Eindelijk het draadje over de stikstofberekeningen wegverkeer #LelystadAirport. Na bezwaar maken tegen een eerdergenomen Wob-besluit ontvangen @HoogOverijssel @SATL_Lelystad na ruim 6 maanden op 21/9/2020 toch nog een aantal invoerbestanden.
Stikstofdepositie wegverkeer leek altijd zo klein te zijn in MER #LelystadAirport.

Maar daar is een goede (slechte) reden voor...

Eerst even terug in de tijd: Juli 2013 publiceert Lelystad Airport / Schiphol-Group de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.
commissiemer.nl/docs/mer/p27/p…
Uit dat plan:
1. Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden is een groot probleem en zal dan ook bijzondere aandacht krijgen.
2. "Hierbij zal specifiek gekeken zal worden naar de aansluitingen op de autosnelwegen A6 en A28 en de situatie rond de Roggebotsluis"
Maart 2014 verschijnt het MER (MER2014). In Deelstudie Luchtkwaliteit wordt vaaglijk verwezen (geen titel, auteur of datum) naar een studie door Goudappel-Coffeng. Voor elk scenario zijn in het studiegebied wegennet en verkeersintensiteiten aangeleverd. commissiemer.nl/docs/mer/p27/p…
Het blijkt te gaan om Deel 4D “Verkeersonderzoek” van het MER. De eerste versie is van 24 januari 2014 (!) commissiemer.nl/docs/mer/p27/p…
Het doel van het rapport is duidelijk: Een nieuwe luchthaven heeft verkeersaantrekkende werking. Daarom moet de toename van het wegverkeer in beeld worden gebracht.

“De berekeningen dienen als input voor zowel de verkeerskundige analyse als de lucht- en geluidsberekeningen”.
In eerder draadje hebben we al laten zien dat een vd aansluitwegen, Ganzenweg, niet was meegenomen in de stikstofberekening. Terwijl er "specifiek gekeken zal worden naar de aansluitingen op de autosnelwegen A6 en A28 en de situatie rond de Roggebotsluis"
Links een tabel met verkeersintensiteiten volgens Verkeersonderzoek, rechts wat is meegenomen in de stikstofberekening van maart 2014 door Adecs en To70 (en daarna nooit meer is aangepast). Terwijl de verkeerstoename wel degelijk significant was.

Maar het wordt nog veel gekker..
Alle omcirkelde wegen zijn weggelaten. Het resultaat zou een max toename van slechts 0,02 mol/ha/j zijn.

Maar het omlaagrekenen ging nog veel verder:
Invoerbestanden werden gemanipuleerd en de toch al veel te laag berekende depositie werd nog eens "verfraaid" gerapporteerd...
Zienswijzen helpen niet de fouten helder en erkend te krijgen. Zo vraagt @st_RdV in zienswijze op MER2018 naar de effecten van wegverkeer, oa de A28. Deze vraag wordt niet eens opgenomen in de Nota van Antwoord, laat staan beantwoord.
"Bedankt voor uw waardevolle inbreng"
Op 11 februari 2020 vraagt @suzanne_GL aan @CvNieuwenhuizen hoe het nou zit met de depositieberekeningen voor wegverkeer. En of na MER2018/voor PAS-uitspraak @RaadvanState nog nieuwe berekeningen zijn gedaan mét wegverkeer

debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/vrage…
Afijn, @SATL_Lelystad @HoogOverijssel doet dus een wob-verzoek naar alle invoergegevens en ontvangt 21/9/2020 na veel touwtrekken 6 OPS-invoerbestanden met emissies wegverkeer.
Truc 1: er is weer eens een forse warmte-inhoud gebruikt voor ALLE bronnen in ALLE bestanden.
Ook blijkt dat de emissies in de invoerbestanden veel en veel kleiner zijn dan in MER. Niet een paar %, of paar 10-tallen %en, nee, +/- factor 30 lager!
En geen NH3, alleen NOx.

Veel te lage emissies -> veel te lage depositie.

@jan_salden @SA_Nijhuis @suzanne_GL @LauraBromet
Het bleek dat @jan_salden eerder ook al deze invoerbestanden had ontvangen. Plus de uitvoerbestanden (die @HoogOverijssel blijkbaar niet mocht hebben). Hierdoor zouden de berekeningen reproduceerbaar moeten zijn, als we met dezelfde OPS-versie rekenen.

We gaan het zien...
Huh? De uitvoerbestanden zijn al van 14/1/2014, nog van vóór de eerste versie vh Verkeersonderzoek!
U weet wel, het onderzoek wat de invoer moest leveren voor de milieueffect-studie.
Lijkt eerder andersom: de studie moest een verkeersbeeld met lage stikstofdepositie opleveren.
Ook blijkt dat de resultaatbestanden inconsist (corrupt) zijn. Toch werd er ook in juni 2014 vrolijk doorgerekend met deze versie van OPS, wetende dat de resultaten niet in lijn waren met de invoer. En ook in 2018 werd depositie wegverkeer NIET geactualiseerd.
En wat zou 't resultaat geweest zijn bij een warmteinhoud van 0 MW en als niet stiekum de emissie omlaag geschaald was naar 2 (effectief 20) ton NOx/j? Nog los van het negeren van NH3, de meest-cruciale wegen en nieuwere OPS-versie?

