તમને ખબર છે કે ભારતીય સ્વતંત્રતા ચળવળ વખતે પણ #ગરબા પ્રખ્યાત હતા?

#નવરાત્રિ દરમિયાન આઝાદીને સંબંધિત ગરબા ગામેગામ ગવાતા અને લોકજાગૃતિનું કામ થતું.

કેટલાકનાં ઉદાહરણ આપું છું. (૧/n)
"મા હિમા તે ચલથી ઊતર્યાં મા કાળી રે,
માએ ધાર્યું છે ચંડી રૂપ ભારત મૈયા રે  
માએ દીઠાં ગોરાનાં પાપ મા કાળી  
માને હૈયે થયો સંતાપ ભારત મૈયા રે"

આ ગરબો "મા પાવા તે ગઢથી ઉતર્યાં"ને મળતો આવે છે. (૨/n)
ગોરાઓના રાજમાં થતા જુલમ વિશે...

"આવાં તે રાજ શાં હોય? હો બહુચરી!  
આવાં તે રાજ શાં હોય?  
વસ્તાર ને ધાન સૌ લુંટિયા હો બહુચરી!  
આવાં તે રાજ શાં હોય?  
ગાંધીજીને જેલમાં પૂર્યા હો બહુચરી!  
આવાં તે રાજ શાં હોય?  
જેલો તોડીને અમે આવશું હો બહુચરી!  
આવાં તે રાજ શાં હોય?"

(૩/n)
અંગ્રેજ સરકારને મા હાંકી કાઢતાં હોય તે દૃશ્ય આ ગરબો સૂચવે છે:

"મા નવરાત્રિ રઢિયાળી રે ચંડિકા રમણે ચડયાં  
મા બ્રિટનને મેલજો બાળી રે
ચંડિકા રમણે ચડયાં
‘તમે ટળો’ અહીંથી સૌ કહેતા રે
તોય હજી ના એ ટળ્યાં
દેવા ધરતીના ઉરમાં શમાવી દે
ચંડિકા રમણે ચડયાં"

(૪/n)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Harshil Mehta હર્ષિલ મહેતા

Harshil Mehta હર્ષિલ મહેતા Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MehHarshil

9 Oct
Let’s talk about Ecosystem. I’m putting it straight without mincing words.

What happened in #Hathras case and #Rajasthan priest death case?

- National politicians from the Congress and other parties visited the victim family.
- No national leader of BJP went to Rajasthan. (1/n)
What about the compensation?

- Opposition demanded more and gave some compensation in Hathras. Yogi govt gave ₹25 lakh, govt job and flat.

- No serious pressure on the Rajasthan govt by the BJP. Gehlot is keeping mum.

(2/n)
What about the protests and dissent?

- In every major city, protests for Hathras were organised by the groups and demand of resignation of Yogi.

- No protests on ground for Rajasthan. No demand of resignation. Not even in a BJP ruled state.

(3/n)
Read 7 tweets
8 Sep
In 1938, Gandhiji had inaugrated Laxminarain Temple, famously known as Birla Temple, in Delhi.

Staunch liberal and secular? 😁
6th point is plainly wrong, wrong and wrong.

Gandhiji quoted Swami Vivekananda too.

"I have gone through his works very thoroughly, and after having gone through them, the love that I had for my country became a thousand-fold."

7th point is a lie.

Mahatma Gandhi elaborated many times on #RamRajya. Read:

1. Issue of 1929 of ‘Young India’
2. His speech at Saryu Ghat, Ayodhya

Read 4 tweets
24 Jul
Thread on how to deal with Covid-19 if you/your family members get infected:

Totally scientific and rational.

My both parents were covid-19 positive before few days and now they have recovered.

Father had mild symptoms and mother was symptomatic. (1/n)
First step is not to get scared if anyone starts developing symptoms.

Quarantine them in a isolated room and give them oximeter along with thermometer.

Second step is keep record of temperature, pulse rate and oxygen level for thrice in a day. Write in notebook. (2/n)
Only one healthy family member, who has good immunity, should come in touch (for food, water etc) with suspected.

Now, monitor temperature for two days. If it is above 100 F then get tested as soon as possible. (3/n)
Read 11 tweets
13 Jun
થ્રેડ:- ગુજરાતી સાહિત્યનાં પ્રકાશનાધિકારમુક્ત પુસ્તકોને અમારી ગુજરાતી વિકિસ્ત્રોતની ટીમ (@WikipediaGu) દ્વારા ડિજીટાઈઝ કરવામાં આવે છે.

આવાં ૨૧ પ્રસિધ્ધ પુસ્તકોની લિંક મૂકું છું.

ઝવેરચંદ મેઘાણી
૧. સોરઠી બહારવટિયા ભાગ ૧- w.wiki/Lv2
૨. ભાગ ૨- w.wiki/Lv3
૩. ભાગ ૩- w.wiki/Lv5
૪. સોરઠ તારાં વહેતાં પાણી- w.wiki/KE9
૫. માણસાઈના દિવા- w.wiki/DV7
૬. સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ભાગ ૧- w.wiki/4j9
૭. ભાગ ૨- w.wiki/LaL
૮. ભાગ ૩- w.wiki/LaK
૯. ભાગ ૪- w.wiki/6Fq
૧૦. ભાગ ૫- w.wiki/7Ru

મહાત્મા ગાંધી
૧૧. સત્યના પ્રયોગો- w.wiki/T$c
૧૨. હિંદ સ્વરાજ- w.wiki/T$d
૧૩. સર્વોદય- w.wiki/T$f
૧૪. દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઈતિહાસ- w.wiki/T$g
૧૫. ગામડાંની વહારે- w.wiki/T$h
Read 5 tweets
11 Jun
THREAD: Heard about "cultural backwardness" of Gujarat throughout the day. Let's share some interesting facts.

When world was facing WWII, there was Gujarati king Maharaja Digvijaysinhji who gave refuge to 300 Polish kids in his palace of Balachadi. (1/n)
He treated them well and taught them for free. He hired Christian priest to give religious education.

On the honour of Maharaj, Warsaw, Poland has square namely "Good Maharaja square".

In 2016, Polish parliament passed animous resolution to give respect:poland.pl/history/histor…
Then there was another Maharaja namely Krishnakumarsinhji of Bhavanagar. He gave Gir bull 'Krishna' from his farm to Brazil.

That bull was behind White revolution in Brazil.

As an honour, Brazil issued stamp and coin featuring crossbreed. (3/n)
Read 8 tweets
8 Jun
Person who calls Rama as fake God, Gaurakshak as cow terrorist and take Gomutra jibes is @VodafoneIN employee.

Why Vodafone is allowing such rampant Hinduphobes in company?
One more.
Is @AhmedabadPolice is going to take action against this person who is hurting religious feelings?
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!