינתי תאריך
ישועה: ברור, אמרתי אחרי שטלי בן עובדיה נכנסת, ביום כניסתה משבר עצום סביב כניסתה, היה סביב זה שיחות ולחצים
חן: מציג דברי אבירם אלעד בחקירת המשטרה שמציין את המקרה.

חן: אני מציע לך שוב, כן היה אירוע, כן זכרתי, אני מציע לך, כמו שאחרים זכרו אותו?
ישועה: לא. לא זכרתי את הדבר. אני רוצה להסביר איפה המוח שלי נמצא.
שופטת: הסברת
ישועה: רוצה להוסיף מילה. הנושא של שימוש בתקציבי בחירות, יש אינטרסים, זה גם היה חלק מנראטיב. יכול להיות שכשדיברו איתי לא זכרתי שזה בא ממישהו ממטה בחירות. לכן לא זכרתי את המקרה.
חן: אתה זוכר אם אלעד או מגל דיברו איתך?
ישועה: לא זוכר, מתאר לעצמי שכן
חן: גם שאול העיר לך לגבי הכתבה, גם לירן דן...
ישועה: מתי פנה
...
י
ישועה: אז מסתבר שלא פניתי. שאול פנה אלי בדברים כאלה ואתה לא אמרתי לפני ואתה לא מטעה אף פעם
חן: איך אני מטעה??? תפסיק לעשות כותרות שקריות אף אחד לא מטעה אותך
ישועה: אז זה מה שאמרתי, אתה מטעה אותי, אני למוד ימי חקירה איתך, אתה יודע כמה פעמים הטעית אותי? עשרות
חן: גם באמירה הזו אתה משקר, הפרוטוקול זוכר הכל, לשמוע הערה כזו מאדם כמוך שהציג מציאות שטוחה בחקירה ראשית לעומת מה שהתגלה בחקירה נגדית...
חן: לא מקבל... כל פעם שתגיד את הדברים האלה כדי לקבל כותרות בעין השביעית...
תירוש: מתנגדת לנאומים האלה
התכתבות: 13:34
אלוביץק: תנסה להוריד לגמרי
16:02
לירן דן: הי חזור אלי, תודה. אתה מסנן אותי
ישועה: כבר מתקשר

חן: המציאות יותר עגולה ומרובדת ממה שתיארת כאן
ישועה: כל מה שאתה מראה כאן רק מראה את מה שאמרת...
...
ישועה: המציאות שבה חייתי גם כשעניתי לדורון טל, שזה לא היה בסדר, ראינו את המייל של שאול, הסברתי שזה היה כבר בקונטקסט שיש בעיה עם טלי בן עובדיה, זה ההקשר, לא המצאתי, לא יצרתי
חן: מה אתה זוכר על חילופי הדברים הקשים, וזה מאוד רלוונטי לטלי בן עובדיה, שהיו לך עם טלי בן עובדיה בנושא הזה, שהיא רק שבועיים עורכת והנה אתה מדרדר לה כתבה
ישועה: מתאר לעצמי שהיה, לא זוכר

חן: נראה מה היא אומרת
טלי בן עובדיה בחקירה
טלי בן עובדיה בחקירת המשטרה:
עורך המשנה שלי פנה אלי וביקש לשוחח... ולאחר שביקש להגן ולשמור עליו, סיפר לי שבהיותי בישיבה, פנה אליו במנכ"ל וביקש ממנו למחוק מהעמוד הראשון את הידיעה הכי חשובה שפורסמ הבאותו יום, את דוח העוני שהופץ באותו יום... עורך המשנה סיפר שנאלץ לבצע את ההוראה
טלי בן עובדיה: ...של ישועה, וחזר וביקש שלא ידעו שסיפר...

חן: היא מעידה 6 שנים אחכ". מיכל קליין זוכר, אבירם אלעד, טלי בן עובדיה שבועיים עורכת, מתארת אירוע מאז'ורי... ואת זה אתה לא זוכר?
ישועה: האירועים שאתה מתאר היו לחם חוקינו במשך 4 שני, טלי עבדה כמה שבועות. עובדתית לא נשאלתי על זה, לא זכרתי את זה, הנסיבות שבהן אני פועל הלחץ הפוליטי כבר הופעל, ושאול מדבר איתי באותו הקשר מיד
חן: היא הייתה נסערת
ישועה: בוודאי
חן: אז אתה כן זוכר?
ישועה: זוכר שהייתה נסערת באופן כללי

חן: שואלים בחקירה, מה עשית?
טלי בן עובדיה: עליתי למשרדו של אילן, היה בישיבה, הוצאתי אותו. הייתי מאוד נסערת, שאלתי מה זה צריך להיות שמתערב בתכנים באתר?
טלי בן עובדיה בחקירה: אילן בתגובה התנצל ואמר אני עוד אלמד ממך, אני עוד אלמד ממך לעשות עיתנוות, תביני לוחצים עלי
לא זוכרת את המילים המפורשיות, זוכרת את האווירה

אמרתי לו שלא יכול להקים גוף תקשורת אם הוא "פותח רגליים"

אמרתי לו ש"אם הוא מספיק גבר", שיפנה אלי
ישועה: לא זוכר שהוציאה אותי מישיבה, זוכר שהיו מספר עימותים חריגים

חן: זוכר שהבטחת שאם... (מצטט מדברי בן עובדיה)
ישועה: כן

ישועה: לא זוכר את האירוע... זוכר אמירות כאלה

חן: זוכר שהתנצלת?
ישועה: זה בוודאי

חן: זוכר "אם אתה מספיק גבר" שתפנה אליה?
ישועה: רוח הדברים
חן: נחקרת על טלי בן עובדיה... לא זכרת לספר לבית המשפט
ישועה: ספציפית את האירוע של הכתבה הזו לא זכרתי. זכרתי שטלי הגיעה... נאמר שיש בעיה, בגלל שרה... ואז זכרתי סדרת עימותים. לא זכרתי שזה סביב משהו שבה ממטה הבחירות. זכרתי את האינפוטים, את ההנחייה.
פרסומים שקשורים לבית היהודי
"היעד הבא של בנט לגידול במנדטים: צעירים חילוניים"
חן: כתבה חיובית לבנט?
ישועה: כן

חן: גלעד ארדן ביקש ממך להתקשר. התקשרת?
ישועה: סביר

בשעות הערב כתבה נוספת:
"סקר הבית היהודי הופכת למפלגה השלישית בכנסת"
חיובית לבנט?
ישועה: כן
למחרת 19.12
ארדן: לא חזרת אלי
חן: כנראה שיחה נוספת
ואז מאיים עליך
"עומד לסגור עם וויינט"
ישועה: פתרנו את הבעיה, הודענו למקאן והכל נסגר
חן: מזכיר לך?
ישועה: עניין פרסומי
חן: זוכר מה הייתה הבעיה?
ישועה: לא
20.12
כתבה: "בנט אם יורו לי לפנות יהודים, לא אעשה זאת"
משנה - "השר יעלון: מי שקורא לסרבנות הוא חסר אחריות"

21.12
דורון טל מקפיין הליכוד:
צריך את עזרתך
ישועה: יוסי מטפל

חן: יוסי?
ישועה: סמנכל המכירות

23.12
כתבה
"הליכוד: לא יודעים אם להאמין לבנט א' או לבנט ב'"
ז'ק חן: יש עוד כתבות שמבטאות את ההתכתשות בין שתי המפלגות, הכל נמצא בקלסרים

ואז: ב- 23.12
חן:
גלעד ארדן כותב לך: אחרי שתקעתם אותנו כל היום עם בנט, מקווה שתעלו את הסרטון שהפצנו, הוא אצל ג'וש בריינר
-בודק
-תודה
-ובכן?
אחרי שעה:
ארדן: אילן מה קורה? שלא נחשוב שאתם כמו ויינט מעלימים את עמדותינו. הסרטון שודר בערוץ 2 ו 10. בריינר בחור טוב אבל כנראה אוהב את בנט...

