בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים. משפט נתניהו והמו"לים, עדות אילן ישועה מנכ"ל וואלה לשעבר, היום ה-22.
החל מ-10:00 תתחדש החקירה הנגדית.
כרגע דיון על העברת חומרי חקירה נוספים מהטלפון של ישועה להגנה.
דיווחים שוטפים יובאו כאן בהמשך, #שרשור
הדיון כעת עוסק בחומרים הנוספים שהתגלו במקרה ע"י ההגנה מתוך הטלפון של ישועה, שבהם יש התכתבויות של ישועה עם פוליטיקאים, אנשי תקשורת ואנשי עסקים. מכיוון שכל החומר על הטלפון של ישועה כולל גם התכתבויות פרטיות וגם כאלה שחוסות תחת יחסי עו"ד-לקוח, יש צורך לסנן את החומר. >>
התביעה הציעה שהחומר יסונן באמצעות מילות חיפוש. ההגנה מציעה כמה חלופות, אחת מהן מדברת על כך שהתביעה (ולא המשטרה) תעבור על החומר שורה שורה, ללא שימוש במילות חיפוש כי חומר רלוונטי יכול לא להתגלות כך. >>
מוצעת גם הצעה שהתביעה תצהיר שהיא עברה על החומר ושהועברו כל החומרים הרלוונטיים, לצד העברת רשימת אנשי הקשר בטלפון (כאן יש בעיה של אפשרות לפגיעה בפרטיות שצריך לתת להם מענה). התביעה טרם הגיבה, כרגע ההגנה טוענת, והשופטים יכריעו בהמשך. >>
עמדתי האישית: צריך למצוא את המנגנון שבו יהיה ברור שכל החומרים הרלוונטיים מועברים להגנה - ללא הימור (כלומר, ואין די בחיפוש באמצעות מילות חיפוש). ההגנה צריכה לקבל את כל החומר הרלוונטי, אין בכלל שאלה, זה בסיסי וקריטי. לצד זאת, גם זכויות העד צריכות להישמר.
כעת עו"ד יהודית תירוש מהפרקליטות מדגישה שהחומרים הנוספים לא היו ידועים לה ולא מצויים בידה, רק חומרי החקירה שהועברו אליה - תכתובות עם הגורמים הרלוונטיים. תירוש מבהירה שהתביעה לא בחנה התכתבויות עם פוליטיקאים אחרים ואנשי תקשורת וכו', ושזה היה ידוע גם להגנה.
השופטת פלדמן פרידמן שואלת לגבי החיפוש באמצעות מילות חיפוש, שיכול להחמיץ חומרים רלוונטיים.
תירוש: בתוך החומר החדש נמצאו חומרים שאם היינו רואים, היינו מסווגים כרלוונטיים. גם כשיש תקלה, אנחנו עדיין חוזרים לדרך של המנגנונים...
לעבור שורה שורה, היא דרך בלתי אפשרית, מנוגדת לפסיקה.
בר עם: למה?
תירוש: כי היא מכבידה
בר עם: הייתה תקלה, הייתה טעות
תירוש: בתוך מילות החיפוש יכולים להיכלל שמות של פוליטיקאים, אנשי תקשורת, מוכנים לומר שככל שנמצא התכתבויות עם פוליטיקאים...
בר עם: אתם מבקשים להסתפק בזה
תירוש: הפסיקה מסתפקת
שופטת: אבל יכולים להתפספס חומרים, אי אפשר לחשוב מראש על כל מילות החיפוש
תירוש: התקלה הייתה כי קווי הגנה מסוימים לא נבדקו. לא הבנו...
בר עם: הייתה תקלה, ההגנה מבקשת, לא מבין את ההתעקשות... לא יועבר חומר שפוגע בפרטיות, אם התביעה תסכים בשלב ראשון, זה אולי כרוך בשעות עבודה...
תירוש: גם כאשר היו תקלות, בפסיקה, בסופו של דבר חזרו למנגנוני החיפוש המוכרים והאפשריים. גם בטלנסקי, גם בפישלר.
תירוש: הפסיקה אומרת לעשות כל מאמץ לעשות חיפושים מאוד מושכלים, לעבור עם שמות אנשים, הפסיקה מדברת בכל המקרים, שיכולים ליפול דברים מסוימים שהם רלוונטיים בתוך המסננות האלה. זה המצב במדיות דיגיטליות...
תירוש: התקלה לא נבעה בגלל מילות חיפוש, היא נבעה כי לא הלכנו במסלול מסוים. מעולם לא התבקשנו לבדוק התכתבויות עם פוליטיקאים אחרים. לא עלה בשום צורה במזכרים שהם קיבלו את כל התכתובות. גם ב"רול" Roll ההתכתבויות, עלו תכתובות, יש אינדיקציות שהיו התכתבויות אחרות.
תירוש: יש לנו רצון לתת ולעשות חיפוש אמיתי במגבלות הדין והפסיקה.
לגבי אנשי קשר, חשש לפגיעה בפרטיות.
הצעה חלופית, נחשוב יחד: לתת לעד לעבור על רשימת אנשי הקשר שלו.
בר עם: אפשר להכין את הרשימה בתיאום עם העד.
תירוש: נבחן עם העד
השופט שחם: לציין שיש השחרה של איש קשר
תירוש: העד יעשה את זה, נבדוק שהוא לא סימן משהו שכן קשור
תירוש: כל עוד זה יעבור את העד...
ז'ק חן קם להוסיף, שופטת ביקשה לטעון נקודתית: קרה משהו, נפל דבר. למה הקשיית העורף.
