در «سی خاطره از عهد فرخنده پهلوی» در احترام به اشجار آمده است:
در تاریخ اسلامی ایرانیان داستان درخت سروی آمده که زبان به زبان از دیرباز میگفتند زرتشت درکاشمر (خراسان) آنرا غرس کرده بود و عمری 1400 ساله داشت که خلیفه متعصب و بی خرد عباسی متوکل دستور به قطع آن داده و امر کرده بود
تنه آنرا بر 40 شتر حمل کنند و به دارالخلافه بغداد ببرند و از عجائب عبرت انگیز روزگار این که همانروزی که پیکر آن درخت محبوب از دروازه شرقی بغداد وارد میشد، جسد نامیمون آن خلیفه
معلون عباسی از دروازه غربی خارج میشدو مصداق این شعر محقق شد که میگوید:
یکی اره بر پای سروی نهاد
بدست وی آن سرو از پا فتاد
دگر روز دادش مکافات دست
ز سروی بیفتاد و پایش شکست
در باره این سرو که به سرو کشمر معروف است، آمده:
سرو کشمر را اشو زرتشت پیامبر #ایران،با دست خود از بهشت آورده و در زمین کشمر کاشته‌است.
فردوسی در این باره سروده:
یکی شاخ سرو آورید از بهشت
بدروازه شهر کشمر بکشت
یک روز پیش از رسیدن درخت به بغداد، متوکل به قتل رسید و این مطابق پیش گویی زرتشت بود که گفته بود هر که این درخت را ببرد، کشته خواهد شد
سرو خمیده(نشانه فروتنی و آزادگی) که نشانه #ایران و ایرانیان است.
«مزدک از معروف‌ترین شاگردان مانی، همچون سرو، آزاده بود و آزادی و آزادگی را می‌پرستید. پس از قتل او به دست کیقباد، پادشاه ساسانی، پیروانش برای بزرگداشتش، درخت سرو را به حالت سوگوار و خمیده نقش کردند
علی اصغر حکمت نویسنده کتاب بالا مینویسد که برای جلوگیری از قطع درختان کهنسال در در دوران رضاشاه بزرگ، هئیت وزیران در نشست 15 سال 1317 تصویب نامه یی میگذرانند که بندهای ذیل را داشته :
اول- درختهای کهنسال کشور شاهنشاهی از هر رقم و در هر نقطه اعم از شهر یا ده یا باغهای دولتی
و شهرداری یا در مساجد و اماکن مذهبی بوده باشدهمینکه بیش از صد سال عمر داشته باشد بریدن آنها ممنوع است.
دوم- فرمانداریها و شهرداریها در کلیه نقاط مکلف اند لیست این قبیل درختان را با تصدیق مالک یا کدخدای ده یا متولی محل وقفی تهیه و به وزارت کشور بفرستند.
سوم- هر گاه بریدن درخت کهنسالی در یک نقطه بر حسب ضرورت لازم باشد با پروانه قبلی وزرات کشور مجاز خواهد بود.
چهارم- اجرای این تصویب نامه بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزرات کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد
نخست وزیر محمود جم
این حکم دولتی از آن وقت تا سال 1320 باقی و بدقت رعایت میشدتا نحوست روز سوم شهریور 1320 که کارهای مملکت آشفته گشت و این تصویب نامه هم فراموش شد
تصحیح: 15 اسفند سال 1317

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Azadeh Khorasani👑💙

Azadeh Khorasani👑💙 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @AzadehKhorasan