ישועה לארדן: דיברתי עם טלי בן עובדיה
נותן טלפון שלה

אתה כותב לו: היא מצפה לשיחה, מאמין שהיא תסייע, תהיה עדין

ארדן: ...לא ענתה
חן: עלתה תלונה של ארדן שי סרטון שלא עלה
ושוחחת איתה, נכון?
ישועה: כן
חן: והיא תסייע, אמרת, תהיה עדין
ישועה: כתוב

חן: את השיחה בעניין דרדור, עכשיו שיחה שנייה עם טלי בן עובדיה, איך דוחפים משהו של הליכוד שמערכת לא העלתה והשר ארדן דורש שיעלו. ומן הסתם השיחה הזו גם לא הייתה פשוטה
ישועה: אני לא יודע. יכול להיות שהיה בסדר וזה עלה. לא יודע. מניח שקראתי לה, אמרתי לה שזו הפנייה.
חן: בשיחה הקודמת אמרת לך "לצאת גבר"...
ישועה: כן, "יצאתי גבר"...
בן צור מעיר: לפרוטוקול אשאל מתי העד מיקם את המועד של תחילת הפניות. בה בתואם מופלא לאמירה על אותה ארוחת ערב... (מקריא מהפרוטוקול) התזה הבסיסית שלו הייתה שזה מתחילת 2013 חברי מראה שהיה לפני כן

אילן ישועה יוצא

תירוש: האמירה לא מדויקת
חן: העד הרחיק את תחילת תקופת ההתערבות, בתחילה סוף 2012, תחילת 2013, אחכ" התקבע על 2013, בחקירה במשטרה 2015, אני בחקירה הנגדית הזכרתי לו את מחיקת החברה...

תירוש: אמר את זה בחקירה הראשית

שופטת: אתם מסכמים עכשיו, השופט ברעם שאל כדי לקצר את הדיונים
חן: יש נושא של הגברת טלי בן עובדיה. כי גם את האירוע שלה צייר 2013, אראה שזה לא נכון, הראיתי ב- דצמבר 2012
טלי בן עובדיה גם מתייחסת
ואז מקבלים תמונה אמיתית ושלמה ולא שקרית ומרטושת שמתאימה לתזה מסוימץ על ההתרחשות

חן: בן עובדיה הגיעה למקום מוכה פרוענות מבחינת הסטנדרטים שלה
שופטת: אישר מה שאדוני הקריא לו

ברעם: אדוני מבקש להראות שזה לא בא מאלוביץ'

חן: הראינו שההתערבויות באו על רקע אינטרסים שלו ששמו כסף באתר ולא שאול אמר ושאול אמר
זנ אירוע אחד, מתי ובעקבות מה
חן: טלי בן עובדיה קשור למינוי כתבים ועורכים.
העד מנה רשימה של עובדים וכתבים שנאלצו לעזוב כתוצאה מדריסת הרגל שניתנה לבלפור. אם התביעה תוריד, חיי כולנו יהיהו קצרים יותר... ארוכים יותר! כי אנחנו נקצר.
חן: אבל הם עומדים על הטענה שלהם, בירור האמת דורש זמן. החומר שקשר אליו, במיוחד החומר שתהגלה אחרי הגשת כתב האישום הוא עצום, ואנחנו צריכים להראות...

מחזירים את אילן ישועה לאולם
"בליכוד ממשיכים לתקוף: סרטון תעמולה נגד בנט"
29.12.12

חן מציג התכתבויות של ישועה עם אלוביץ'
איתן מדמון

חן: התכתבות בנושא יירוט כתבה בגלובס שלא טובה לבזק,
אותו אירוע זה בקשה של שאול אליך להסתייע בחברך איתן מדמון בגלובס
לא אקריא את כל ההתכתבות
חן:
ישועה לדורון טל: אחי לכמה מגיעים סה"כ... האם יש סיכוי לסה"כ 1.5?
טל: מיליון, אולי טיפה יותר סזה כמעט 50% מהתקציב, היום חתכו לי עוד 150 אלף
ישועה: "מה אני צריך לעשות בשביל 1.3. אני מוכן להתאבד"

ישועה: ז'אנר של קונה ומוכר
חן: כשאתה אומר מוכן להתאבד, זה לא ליטרלי, אתה לא מתכוון באמת
ישועה: לא התכוונתי להתאבד
חן: אני מתכוון שזה ביטוי, שאתה לא מתכוון לעשות כל דבר, זה במסרונים, יש כאן קצת אי צדק ולבוא ולהתפס על כל מילה ולמה דווקא מילה זו, איזשהו עיוות של הדברים
ישועה: רוח הדברים, שיחת מכירות
חן: למחרת
יש ראיון מחבק ומפנק של ארדן עם ינון מגל באתר וואלה

אתה רואה קשר בין הדברים?
ישועה: ינון לא עשה ראיונות מחבקים, לא יודע מה היה כאן

חן: אין קשר בין "אני מוכן להתאבד", לראיון
ישועה: אין קשר

חן: חזרה לטלי בן עובדיה, בוא נראה מה היא מספרת על האירועים שהביאו לפרישתה
טלי בן עובדיה:
הראשון דוח העוני
השני לא זוכרת (חן: מציע שזה אירוע הסרטון)
אבל היה קשור לליכוד ונתניהו
טלי בן עובדיה בחקירה: האירוע השלישי... קיבלתי טלפון מאבירם אלעד, תחכי לטלפון מאילן, התקשר וביקש להוריד ידיעה, אבירם אמר לאילן שלא עושה שינוי ללא הוראה שלי, היא הסמכות ואני אעשה את מה שהיא אומרת.
טלי בן עובדיה בחקירה: אני זוכרת את המשפט שאילן אמר לאבירם: "תדע לך שאם אני אצלצל לטלי בן עובדיה היא תתפטר ואתה תהיה אחראי לזה". הוא אומר את זה כי כבר היו אירועים קודמים ואילן יודע שאיתי המשחק הזה של להוריד ידיעות לא יעבוד"
חן: שלושת האירועים, זה מה שהביא לפרישת בן עובדיה?
ישועה: זה תיאור חלקי...
חן: אתה חוזר על הסיפור... הצגתי לך דברים שלא סיפרת בחקירה ראשית ונגדית, התערבות שפוצצה... דרדור דוח העוני, לבקשה מפורשת של דורון טל,
תירוש: וגם של נאשם 2 (אלוביץ')
חן: שהראיתי לו
ישועה: אתה מייצר
חן: אתה מיצר עולם הפוך, גזרה צרה ביותר, אנחנו מנסים להרחיק את המבט, להראות עולם מסביב, אני מונע ממך פרטים?
ישועה: אתה מראה שני מקרים... עם טלי נאמר שיש בעיה, האירועים אתה לא שואל לאיך לא זכרתי, את העימותים זכרתי
חן: אתה זכרת את האירועים של הליכוד רק את של דורון טל אתה לא זוכר.. את הפרט הקטן הזה, כדי שתוכל להגיד שאול...
ישועה: אתה מערבב
חן: הפוך
ישועה: אתה מערבב, ציינתי כמה פעמים, קשה להפריד, אני נמצא בתוך תקופה שיש קמפיין ולוחצים עלי, ובואתה תקופה, אומרים לי שהיא צריכה ללכת, סדין אדום
ומתחילים לחצים על סיקור מודה, הודיתי מה היה שייך לקמפיין, ואותה רואה שזה משולב באמירות של שאול
חן: אראה לך את האמירות שלל שאול, אתה הופך דברים על פניהם, אראה לך ההתכתבות
ישועה: זוכר
חן: אתה אמרת ששאול אמר לך לפטר אותה אני אראה לך שאתה הראשון שאמרת
שופטת: העד משיב
הערת שופטת לחן
ישועה: אומרים לי... (מציין את נושא הבאת טלי בן עובדיה)
חן: זה אכן אמרת, אראה לך
ישועה: אומרים לי

ברעם: מציגים אירועים חיצוניים... אולי זה משולב

ישועה: טלי בן עובדיה לא הייתה הולכת
ברעם: אולי הייתה נסערת לגבי דברים שלא קשורים ישירות, אולי גם וגם
ישועה: איש מפתח כזה שעוזב אחרי חודש ומקבל 350 אלף, כשהבאתי ידעתי מי זה, כשהבאתי לא היה את הלחץ שהגיע, לא הייתה הולכת ללא ההוראה שקיבלתי, הלכה כי הייתה לצנינים בעיני שרה...
חן: אראה את הנסיבות האמיתיות בגללן הלכה, נראה
חן: אמרת שמה אני אפרד ממנה, אחרי שחודשים...
אילן ישועה: הי רם (לנדס) שוב תודה על כל התהליך, הזכרתי את השם של טלי והוא קיבל התקף לב. זו אינדיקציה טובה שצריך אותה... תן את הנייד שלי שתתקשר אלי