שופטת: לא סתם ביקשתי נקודתית. הקשבנו. שמעו את מה שאומרת התביעה. הוצעו הצעות. זה מה שצריך לשמוע. אדוני כבר טען
חן: חזקת התקינות התפוגגה. התרופה: להעביר את כל החומר להגנה. נפל דבר. הדרך הקודמת נכשלה. לכן הצענו כשאנו סומכים על חברינו לתביעה, אבל כעסקת חבילה. המנגנון הקודם כשל. (כאן יש מחלוקת, הפרקליטות טוענת שלא המנגנון כשל - קרי חיפוש באמצעות מילות חיפוש).
חן: שהפרקליטים הרבים בפרקליטות יעשו זאת. זה לא יכול ליפול על טכני.
עו"ד רוזן עוזר: נפל דבר. אי אפשר להמשיך כאילו כלום.
בן צור: התביעה חייבת לעבור על כל החומר (150 אלף שורות התכתבויות)
השופטים קבעו שיתנו החלטה בזמן אחר, 10 דקות הפסקה כעת.
מתחדשת החקירה הנגדית של ישועה.
עו"ד בעז בן צור, פרקליטו של נתניהו:
מתייחס לאירועים 71-72 בנספח לכתב האישום:
71. אירוע מיום 15.2.1: דרישה להסרה או שיפור פרסום העוסק במימון פריימריס של מפלגות הימין על ידי גורמים בחו"ל. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה. הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין וחפץ לנאשם אלוביץ' ולישועה. הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ'. הדרישה נענתה.
72. 15.2.1: מניעת כתבות שהוגדרו כשליליות כלפי הנאשם נתניהו והבלטת הידיעה על מסיבת העיתונאים של הליכוד בה הודגש כי עמותת V15 ממומנת על ידי עמותות שמאל. ישועה היה מעורב במניעת הכתבות ובהבלטת הידיעה. פעולותיו של ישועה נעשו בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג אלוביץ' ובידיעת אלוביץ'
בן צור לישועה: ידוע לך שהליכוד שזה מפר את חוק מימון מפלגות, כיוון ש-וי-15 חברו לארגון "קול אחד" בו היו חברים ממפלגת העבודה?
ישועה: מאשר באופן כללי שכך נאמר
בן צור שואל על מסיבת העיתונאים, ומזכיר שמסיבות עיתונאים אחרות הועברו. מציין שאושר מארה"ב שהועבר כסף זר.
בן צור: זוכר פרסום על תרומות לפריימריס בימין ע"י גורמים מחו"ל?
ישועה: זוכר שהתלוננו
בן צור מציג את הכתבה:
"בדיקת וואלה, רוב התרומות בפריימריס של הימין - מחו"ל"
בן צור: שכחתם לציין שהחוק מונע איסור תרומות מחו"ל למפלגות אבל אין איסור לפריימריס
בן צור: יש כאן סימטריה מזויפת, כי החוק אוסר מימון למפלגות מחו"ל אבל מתיר מימון לפריימריס.
בן צור לישועה: נראה מה אמרת למערכת - התכתבות:
"היא בעצמה בפנים אומרת שזה חוקי לגמרי, כי מדובר בגיוס למועמדי פריימריס"
"זו כתבה מטומטמת ומגמתית, ממש תת רמה, הטעיה מראשיתה ועד סופה"
בן צור: אתה כותב דברים כהווייתם. ברגע שזה חוקי, זה גם כתוב בכתבה, אז הניסיון לייצר סימטריה ש- וי 15 דומה למימון מועמדים בפריימריס, זה לא נאות, נכון?
ישועה: נכון
בן צור: אתה כותב לאבי אלקלעי:
"הבדיקה של טקסט שהוחדר מבוז'י. למה עושים רק היסטוגרמה של הימין. מבקש שהכתבה תרד מהראשי במיידי. תעלו משהו אחר במקום".
בן צור: כלומר הרצוג, שהליכוד טוען שהמפלגתו ממומנת במימון זר, שולח לכם טקסט, מכתיב לכם טקסט, והטקסט שמוכתב, הנה זה מימון הפריימריס של מפלגות הימין
ישועה: כל הטיפול בזה נבע מפנייה של שאול או איריס, לא הייתה לי ידיעה שלי, לחצו עלי מאוד בזה. אני נמצא בלחץ, זוכר אירוע רציני, לא ישבתי לבדוק, הייתה פנייה אלי, מקבל את מה שאתה אומר שזה נכון, אבל לא הייתה לי ידיעה שבוז'י הכתיב, לא סותר את מה שאתה אומר, זה הועבר לי,
ישועה: לא בדיקה שלי שבוז'י העביר
בן צור: לא עשיתם שום בדיקה של וואלה. הרצוג העביר לכם נתונים של מימון מועמדים במפלגות הימין, הוא עשה את זה כדי לייצר סימטריה, כשזה מותר, לעומת מימון מפלגות. זה הגיע מבוז'י.
ישועה: אם מסתכלים על הרצף למעלה של ההתכבויות, היה לחץ מאוד גדול על הסיקור הזה, זה נאמר לי על יד שאול, הייתה התנפלות עלינו, לא מתווכח עם מה שאתה אומר, שזה נכון שמימון לפריימריס מותר לגורמי חוץ, רק אומר שזה כמו אמירות אחרות, יכול להיות שהאמנתי, זה נמסר לי.
בן צור: לא כותבים לך את זה...
לא נעשתה בדיקה
ישועה: זה לא בא ממני
בן צור: מעלים תחקיר מפוברק
אתה כותב: "יש עליהם לחץ מהמפלגות והם נכנעים"
להעלות כאילו תחקיר זה התהליך
ישועה: חלק מזה מבטא את המכניקה של הלחץ עלי
ישועה: הטיפול עלי בזה, הלחץ שמופעל עלי בשורות שאתה לא מקריא
בן צור: כשאתה כותב לאבי אלקלעי זה טקסט שהוכתב מבוז'י, הרי אבי אלקלעי יושב במערכת, אם זה לא היה כך היה אומר מה פתאום, "הכתבת הלכה לעשות", האם הוא כתב דבר כזה?
