Ayşe Hür Profile picture
18 Oct, 13 tweets, 2 min read
1/13 Türkiye'nin tıpta,bilim ve teknolojide,sanatta,sporda, çevrecilikte öncü olmasıyla değil de SİHA'larla övünmesi sadece bana patetik gelmiyordur herhalde. Aslında (her ne kadar Türk denirken kastedilen açık değilse de) Türkleri askerlik alanında övmeyi Araplar başlatmış.
2/13 Mesela 9. yüzyılda yazmış büyük Arap edibi, düşünürü ve din alimi Cahiz’in, Türkler hakkında yazılmış ilk antropolojik eser sayılan "Türklerin Faziletleri" adlı kitabında, “Türkler askerlik konusunda dünyanın en ileri milletidir” denir.
3/13 Gerçi yazar bunları söylerken eski Yunanlıların felsefe ve bilimde, Çinlilerin sanatta, İranlıların devlet idaresinde, Arapların edebiyatta ileri olduğunu belirtirse de “Bir Türk tek başına bir millettir” diyerek milliyetçilerin kıvanç duyacağı şekilde noktayı koyar.
4/13 Maveraünnehir Türklerine ilişkin birinci elden gözlemler yapan 10. yüzyıl coğrafyacısı Nusaybinli (Kürt?) İbn-i Havkal’a göre “Abbasiler başka askerlere kudret, cüret, cesaret, atılganlık bakımından üstün oldukları için” Türkleri emirlerinde toplamıştır.
5/13 Havkal’ın çağdaşı Arap coğrafyacı Makdisi “düşmanların en kuvvetlisi, en kalın boyunlusu, belalara en çok sabredeni, rahata en az alışanı Türklerdir” diyerek Türkleri pohpohlar." Arapların Herodot"u Mesudi (10.yy), “Türklerin en küçük gözlü ve en kısa boyluları Oğuzlardır”
6/13 dedikten sonra boy kısalığını “Türklerin at üstünde geçirdikleri zamanın yerde geçirdikleri zamandan da uykuda geçirdikleri zamandan da uzun oluşuna” bağlayarak gönül almayı başarır. Aynı Mesudi “Dokuz Oğuzlar ‘yırtıcılar ve atlılar hükümdarı’ adını alır.++
7/13 "Zira yeryüzündeki hükümdarlar arasında onların adamlarından daha kahraman ve kan dökmeye istekli adamları olan, onlardan daha çok atı olan kimse yoktur” diyerek tam milliyetçi duyguları kabartırken
8/13 “Türklerin ülkesinde soğuk çok olduğu, hararet bedenlerinin nemini buharlaştıramadığı için çok etli ve yumuşak bedenlidirler.Birçok huyları kadınlara benzer.Bu sebeple onlarda cinsi arzu azdır.Bazen cinsi arzunun azlığı çok ata binmekten de ileri gelir” diyerek can sıkar-:)
9/13 İranlı Kazvini’ye (13. yüzyıl) göre “Türkler kalabalık oluşları, cesaretleri, kahramanlıkları ve yırtıcılıkları ile diğer milletlerden ayrılırlar. Yüzleri geniş, burunları yassı, bilekleri kalın ve ahlâkları azdır. Öfkeli, zalim, ceberrut ve et yiyici tabiatlıdırlar.”
10/13 Kazvini, “Onlardan biri köle olduğu zaman efendisinin askerlerine kumandan olmakla yetinmez, efendisinin elinden hükümdarlığı alıp yerine geçmek ister” dedikten sonra şu tavsiyede bulunmuştur: “Türkler size dokunmadıkça onlarla mütareke halinde olunuz.”
11/13 Türklerin askerlik yetenekleri üzerine bunca övgüye rağmen Osmanlı ordularının 1683'ten beri sürekli ricat halinde olması milliyetçi çevreleri o kadar utandırmıştı ki, son yıllarda AKP liderliğindeki irredendist hamleler, bu ricatın nihayet durdurulması olarak kutlanmıştı.
12/13 Başa dönersek,Y-DNA,Haplogrup gibi genetik verilere dayalı genom projeleri, bugün Türkiye'de yaşayıp kendine Türk diyenlerle,Orta Asya'da yaşayan ve resmi tarihin Türk diye niteledikleri toplulukların genetik akrabalarının nüfusun ancak %17'sini oluşturduğunu söylüyorsa da,
13/13 Arap ve İranlı yazarların eserlerinden derlenen “Her Türk asker doğar” miti, modern dönemde Türk ulus-devletinin kök önermesi olarak tanımlandı ve bu önerme uzun bir dönem askerlere/orduya biat için kullanıldı, bugün SİHA'ları geliştiren sivillere biat için kullanılıyor!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ayşe Hür