Wat gerapporteerd werd, klopt iig niet:
Het kader geeft het studiegebied stikstofdepositie wegverkeer aan. In paars de zeer stikstofgevoelige habtitats. De meeste N2000-gebieden, en het grootste deel van de Veluwe vielen er weer eens buiten. Zo ook tijdens de actualisatie in 2018.
Wat blijkt? Werkelijk alles wordt verdraaid:
De gerapporteerde depositie is nóg lager dan de toch al veel te lage berekening. OVERAL op de Veluwe in studiegebied is de toename MEER dan 0,02 mol/ha/j. @MinIenW schrijft in haar beantwoording kamervragen MAX 0,02 mol/ha/j.
Als we de door Adecs berekende depositie opschalen naar 57,55 ton/j (conform MER2014), dan volgt een depositie die overal op de N-Veluwe groter is dan 0,05 mol/ha/jaar, lokaal meer dan 0,10 mol/ha/jaar (NB: nog steeds bij 1 MW warmte-inhoud, geen NH3, en veel te weinig wegen).
En als we dan ook nog herberekeningen doen bij 0 MW warmteinhoud en emissie volgens MER & SRM2, blijkt dat wegverkeer een depositie van meer dan 0,30 mol/ha/j geeft (en dus niet max 0,02). Allemaal nog steeds zonder de meest-cruciale wegen.

Nu klinkt 0,30 als weinig, maar..
Deze depositietoename moest nog worden opgeteld bij de depositie tgv vliegverkeer. Volgens de PAS-melding van 2016 was dat een toename van maximaal 0,81 mol/ha/j. Op dezelfde plek als waar wegverkeer tot meer dan 0,30 mol/ha/j zou leiden. Samen meer dan 1 mol dus.
Komt bij dat tijdens PAS wegverkeer veel uitgebreider moest worden meegenomen, inclusief 'netwerkeffect'. Dat geeft een nog veel grotere stikstoftoename, waardoor project #LelystadAirport nimmer gemeld had mogen worden. Dit hebben we bij #Remkes en in @EenVandaag al laten zien
We kunnen gerust concluderen dat hier sprake is van ernstige vorm van doelredeneren en dat PAS-melding #LelystadAirport niet te goeder trouw is gedaan. Of hier ook sprake is van strafbare feiten, zoals Overtreding Wet Economische Delicten, wordt onderzocht door het OM.
Tenslotte 3 gedetailleerde video's over t wegrekenen van stikstofdepositie wegverkeer:
1. Achtergrond & aanleiding wob-verzoek:
2. De gemanipuleerde invoerbestanden:
3. De onjuist voorgestelde resultaten:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Leon Adegeest

Leon Adegeest Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LeonAdegeest1

12 Sep
De eerste provincies hebben extern salderen #stikstof opengesteld (@provbrabant, @provzeeland @IPO_Provincies). Dat is raar, want veel is nog onduidelijk.

Wel staat het zo goed als vast dat stikstofdepositie in Natura-2000 hierdoor verder zal toenemen.

Hoe dat zit? Draadje!
Extern salderen in 't kort:
- Extra stikstof door de nieuwe activiteit moet (ruim) worden gecompenseerd door verlaging bij n andere activiteit.
- Depositie in N2000 mag nergens toenemen.
- 70% van uit de markt gehaalde stikstofruimte mag worden gebruikt, 30% is voor de natuur.
De salderingssommen worden gedaan met #AERIUS. AERIUS gebruikt voor wegverkeer een ander rekenmodel dan voor álle andere emissiebronnen. Ook wordt bij wegverkeer een afkap bij 5 km toegepast. Dit gebeurt nergens anders.

In juni noemde #Hordijk dit verschil onverdedigbaar.
Read 12 tweets
24 Jun
Gezien de #stikstof actualiteit van vandaag een draadje over de Ganzenlijn, een spoorverbinding van Flevoland naar de A28 (inderdaad, het tracé van de in het MER #LelystadAirport "vergeten" Ganzenweg )
In het stikstofadvies van het onafhankelijke @RIVM en de @Commissiemer wordt expliciet geadviseerd SRM2 te gebruiken voor wegverkeer ( commissiemer.nl/adviezen/3456 p.3)
Huh? dachten we... SRM2? Waarom niet AERIUS? Je moet toch altijd AERIUS gebruiken?
SRM2 blijkt te staan voor Standaardrekenmethode 2, en wordt gebruikt voor de berekening van luchtkwaliteit, aldus de handleiding rivm.nl/Documenten_en_…
SRM2 blijkt een sub-model binnen AERIUS te zijn, en wordt ALLEEN gebruikt voor wegverkeer.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!