ישועה: לא מתווכח איתך שיכול להיות שהם טעו. האמירות שלי לא באו מידיעה שלי, אלא זה נאמר לי מלמעלה, היה לחץ גדול
בן צור: אתם מעלים כאילו תחקיר של וואלה, שמנסה לייצר כותרת ראשית, והתחקיר הזה הוא בעצם מסמך שהוכן ע"י הרצוג כדי לייצר סימטריה. אנחנו פונים אליכם ואומרים, תראו אין דבר כזה, זה לא סימטרי. זה מה שישנו. הסימטריה המזויפת והעובדה שזה "כאילו תחקיר" והסימפטיה שלך להרצוג, כל זה נעלם מתחת..
בן צור: זה פריט במתת, שהוא היטה סיקור, האם אתה מבין שיש פה דיוק של סיקור?
שופטת: אתה מדבר על תיקון?
בן צור: כן, כתב שזה עניין פנימי
ישועה: מבחינת הזיקה להרצוג, אתה רואה כמה אני תומך בו. מציית ללחץ. היום כשמסבירים ככה אני מבין. באותו רגע לחץ שהופעל עלי.
ישועה: כשהורדתי את מה שראש המוסד אומר, זה היה דיוק או לא דיוק? הייתי בסיר של לחץ. מה שאני אומרת בתוך המקרים האלה, בתוך ציר שאני אומר "עוד רגע יהרגו אותי", באותו רגע אני לא יודע אם זה דיוק או לא דיוק, כשאמרו לי הנחות סבירות השתמשתי בתוך הנרטיב
ישועה: אתה שואל אותי היום האם נראה לי היום דרישה לגיטימית ודיוק? כן.
בן צור מציג את הכתבה לגבי וי 15. אתם מסקרים: "עמותת קש תומכת שמאל או פאניקה של הימין?"
אתה מסכים איתי שזה מן סיקור מאוזון, נכון?
ישועה מאשר
בן צור: שעה אחרי הכותרת עברה לכתבה הקודמת לגבי בדיקת וואלה.
בן צור: העין השביעית בדק חמישה אירועי מפתח בסיקור 2015. המסקנה לגבי וואלה: מאוזן באופן מופגן.
בדקו לגבי אירוע וי 15. בדקו לגבי כל האתרים וגם וואלה. מראים אין סוקר וי 15 בכלי התקשורת השונים.
...בן צור: ...מצאו שבנושא וי 15 האתר היה "בין מאוזן לביקורתי. מסכים?
ישועה: לגבי המקטע הספציפי, יכול להיות שהוא צודק. אבל אח"כ עשינו דברים מתקנים. אני אומר להם שיניתי את התמונה עם תמנוות אחרות, צועק עליהם מטומטמים, וגם מוסיפים אח"כ משהו שהוא מפצה על וי 15.
ישועה: לגבי "מאוזן באופן מופגן" אפשר להבין שכאילו וואלה חיפשה לפגוע בראש הממשלה, נדמה לי שמה שהיה שם שהם אומרים, שיש מצד אחד ישראל היום, נדמה לי שבקצה אחר הם שמים את ויינט ומאקו, ווואלה נמצא באמצע, הכותרת מתייחסת לכל המקרים.
בן צור: לא הבנתי את פשר תשובתך
ישועה: מאוזן באופן מופגן, בא לומר, שבין ישראל היום ו- וויינט שהעיתונות החופשית נמצאת באמצע
בן צור: לקחתם כאילו תחקיר של המחנה הציוני כ"בדיקת וואלה"
בן צור מציג כתבה: "מבוכה בליכוד"
בן צור: פיסקה אחרונה, באופן לא מעודן, דחפתם בשתיים וחצי שורות, סקר של עיתון הארץ שהליכוד מתחזק וזוכה ל 25 מנדטים. אנחנו בתיק של סיקור והטיות. בוא נראה אתם מעלים סקר פייבוריטי.
בן צור:
כותב אלוביץ': מספיק עם הרצוג. זה נמצא כל היום.
בן צור: תסכים איתי שיש כאן הדהוד מסרים של הרצוג מכנס פעילים. כשהליכוד יוצא זה תמיד יהיה "עמותת קש של השמאל או פאניקה בימין" - תמיד זה יהיה מעורב בהסתייגות או ביקורת, וכשאתם מדבררים את המחנה הציוני זה תמיד ייכנס
בן צור: כתבה על הרצוג, 14 שעות נשארת
כתבה הבאה: "וי 15 מסייעת להרצוג במאבק בנתניהו: יש כאן עבירה פלילית?"
יש חוות דעת בכתבה שאומרת שאין בסיס לטענה. ואז יש טענה של אלדד יניב שאומר שטענת הליכוד רחוקה מדי.
בן צור: ואז כתבה סנגוריאלית להרצוג, ראיון מיוחד באולפן וואלה.
כשכותב לך אלוביץ': מספיק עם הרצוג, זה מנתייחס לזה שהרצוג מופיע פעם אחר פעם. האם אתה יודע, הרצוג מרבל סיקור מתמשך, מסוקר במשך שעות ארוכות, אף אחד מגורמי רה"מ לא פונה אליהם, ויש דברים בכתב האישום שזה מתת שקיבלנו (נתניהו), יש לך הסבר?
ישועה: לא אחראי לכתב האישום
התבקשנו להוריד את הכתבה לגבי המימון, התבקשנו להעלות את הכתבה המתקנתת, הייתה 5 שעות, זה לא צוין כאן, היו יומיים של לחצים עלי, לא עסקתי בעריכה.
בן צור: רואים את העובדות
יוצאים להפסקה
הדיון התחדש.
