Discover and read the best of Twitter Threads about #मराठीभाषादिन

Most recents (1)

चिमणी करते चिव चिव कावळा करतो काव काव या अशाच वाक्यापासून आपल्यापैकी बहुतेक सर्वांची या शिक्षण क्षेत्रात सुरुवात झाली असावी .पण सद्याच्या परिस्थितीत ही सुरुवात बदललेली दिसते.ती नुसतीच बदललेली नाही तर पूर्णतः भाषाच बदलली आहे. ती झाली इंग्रजी..?ती का झाली?कशी झाली?
हे विवादास्पद प्रकरण बाजूला ठेऊन आजच्या मराठी भाषा दिनाच्या तुम्हला शुभेच्छा देऊन भाषा या विषयावर त्याहून मराठी या भाषेवर बोलू.
भाषा म्हणजे विचार, भावना, अनुभव व कल्पना व्यक्त करण्याचे साधन असते . वर उल्लेख केल्याप्रमाणे हे प्राणी पशूपक्षी आपले मनोगत व्यक्त करण्यासाठी विविध
प्रकारे आवाज काढतात ती भाषाच असते.आपल्या मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी आपण कधी डोळे वाटरतो कधी भुवया उंचावतो तर कधी मान हलवतो ही झाली हावभावची भाषा भाषा दोन प्रकारची असते १.स्वाभाविक/नैसर्गिक २.कृत्रिम/सांकेतिक.
हावभावाची भाषा ही कृत्रीम .
Read 12 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!