My Authors
Read all threads
انقلاب چیست و #انقلاب آینده ایران از چه جنسیست؟ #رشته_توییت
بیشتر ما تصویر مشخصی از انقلاب و انقلابی داریم. ریش، پشم، اغتشاش، چریک، شعار، تخریب و...
اتفاقا این ۵۰٪ از تعریف مفهوم انقلاب است. چون دقیقا تصویر یک انقلاب در ذهن ما از نوع کمونیستی آن یا بهتر بگم نوع ضد بشریتی آن است.
۲- بدلیل تفاوت ماهوی انقلابها هنوز تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است. تعریف من از انقلابهایی مانند ایران این است: جا به جایی اضداد! جا به جایی #سواد با بیسوادی، خرد با جنون، ثروتمند با فقیر و... این مورد آخر یعنی ثروت و #فقر جای بحث دارد ولی بهرحال اساس نوع خاصی از انقلاب است.
۳- انقلابهای مادر
انقلاب کبیر فرانسه
انقلاب روسیه
انقلاب چین
انقلاب آمریکا
تمام انقلابهای معاصر به نوعی زاده این انقلابها هستند. این توهم وجود دارد که انقلابها بوسیله مردم اتفاق می افتند در صورتی که اینطور نیست. انقلابها هنوز هم وابسته به مادرشان هستند!
۴- براساس اینکه هر انقلاب چه مادری دارد من انقلابهای مهم رو به دو دسته تقسیم میکنم.
الف. انقلابهای کمونیستی که مادرشان انقلاب چین و روسیه است. طبقه #فرودست و فقیر علیه سیستم قیام میکند. قیامی که از نظر #مارکس اجتناب ناپذیر است. از بین #فرودستان عده ایی که زودتر با استفاده از فساد
۵- موجود به ثروت میرسد راه را بر فرودستان بعدی میبندد. این طبقه برژوآی کمونیستی اصطلاحا تازه به دوران رسیده همواره شامل کثیفترین و پلیدترین نوع بشری هستن که در هر دوران یافت میشوند. فرق نمیکند در چین، روسیه، ایران یا هرجا، این طبقه با حکومت در فساد شریک میشود و شروع به استثمار
۶- جامعه میکند. اینها برای حمایت از حکومت هرچقدر لازم باشد خرج میکنند و هرچقدر لازم باشد آدم میکشند. اینها چون زاغه نشینان سابق بوده اند قوانین رقابت برای زندگی را خوب بلدند. بازیهای کثیف را بهتر میشناسند! طبقه فرودست یا بهتر بگم #زاغه ها محل تخم ریزی کمونیسم است. لاروهای کمونیست
۷- در زاغه ها ایدئولوژی انقلاب را به شکل عقده می آموزند و در زمان صفر انقلاب تبدیل به موجودات گزنده میشوند که از مرگ برای رسیدن به آرمان نمیترسند. خصوصا از مرگ دیگران.
٨- قبل از معرفی گروه دوم انقلابها لازم است بدانید هرچند عوامل انقلابها زیاد و متنوعند اما برای هر نوع انقلاب دو عامل ضروری است.
۱-نارضایتی عمومی
۲-جایگزینی #ایدئولوژی جدید
نارضایتی عمومی به راحتی بدست می آید. اما جایگزینی ایدئولوژی و آرمان جدید سخت و البته زمانبر است.
۹- ساقط کردن رژیم های انقلابی کمونیستی با فراهم آمدن مورد دوم به راحتی رخ میدهد که اصطلاحا #انقلاب_رنگی و #انقلاب_مخملی نامیده میشوند. نارضایتی عمومی بخش جدایی ناپذیر رژیمهای دیکتاتوری است. ماشین سرکوب همواره با کشتن، #شکنجه، زندان، #سرکوب و رعب جلوی فنر و انفجار را میگیرد.
۱۰- جبهه ضد بشری کمونیسم خیلی زود متوجه این نقطه ضعف خود در مقابل انقلابهای رنگی شد. دیکتاتوری کمونیستی همواره ناتوان از کنترل نارضایتی عمومی است، این نارضایتی نهایتا به نارضایتی بین #نخبگان میرسید و بلافاصله شکاف ایدئولوژی، باورها و آرمانها منجر به #فروپاشی و سقوطشان میشد.
۱۱- راه حل انقلابیون کمونیست این است.
اول تصفیه قدرت و حذف فوری نخبگان ناراضی.
دوم ضربه زدن به ایدئولوژی جدید و جدا کردن بخش وفادار جامعه.
یکی از دلایلی که #براندازی در ایران به مشکل خورده هم همین است. اولا خامنه ای قدرت را تصفیه کرده و دوم اینکه رژیم خود را به اسلام گره زده!
۱۲- ایدئولوژی سوخت ماشین سرکوب است. در ایران #مذهب و دین من درآوردی آخوندی این شریان خون رسان است. دلیل اینکه تمام دنیای مارکسیست و #چپ اینچنین پشت رژیم ایستاده اند به دلیل این پلن جدید است. اگر رژیم ایران سقوط کند این نسخه با تغییراتی حتی به خود چین و روسیه قابل تعمیم است!
۱۳- ب. گروه دوم، انقلابهایی که مادرشان انقلاب آمریکاست.
انقلاب آمریکا برای ما ناشناخته است. من عمیقا معتقدم ایرانیها باید #انقلاب_آمریکا را مطالعه کنند. تعریف انقلاب آمریکایی اساسا با انقلاب چریکهای شپشوی کمونیست و اسلامی فرق میکند. انقلاب آمریکا مطلقا ریشه اجتماعی ندارد. هیچ
۱۴- فقیری نمیخواست مال مفت یا خانه ثروتمندی را تصاحب کند. این انقلاب بر ضد #اشغالگر و #استعمارگر بود. خصوصا انقلاب آمریکا بر ضد حکومت نمایندگان خود خوانده #خدا بود. نخبگان آمریکا تصمیم به بیرون راندن اشغالگر گرفتند و این آرمان را به مردم منتقل کردند، جنگیدند و سرزمینشان را پس
۱۵-گرفتند. اعلامیه استقلال آمریکا، سند پیروزی شرافت است. انقلاب شرافت! انقلاب آینده ایران از همین جنس است و حتی نشانه هایی از اجماع نخبگان هم هست. البته هنوز کافی نیست. بهرحال بدانید اگر انقلابی در ایران باید رخ دهد مادر این انقلاب آمریکایی است. ذهنیات خود را از انقلاب دور بریزید
۱۶- هیچ شورشی به شکل شورش بربرهای ۵۷تی در کار نیست. ما شبیه آنها نیستیم. #انقلاب_شرافت در پیش است. قیام بر ضد اهریمن اشغالگر! آنگاه که نخبگان فراخوان دهند، ارتش انقلاب بپا خواهد خواست و مادر انقلاب و #سربازان_گمنام به یاریمان خواهند آمد. به امید روزی که دور نیست. به امید پیروزی✋
Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh.

Keep Current with Shayan👊

Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Follow Us on Twitter!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!