בן צור מציג שורת כתבות וטוען לסיקור שלילי כלפי ראש הממשלה ולטובת המחנה הציוני.
מוצגת כתבה מ- 2.2.15: "ארגון וי 15 הגיש תלונה על הסתה נגד הליכוד: "סניף של להב"ה".
ישועה: כתבה אינפורמטיבית. ברור שזו לא כתבה מיטיבה.
ביקור רודי ג'ולאני
ניר חפץ לישועה: לוז ראש הממשלה ב-2.2 וראש עיריית ניו יורק יסיירו במרכז מורשת רבין...
בן צור: הודעה גנרית לתקשורת
בן צור: בוואלה עולה כתבה: "ג'וליאני: למרות הביקורת - נתניהו חייב לנאום בקונגרס"
אלקלעי התנגד לפרסם ואתה כתבת לו: ידיעה לגיטימית לגמרי
בן צור: וואלה לקח קו של לבקר באופן קשה את הביקור בארה"ב.
מתפרסם סקר של הארץ שמראה התחזקות של הליכוד. הסקר דווח בכלי תקשורת שונים. תאשר לי שבאתר אינטרנט יש אפשרות תחלופה רחבה יותר מעיון / טלוויזיה.
ישועה: כן
- ומקובל לדווח על סקרים שעשו כלי תקשורת אחרים
- כן
בן צור: בסקר נבדק שאלת ההתאמה לרה"מ בסקר של ערוץ 2 שפורסם בוואלה, הכותרת חיובית - המחנה הציוני עוקף את הליכוד במנדט, נתון של התאמה מפורסם בד"כ בכותרת או משנה, אצלכם זה לא מופיע
ישועה: לא מופיע
בן צור: בסקר של עיתון הארץ, הסקר עולה בשעה 22:32 ויורד ב 7:24. שעות שבהן תנועה נמוכה
בן צור: ביקור ג'וליאני, סקרים, דברים שבשגרה. הגענו לפריט 75 ושם אנחנו מדברים על דרישה לפרסם תגובה של הנאשם נתניהו בעניין דוח מבקר המדינה, הוצאות המעון.
חפץ שולח לך: תגובת רה"מ ויו"ר הליכוד
ישועה: כשניר מבקש הוא יודע שאעשה
בן צור: תגובה כזו לא תתפרסם בכל התקשורת?
ישועה: סביר שכן
בן צור: התגובה נכללה בוואלה, מאותה משפחה של הפרסומים הקודמים שראינו
ישועה מאשר
פריט 76 בנספח
פרשת הבקבוקים
אירוע מיום 3.2.15: דרדור כתבה העוסקת בפרשת הבקבוקים של שרה נתניהו והצפי כי הנאשם
נתניהו יצטרך להעיד בחקירה. הכתבה דורדרה במעורבות בני הזוג אלוביץ'
בן צור: בוא נראה מה עלה באתר. למחרת: "משחק רשת חדש: עזרו לשרה נתניהו לאסוף בקבוקים". לקחתם מהרשת, או שלחו לכם מהרשת, משחק משעשע מאין כמותו, עזרו לשרה נתניהו לאסוף בקבוקים למחזור.
ישועה: יש אנשים שהתפקיד שלהם לעבוד ברשת ולהעלות דברים מעניינים וססגוניים. אוסף מהרשת
בן צור: שיקול עיתונאי וככה מעלים את זה
ישועה: בתוך המקומות וואלה סלבס, ברנז'ה וכו אספו מהרשת
בן צור: לגבי הלעגה אינסופית והגחכה אינסופית הופיע פעם אחר פעם.
ישועה: דברים שעושים רעש ברשת עושים רייטינג, לפעמים טעם טוב לפעמים טעם רע...
ישועה: אני חושב שפוליטיקאי מדינאי צריך להיות מסוגל לצחוק על עצמו. זו תכונה צ'רצ'יליאנית.
בן צור מציג כתבה נוספת "במשטרה מעריכים אם תיחקר פרשת הבקבוקים - נתניהו יצטרך להעיד".
בן צור: אסור לפרסם דברים על חקירות, ובפרט כאלה שלא תתנהלנה
ישועה: מקבל את הידע שלך בנושא
בן צור: כשמשטרה חוקרת, החומר נמצא אצלה. החומר כאן נמצא בידי היועמ"ש. זו ספקולציה של גורם משפטי על חומר שלא נמצא אצלו ומעביר לכתב?
ישועה: אין לי מושג
בן צור מציג עוד כתבות מאותו יום
כותרת: "רוב הישראלים: נתניהו בקונגרס בגלל הבחירות"
בן צור: כתבה נגד ביבי?
ישועה: זה לא חיובי
בן צור: ראינו ידיעה כמה שעות באתר, כתבות שליליות,
לא פנו אליך
ישועה: לא יודע אם פנו לא פנו, אין לי את התכתובת
תירוש מתנגדת: חברי אומר שכתבה החליפה, מה שהחליף זה כתבה לפיה המחנה הציוני דועך
בן צור: אנחנו מציגים בצורה רחבה את המקטעים של פסגת המתת. התביעה לא עשתה מ"מ של הבדיקה לפני שהגישה. לא בדקה מה פורסם, הקשרים, אם יש פניות של דוברות, לא עשתה כלום והגישה כתב אישום על היענות חריגה בסיקור.
בן צור: הריק האינסופי שהתביעה הגישה כתב אישום, זה ריק שאנחנו משתדלים למלא במקטעים מסוימים תוך ויתור על מאות עמודי חקירה, החלטנו לצמצם. ואז באה התביעה ואומרת, יש כתבה, שהמחנה הציוני, זה דברים נואלים. לא בדקתם שום דבר. הגשתם כתב אישום בלי לבדוק. עכשיו אתם מתנגדים שהייתה פה כתבה.