ישועה: אני זוכר שפגשתי אותה 3 פעמים
חן: 4 אראה לך
אוקטובר
מינוי סוף נובמבר
איפה החודשים של "עמלתי"
ישועה: זכרתי שפגשתי אותה מספר פעמים, היה שכנוע

רם לנדס: דיברתי איתה, לא עושה עכשיו הרבה, מאוד נדלקה, זה הטלפון שלה
חן: אז זה לא הרבה חודשים, "מאוד נדלקה", זה מזכיר?
ישועה: לא אומר שום דבר אחר. היו מספר פגישות, יכול להיות שהוא אומר נדלקה ואח"כ לא רצתה

חן: אתה נפגש איתה בקפה הלל במרכז שוסטר.
אתה מספר לרם לנדס על הפגישה:
"פגשתי את טלי, הכיוון חיובי... תודה על הכל, כל יום שעובר אני מבין טוב יותר כמה אני בחור חכם שצירפתי אותך לכוחותינו".
חן: לא חודשים, ימים ספורים, לא "הייתי צריך לשכנע", - הכיוון חיובי, הכל כתוב!
ישועה: אתה נכנס לניואנסים מגוחכים.... ניואנסים קטנים. פגשתי אותה מספר פעמים, היה קשה לשכנע אותה, הייתי צריך להעלות את השכר...זה מה שזכרתי, היא היססה לבוא. היו מספר פגישות.
חן: 1. היא די פנויה. 2. נדלקה. 3. לא חודשים, לא היה צריך לרדוף אחריה, פגישה, ועוד כמה ימים, פגישה ועוד כמה ימים... ונחתם חוזה.
הידיעה מתפרסמת בגלובס בסוף נובמבר.

חן: העדות שלך, הלשון שלך זריזה מדי בלפזר רעל והאשמות על אנשים,
ובדרך כלל או שהיא שקרית או שהיא משנה את כל המציאות
ישועה: מתעלם מהסופרלטיבים שלך, מתייחס רק למה שזכרתי: היה לי קשה להביא את טלי, קליבר גבוה, הייתה מנכ"לית חדשות, היססה
ברעם: נשמע גם ממנה
ישועה: כן
חן: איזה בעיות יש לך באוקטובר שמונעות ממנה לבוא?
ישועה: עיתונאים מדברים אחד עם השני, יכול להיות שאמרו שיש התערבות
הפסקת צהרים
חן: ניצלתי את ההפסקה כדי לקצר את הפרק הזה. עכשיו אני רוצה להציג לעד
2.1.13, התכתבות עם דורון טל
שוב עלינו בגל פרסום אצללך בלי וויינט
תודה אתה אח אמיתי
אגב קיצצו לי אתמול עוד 250 אלף מקציב המדיה ומהכל ירד מווינט. ממך לא ירד שקל.
מלך
21.1.
דורון טל: אז מה נסגר? מורידים אותנו מהאוויר? זה רק אצלכם אגב

יום הבחירות
טל: יש לי תקלה בטלפון, בקיצור אף אתר לא הוריד אותנו וגלעד יושב לי על הראש. תחזיר אותנו אפילו רק לאפליקציה הסלולרית ועשית לי את היום
ישועה: עולה ברגעים אלה עד 7 בערב
טל: תודה. אני בטוח שזה הדבר האחרון שלך עכשיו, האמת כבר לא ברוש שלי אבל גלעד קודח אותי ברמות קשות. אתה יכול לדאוג לשעתיים הקרובות יגבירו את תדירות ההופעה שלנו באפלקיציה? אפילו שים את הליכוד בלעדי לאיזה שעה. העיקר שלא יבכה לי שוואלה שזיינו אותנו אחרי ששמנו שם את כל הכסף של הדיגיטל
ישועה: יבוצע
ישועה: נתתי הוראה להעלות ל-100% בשעתיים הקרובות
טל: גדול אתה, קנית לי שעתיים של שקט נפשי. האיש לא יורד ממני.
ישועה: אתה פעלת מולי בהגינות ומילה היתה מילה אני לא שוכח דברים כאלו

חן: הליכוד לא היתה המפלגה היחידה שפנית אליה כדי לקבל תקציבים, נכון?
- כן
חן: וקיבלתם מכולם, לא רק מהליכוד, נכון
ישועה: אני חושב שקיבלנו מכולם, מי יותר ומי פחות

חן: גם מהתנועה... היית מאוד מקורב אליו (אייל מתיתיהו)
ישועה: נפגשנו כמה פעמים, כמו שהייתי מקורב לאחרים. זה לקוחות שלי. מקבילים מהם הזמנות. לא עשיתי איתם ארוחות ערב.
17.12
אייל: אילן האנשים שלך גומרים אותי, תתערב זה דחוף. ץדברי איתי יש לי פתרון. אילן יקירי אומרים לא שלא מעלים עכשיו כי לא אמרת להם. אנא שתדאג שיחזירו את זה לאוויטר עככשיו כפי שקבענו ומחר את תסגור את זה איתן תדאג שמעדכנים אותי שזה חוזר לאוויר עכשיו בבקשה חייב להודיע ללקח
חן: חושב שזה תוכן עיתונאי ולא פרסומי

שירי הכהן: אייל מתיתיהו הודיע לי עכשיו שהוא חתם עם ציפי לבני. אנחנו נוביל

חן: אם מתיתיהו חותם עם לבני ב 20.12 משמע שהתכתבות הקודמת לא קשורה לקמפיין של לבני
ישועה: זה קשור אך ורק לקמפיין. אנשים מסוג מתיתיהו, משרד פרסום... מתחיל לעבוד עוד לפני הקמפיין...
זה קמפיין. כתבה זה להעלות.

חן: שתי אפשרויות: מתיתיהו איש פרסום מבקש להעלות קמפיין - אפשרות אחת. וב-20 מתחיל הקמפיין של לבני. שאני חיברתי בין דברים לא קשורים.
חן: אפשרות אחרת שהוא רצה להראות לה שיש מהלכים בוואלה.
ישועה: לא יודעת. הכל סביב פרסום למיטב הבנתי ו זכרוני.
חן: יש לך זכרון מזה?
ישועה: לא
חן: למיטב הבנתי
מוצגת עוד התכתבות בנושא פרסומי
13.10.15
ערב פרסום תחקיר גידי וייץ
ישועה לאלוביץ': הכתבה של גידי וייץ כנראה גדולה ומהותית. מתחיל לזרום אלי מעוד כיוונים שזה פרויקט גדול של הארץ. צריך להיערך.
אלוביץ': מאיפה המידע?
ישועה: לא יודע
חן: איך נערכת?
ישועה: לתת תגובה
חן:לא זוכר, נפגשים
חן: אתה שולח לעמוס שוקן: "פנוי לשיחה קצרצרה?"
מן הסתם שוחחת איתו
ישועה: סביר שכן
ברעם: זה מסרון מעמוס שוקן
חן: טעות שלי
תירוש: כלך זה נראה מהרול שלנו
חן: טעות שלי
הוא פונה אליך. האם אתה זוכר, האם שוחחת איתו ומה נאמר?
ישועה: סביר ששוחחנו, אינני זוכר
19.10
אתה מעדכן את אלקלעי "וייץ מחפשת אותי כבר זמן, רוצה לשבת איתי כמה דק' על זה?"
חן: זוכר מה הייתה עמדה של אלקלעי?
תירוש: זה אבי אלקלעי מי ששואל (אכן, רואים על המסך)
חן: אוקיי. השאלה המהותית - האם אתה זוכר מה עמדתו של אלקלעי?
ישועה: עמדתו של אלקלעי - השאלה הייתה אם כדאי להיפגש, דנו בתגובה, זוכר שדנו באיך להגיב והאם כדאי להפגש או לא
חן: מה הייתה עמדת אלקלעי מה יהיה בתגובתו לגידי וייץ?
ישועה: העמדה של אלקלעי המוצהרת הייתה שצריך להגן על החברה, שנינו ידענו שיש בעיה...
חן: עמדתו האותנטית?
ישועה: שמה שגידי וייץ הולך לכתוב נכון בחלקו, ואיך אנחנו מנסים להכחיש משהו שאנחנו יודעים שהוא נכון
חן
כותב לך אלקלעי
"מציע לך לחשוב עוד פעם האם אתה רוצה להיפגש עם גידי. אתה נכנס ישר לעמדת חולשה מעצם ההסכמה שלך מפני שאף פאבלישר, נוני, רגב, שוקן עצמו לא היה נוהג כמוך ומסכים להתראיין..."
אלקלעי לישועה: ..." באופן שאתה רוצה להתכונן לזה אני מריח בעייתיות מפני ברגע שהוא מגיע נעול על תזה, הסיכוי שלך להוכיח שהתזה קשורה, הוא נמוך מים המלח על אף הרטוריקה המצוינת שלך.... (ההודעה נמשכת)
חן: הוא מציע לך לעצור את הסוסים... כך אני לומד, שאף פאבלישר לא היה נוהג כמון ומסכים להתראיין, ומכיוון שאתה מסכים הוא אומר שאתה נכנס לעמדת חולשה... זה לא יעזור כלום. אתה תעמוד בחקירה צולבת, ולכן הוא מציע לקבל שאלות ולענות בתשובת מאקרו כוללת על כולן. סיכמתי?
ישועה: כן
חן: 10 ימים אתה יודע שמתבשלת כתבה. אתה מבקש נתונים על אופי הסיקור, כדי שאם תיפגש תוכל להציג לו נתונים.
ישועה: לא זוכר את הפרטים אבל סביר.
חן: אם האתר משועבד, מעוך, אתה יודע את התשובה. למה זה סביר לאסוף נתנונים לסתור את התזה שגידי וייץ נעול עליה?
ישועה: אתה מגיע לעיתונאי כזה...
ישועה: ... טיעוני נגד

