Discover and read the best of Twitter Threads about #ابلیس

Most recents (3)

#رشته_توییت
۱-۲۰ عشق در برابرِ ایمان
 در فرهنگ و استوره های ایرانی،
خدا #تخمی است که میروید و گیتی میشود.
بدینجهت خدا و انسان به هم پیوسته و از یک گوهرند.
هر انسانی خودش دانه ای از خوشه یِ هستی بوده و گوهرخدائی دارد
بدینجهت انسان خدای خود در روی زمین است که با اندیشه وخردِ خود
۲-۲۰ که همان #دینِ خود باشد زندگی میکند.
همچنانکه انسان بخشی ازخدا را درخود دارد، خدا هم با جمع انسانها خدا میشود.
جمع جانها «جانان» خدای ایران است. در اینجا غزلیات شاعران بویژه حافظ درادبیات ما گویا هستند.
در این فرهنگِ #سیمُرغی، کسی از کسی بالاتر یا قدرتمندتر نیست،
۳-۲۰ خدائی نیست که کسی را آفریده باشد، همه یِ پدیده های طبیعت از هم روئیده و هستی را تشکیل داده اند. وحدتِ وُجودِ عرفانِ ایران ریشه در این فلسفه دارد.
خدا و انسان یا جمع جانها وجانان درهمکاری وعشق بجای ایمان، زندگی را با جشن و شادی فراهم میآورند.
Read 20 tweets
کپی برداری کتب مقدسِ ادیان ابراهیمی از افسانه های سومری_بابلی_آشوری و کلاه گشادی که در طول هزاره ها بر سر مردم گذاشته اند

#رشته_توییت
[بخش_اول]

۱/داستانهای موجود در کتب ادیان ابراهیمی [تورات،انجیل و قرآن] همگی به شکلی برگرفته از افسانه‌های تمدن سومری، آشوری و بابلی است.
ادامه⇩
۲/این ایده از آنجا بشدت قوت می‌گیرد که داستانهای منسوب به انبیا در افسانه‌هایی بسیار قدیمی‌تر از ادیان با شباهتی غریب کشف ومشاهده شده است. مورد دیگر این است که بررسی دقیق نشان می‌دهد که تمام این ادیان درخاور‌میانه وخاور نزدیک شکل گرفته‌اند که منبع پیدایش افسانه‌های بابلی،
۳/آشوری و سومری است.

«داستان خلقت» اولین بار به شکل کامل در«سفر تکوین»از مجموعه «عهد قدیم» آمده که جزو منابع مورد تایید یهودیان و سایر ادیان است. این داستان به شکلی کامل در اسطوره ی«#انوما_الیش»بابلی با قدمتی دوهزار سال بیش از «عهد قدیم» وجود دارد.
Read 23 tweets
1.
#مطالعات_تطبیقی_کتب_مقدس
#شیطان
#ابلیس
در قرآن برای شیطان از دو عبارت شیطان و ابلیس استفاده شده است. در عهد عتیق برای شیطان از کلمه שטן(سَطَن) استفاده شده است. در عهد جدید برای اشاره به شیطان چند کلمه وجود دارد
Σαταν
(سَتَن)
این کلمه معادل یونانی همان کلمه عبری است که صرفا یک.
2... بار در عهد جدید آمده است.
کلمه دیگر در عهد جدید
Σατανάς (سَتَناس)
است. این کلمه همان کلمه قبلی است و البته معادل کلمه آرامی و نه عبری. در زبان آرامی شیطان اینگونه نوشته می شود
סטנא (سَطَنا)
کاربرد معادل یونانی این کلمه بسیار بیشتر از کاربرد معادل کلمه عبری است. هر چند که....
3... هر دو در نهایت یک معنا دارند.
کلمه دیگر در عهد جدید برای شیطان
Διάβολος (دِیابُلُس)
است. این کلمه بیش از دو کلمه قبلی در عهد جدید آمده است.
به قرآن باز گردیم. در قرآن کلمه ابلیس صرفا در جایی که نسبت به فرمان الهی در خصوص سجده به آدم سرپیچی شده استفاده شده است و در بقیه....
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!