בן צור: יש עוד 10 ימים בקירוב רק על סוגיית הסיקור. לכן אני מבקש מהתביעה, אם אני לא מטעה...
תירוש: אנחנו לא קמים בכל פעם שחברי לא מראה את כל הכתבות באתר, אמרנו פעם אחת שמוצגת כאן תמונה חלקית... לא קמנו ואמרנו בכל פעם שיש כתבה כזאת ואחרת, יש מקומות אחרים להציג.
תירוש: אמרנו שאין הצגת חומרים מלאה. אם חברי חושב שהוא יציג דברים שיש בהם הטעיה - זה החליף את הכתבה - אנחנו רואים, מותר להתנגד עדיין בבית המשפט הזה.
בן צור מציג כתבה נגטיבית למחנה הציוני "הקמפיין דועך", שעתיים בעמוד הבית.
בן צור: הכתבות שהיו אצלנו 4-5-6 שעות, אמרו לנו שזה חלק מטובת ההנאה שהתקבלה, שזה לא מספיק.
תסכים איתי כתבה שהקמפיין דועך, ארומה שלילית, נמצאת שעתיים בעמוד הבית שלכם, זה הרבה זמן, מעט זמן?
כי אצלנו 5 שעות לא היה מספיק, אם ירד קיבלנו שוחד
ישועה: תלוי בידיעה. יש ראשית, משנה, טעימות
פריט 37 לגבי הופעת נתניהו בקונגרס, לא כתוב איזו כתבה מדובר. זו כתבה שהחליפה כתבה אחרת.
בן צור: כמה זמן היא הייתה באתר?
לא יודע
בשלב מסוים היא ירדה, נכון?
כן, היא דורדרה
מה שכתוב בכתב האישום שהיא הורדה? מה הכוונה? להבדיל מהוסרה? אני מבין שהורדה זה בחשיפה והוסרה זה נמחקה לגמרי
ישועה: אנחנו גם השתמשנו בדורדר למה שאתה מכנה ירד. אבל כן, יתכן.
- יש לך זיכרון על כתבה על הקונגרס?
- כן שפנו אלי להוריד
- בוא נעבור למניעת פרסום כתבה על שרה נתניהו, זה מנספח כתב האישום ולא מופיע איזו כתבה בדיוק. עיתון הארץ מפרסם כתבה על שרה נתניהו, מוכר לך? באיזה הקשר?
בן צור: בנושא מעון רהמ. אני מראה לך את ידיעות אחרנות ישראל היום ומעריב, את השערים. וכלי התקשורת לא עשו פולואפ. יתכן שווינט כן עשה. תקן אותי אבל בדכ שעושים פולואפ על כתבות מכלי תקשורת אחרים זה במקרים מיוחדים ומשמעותיים כי כלי תקשורת לא אוהבים למחזר מכלי תקשורת אחר. נכון?
ישועה: באינטרנט זה קצת אחרת, כי פולואפ יכול להיות קטן יותר אבל ברור שככל שהפרסום גדול יותר הוא יזכה לנפך של פולואפ רחב יותר.
בן צור: אתם עשיתם לעצמכם הרגל לעשות פולואפים לכתבות נגד נתניהו ולא נגד אחרים. נכון?
ישועה: אני לא יודע לומר מה גם שכל אדם יכול לבוא ולהעריך כתבה, אין מדיניות
בן צור: כלומר במבחן התוצאה אתה מסכים שזה יכול להיות
כעת הוקרן סרטון ביקורתי כלפי נתניהו
בן צור: כתוב שקיבלתם יחסי ציבור, סרטון ששלחו לכם מהמפלגה של כחלון, אתם מעלים, זה סרטון מלעיג על רה"מ
בן צור: אתה מעלים סרטונים מלעיגים ככל שיהיו עוברים במסלול ירוק
ישועה: מה שאתה מראה לי אני רואה
מהנספח לכתב האישום -
אירוע מיום 6.2.15: דרישות להסרת כתבה שעסקה בכך שכתבה הנוגעת לשימוש שעשה הנאשם נתניהו במעמדו לקידום עסקיו של שלדון אדלסון, וכתבה הנוגעת להתנהלות מביכה של שרה נתניהו – הוסרו מאתרים שונים. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה. הדרישה הועברה באמצעות
חפץ לישועה.
>> הדרישה טופלה במעורבות הנאשם אלוביץ'. הדרישה נענתה
בן צור מציג את הכתבה, ישועה מאשר שהיא ביקורתית
בן צור: עיתון הארץ העלה כתבה של אורי משגב ולפי הכתבה נתניהו בא לקידום עסקיו של שלדון אדלסון. תוכל להסכים שאורי משגב הוא אחד העיתונאים שעוינים את רה"מ?
הוא פרסם כתבה שנוגעת לשלדון אדלסון
ישועה: לא זכור לי
בן צור: הארץ הוריד את הכתבה. למה האייטם הוסר בעיתון הארץ?
מראים לינק לכתבה שהוא לינק ריק (404)
בן צור: זה בגלל שאורי משגב לא בדק, העלה טענה, הסירו את הכתבה.
בן צור: ברור שעושים פולואפ, אם המקור מוריד את הכתבה, אין מה לעשות פולואפ, נכון?
וכמובן אף אחד לא פנה אליכם שתסירו איזה כתבה.
הכתבה של הארץ ירדה כנראה לא היה בסיס, ולכן אין פולואפ
בן צור מציג סקר מאקו שהוסר
ישועה: ברנז'ה זה מדור שעיתונאים קוראים, זה בשביל העיתונאים
בן צור: הארץ ומאקו המערכות יושבות ומסירות, שיקולים -
הם נכנסו לוואלה
ישועה: עיקר הדברים לא היו שם, זה המטה דאטה, זה לא ערוץ חדשות, זה ערוץ נישתי
אירוע מיום 7.2.15:
הורדת כתבה העוסקת בהתנערות של ארגונים יהודיים בארה"ב מנאום הנאשם נתניהו בקונגרס. הכתבה הוסרה במעורבות ישועה בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני
הזוג אלוביץ'.
