Discover and read the best of Twitter Threads about #تمامیت_سرزمینی

Most recents (4)

تجویز #تجزیه_طلبی توسط #شیرین_عبادی؟! البته فقط برای ایران!

۱- پیوند کبک وکانادا واسکاتلند وانگلیس وجامعه بلژیک با قرارداد شکل گرفته اند نه مثل ایران هزاران سال در هم تنیدگی فرهنگی!!

۲- چراجرأت نداری دراسپانیا، فرانسه، روسیه، چین و غالب کشورهااعلام کنی تجزیه طلبی یک حق است؟! /۱
۳- درنظام حقوق بین الملل چیزی به نام تجزیه طلبی موردپذیرش قرار نگرفته وحفظ استقلال،حاکمیت ملی و #تمامیت_سرزمینی کشورها،یک "#قاعده_آمره" و ستون نظم بین المللی است و اساساً شکل گیری #سازمان_ملل متحد براین موضوع استواراست.
قاعده آمره، ستون فقرات نظم بین المللی است و تخلف ناپذیر، /۲
لذا #حقوق_بین_الملل که #استقلال_ملی و #_تمامیت_سرزمینی کشورها را شامل چنین امری می داند، هرگز با تجزیه طلبی موافقت نکرده است.
چند نمونه از اسناد حقوقی بین المللی در #نفی_تجزیه_طلبی:

⁃قطعنامه ٢١٧شورای امنیت سازمان ملل در اعلام عدم اعتبار حقوقی استقلال یکجانبه رودزیای جنوبی؛ /۳
Read 6 tweets
جلوه دیگری از رفتار صمیمانه؟! همسایه مسلمان @Amirabdolahian!

آموزش رسمی تهدید #تمامیت_سرزمینی ایران در کتاب های درسی #باکی_قورمساقی!! 👇
دوره #شاه_اسماعیل، قدرتمندترین دولت آذربایجان(!؟) تاسیس شد. خواست و آرزوی او، تشکیل آذربایجان واحد بود(!!!!) ترکی، زبان رسمی دولت صفوی بود(!!) ImageImageImageImage
دنباله ادعاهای صمیمانه؟! همسایه مسلمان نمای دروغگوی ما در کتاب تاریخ پنجم دبستان:
در جنوب #ارس ( منظور ایران )، دولت مستقل آذربایجان(؟!) شکل گرفت که پادشاه آن #آتورپاتن نام داشت(؟!).این دولت درشکل گیری دولت-ملت ما نقش بزرگی داشت(!)
پ.ن: اسمی از ایران و ساتراپ #هخامنشیان هم نیست!
هر صفحه این کتاب آکنده است از تحریف و قلب تاریخ و دشمنی آشکار با ایران.
همزمان که از آذربایجان بزرگ؟! برای کودک دبستانی باکویی نوشته، #خواجه_نصیر را در تمبر پستی، بدون رودروایستی و با وقاحت تمام، دانشمندی آذربایجانی (؟!!) و "تورک" (؟؟!) می شمارد.

از کانال تلگرامی
@Karot_Fedayee
Read 4 tweets
برای واکنش مقتدرانه به احتمال واگذاری #سیونیک توسط #پاشینیان یا حمله غافلگیرانه گازانبری باکو و ترکیه برای اشغال سیونیک آماده باشیم.💪👊

باتوجه به سخنان اخیر مقام انگلیسی ناتو مبنی برضرورت حیاتی دستیابی ناتو به #کاسپین (منظور منابع نفت باکو)و نیز شاخ و شانه کشیدن مجدد عردوقان /۱
علیه ایران مبنی بر تصمیم قطعی ترکیه براشغال قهری سیونیک، حتی باوجود مخالفت ایران، مقام های سیاسی و نظامی ایران باید خود را برای هر حمله غافلگیرانه و گازانبری باکو و ترکیه ازدوسوی سیونیک ( ازسوی زنگیلان #قراباغ درشرق و اردوباد #نخجوان درغرب سیونیک ) برای اشغال منطقه آماده کنند. /۲
درصورت چنین خطری، ایران این حق را دارد که راسا ورودکرده و از #تمامیت_سرزمینی و #منافع_ملی کشور درآن سوی #ارس و عمق خاک سیونیک، نخجوان، قراباغ و #تالشان مقتدرانه دفاع کند و در این صورت همه موظف به حضور در خط اول نبرد و حفظ و حراست از تمامیت سرزمینی و منافع ملی ایران خواهیم بود. /۳
Read 9 tweets
@vahid__bahman ریشه همه گستاخی ها و تهدید مداوم #تمامیت_سرزمینی ایران توسط باکوی نمک نشناس و بی چشم و رو بر می گردد به سهل انگاری شناسایی بسیار عجولانه استقلال #جمهوری_باکو توسط دولت #هاشمی_رفسنجانی درسال 1991، آن هم بدون کمترین اعتراضی به دزدیدن نام #آذربایجان تاریخی #ایران_زمین، توسط #باکو /1
@vahid__bahman جلوه تنگ دستی و نیازمندی #باکو به کمک های ایران درخاطرات #هاشمی_رفسنجانی:
چهارشنبه 5 آبان1372:
رییس بیمارستان [ باکو ]صحبت تشکرآمیز ازحمایت‌های ایران کرد و من صحبت تشویق‌آمیزبرای رزمندگان کردم. آقای علی‌اف هم تشکرازما داشت. بعضی‌ها افسرده بودند. 30 هزارروبل به هریک دادیم.(!!) /2
@vahid__bahman پیشنهاد مشخص [مقام های #باکو]با اصرار این است که ما در جنگ به نفع آنها شرکت کنیم. صریحا می‌گویند ما همه #آذربایجان رادراختیار شما می‌گذاریم و آماده‌ایم جمهوری اسلامی درآذربایجان تشکیل شود(!!)وبدون کمک ایران نمی‌توانیم دفاع کنیم و امکان پیشرفت ارامنه تا باکو هم وجود دارد.(!!) /3
Read 9 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!