חן: מייל ששולחת לך עדה אלוף (מוואלה, עוזרת להנהלה). קובץ ובו כל הכתובות שפורסמו בוואלה על הגברת שרה נתניהו מתחילת 2015. היא קבילה ממך משימה במסגרת ההיערכות שלך לכתבה או למפגש עם וייץ וזו תשובה, נכון?
ישועה: כן, זה מה שהעבירה לי
חן: לצד ידיעות ניטרליות על פועלה של אשת רה"מ, יש הרבה יותר ידיעות בהקשרים שליליים עליה
ישועה: אני זוכר את המייל. זוכר שהתרשמתי שהיא עשתה עבודה חלקית ושזה לא יכול לשרת אותי יותר מדי
חן: תיכף אראה לך שהיא עשתה עבודה מלאה
ישועה: חשבתי שבארבע שנים היום 15 אלף כתבות ופה רואים שבשנה יש מאה או 20
חן: מה שאתה אומר עכשיו לא אחראי, 13 אלף אזכורים היו נתניהו, כאן מדברים על שרה נתניהו
ישועה: התרשמתי שהעבודה חלקית ולא יכול להתבסס עליה
חן: אתה מבקש ממנה לעשות סקירה בנוגע לרה"מ נתניהו, נכון?
ישועה: יכול להיות, כן, לא זכרתי שיש שניים, סביר שכן
חן: היא כותבת לך מייל:
24.10
יושבת על הכתבות על ביבי כבר משישי, יש 90% מבזקים שלא רלוונטיים, יש מאמרים חדשותיים שאין בעד או נגד אלא פשוט סיקור חדשותי, ויש כמה מאמרים בברנז'ה, האם להתרכז בברנז'ה ודעות ששם יש בעד ונגד?
חן: זוכר מה ביקשת?
-תעשי תחילה ברנז'ה ודעות ואחכ נחליט על חדשות
חן: בקובץ היא סיווגה את המאמרים לבעד ונגד. 7 עמודים נגד. עד שמגיעים לכותרת בעד. ואז שלושה עמודים. מאשר?
ישועה: כן
חן: התמונה שהיא מציגה לך, 7 עמודים נגד, ו- 3 ניירלים או בעד
ישועה: זה מה שאני רואה
חן: הקובץ השני שהיא שולחת לך, תאשר לי שהוא מאגד כתבות ממדורים שונים
*נייטרליים
חן: הם בעיקר שליליים, חלק נייטרליים, מיעוטם בעד - חיוביים
ישועה: לא יודע, אתה עברת על זה
חן: המקבץ הזה הוא רק מחודש אוקטובר. הסיבה, מה שציינת קודם, יש אינספור חומרים, לקחה את החודש האחרון כמדגם
ישועה: יכול להיות
חן: אין לך סיבה לחשוב שהעבודה שעשתה היא לא אתונטית לבקשת המנהל שלה
- נכון
חן: אתה מעיד במשטרה בנושא סיקור האתר בעניין רה"מ נתניהו ושרה. אתה עשית בדיקה פנימית באתר כדי לראות איך סיקרתם. מדוע לא חשבת להזכיר ולו ברמז שעשית בדיקה פנימית, והתוצאות כפי שראינו
ישועה: לא זכרתי את הבדיקה שנעשתה, דבר אחד אני כן זוכר, התרשמתי שהתוצאות של הבדיקה, שהיא חלקרית, ואצטרך להושיב מישהו על זה, זו לא הייתה העבודה שלה, להכין מצגות, נתתי לה לעשות עבודה, התרשמתי שזה חלקי ולא יוכל לעזור לי אז בהתמודדות
חן: הנושא של סיקור רה"מ הוא מהות. עשית בדיקה. או שלא זכרת, ואז איך לא זכרת דבר כזה?
או שהבדיקה הייתה חלקית ולא מצאת צורך לציין בחקירה?
ישועה: כשאתה מעלה את זה אני נזכר. זה לא היה סט היכולות שלה לעשות מחקרים. התרשמתי שזו עבודה חלקית. לא ידעתי אם ישרת... לא הכל אני זוכר.
חן: כפי ששאלתי אותך, שאלתי אותך אם עשית בדיקה, ענית כן, איך בחקירה לא זכרת שעשית בדיקה שזו תוצאתה
חן: אתה אמור להיות העד. חוקרים אותך על אירועי סיקור. נערכת. ערכת בדיקות. למה אתה לא מעיר את עיניהם (של החוקרים) ואומר להם זה לא כזה פשוט, יותר מורכב, עשיתי בדיקה שמראה... דברים מהסוג הזה, למה הכל שאול שאול שאול, ביבי, ביבי, ביבי
ישועה: חולק על זה. שאלו, עניתי, טייקונים קונים כלי תקשורת... לגבי הקטע עם גידי וייץ, כיוון שאתה רוצה רק את האמת, גידי וייץ העלה שורה של טנעות ספציפיות, ולגבי שורת הטענות התשובה היחידה שהייתה לנו זה לשקר. ואת השקר שיקרנו יחד. לכן נשלח אלי ניר חפץ מצד אחד ומוטי שרף...
חן: לא שאלתי
ישועה: אתה שואל מה נחרט בזכרון אדם... ידעתי שמשקרים, שאול ידע שמשקרים, איריס ידעה שמשקרים, ומוטי שרף אמר לשקר
חן מתפרץ
ישועה: תן לי לסיים את התשובה
שופטת: תן לו לענות
חן: אראה לו את החומר
ישועה: הוקם צוות שלם, מה אומרים, אני הצעתי להגיד, ,שנהיה במרכז" אמרו שזה לא טוב, האמירות של משרד ראש הממשלה, של בזק שלי מתואמות לחלוטין. זו הטראומה. היו שואלים אותי על מה שעשתה עדה למה אני בחקירה לא מנהל את עבודת החוקרים. מה אתה רוצה ממני?
חן: התיאור שמה שמסרת לגבי אותו צוות מאפיין את כל העדות שלך. לקחת גרגר של אמת להעלים הכל מסביב, כולל את סדר הזמנים ואז להציג מוצג מוגמר שהוא שקר בהתגלמותו, אראה לך את זה

חן: אם האמת הייתה כל כך פשוטה, כפי שאתה מתאר, לא הייתי נדרש לעשות את הבדיקה הפנימית הזו.
ישועה: אני בן אדם שבגדול מכין את עצמי. פעלתי כך כמנכ"ל, בכל אירוע, ביקשתי שיספקו לי חומרים. לא ידעתי מה ילד יום. זו הפנייה שלי. שגרתית. לגבי החלק הראשון שאני לוקח גרגר או משהו אנקדוטלי והופך למרכז ומשקר, חולק על מה שאתה אומר, אומר את האמת כפי שאני זוכר אותה ויודע אותה.
ישועה לאלקלעי 24.10.15
חשבתי על וייץ אתה צודק לא אתה ולא אני צריכים להיפגש איתו
אלקלעי: טוב החלטת

ישועה: כל התהליך נוהל בצוות כמדומני מוטי שרף היה נגד פגישה

חן: מוטי שרף לא בתמונה, נראה מתי הוא נכנס
25.10.15
גידי וייץ: בוקר טוב אילן לא חזרת אלי ואני מסיק מכך שאתה לא מעוניין להפגש, אם זה אכן המצב שלח לי כתובת מייל שאשלח לך בקשה לתגובה, יש לי דד ליין כפי שאתה מבין...

