Discover and read the best of Twitter Threads about #شاید

Most recents (2)

🀄️#کریپتومان 22 قسمتی , توضیحاتی در خصوص توییت آقای کیوساکی

- دلیل باز نشر آن !?
- تاثیرات آن بر بازار کریپتو در #کوتاه_مدت !?

در ابتدا دلیل باز نشر:

معتقدم حسب رکود ایجاد شده در اقتصاد دنیا به دلیل شیوع ویروس کووید و سیاستهای #انبساطی متعاقب آن به جهت/
2/22

../ #ریکاروی اقتصاد, در سالهای آتی با یک فروپاشی عظیم در بازارهای مالی مواجه خواهیم شد.

فرایند تورم منتج به رکود در دهه های گذشته نیز بارها تکرار شده است

سال 2008 حسب شرایط شغلی (تامین کالا برای اروپا) اثرات این رکود و فروپاشی را مستقیما تجربه کردم و معتقدم شواهد/
3/22

../ بسیاری مبنی بر تکرار آن در سالهای آتی وجود دارد

حقیقت تلخ آنست که, در جریان این نوسانات (تورم /رکود) تعمدی, اکثریت مردم متضرر گردیده, در حالیکه سرمایه داران بزرگ با بهرگیری از این فرصتها (موج سواری) بطور پیوسته به داراییهای خود افزوده اند

یکی از اهداف من از تهیه/
Read 22 tweets
۲
دستیابی به وحدت چقدر شبیه مبارزه با لشکریان انبوه، مدرن و کاملاً برتر در همه چیز، جز ایمان است. این چیزی است که ما با حواس شش‌گانه در افغانستان لمس کردیم و با معیار انسانی غیر ممکن است، ولی در افغانستان در مقابل چشم ما تحقق
یافت. از افغانستان آموختیم که جار و جنجال جهاد
۳

هر چند که زیاد و گوشخراش باشد و دیوارها را بلرزاند، به هیچ وجه به این معنی نیست که ما در برابر یک اقدام صحیح جهاد گرایانه با رهبری مخلصانه اسلامی قرار گرفته‌ایم. افغانها قومی هستند که ما معاشرت با آنها غیر ممکن است! این ارزیابی غیر منصفانه در گذشت سالیان دراز به اثبات رسید
۴
گلبدین حکمتیار مردی فعال و باهوش و تیزبین بود و از بهترین، فعالترین و انقلابی ترین تشکیلات برخوردار بود. ولی تمام این ها به سمت وقوع فاجعه پیش می رفت و کاملاً در اختیار منفعت یک قدرت خارجی یعنی #پاکستان و منافع و گرایش های سیاسی آن بود که نه با اسلام و نه حتی با ملی گرایی در
Read 42 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!