מראים את הכתבה
כיתוב מתחת לתמונה: נתניהו נמצא במילכוד
בן צור: ביהדות ארה"ב, יש לך ידיעה, מה הייתה עיקר התגובה לנאום? כמה הריעו(?) באייפק? 16 אלף איש מקיר לקיר, לא זכה אצלכם באתר
בן צור: יום קודם ראינו ג'ון סטיוארט עושה צחוק מנתניהו
ואז מגיעים לידיעה שדורדרה
שופט בר עם: בשאלה הראשית העד נחקר על האירועים האלה?
בן צור: לא
בר עם: אז אתם מקדימים חקירת עדים?
בן צור: אין פנייה. אני מראה רצף כתבות באותו נושא. כתבה יושבת 3-4 שעות לא מבין מה רוצים מאיתנו. אמרתי, יכול להיות שאני עושים למעלה מן הצורך, וקשה לי לראות דרך גורמים אחרים, איך
שופט בר עם: למעשה אודני טוען שחלק מהאירועים... גישה מרחיבה
בן צור: כשבא העד ואמר, אמירות כוללניות אתר מוטה, את זה אני צריך להראות דרך הארת. אולי לקחנו על עצמנו על הכתפיים יותר ממה שמקובל
בר עם: זה עניין של מידה, עובד פריט פריט, סיזיפי
בן צור: מסכים אדוני, לא הובאו ראיות כמעט לשום דבר, לגבי מה שהיה באתר וכלי תקשורת אחרים ביחס לאירועים שיש שם. יש סיפור שלא סיפור ביחס לאתר. אני את הסיפור הזה עושה דרך העד המרכזי. אמרתי, חקירה של למעלמה מ- 1,000 עמודים חוקר שליש ממנה. צמצמנו
בן צור מציג כתבה
ועוד בסוגיית הקונגרס
הפסקה של 10 דקות
בן צור מציג אירוע 81 - 8.2.15 - "דרישה להעלאת כתבה אוהדת של בני ציפר על שרה נתניהו. הנאשם נתניהו
היה מעורב בדרישה. הדרישה הועברה באמצעות רובינשטיין לישועה"
בן צור: אף כתבה לא הייתה, גם אם הייתה פנייה היא לא נענתה.
בן צור: עוד כתבה באותו יום - צ'לו רוזנברג כותב, שלילי?
ישועה מאשר
בן צור מציג כתבה שלילית נוספת מוואלה ברנז'ה.
ועוד כתבה: "הרשת צוחקת על הסרטון של נתניהו"
תגובות מצד אחד של המתרס הפוליטי?
ישועה: כן
בן צור: ציוץ שהחלטתם להעלות, מה הדימוי?
(רואים תמונה מסרטון)
ישועה: היטלר, זה קטע מימים אחרונים בבונקר, השתמשו אלפי פעמים, עשו גם עלי, קטע ידוע
(הערה שלי: זה נראה כמו הקטע הידוע "היטלר מתעצבן" שאכן זכה לאינספור גרסאות על אינספור אנשים)
בן צור: הכתבה לגבי בני ציפר, לא עלתה בוואלה, אציג לך בעיתון הארץ גם את מאקו, שם תאשר לי שזה עלה.
עוברים לפריט 82 בנספח לכתב האישום
82. אירוע מיום 10.2.15 - דרישה לפרסום כתבה על ביקורת של ארגון ציוני אמריקה על ארגונים יהודיים המנסים למנוע את נאום הנאשם נתניהו בקונגרס. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה. הדרישה הועברה באמצעות חפץ לישועה וטופלה במעורבות ישועה בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מבני הזוג אלוביץ'. הדרישה נענתה
בן צור: חפץ נשאל בחקירה, התייחס גם לעמדה של ארגון ציוני אמריקה, אמר ששלח לעוד כמה מקומות. מזכיר לך את ההקשר. רק שלושה ימים קודם לכן, אמיר תיבון פרסם שהארגונים היהודים מתנערים מנתניהו, והיו לו כתבות שהנאום מדאיג את יהדות ארה"ב.
בן צור: אם יש אליך פנייה ואתם מפרסמים פעם אחר פעם עמדה מסתייגת ונותנים לכם לפרסם עמדה אחרת, תסכים איתי שזה לגיטימי?
ישועה: מסכים
בן צור: האם זה עלה אצלכם? לא עלה שום פרסום בוואלה לגבי ארגון ציוני אמריקה. פנינו ליפעת לחפש אם עלה אייטם. אצלכם זה לא עלה.
ישועה: לא יודע אם עלה או לא.
בן צור: כתבו באותו פריט (התביעה) שהדרישה נענתה.
בן צור מציג כתבה "מתגבשת עצומה בקונגרס לדחיית נאום נתניהו".
בן צור: יש שלושה חברי מפלגה דמוקרטית נקטו ביוזמה. 3 מתוך 553, 6 פרומיל.
עוד באותו יום, אמיר תיבון מודיע שמתרחבת המחאה, "גם הסנטור הכי ותיק יחרים את הנאום".
זה הכל באותו יום. נגזרת שזה לא באותה תפיסה של נתניהו בנושא איראן
בן צור: אך אחד לא פונה אליכם, היו קריאות בארה"ב פייבוריטיות, את ה- 477 שחלקם קרוא ותמכו בעמדת רה"מ שיש חשיבות להניח את הנושא האיראני על שולחן הדיונים, למרות שאלה עמדות חזרו ונשנו אף פעם הם לא הופיעו בוואלה, נכון?