חן: אחרי ששלחת לוייץ את המייל ואז אתה מחליף עם אבי אלקלעי חוויות
אלקלעי: ראה מייל חריף מוויץ
ישועה: ראיתי שלח גם לי הרבה יותר חריף
- תכין תגובה נשב יחד
- אק
חן: אציג בפניך המייל ורשימת השאלות ומה שנשלח לאלקלעי
ומייל שאתה מעביר לאלוביץ' עם השאלות של וייץ
חן: יש שחקן חדש בהקשר הזה, אודי הירש, סגן העורך
ישועה: משנה לעורך, ע. עורך
חן: ראינו איך נערכת מול גברת אלוף, עכשיו בוא נראה שגם אודי הירש גויס למשימה של הבדיקה הפנימית
חן: הירש שולח לך רשימת ידיעות, בין היתר כאלה שהוסרו גם מהארץ...
"ידיעה של אורי משגב לפיה נתניהו ביקש מבכירים יפנים לאשר לאדלסון קזינו במדינה"
(יש לינק לכתבה של העין השביעית)
"כתבה על בנק לאומי הוסרה מהאתר הארץ ודה מרקר"
חן: כשהוא נותן לך כתבות שהוסרו מהארץ, ומאקו, ומפרט, וכותב ידיעות ביקורתיות בסוגיית המופתי, מבחינתך זה מוזמן? לא אמיתי?
ישועה: לא אמרתי שלא אמיתי, נתן לי מידע אמיתי, לגבי האם ומה הסיבות שהארץ הסיר, הוא מביא את התחמושת שביקשתי.
חן: מייל מעדה אלוף מצורפים אליו שני קבוצים.
קובץ שראינו קודם על פרסומים על גברת נתניהו, והיא משווה בשקובץ השני לפרסומים בויינט. אתה ביקשת להשוות?
ישועה: מניח שכן
חן: 76 תגיות בוואלה, 50 וויינט
בשורה התחתונה, לוואלה אין מה להתבייש בסיקור השלילי של הגברת נתניהו מול ויינט
ישועה: כן
חן: היא מבקשת מאודי הירש לעבור על הבדיקה שהיא עשתה. וכל מה שהוא מוצא אחרי שבדק ועשה את הביקורת, זה כתבה אחת שהיא השמיטה, הנה המייל.
ישועה: מה השאלה
חן: הסקירה של עדה אלוף זכתה לביקורת של אודי הירש. מציע לך שהאמירה המוקדמת שלך שהבדיקה שלה לא הייתה רצינית, מוצאים סימן שהיא רצינית
ישועה: המייל הראשון שקיבלתי, התרשמתי שלא רציני. החומרים שסיפקה, הסתכלתם עליהם.
חן: השורה התחתונה הסתפקת בעבודה שלה
ישועה: אספתי תחמושת מכולם, זו לא העבודה שלה
חן: שורה מעניינת אצלו במייל שהוא מדגיש שכל האייטמים החיוביים הם אחרי הבחירות. לפני הבחירות הוא כותב לך לא העלו על דעתם. אני מבין נכון?
"כל האייטמים החיוביים האלה - אחרי הבחירות. לפניהן אין זכר לאייטמים כאלה"
ישועה: מה שכתוב
חן: אתה מבקש מאודי הירש לבדוק גם את הסיקור של השר ארדן, זוכר?
ישועה: לא
הירש מייל לישועה:
אופציה 1 לתגובה:
לא נקבל האטפת מוסר בנושאי עריכה מעיתון שמפאש רליועץת תקשורת של המחנה הציוני לכתוב אצלו...

אופציה 2
לוואלה שיקולי עריכה לגיטימיים כמו כלי תקשורת אחר, וואלה גאה בסיקור מאוזן ומקיף...
ישועה: לא חושב שזו הדעה של אודי, הביע את דעתו, המנכ"ל מבקש, הוא מספק תגובה בהזמנה
חן: קוראים לזה שקר
ישועה: הוא כותב, לא נקבל הטפת מוסר - זה התחמקות
חן: האופציה השנייה
אומר שוואלה אתר מאוזן ללא הטיה
ישועה: שתי התגובות מתחמקות. האמא של הניסוחים המתחמקים.
חן: אני שואל, האם לוואלה שיקולי עריכה לגיטימיים כפי שכותב אודי? כן או לא?
ישועה: לוואלה יש שיקולי עריכה לגיטימיים אבל השיקולים לגבי מה שגידי שואל הם לא לגיטימיים
חן: אתה לובש את אפוד התובע. שאלתי אם להשקפתך שיקולי עריכה לגטימיים. נקודה
ישועה: בלי קשר להקשר של אודי
חן: אותך אני שואל. האם באוקטובר 2015 לוואלה ביעינך היו שיקולי עריכה לגיטימיים כפי שכותב אודי הירש?
זו שאלתי
ישועה: בהרבה מקרים לא. במקרים מסוימים כן, במקרים רבים לא.
חן: האם "וואלה ניוז גאה בסיקור מאוזן ומקיף?" (מהתגובה שניסח הירש)
ישועה: לא
אודי הירש - מייל, דוגמאות:
"יש עוד רבים אבל ארדן מקבל מלא סיקור בוואלה, התגית שלו עמוסה אי אפשר לומר שהוא מקופח או שיש הטייה נגדו".
מדוע היה חשוב לקבל בדיקה על ארדן?
ישועה: גידי כתב שירדה איזה כתבה על ארדן

ישועה להירש בסמס:
תודה על כל העזרה בעת צרה לא אשכח את זה

חן: במשטרה שכחת
25.10
מוקדם יותר באותו יום
חן: אתה שולח לאיתן מדמון מגלובס את הפניות של גידי וייץ ואתה מבקש את העזרה שלו. והראשון שכותב תגובה שאותה הוא מציע לתת לוייץ זה מדמון. נכון?
ישועה: יכול להיות
חן: העברת לו את כל הפניות. ואז מתנהל השיח הבא

אתה כותב: אני בלחץ, תעזור לי, אני לא יודע איך להתמודד
הוא נחלץ לעזרתך: מיד מגיע, אעזור, אל תתלחץ, זה חלק מהתפקיד
ישועה: חשוב לי לדבר איתך דחוף שאול ביקש שאבוא אליו אני הופך להיות הבעיה

חן: הוא שולח לך את התגובה שהוא מציע שתכתוב
הצעת מדמון (מנכ"ל גלובס)
"להלן תגובת מערכת והנהלת וואלה"
1. מערכת וואלה גאה בצוות העורכים הוכתבים...
2. דיונים והערכות מצב ביחס לנושאי תוכן... הניסיון לקחת משפט כזה או אחר ולהוציאו מהקשר... עבודה עיתונאית רדודה...
3. חיפוש באתר וואלה ביחס לרה"מ ורעייתו... אין כל פרשייה שלילית הנוגעת להם שלא סוקרה או שנמנעה כתיבתה
4. הנהלת וואלה דוחה מכל וכל את הטענה על לחצים כאלה ואחרים
חן: ההצעה הראשונה, הראשון שכותב שהאתר לא נתון ללחצים, זה החבר הטוב שלך מנכ"ל גלובס, לא מוטי שרף ולא שאול.
הוא מציע לך לשקר. כן או לא.

