, 3 tweets, 2 min read
My Authors
Read all threads
LEVAR AS VÍAS AO NORTE

De que falamos cando dicimos "Levar as vías ao norte"?

A actual estación de trens atópase nunha zona rebaixada dunha ladeira. Entre a Avda. de Marín e a rúa Río Arnoia hai unha diferencia de 8m de altura (liñas vermellas🟥)
Achegar as vías do AVE á zona norte facilitaría conectar os barrios con rúas e prazas cunha pendente dun 3/4% (liña verde🟩).

✅ Isto permitiría ademais liberar para a cidade centos de metros cadrados da praia de vías (liña azul🟦)
E evitaría o uso de muros de 9m de alto e pasarelas a 7m de altura.

🆗 É a solución máis razonable e estamos a tempo de que se rectifique o actual proxecto.

#IntermodalDigna para #Ourense xa!
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Enjoying this thread?

Keep Current with trendignoOU

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!