#pensioen Pensioenakkoord is in grote lijnen uitgewerkt. Met de "standaardmethode" kunnen pensioenen worden omgezet in kapitalen. Klaar is kees! Waarom doet de polder nu ineens zo moeilijk?
Vallen de uitkomsten bij nader inzien tegen?
fd.nl/economie-polit… #FD #Pensioenen
Als buitenstaander probeer ik maar wat. De ouderen verwachten dat hun huidige pensioenniveau op peil blijft, dus géén kortingen maar wel een redelijke kans op indexatie. Moet kunnen, is hun verteld, zodra het nieuwe pensioenstelsel er is en die vervelende rekenrente weg is. >>
Maar bij een dekkingsgraad van zeg 90% krijgen ze elk bij overgang van het oude naar nieuwe stelsel een kapitaal van 90% van de waarde van hun pensioenen mee — tenminste, bij gebruik van de standaardmethode, die gebaseerd is op actuele marktwaardering.
Om het huidige pensioenniveau te benaderen én min of meer veilig te stellen zal het overgrote deel van dat kapitaal risicomijdend belegd moeten worden, bijvoorbeeld in langlopende staatsobligaties.
Bij volledig beleggen in lange staatsobligaties kom je dan niet verder dan 90% van het huidige pensioenniveau. (Voor het gemak verwaarloos ik nu het verschil tussen de rentetermijnstructuur uit de swapmarkt en die uit de markt voor staatsobligaties.)
Als je een deel van je kapitaal in iets anders belegt, krijg je daarop overrendement. Zoals ik op twitter al vaak heb betoogd, kan overrendement positief uitvallen, ja, maar ook negatief, en de actuele marktwaarde van al het toekomstige overrendement is altijd precies nul!
Om een lang verhaal kort te maken: iedereen snapt natuurlijk allang dat het op deze manier volstrekt onmogelijk is om het pensioenniveau van de ouderen bij overgang in stand te houden en veilig te stellen, en bovendien enig uitzicht op indexatie te scheppen. Dat kan gewoon niet.
En — naar ik vermoed — is dat, en dat alleen, de reden waarom de pensioenpolder nu moeilijk doet.
Ik heb #skininthegame : al mijn spaargeld is belegd in lange Duitse staatsobligaties met indexatie op basis van de Europese prijsindex. De impliciete rekenrente voor overeenkomstig waardevast pensioen is nu circa -1,5%. Zonder indexatie zou mijn rekenrente circa -0,5 à 0% zijn.
Beleggen in zulke dure (want veilige) obligaties, daar heeft de ouderenlobby geen zin in — tenzij de ouderen bij overgang veel grotere kapitalen meekrijgen. Dat moet betekenen: de standaardmethode wordt gewijzigd, zodat de verdeelsleutel veel gunstiger uitpakt voor de ouderen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Roland van Gaalen 🇪🇺🌈

Roland van Gaalen 🇪🇺🌈 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @RPvanGaalen

25 Jan
#Inauguration Amerikaans volkslied door Lady Gaga was vanaf de eerste noten meeslepend, maar kijk naar deze voortreffelijke video om te begrijpen wat er zo bijzonder was aan haar interpretatie.
De New York Times over de muziek bij het hele inauguratiefeeest: Image
Read 4 tweets
10 Dec 20
#pensioen Verontrustend. Waarom Werker (hoogleraar @netspar) hierover begon weet ik niet, maar huidig systeem is in termen van pensioenen, niet vermogen. De "standaardmethode" die hij met medeauteurs in 2019 publiceerde is prima! Waarom twijfel zaaien over je eigen voorstel? /1
2/ Uitleg: in het huidige systeem hebben alle betrokkenen rechten/aanspraken op pensioenen. Als vermogen naar rato van de dekkingsgraad wordt toegedeeld, zoals gebruikelijk, dan is het logisch en rechtvaardig dat vermogen verschuift als de rentetermijnstructuur verandert. >>
3/ Zo'n verschuiving van vermogen treedt dan ook op als het pensioen van elke deelnemer exact is afgedekt door staatsobligaties (plus verzekering sterfterisico). De dekkingsgraad is dan constant 100%. Dan ga je toch geen vermogen "terugschuiven" na bv daling van lange rente? >>
Read 5 tweets
1 Oct 20
#pensioen Stel dat de premiedekkingsgraad bij bijvoorbeeld ABP 70% is. Komt het erop neer dat er dan een premiekorting met 30% is, in het voordeel van de actieve deelnemers en in het nadeel van de gepensioneerden? NEE. /1 >>
2/ Ten eerste hebben de actieven recht op volledige pensioenopbouw. Als die niet voor 100% gefinancierd wordt, dan is dat in hun nadeel. >>
3/ Punt 2: de verwatering van de fondsdekkingsgraad komt doordat de premiedekkingsgraad (70% in het voorbeeld) lager is dan de fondsdekkingsgraad (zeg 90%). Dat verschil is dan niet 100–70=30 %, maar 90–70=20 %.
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!