11 Jan
درگفتگویی در باب مذاکرات #صلح اعراب و اسرائیل پس از رویداد جنگ، خبرنگار اتریشی از شاهنشاه در باره دو پیشنهاد مطرح شده یکی از سوی کیسینجر و دیگری از سوی شوروی سابق می پرسد که آیا در صورت شکست مذاکرات
#محمد_رضا_شاه_پهلوی
1/
و پیش آمد جنگ مجدد، رفتار #ایران چگونه خواهدبود؟ شاهنشاه پاسخ میدهند که از نظر فیزیکی رفتار ما مثل بار قبل خواهدبود ولی از نظر عاطفی، سمپاتی ما البته نه فقط بخاطر اینکه اعراب از همسایگان ما وبرادران هم دین ما هستند، بلکه بخاطر اینکه زمین های آنها اشغال شده، به آنها تعلق دارد
پرسش بعدی در باره مخاصمه جنگی در کردستان عراق است. این زد وخورد تا آنجا پیشرفته است که برای مردم کرد انتظار کمکهای اقتصادی و تسلیحاتی ازسوی #ایران پیش آمده و بنظر میاید ایران این کمک را انجام نخواهد داد.
شاهنشاه پاسخ میدهند: من اینرا شنیده ام.ما از دو جنبه به مردم کرد وظیفه مندیم
Read 7 tweets
9 Jan
وقوع یک حادثه پر معنی در برنامه تاجگذاری #رضاشاه_بزرگ
عصر روز چهارم اردیبهشت 1305 بود که به سبب اندک ترشح باران رحمت الهی در روز قبل از آن، هوا در کمال طراوت بودو لطافتی بهشتی داشت. مجلس مجلل و باشکوهی در تالار موزه سلطنتی در قصر گلستان بر پا شد و با حضور چند صد تن وجوه طبقات
و صاحبان مقامات اجتماعی از علماء روحانی و اعیان و تجار و وزرای سابق و لا حق و صاحبان مناصب کشوری و لشکری مراسم #تاجگذاری شاهنشاه اعلیحضرت #رضاشاه_کبیر انجام گرفت و شخص شخیص ایشان در حالی که چند نفر از امراء و افسران ارتش شاهنشاهی هر یک یکی از علائم و اثاثه سلطنت از اسلحه گرانقدر
و عصاهای مرصع در دست داشتندبه آن انجمن ورود فرمودند و بر روی تخت تاریخی طاووس قرار گرفتندو تاج شاهناشهی #ایران را مشیت خداوند متعال بر تارک مبارک ایشان نصب فرمود
در موقع تقدیم تاج حادثه بسیار دقیق و پر معنی بوقوع پیوست
که شاید از غالب نظرها مخفی ماند
Read 8 tweets
2 May 20
استاد #علی_اصغر_حکمت استاد ممتاز دانشگاه بود که بعهد سر دودمان #پهلوی سالی چند در سمت وزارت فرهنگ و امور خارجه و کشور خدمت کرده و قریب نیم قرن در سمتهای وزارت و سفارت منشاء خدمات برجسته به مملکت بوده است.
به میمنت جشن پنجاهمین سال سلطنت دودمان پهلوی، از میان محققان و دانشمندانی که دفتر و دیوان می آراستندو سازمانها و موسساتی که خاطرات دوران پهلوی را جمع آوری میکردند، یکی علی اصغر حکمت بود و کتابی که از وی در سال 2535 شاهنشاهی منتشر شدبنام "سی خاطره از عصر فرخنده پهلوی"
1
نخستین برخورد
اعلیحضرت #رضاشاه_پهلوی "کبیر" که بنده نویسنده شش سال متمادی از 1312 تا 1319 مستقیما در تحت امر او بکار های موثر و مهم در خدمت، وزارت معارف و وزارت کشور بودم و وزارت معارف اکنون به سه وزارتخانه " آموزش و پروش" ،" فرهنگ و هنر" و علوم و تعلیمات عالیه و چندین اداره کل
Read 25 tweets
5 Apr 20
سخنان #محمد_رضا_شاه_پهلوی درباره آخوندها در شهر قم

یکی‌ دو هفته است می‌بینیم و می‌شنویم عده‌ای مثل مار‌های افسرده در حرکت هستند و چون اینها در کثافت خودشان غوطه‌ور هستند باید گفت مثل شپش‌های افسرده‌ای هستند که کم کم اشعه آفتاب به آنها می‌خورد.
مثل اینکه بدبخت‌ها فکر می‌کنند موقع خزیدن در کثافت خودشان دو مرتبه رسیده است.
این عناصر فرومایه با همفکران ارتجاعی خود اگر از خواب غفلت بیدار نشوند، صاعقه‌ای چون مشت عدالت بر سر آنها در هر لباسی که باشند فرو کوفته خواهد شد که شاید به این زندگی‌ ننگین و کثافتشان خاتمه داده شود.
همیشه یک عدّه قشری که مغز آنها تکان نخورده، در راه ما سنگ می‌اندازند. ارتجاع سیاه ( معممین) اصلا نمی‌فهمند و از هزار سال پیش تا به حال مغزشان تکان نخورده است. فکر می‌کنند زندگی‌ عبارت از این است که مالی‌ به ظلم و بیکاری و بطالت بدست آورده و سر به بالین بگذارند،
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!