מאות המופעים לא הופיעו אצלכם באתר
ישועה: יש פרשן מדיני, אני לא מחליף אותו, ולא עשיתי מחקר
בן צור: הראיתי לך את עמית סגל ורביב דרוקר שיש עניין של בחירה, אני מראה לך שהבחירה של וואלה לסקר את הנאום בדרך מאוד מסוימת, נגטיבית, כך אנחנו רואים
ישועה: לא בטוח שזה נופל לתוף הסקופ של המקרים הקיצוניים שעמית סגל ורביב דרוקר דברו. אמיר תיבון עיתונאים עם אינגריטי, כפרשן מדיני הוא מפרש. וזו דעתו. והיא לא נובעת ממשהו אישי. מותר לו לבקר את רה"מ בנושא שהייתה מלא ביקורת. זה לא נופל לתוך הקטע של חציית גבולות, כמו שאמרת דרוקר וסגל..
בן צור: לא אמרתי שאסור לפרסם או שזה לא דעה לגיטמית, אני אומר שהבחירה שהייתה של האתר, ואני מכבד, היא בחירה לסקר את הנאום בדרך הכי נגטיבית שיכולה להיות - ברור שהיא לגיטימית. אנחנו בסוגיה אחרת. האם רה"מ קיבל סיקור מוטה לטובתו.
בן צור: ושתיים כשפונה רה"מ או דובר ויש עמדה אחרת ואז אומרים זה עלה או לא עלה.
ישועה: האם האתר, במקרה זה אמיר תיבון הוא בוחר לבד את הבחירות שלו, אני לא חושב שהוא בחר את הבחירה הנגטיבית, הוא חשב שזה המצב, זו לא בחירה
ישועה:אפרופו סגל ודרוקר ומה שאמרו, לא חושב שלגבי רה"מ זה משהו שנמצא באמצע וחצי נמצאים באמצע וחצי נגד, יש כאלה שיביאו שיתמכו או לא, מצב טבעי שרה"מ מכהן תהיה עליו ביקורת.
בן צור: זה היה אצלכם?
ישועה: חוץ ממה שהיה. במה שאתה מראה לי אתה צודק.
בן צור: היית מודע לפרסומים שאני מציג?
ישועה: חלק כן חלק לא
בן צור: בחקירות לא הציגו לך?
ישועה: אמת
מנספח כתב האישום: 83. אירוע מיום 11.2.15: דרישה לפרסום מאמר ביקורתי על דו"ח מבקר המדינה שעסק בהוצאות, מעון ראש הממשלה. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה. הדרישה הועברה באמצעות חפץ לישועה. הדרישה טופלה במעורבותו של ישועה בהתאם להנחיה הכללית שקיבל מהנאשם
אלוביץ'. הדרישה נענתה.
בן צור לישועה: לגבי פריט 83
מאמר מאת חגי אדורן
התכתבות בינך לבין חפץ
כותב לך: "אמרו לעלות אצלכם מאמר שחשוב לחבר שלי, מאמר מאת חגי אדורן", אתה שואל "עם מי דיברת אצלי?", "עם ברוך שי שמטפל בזה"
בן צור: אומר לך ניר חפץ "אני סיכמתי עם ברוך שי", אנחנו מבינים שהסיכום היה ישירות ברוך שי עם חפץ
בן צור: יש סיכום בין ראש מערכת חדשות שלכם לבין חפץ שיעלה מאמר דעה אצלכם. חפץ מעדכן אותך.
ישועה: נוהל רגיל
בן צור: נראה מה קורה, נראה מה פורסם מפברואר 2015 על מעון רה"מ, מקבץ כתבות
בן צור: מקבץ כתבות ממאי 2013 עד ינואר 2014
"הוצאות מזון עלו"
"נרות ב- 6,000 ש"ח"
"נתניהו צריך גלידה ב- 10,000 ש"ח כדי לטפל באיראן"
התמונה הכללית ממה שאתה רואה כאן ביחס לרה"מ בנושא הזה הייתה שלילית?
ישועה: יש דברים שאתה מציג פה, שאני יכול להסכים, אבל דוח ביקורת, זה דיווח
בן צור: הוצאות שהוכפלו - נייטרלי, אבל "מיטה מעופפת"
ישועה: בצורה שאנשים ירצו לקרוא. כולם סיקרו את זה. יש מבקר, עיתונאים כותבים, זה המצב הנורמלי.
בן צור: צריך לבקר, ביקרתם, הכל בסדר
ישועה: הכל בתקופתו של העורך "השמאלני" ינון מגל. אני יודע שאני מזמין ציוץ. נזכרתי שינון כשביקשתי להוריד את הכתבה על הנרות, צייץ דברים ציניים שאני לא יכול/רוצה (לא בטוחה מה שמעתי) לספר על זה...
חקירת אילן ישועה, הסתיים הדיון להיום, מחר ממשיכים.
בהמשך מבזק מסכם.
זורקת לכם עצם שאפתח בהמשך:
על מקרים רבים שמוצגים גם היום תחת הכותרת "סיקור שלילי, נגטיבי, עוינות" אני חייבת להדגיש:
זו לא עוינות - זו עיתונות.
זה מה שעיתונות עושה - מבקרת.
תודה למי ששרד עד כאן, המשך יבוא.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב

Or-ly Barlev ~ אור-לי ברלב Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @orlybarlev

7 Jun
בוקר אור מביהמ"ש המחוזי בירושלים, משפט נתניהו והמו"לים, היום ה 21 לעדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, היום ה- 14 לחקירה הנגדית.
עקב ביטול תקנות הקורונה, כל העיתונאים בתוך אולם בית המשפט ללא אולם צפייה נפרד.