Ayşe Hür Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HurAyse

13 Oct
1/6 1925 tarihli Şark Islahat Planı, devletin gizli Kürt anayasasıdır ve bugün de geçerlidir...

Planın Kürtçe ile ilgili 14.maddesi: “Aslen Türk olup Kürtlüğe yenilmeye başlayan” Malatya, Elaziz, Diyarbekir, Bitlis, Van, Muş, Urfa, Ergani, Hozat, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Palu,
2/6 Çarsancak, Çemişkezek, Ovacık, Hısnımansur, Besni, Hekimhan, Birecik, Çermik vilayet ve kaza merkezlerinde, hükümet ve belediye dairelerinde ve diğer kurum ve kuruluşlarda, okullarda, çarşı ve pazarlarda, Türkçeden başka dil kullananlar..... cezalandırılacaktır" der.
3/6 17. maddeye göre Fırat'ın batısındaki vilayetlerde dağınık şekilde yerleşmiş olan Kürtlerin Kürtçe konuşmaları derhal yasaklanmalı ve kız okullarına önem verilerek kadınların Türkçe konuşmaları sağlanmalıdır.
Read 9 tweets
11 Oct
1/27 DERSİM İZLENİMLERİ

5-8 Ekim 2020 tarihleri arasında hayatımda ilk kez Dersim coğrafyasını ziyaret etme şansı buldum. Beni ve @MuazzezUsluAvci'yi davet eden Seher Yeğin'e ve bizi evinde ağırlayan, güle oynaya şöförlüğümüzü yapan Kıvanç Kıl'a çok teşekkür ederim.
2/27 Daha öncekiler gibi, izlenimlerim daha çok coğrafyaya, topoğrafyaya dair olacak çünkü çok az sayıda insanla yapılan görüşmelerden kalkarak sosyal-siyasal yorumlar yapmak doğru değil. Uçakla Elazığ'a gidildiği için oradan başlayayım. Elazığ'ın sadece içinden geçtik.
3/27 Elazığ yakın tarihteki deprem yüzünden epey hırpalanmış.Yıkıntıların temizlenmesi topluca değil de tek tek yapıldığı için bu durum epey sürecek gibi görülüyor. Havada sürekli bir toz bulutu var. Gece kömür kokusu geliyordu, acaba havayı kirleten başka şeyler de mi var dedik.
Read 28 tweets
10 Oct
1/24 BAZILARINCA "HAİN" İLAN EDİLEN MUSTAFA AKINCI "BİRAZ TOPRAK VERMELİYİZ" DERKEN NEYİ KASTEDİYOR?