ישועה: כן, זה ברצף שאול בתמונה, יש שיחות, כל הדברים נועדו להגן על רה"מ ושאול, לא עלי
חן: בזכות זה שגילינו עוד חומרים יש לנו אפשרות לחשוף את האמת
ברעם: הוא היה בסוד העניין?
ישועה: הוא יודע שזה לא נכון, כשכתוב לפי כללי האתיקה, לא התנהלנו בכללי האתיקה
ברעם: אדוני ביקש ניסוח כוזב של דברים
ישועה: מנסחים תשובה
ברעם: מנסה להבין אם היה שותף
ישועה: איתן מדמון ידע שאני נתון ללחץ בלתי פוסק
ברעם: שאלתי אם ידע שהניסוח הזה הוא תגובת כוזב
ישועה: שחלקים ממנה אינם נכונים

חן: כלומר הדבר הזה מתכתב עם הבדיקות של עדה אלוף ואודי הירש. או שציידת אותו במידע או..
ישועה: הוא מגיב... האם אין פרשה שלילית שנמנעה, אני יודע שכן, לחם חוקינו, ולגבי המקרים הספציפיים שגידי מעלה, אני יודע שהוא צודק, בורחים לאמירה כללית. "אין פרשה שלא נגענו בה". בורחים מהשאלות הספציפיות של גידי. ברור שאתה בטוח התשובה מעגל את זה. מצגי בצורה שנוחה לך.
האסטרטגיה של כולם הייתה להכחיש את זה. כולם היו בתמונה.
לא סתם שלחו אנשים לשבת, לא סתם מוטי שרף, אז באמת העובדה החשובה אם היה שבוע או לםפני או נכנס אז, הנקודה העיקרית אם עשרה לשתיים עשר,ה תהפוך את זה לעיקר,
חן: נגיע לאמירות שרף
תסכים איתי שאנחנו מגלים נדבך שלא קשור למוטי שרף ואלוביץ', איתן מדמון
חן: בסיפור שלך הוא לא מופיע. רק שאול. רק מר נתניהו. הראשון שאומר לך לשקר זה חברתך הטוב איתן מדמון לשקר ביון ביוזמתו או בהדרכתך, זה חברך הטוב ולכן השקר בא ממך
ישועה: אני מגן על שאול אינני מגן על עצמי אני מגן על רה"מ ועל שאול

כאילו לא ברור שיש צוות שהונחה לשקר. התוצאה בסוף שכולם משקרים את אותו שקר.
חן: נראה את ההתכתבויות שלך... האם אתה עומד על האמירה או שרצית להגן גם על עצמך?
ישועה: ברור שגם עלי. ראיתי את הלוגיקה שלך, זה לא אומר. ממבו ג'מבו שלם. הטריד אותם כשנחשף הקשר. הוקם צוות. הונחיתי לתת תגובה שמשקרת. אני פועל מהרגע הראשון. אוי מוטי שרף... ממש הוכחה ניצחת. הלוגיקה שלך.
חן: הלוגיקה היחידה שיש בשאלות שלי, היא לנסות לבחון את הגרסה שלך ששמענו אותה עד היום לגבי מה התרחש סביב התגובה לוייץ. עד עכשיו שמענו רק דבר אחד, זה שמוטי שרף בהנחייתו של מר אלוביץ' ביקש, דרש ממך לשקר בתגובה. היום אנחנו רואים מתוך החומר החדש שהמציאות הרבה יותר מורכבת.
חן: זה יוזמתך לשקר באמצעות חברך הטוב איתן מדמון
ישועה: כל מה שאתה אומר פה לא נכון. חוץ מזה שאיתן כתב את זה. תיכף תגיד ששאול התנגד לזה שנשקר (שאול יוצא)
חן: אני שאלתי אותך אם שאול הנחה שתשקר? אני שואל עליך, אז למה אתה מתיז את זה?
שופטת: אדוני שאל שאלה
(שאול חוזר)
ישועה: אני עושה את כל הפעולות שלי תחת הידיעה שאנחנו צריכים להכחיש את מה שגידי וייץ טוען. ברור שכשאני פונה לאיתן ומבקש שיעזור לי, כמו שכשאני פונה לאודי, זה תפור. אני אומר שאני צריך להכחיש.
הפסקה
חן: סדר כרונולוגי של הדברים, השאלה הייתה האם אתה זוכר מה עשית עם המייל?
ישועה: לשאול ולגיא הדס (דובר בזק)

מייל:
שאול גיא,
מצ"ב טיוטה ראשונה שהכנתי

חן: זה הנוסח שאיתן מדמון הכין?
ישועה: כן
חן: שיש בו דברים לא נכונים, נמנע מהשורש ש.ק.ר
ישועה: כן
חן: להם לא סיפרת שזה איתן מדמון
ישועה: חושב שלא.
לפעמים סיפרתי לו שהתייעצתי עם איתן כי אני מעריך את דעתו

ההתכתבות:
מדמון: ראית?
ישועה: כן מצוין אני מתקשר עוד חצי שעה
חן מציג מייל
איתן מדמון
מציע לך סעיף 11
כל מי שחופש העיתונות יקר לליבו חייב לדחות באופן מוחלט את הטענות המגוחכות והמניפולטיביות המתוארות בכתבה זו...
בסעיף 6 להוסיף:

חן: אתה מציע לאלוביץ' ולגיא הדס, ראו עם תוספות בסעיף 6 ו- 11, אסור להגיב ספציפית, כמו כן בזק לא צריכה להגיב
חן: אתה לוקח את ההצעות של איתן מדמון ומציע
ישועה: כן
חן: בחקירות שלך במשטרה השם איתן מדמון לא מופיע. לא סיפרת על החלק המהותי והמשמעותי. אין איתן מדמון והוא ממילא לא נחקר
ישועה: לא חשבתי שזה מהותי אם הוא לא היה פה זה היה קורה גם ככה
תירוש: בהודעות במשטרה הוא כן דיבר על איתן מדמון, לא על התייעצות, על כתבות בגלובס
תירוש מציגה פרוטוקול חקירה לעו"ד חן
חן: אתה כן מספר ששאול שלח אותך לספר ולמתן כתבות בגלובס. אמרת שהיכולת שלהם הייתה מוגבלת. אנחנו הראינו שלא. ולא סיפרת לגבי הקטע של גידי וייץ..
למה לא סיפרת את כל התמונה?
ישועה: שאלו אותי שאלות. התשובות שלי התמקדו בתשובות. אינני קובע את קו החקירה.
חן: וכל הקטע שאמרת שמוטי שרף אמר לך לשקר...
ישועה: זה אינו ענייני. הכלי שדרכו וואלה פועלת מול השוק וגידי וייץ זה אני. המפכ"ל. ידידים עוזרים לי...
...
ישועה: אני פועל באמצעות מי שיכול לעזור לי
חן: בשעה 20:30 אתה מעביר תגובה חדשה שאתה הכנת לשאול והדס.
"לנושא הטיית תכנים לטובת ראש הממשלה ורעייתו או נגד השר ארדן..."
אתה שולל מכל וכל הטיית תכנים
אתה מפנה לבדיקה סטייסטית פשוטה
זה מתחבר לבדיקה של עדה אלוף ועוד בדיקה, ואודי הריש
ישועה: כן
חן: אתה מזמין את הכתב לעשות בדיקה
חן: בדיוק כפי שהפנית את עמוס שוקן לעשות את הבדיקה הזו,"אנא ממך תעשה הבדיקה ותראה שהאתר לא מוטה"
ישועה: וגם לאמיר טייג כמה חודשים לפני זה
חן: כלומר, לגבי הקטע הזה, אחרי שעשית בדיקה פנימית, אתה מעז ומפנה ומציע להפנות לכתב, לעשות את הבדיקה בעצמו, כי אתה מניח שהוא יגיע לאותן תוצאות, אחרת אין בזה היגיון
ישועה: קודם כל אתה מכחיש
חן: לא הכחשה, הזמנה לעשות בדיקה
ישועה: ברור שאני מתחמק, אני לא עונה על מה שהוא שואל, הוא לא שואל על בדיקה סטטיסטית
ישועה: אני מתחמק, תבדוק את זה
חן: אתה גם מדבר על דברים ספיצפיים
למשל נושא הבקבוקים, השר ארדן
חן: אמרת שלא ענית על דברים ספציפיים, יש שילוב גם אמירות כלליות וגם דברים ספציפיים
ישועה: הבדיקה שעשתה עדה, היא נותנת לי איזה אינדיקציה, ברור שזו תשובה מתחמקת למקום שנוח לי
ישועה: זו טיוטה
חן: תיכף נגיע למה שבאמת שלחת