כאן יחל #שרשור דיווחים שוטפים ImageImageImageImage
משפט נתניהו והמו"לים ImageImageImage
עו"ד בן צור לישועה:
לגבי בחירות 2015
רביב דרוקר הצהיר על עצמו עוד לפני בחירות 2015 שהוא שואף להחליף את ראש הממשלה
ישועה: לא ידעתי שהצהיר, לא מפתיע אותי
בן צור: אמר ביוני 2015
(מקרינים סרטון)
עו"ד תירוש, פרקליטות: מה הרלוונטיות?
בן צור: נראה איך זה קשור לכתב האישום
Read 154 tweets
17 May
The Chain of Events Led by Netanyahu to Set Fire to Israel, to Cling to Power.
#Thread
The chain of events in Israel in the past few weeks, leads to the Inescapable conclusion that Netanyahu instigated the fire in Israel, in order to hold on to power, to escape his trial.
1/31
Israel has been on fire since May 10th, as a result of what seems to be a deliberate plan. It appears the escalation was orchestrated by Netanyahu, and executed by the Kahanist MK (Parliament member) Ben Gvir (extreme right-wing party), through incitement on social media...
2/31
...and carried out by Israeli police, controlled by Netanyahu's loyalist minister Ohana, to provoke confrontation between Jews and Arabs and to provoke Hamas.
All of the above, just days before Netanyahu was about to lose his seat of power, after 12 years as Prime Minister.
3/31
Read 32 tweets
15 May
ישראל באיום קיומי.
אנרכיה, לינצ'ים, פרעות וקריעת מרקם החיים בין יהודים לערבים. במקביל רקטות מבחוץ.
כל זה קורה בדיוק כשעמדו להכריז על ממשלת השינוי.
שרשרת אירועים מובילה למסקנה שזו תכנית מתוזמרת של נתניהו, באמצעות בן גביר ועוד, להבעיר הכל, כדי לסכל את ממשלת השינוי.
#שרשור האירועים
רכיבי התכנית:
1. הר הבית זה חבית נפץ, בפרט ברמדאן
2. שייח ג'ראח זה טריגר לעימות בין יהודים וערבים אחרי שנות ליבוי שנאה. גם אמ"ן הזהיר
3. בן גביר מציע לנתניהו לצאת למבצע צבאי לסיכול הקמת ממשלת השינוי
4. נתניהו יודע שפרובוקציות בהר הבית יבעירו את המזרח התיכון, קיבל הצעה לדבריו בעבר
רצף האירועים להבערת השטח, אפריל הכנת הקרקע:
6/4 נתניהו מקבל מנדט ויודע שסיכוייו קטנים
9/4 הפגנה שבועית לא אלימה בשייח ג'ראח, לפתע אלימות משטרתית ללא הצדקה, ח"כ כסיף מוכה.
12/4 תחילת הרמדאן
13/4 המשטרה מציבה מחסומים בשער שכם בניגוד לנהוג. תסיסה. צעירים ערבים מתחילים בפרעות אלימות.
Read 12 tweets
14 May
אחרי נתניהו שהכניס את הכהניזם לכנסת, האחראים הבאים לליבוי השנאה ולהתססה זו התקשורת שמזמינה את בן גביר לאולפנים, הפכה אותו לכוכב ונתנה לגיטימציה לכהניזם!
סיון רהב מאיר באולפן לאחר שזנדברג נטשה במחאה:
"מזמינים אנשים מכל הקשת הפוליטית, מזמינים את גיבורי היום".
הבנתם? בן גביר גיבור!
>> וקובי אריאלי עוד יושב ומסביר שבן גביר וזנדברג זה שני צדדים של אותה קשת פוליטית - לא! זה לא שמאל וימין! ימין זה לא כהניזם ומרצ זה לא הצד השני של כהניזם!
בושה @N12News
וכמובן שסיוון רהב מאיר לא מתקנת אותו ורק קארין אלהרר מצילה את מה שנותר באולפן כשהיא אומרת לבן גביר: אני בזה לך.
Read 4 tweets
5 May
בוקר אור מבית המשפט המחוזי בירושלים, משפט נתניהו והמו"לים, עדות מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה, החקירה הנגדית יום 2.
חוקר גם היום, פרקליטו של שאול אלוביץ', עו"ד ז'ק חן.
(בתמונה נכנס לבית המשפט)
כאן יחל #שרשור עדכונים
חוזרים לנקודה שבה עצרנו בדיון אתמול. המקומות בתכתובות שבהם לטענת אילן ישועה שאול אלוביץ' לחץ לפרסם את החומר המכפיש על אשתו של בנט והמסעדה הלא כשרה.
18.1.13
ישועה: מדלג על רצף תכתובות בעניין אחר (סטיקרים, תמונה של בנט עם נתניהו)
האייטם השני זה בנושא אשתו השפית, ואייטם על אלדד יניב, שני האייטמים האלה בדיון
Read 201 tweets
4 May
בוקר אור מבית המשפט המחוזי בירושלים. משפט נתניהו, עדות אילן ישועה, היום הראשון לחקירה הנגדית.
כאן מתחיל #שרשור דיווחים שוטפים
ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ' מעמת את אילן ישועה: "העדת שאף פעם לא הקלטת בטלפון" עם מזכר מהחקירות לפיו יש הקלטות של צדדים שלישיים
אילן ישועה: לא יודע על מה מדובר, באמת לא הקלטתי, אולי בני משפחה, אולי הקלטות לא קשורות, באמת לא זוכר
ז'ק חן: לא ידעת שההקלטות האלה בידינו
חן: למה לא הקלטת את הפגישה עם אלוביץ'? אם כבר הקלטת שיחות טלפון. כשאתה יודע להקליט וקל להקליט.
ישועה: אמרתי שאני לא מקליט אנשים, לא זכרתי שהקלטתי, מסרתי את הטלפון מרצוני
Read 177 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(