19 Şubat 1959'da II.Londra Konferansı'nda Britanya Başbakanı Macmillan,Türkiye Başbakanı Menderes, Yunanistan Başbakanı Karamanlis, Kıbrıs Türk Cemaati lideri Dr. Fazıl Küçük ve
2/24 Rum Cemaati lideri Makarios tarafından dört antlaşma imzalandı.Bunlar sırasıyla,Kıbrıs’taki Britanya egemenliğinin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne devrine ilişkin kuruluş antlaşması;Kıbrıs’ın bağımsızlığını,toprak bütünlüğünü ve anayasa düzenini teminat altına alan garanti antlaşması;
3/24 Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında yapılacak askeri ittifak anlaşması ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın temel maddelerini içeren anlaşma idi. 16 Ağustos 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda yapılan son ortak sayıma göre Kıbrıs’ta 442.138 Rum, 104.333 Türk,
Read 25 tweets
26 Sep
1/7 Kürt siyasal tarihinde egemen olan akımların önce Osmanlılaşma, sonra Türkiyelileşme olduğunu ve bunun çözüm getirmediğini düşünen biri olarak (bkz.twitter.com/search?lang=tr…) Marx'ın 1864'te Birinci Enternasyonal'i açış konuşmasındaki şu sözlerini dikkatinize sunmak istiyorum:
2/7 “Polonya’nın parçalanıp paylaşılması üç büyük despotik askeri gücü (Prusya, Avusturya ve Rusya) birbirine bağlayan harçtır. Yalnızca Polonya’nın yeniden doğuşu bu bağları koparıp, Avrupa halklarının toplumsal kurtuluşunun önündeki en büyük engeli ortadan kaldırabilir… +
3/7 "Avrupa İşçi Partisi Polonya’nın kurtuluşunun belirleyici bir önem taşıdığı kanısındadır; Enternasyonal İşçi Derneği’nin ilk programı da Polonya’nın yeniden birleşmesini işçi sınıfının bir siyasal hedefi olarak tanımlar.+
Read 7 tweets
19 Sep
1/4 ABD Yüce Mahkemesi üyesi liberal eğilimli Ruth Bader Ginsburg, dün 87 yaşında ölmüş. Mahkemenin önünde toplanan gruplar "Dileklerini onurlandırın!" sloganı atıyorlar. Ginsburg'un dileği yerinin Kasım seçimlerinden sonraki Başkan ve Senato tarafından doldurulması imiş.
2/4 1869'dan beri dokuz kişiyle sınırlanan Yüce Mahkeme üyelerini Başkan öneriyor, Senato onaylıyor. Üyelik ancak Kongre'de açılmış bir yargılamada suçlu bulunmaları veya ölümleri halinde sonlanıyor. İstifa da mümkün ama şu ana kadar ne istifa ne üyeliğin düşürülmesi yaşanmış.
3/4 Daha önce vefat eden iki kişinin yerine Trump muhafazakar eğilimli adayları seçtiği için Yüce Mahkeme'deki muhafazakar-liberal dağılımı 5'e 4 iken, eğer Ginsburg'un yerine de muhafazakar biri atanırsa durum 6'ya 3 olacak.(Dokuz üyenin altısı Katolik,üçü Yahudi imiş bu arada.)
Read 4 tweets
17 Sep
1/6 İşin doğrusu: [Benim 1934 Soyadı Kanunu öncesi kullandığım adla] Mustafa Kemal, Hüsrev Gerede’ye göre doğduğunda kendisine verilen Mustafa adını hiç sevmediği için (ki “seçilmiş” anlamına gelen bu ad “esma-i hüsna” denilen “Muhammed’in güzel adlarından” biriydi);
2/6 Ahmet Emin Yalman’a anlattığına göre de Mustafa adının önüne önce Selanik Askeri Rüştiye’sindeki Mustafa adlı matematik öğretmeninin “Oğlum, senin de ismin Mustafa benim de… Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun” dediği için
3/6 “Mustafa Kemal” adını kullanmaya başlamıştı. Mehmet Ö. Alkan’a göre ise Rüştiye’deki imtihan çizelgelerinde, İdadi dönemine ait elde olan sınırlı sayıda belgede ve 13 Mart 1899’da Harb Okulu’na kayıt kütüğünde “Mustafa Kemal” adı görülmekteydi.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!