(... חן מאזכר נושא של בנט...)
חן: אז לא נכון מה שכתוב כאן? (בטיוטת התגובה לוייץ)
ישועה: נכון
חן מקריא אמירות של ישועה מהחקירה הנגדית
ש"מי שנתן לו את הרעיון לשקר היה מוטי שרף"

ישועה: העובדה שמארתי במספר מקומות שמוטי שרף במקומות ספיציים שאל תכניסו את זה וכו' לא סותר שמלכתחילה כל האסטרטגיה התקשורתית לא סוכמה עם שאול. זה לא הופך את שאול למזכיר האו"ם שלא היה קשור לפרשיה.
חן: התמונה שהצגת בפני ביהמ"ש: מוטי שרף אמר לי בהוראת שאול
ישועה מתפרץ
חן: שני דברים הראיתי לך
אתה מציג את התגובות לשאול, אתה מציע לו, לא הוא מציע, אתה מציע לו מה לעשות
כל מה שאתה מציע
זה פול באק פוזישן שלך
ישועה: דברים מופרכים שמוטחים בי
כאילו שאול מחוץ לתמונה, כאילו מהאו"ם, אני יוזם הכל
ברור שאני האינסטרומנט
ברור שאני המנכ"ל שכותב את התגובה
לא מבין
חן: אתה מעביר למוטי שרף את הדברים השקריים, את הטיוטה, זה בדיוק הפוך
ישועה: ההנחייה הייתה מלכתחילה משאול... היפוך תפקידים יותר מוחלט ממה שאתה עושה כאן עוד לא ראיתי עד כדי גיחוך
חן: הגרסה שלך הייתה מוטי שרף הנחה אותי לשקר כי שאול.. הגרסה שלך עכשיו - שאול באופן כללי הנחה אותי לשקר
ישועה: תיארתי מה היה
חן: אני מציע לך ששאול לא כתב אף תגובה, ומה שיש הצעה של גיא הדס

מוטי שרף לישועה:
"הי קראתי את התגובות, אפשר למקד יותר..."
"...טיפשי מצידנו להתייחס לגופו של עניין..."
"להלן הכיוון המתאים, אינני מנסח אך זוהי רוח התגובה:"
חן: מציע לך שמי שהציע את התגובה שמכחישה, זה אתה, הוא דווקא מבקש לצמצם, לענות באופן כללי, אבל אין שום הצעה לשקר. מראה לך שחור על גבי לבן בניגוד לדבריך
ישועה מצטט מהמייל של של מוטי שרף
"יו"ר בזק לא התערב או מתערב בשיקולים.... קבוצת בזק רואה במערכת וואלה ישות עצמאית האחרית בין היתר על קדיומה של עיתונות נחושה, רענהף נקייה ועניינית..."

ישועה: בקיצור, אתה אומר שהוא ביקש לשקר בתמציתיות ואני הצעתי לשקר באריכות.
חן: מה שהוא עושה כאן, זה על בסיס מה שאתה מציע לו. הוא מגיע בלילה. מקבל תגובות שאתה מציע. ואומר אני מסתכל, הוא לא יודע הרי מה קורה שם, ואז הוא ממליץ על בסיס מה שאתה כתב. אתה אתה קורא לו שקרן? זה היפוך המציאות, זה חוסר צדק, כלפי מוטי שרף לפחות
ישועה: האמת היא פשוטה, מוטי שרף הוא איש פרסום מתוחכם, יודע בדיוק על מדובר, הבוס של זה שאול פרטי, עושה את עבודתוף, מגן עליו, יש אירועים שבםה נאמר במפורש, לכל אורך הדרך מאמיר טייג, מוטי שרף מתבסס בהכל על מה שהבוס שלו שמשלם לו אומר לו, הטענה ...
חן מתפרץ
שופטת: אי אפשר להתפרץ
חן: יש גבול
שופטת: צריך לתת לו לענות
חן:
ברעם: אפשר לעבור לנושא אחר
דיון קצר בנושא

חן מקריא לישועה התייחסויות לפי הצעת ביהמ"ש

חן: אתה משיב לתגובה של שאול, רוצה להוסיף משהו?
ישועה: לא
חן: נוסח מקוצר שלך
ועל זה מוטי שרף אומר: נראה טוב
ואתה רואים בשרשורים המיילים שגיא הדס כותב... ועל זה אומר מוטי שרף מצוין. יש לך מה להוסיף?
ישועה: לא
חן: גברתי (לשופטת) שיטה מצוינת

חן ממשיך להציג טיוטות של התגובה שעוברות ביניהם
חן: אתה פונה לעמוס שוקן... אתה מבקש להתערב בכתבה של גידי וייץ...

התכתבות...
גידי וייץ: חבל שאתה מעביר לי מסרים במקום הצעתי אליך להיפגש
שוקן לישועה: אגו של עיתונאים זה דבר שמאז ומקדם הבנתי שאני לא יכול להתמודד איתו אבל כן שווה לך לדבר איתו. החלטה שלך כמובן.
ישועה לוייץ: אעביר לך תגובתי הכתובה הערב. נטייתי הייתה להפגש אבל היא שלא משנה, המטרה צויירה
וייץ: אתה טועה, אל תניח הנחות מראש, הייתי בא בלב פתוח ונפש חפצה לצערי העדפת להתבצרץץץ

בסוף נפגשת עם וייץ בהמלצת עמוס שוקן
ישועה: כן. כל מהלך תואם עם שאול. הוא עודכן.
חן: מה היה בפגישה עם וייץ?
ישועה: לא זוכר כל כך טוב, מניח שברוח התגובה שידעתי שאני מעביר לו באותו ערב

חן: אלאקלעי שואל אותך...
אתה מדרבן את אלקלעי להפגש עם גידי וייץ "הפגישה שלך איתו חשוב מאד"
חן: המשך ההתכתבות שלך עם וייץ נוגע לדברים שנאמרו בפגישה "ארצה להוסיף דברים שלא מופיעים בתגובה"
והוא אומר לך "ודאי".
וייץ: "תשתדל לא לשחזר את מגילת אסתר"
- "רק דברים מהותיים מדם לבי"
חן: אתה מנסה לשכנע
אתה מעביר לשאול וגיא הדס ומעביר להערות כי אתה רוצה לשלוח לגידי וייץ עוד הערב
חן מצטט תכתובת מוטי שרף וישועה
חן: ישלך משהו להוסיף?
ישועה: מוטי שרף מילא את האינטרסים של שאול, מה שרצה אמר, קיבלתי הנחיות ברורות, במקום שבו אני מנסה להגיד משהו נכון, אומרים ךלי... "הייתי מוריד את המשפט" צריך לנקות את שאול לגמרי, אתה טוען שאני הצעתי לשאול, אז הוא אימץ את זה... הטענות שלך ...
חן מתפרץ
ישועה: תן לי לענות. הטענות שלך היום שמי שמנסח תגובות שקריות זה איתן מדמון, אני, גיא הדס, שאול רק קרא, יור האו"ם, מתכת אצילה, הוא לא הנדס שום דבר..
חן: הרעיף עליך מיליונים עשה איתך חסד
ישועה: לא אסף אותי מהרחוב
שופטת: תן לו לסיים
ישועה: התיאור של איתן אשם, אני אשם, המצאנו בשביל עצמנו, הכל כדי להגן על שאול ורה"מ... לכל אורך הדרך היה מוטי שרף, בוודאי שאול,
חן: להגן על עצמך
ישועה: נכון
חן: הפרוטוקול לא מזהה לשון סגי נהור, לא התכוונת
ישועה: נכון
חן מקריא משהו שלא הוצג
תירוש מתנגדת
חן: לא הוצג מחמת טעות
חן: מבקש להראות לבית המשפט, שאלת ונמאס לי לשמוע את הטונים האלה
תירוש: לא מדבר יפה ומכובד
חן: זה מהחקירה הנגדית
תירוש: אין כל מקום לאמירות ולתשובות
חן: לא סיימתי את החקירה, מנטרה שחוזרת על עצמה, הספקת לבלבל אותי, מנטרה על הטעיה, לא היה מעולם, אולי טעינו בתום לב
שופטת: לא הייתה טענה שאדוני מטעה

דיון קצר
חן מסביר מה צריכה הייתה לעשות תירוש
"היא יכולה להתאפק ולא להפריע"
בן צור: כמעט אירוני שתביעה שלא בדקה...
שופטת: לא רלוונטי
שופטת: מה לוח הזמנים של אדוני
חן: דיברתי על יום וחצי וקיוויתי לצמצם ליום
אז נשאר לי חצי יום
אבל מאמץ את הצעת גבירתי לשאול אם יש לעד מה להוסיף
חן: מבקש עוד חמש דקות להיום, אנסה מהר
מייל
מוטי שרף
"מדובר בעניין עקרוני... אסור ששאול "ינחה" או "ימליץ" - הגדרה של מרכז פוליטי..."

