Je verwacht het niet he? Sorry #cynitweet. De aanpak om #pasmelders te legaliseren loopt vast als een fiets in mul zand. fd.nl/politiek/14550…
Dat komt omdat de overheid nog steeds aan de achterkant van het probleem begint. Eerst de juridische bril, dan bureaucratisch kijken en dan pas natuurherstel. Dan zet je dus ook boeren weg die bijdragen aan dat natuurherstel.
Je kunt ook handhaven. Een kwart van de mest raakt 'zoek' en ook op gebruik van #pesticiden en ontwatering worden regelmatig overtredingen geconstateerd. Je kunt boetes uitdelen in plaats van miljoenen.
Maatwerk natuurlijk. Er zijn boeren, boeren en boeren en de verschillen zijn groot. En er zijn overtredingen en overtredingen. Maar er is geen beleid, geen visie, geen perspectief.
'Het plan-Remkes schiet tekort om alleen al de PAS-melders te kunnen legaliseren, blijkt uit een ambtelijke notitie van vorige week en uit onderzoek van het FD. Laat staan dat het plan voldoende was om stikstofruimte vrij te maken voor woningbouw en wegenbouw.'
'Uit een inventarisatie van het FD van alle PAS-meldingen blijkt nu dat het gaat om een jaarlijkse uitstoot van 5,8 miljoen kilo ammoniak uit mest. Ter vergelijking: dat is ruim 240 keer de jaarlijkse ammoniakuitstoot van Tata Steel, het voormalige Hoogovens.'
Sommige wel, maar lang niet al deze melders hebben te goeder trouw gehandeld. In veel gevallen ging het ook om het opkrikken van de verwachtte uitkoopsom.
Pluimveehouderij heeft een groot aandeel in de uitstoot. En daar hebben ze ook enorme problemen met vogelgriep - die nog steeds worden afgewenteld op natuur en samenleving. En ze hebben een voorman die systematisch zit te liegen #oplaat.
Ik kan de 'oprechte wanhoop in de ogen van heel redelijke mensen' van #remkes goed invoelen maar er zit ook echt een heleboel evil greed in de sector. Maak daar werk van in het landbouwbeleid. Dat schept perspectief.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Sander Turnhout

Sander Turnhout Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Sanderturnhout

Oct 22
Behalve de 'oprechte wanhoop' is er veel meer te zien. Ik zeg het hier vaker: er zijn boeren, boeren en boeren. fd.nl/economie/14401…
'Maar er waren ook boeren die de randen van de wet opzochten, blijkt uit onderzoek van het FD. Ze wachtten niet op een vergunning, maar gingen al een nieuwe stal bouwen en kochten er koeien bij.

Wrang genoeg wordt het grootste deel waarschijnlijk op termijn hiervoor beloond.'
Voor sommigen is het: eerst uitbreiden dan legaliseren: 'Verstraten is zo'n boer. 'Eigenlijk', zegt hij, 'zijn mijn uitbreiding met dertig vaarzen en alle uitbreidingen van mijn bedrijf daarna en daarvoor sinds 1994 illegaal. Want ik heb geen enkele milieu- of natuur vergunning.'
Read 7 tweets
Oct 22
Dit is precies hoe problemen escaleren door #desinformatie.

'Ook stellen zes op de tien boeren dat ze stikstofmaatregelen niet hadden kunnen zien aankomen.'
ad.nl/binnenland/mee…
Want er wordt al jaren voor gewaarschuwd, niet alleen ecologen maar ook economen, bestuurskundigen, juristen. Maar als je het probleem niet erkent, kun je ook niet geholpen worden.
Dit is dus echt een probleem:

'Veertig procent van de boeren en tuinders is het volledig oneens met de stelling dat hun sector een negatieve impact heeft op natuur, milieu en klimaat.'

Je kunt het vervelend vinden, en dat is best begrijpelijk, maar het zijn wel de feiten.
Read 6 tweets
Oct 21
Ik gun iedereen hoop maar vals hoop is niet erg handig. #vogelgriep #innovaties #pluimvee #krimp #stikstof #stikstofcrisis #zoonosen.

nu.nl/binnenland/623…
In deze bijdrage @decorrespondent wordt het verhaal van #vogelgriep goed neergezet. Het is twee jaar oud maar dat stuk over die tikkende tijdbom... - die tikt door. decorrespondent.nl/11825/de-volge…
'Het vogelgriepvirus H5N8 is uit Siberië meegenomen naar Nederland. Verdachte is de brandgans, die in het noorden van Rusland broedt. (...)
Read 35 tweets
Oct 20
'Streng zijn werkt het best. Een overheid die wil dat bedrijven schonere, klimaatvriendelijke producten ontwikkelen, moet gewoon strenge eisen opleggen aan nieuwe producten.' nrc.nl/nieuws/2022/10…
'Innovatiesubsidies leidden tot veel minder groene innovatie, volgens Vollebergh en Rozendaal. Ze onderzochten voor die conclusie ruim 34.000 patenten die ruim 3.600 autofabrikanten toegekend kregen tussen 2000 en 2016.' Dus stop ook maar met subsidies voor mestkelder. #lely
'Een norm werkt, volgens de economen, zodra die wordt gehandhaafd met hoge boetes en meer eist dan nu kan. „Dit is de eis en zoek maar uit hoe je eraan voldoet”, vat Vollebergh het samen.' Zo ging het ook met koelkasten en spuitbussen. Drijfgassen #cfk's werden gewoon verboden.
Read 6 tweets
Oct 20
Woorden doen ertoe. Noem de #ctgb voortaan ctmb: commissie toetsing en monitoring van bestrijdingsmiddelen.
'Bij boeren zit vijf keer zo veel landbouwgif in het haar als bij stedelingen, andere bewoners van het platteland hebben vier keer zo veel pesticidenresten in hun haar.'
trouw.nl/duurzaamheid-e…
'Met slechts driehonderd deelnemers is de check-up is niet meer dan een signaal. Er is meer onderzoek nodig, zeggen Good Food Good Farming en Expozom, die de haarmonsters hebben laten onderzoeken, met medewerking van onder meer Pesticide Action Network Nederland (Pan NL).'
Read 5 tweets
Sep 22
Ik dacht eerst: ‘ik doe het niet meer, het is zinloos’ maar de #kromspraak van #plasterk heeft alle kenmerken van een splinter. Beetje irritant, maar als je het laat zitten wordt het vroeg of laat een pusbult.
Ik heb niet de illusie hem te overtuigen, Plasterk is geen wetenschapper meer. Hij zegt dat het stikstofprobleem niet bestaat omdat hij het niet kan zien, voor een microbioloog is dat een stompzinnige redenatie: hij ontkent zijn hele vakgebied ermee. Maar voor de meelezers👇
'Allereerst wordt stikstof en co2 vaak door elkaar gegooid.' Door wie dan? Temidden van alle rookgordijnen die worden opgetrokken is dit voor mij een novum. Ik zie wel veel verwarring tussen NH# (NHr+) en NOx.
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(