ישועה: מצטט מתגובתי לשרף, אני מרגיש לא בנוח שמשהו לא אמין

חן: מה שאמר לך מוטי שרף מופיע במייל הזה
קיבלת את התיקונים של מוטי שרף?
ישועה: לא
חן: אמרת שכפו עליך לשקר?
ישועה: המילה "המליץ" או "ינחה"? לא זוכר

חן מציג קובץ
"הי גידי מצורף נוסח סופי של התגובה"
אחכ" מעביר לגיא הדס ושאול את התגובה ששלחת לוייץ ואח"כ לוייץ שוב כי לא הצליח לפתוח
חן מציג עוד שני מסמכים: התכתבות עם וייץ לגבי התגובה ועוד עם שוקן
הסתיים הדיון ליום.
מחר תימשך החקירה הנגדית על החומרים החדשים של עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ'. לפי לוח הזמנים הנראה כעת, זה יימשך עד כחצי יום ואז עו"ד מיכל עוזר רוזן פרקליטתה של איריס אלוביץ' תחקור. גם צפוי לקחת יום-יום וחצי.
מבזק לסיכום היום בהמשך.
סחתיין למתמידים בשרשור.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

5 Oct
משפט נתניהו: בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. היום ה 31 לעדותו של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה. גם היום יחקרו פרקליטי הזוג אלוביץ' את ישועה על החומרים החדשים שנמצאו בטלפון.
כאן מתחיל שרשור דיווחים שוטפים ImageImageImage
אילן ישועה הגיע Image
עו"ד ז'ק חן פרקליטו של שאול אלוביץ': לפי מידע שנמסר לנו בעקבות החקירה אתמול, הגברת עד האלוף, שאתה קראת לה, הבחורה שמכינה הצגות, היא אנליסטית שכפופה למנכ"ל, נכון?
Read 117 tweets
8 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. משפט נתניהו והמו"לים, עדות אילן ישועה מנכ"ל וואלה לשעבר, היום ה-22.
החל מ-10:00 תתחדש החקירה הנגדית.
כרגע דיון על העברת חומרי חקירה נוספים מהטלפון של ישועה להגנה.
דיווחים שוטפים יובאו כאן בהמשך, #שרשור
הדיון כעת עוסק בחומרים הנוספים שהתגלו במקרה ע"י ההגנה מתוך הטלפון של ישועה, שבהם יש התכתבויות של ישועה עם פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואנשי עסקים. מכיוון שכל החומר על הטלפון של ישועה כולל גם התכתבויות פרטיות וגם כאלה שחוסות תחת יחסי עו"ד-לקוח, יש צורך לסנן את החומר. >>
התביעה הציעה שהחומר יסונן באמצעות מילות חיפוש. ההגנה מציעה כמה חלופות, אחת מהן מדברת על כך שהתביעה (ולא המשטרה) תעבור על החומר שורה שורה, ללא שימוש במילות חיפוש כי חומר רלוונטי יכול לא להתגלות כך. >>
Read 107 tweets
7 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו והמו"לים, היום ה 21 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, היום ה- 14 לחקירה הנגדית.
עקב ביטול תקנות הקורונה, כל העיתונאים בתוך אולם בית המשפט ללא אולם צפייה נפרד.
כאן יחל #שרשור דיווחים שוטפים ImageImageImageImage
משפט נתניהו והמו"לים ImageImageImage
עו"ד בן צור לישועה:
לגבי בחירות 2015
רביב דרוקר הצהיר על עצמו עוד לפני בחירות 2015 שהוא שואף להחליף את ראש הממשלה
ישועה: לא ידעתי שהצהיר, לא מפתיע אותי
בן צור: אמר ביוני 2015
(מקרינים סרטון)
עו"ד תירוש, פרקליטות: מה הרלוונטיות?
בן צור: נראה איך זה קשור לכתב האישום
Read 154 tweets
17 May
The Chain of Events Led by Netanyahu to Set Fire to Israel, to Cling to Power.
#Thread
The chain of events in Israel in the past few weeks, leads to the Inescapable conclusion that Netanyahu instigated the fire in Israel, in order to hold on to power, to escape his trial.
1/31
Israel has been on fire since May 10th, as a result of what seems to be a deliberate plan. It appears the escalation was orchestrated by Netanyahu, and executed by the Kahanist MK (Parliament member) Ben Gvir (extreme right-wing party), through incitement on social media...
2/31
...and carried out by Israeli police, controlled by Netanyahu's loyalist minister Ohana, to provoke confrontation between Jews and Arabs and to provoke Hamas.
All of the above, just days before Netanyahu was about to lose his seat of power, after 12 years as Prime Minister.
3/31
Read 32 tweets
15 May
ישראל באיום קיומי.
אנרכיה, לינצ'ים, פרעות וקריעת מרקם החיים בין יהודים לערבים. במקביל רקטות מבחוץ.
כל זה קורה בדיוק כשעמדו להכריז על ממשלת השינוי.
שרשרת אירועים מובילה למסקנה שזו תכנית מתוזמרת של נתניהו, באמצעות בן גביר ועוד, להבעיר הכל, כדי לסכל את ממשלת השינוי.
#שרשור האירועים
רכיבי התכנית:
1. הר הבית זה חבית נפץ, בפרט ברמדאן
2. שייח ג'ראח זה טריגר לעימות בין יהודים וערבים אחרי שנות ליבוי שנאה. גם אמ"ן הזהיר
3. בן גביר מציע לנתניהו לצאת למבצע צבאי לסיכול הקמת ממשלת השינוי
4. נתניהו יודע שפרובוקציות בהר הבית יבעירו את המזרח התיכון, קיבל הצעה לדבריו בעבר
רצף האירועים להבערת השטח, אפריל הכנת הקרקע:
6/4 נתניהו מקבל מנדט ויודע שסיכוייו קטנים
9/4 הפגנה שבועית לא אלימה בשייח ג'ראח, לפתע אלימות משטרתית ללא הצדקה, ח"כ כסיף מוכה.
12/4 תחילת הרמדאן
13/4 המשטרה מציבה מחסומים בשער שכם בניגוד לנהוג. תסיסה. צעירים ערבים מתחילים בפרעות אלימות.
Read 12 tweets
14 May
אחרי נתניהו שהכניס את הכהניזם לכנסת, האחראים הבאים לליבוי השנאה ולהתססה זו התקשורת שמזמינה את בן גביר לאולפנים, הפכה אותו לכוכב ונתנה לגיטימציה לכהניזם!
סיון רהב מאיר באולפן לאחר שזנדברג נטשה במחאה:
"מזמינים אנשים מכל הקשת הפוליטית, מזמינים את גיבורי היום".
הבנתם? בן גביר גיבור!
>> וקובי אריאלי עוד יושב ומסביר שבן גביר וזנדברג זה שני צדדים של אותה קשת פוליטית - לא! זה לא שמאל וימין! ימין זה לא כהניזם ומרצ זה לא הצד השני של כהניזם!
בושה @N12News
וכמובן שסיוון רהב מאיר לא מתקנת אותו ורק קארין אלהרר מצילה את מה שנותר באולפן כשהיא אומרת לבן גביר: אני בזה לך.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(