Pohdin eilisessä twiittiketjussa @AVItwiittaa toimintaa yleisötilaisuusrajoitusten asettamisessa kiihtymisvaiheessa Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Analysoin asiakirjoja ja sen perusteella kutsuin toimintaa mielivallaksi. Nyt @AVItwiittaa vastasi kritiikkiin 👇
Vastauksessaan @AVItwiittaa toteaa, että se tekee rajoituspäätöksiä saamansa ohjauksen ja alueellisten arvioiden perusteella kokonaisharkintana. Pohditaan tätä. AVI ei kerro vastauksessaan miksi se toisinaan noudattaa hybridistrategiaa mutta toisinaan taas ei noudata sitä. 👇
AVI ei kerro miksi se ei avaa harkintaansa eikä miksi se sivuuttaa välttämättömyys- ja oikeasuhteisuusarvioinnin kirjoittamisen näkyviin edes johonkin asiakirjaan. AVI sivuuttaa täysin siis, että kokonaisharkintaan vetoaminen ei vapauta päätöksen perusteluvelvollisuudesta.👇
Kun ratkaisuja ei perustella kuin fasadeilla ja samanlaisessa tilanteessa tehdään yhtäällä yhdenlainen ja toisaalla toisenlainen ratkaisu välttämättömyydestä on astuttu asianmukaisen hallintomenettelyn ulkopuolelle ”minä päätän koska minä saan päättää” maailmaan - mielivaltaan.👇
Muistetaan myös, että koko asetelman taustalla on kysymys siitä, että valtioneuvosto on ottanut hybridistrategiaan linjauksen turvavälien asettamisesta tilanteessa, jossa niitä ei eduskunnan säätämän lain (TTL 58 §) mukaan saa asettaa. Keskustelun ydin on hybridistrategia! 👇
On huolestuttavaa, että hybridistrategiaa ollaan kehittämässä yhä syvemmän mielivallan sallivaan suuntaan (ks. hs.fi/politiikka/art…). On herättävä kyseenalaistamaan tämä laista irtaantuva hybridistrategiaohjausmalli ja palautettava eduskunnan lainsäädäntövallan kunnioitus.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Pauli Rautiainen

Pauli Rautiainen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PauliRautiainen

21 Jul
Pirkanmaa siirtyi kiihtymisvaiheeseen, mutta @AVItwiittaa ei asettanut tartuntatautilain 58 §:n nojalla 2 m turvavälejä sisätilojen yleisötilaisuuksiin, vaikka se teki niin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Otin selvää mistä on kyse. Vastaus: silkasta mielivallasta! Ketju👇
Olen yrittänyt selvittää tietopyynnöin mihin @AVItwiittaa päätökset perustuvat. Asiakirjoja on ollut vaikea saada. Uudenmaan kohdalla rajoituksia perusteltiin hybridistrategian ja STM ohjauksen mekaanisella noudattamisella. Mitään itsenäistä harkintaa ei päätöksiin sisältynyt. 👇
Varsinais-Suomessa päätöksiä perusteltiin samoin hybridistrategian ja STM ohjauksen noudattamisella sekä alueellisen koordinaatioryhmän arviolla, jota pyysin tietopyynnöllä. @AVItwiittaa jahkaili lähes lain salliman maksimiajan. Lopulta sain asiakirjan. Mitä siinä lukee?👇
Read 16 tweets
28 Jun
Palataan 2 m turvaväleihin yleisötapahtumissa sisällä, sillä koronatilanteen mahdollinen paheneminen pääkaupunkiseudulla puhututtaa. STM näet päivitti 23.6. hybridistrategiaa siten, että epidemiatilanteen pahentuessa esim. Musataloon voidaan ottaa enemmän ihmisiä. Seuraa ketju.👇
Tartuntatautilain kehittämisessä STM valitsi kesällä 2020 strategian, jossa lakiin istutettiin siellä jo olleiden §:ien kanssa yhteensopimattomia koronapykäliä. Lisäksi ryhdyttiin luomaan lakiin perustumattomia ja lain kanssa epäyhteensopivia ohjeita. Tästä alkoi kompurointi.👇
Olen twiitannut aiheesta aiemmin, ks. esim. . Kyse on nyt mm. siitä, että AVI asetti tartuntatautilain 58 §:n nojalla kiihtymisvaiheen kuntien sisätilojen yleisötilaisuuksiin 2 m turvavälivaatimuksen, vaikka turvavälisäännöksen (58 d§) mukaan ei saisi.👇
Read 14 tweets
23 Jun
Olen yrittänyt selvittää, mihin AVI:n tartuntatautilain 58 §:n nojalla antama päätös 2 m turvavälin pitämisestä yleisötilaisuuksissa perustuu juuri nyt. Tein tietopyynnön. AVI vastasi vihdoin. Näyttää, että viranomaiset itsekin epäilevät päätöstensä laillisuutta. Seuraa ketju 👇
Kysymys on siis siitä, että AVI 14.6.2021 kumosi tartuntatautilain 58 d §:ään perustuvat turvavälivaatimukset, mutta päätti samalla asettaa tartuntatautilain 58 §:n nojalla samat turvavälivaatimukset yleisötilaisuuksiin. Olen kuvannut asetelman täällä: 👇
Aloin selvittää perusteluja 2 m etäisyysvaatimukselle. Hetken näytti, ettei 2 m vaatimus perustu tällä hetkellä mihinkään. Sitten AVI kertoi sen perustuvan koronakoordinaatioryhmien antamaan tietoon. Tein tiedoista julkisuuslain mukaisen tietopyynnön: 👇
Read 14 tweets
23 Jun
"Jatkuvaluonteinen normaalitoiminta ei ole yleisötapahtuma." Näin kertoo @AVItwiittaa viitaten @oikeusmin ja vastaavasti @oikeusmin viitaten @AVItwiittaa. Olen yrittänyt etsiä oikeuslähdettä, josta ajatus on johdettu. En löydä. Saa auttaa, jotta ymmärtäisin mihin käsite viittaa👇
Vaikuttaa siltä, että @AVItwiittaa ohjaus yleisötilaisuuden käsitteen sisällöstä nojaa erityisesti "jatkuvaluonteisen normaalitoiminnan käsitteeseen". Esimerkiksi sanovat, että "saunominen on jatkuvaluonteista normaalitoimintaa".👇
Sen verran olen jo hahmottanut, että tämä "jatkuvaluonteinen normaalitoiminta" on alkanut syksyllä 2020 viittaamaan muuhunkin kuin "normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan", josta AVI puhui vielä kesällä 2020. 👇
Read 7 tweets
23 Jun
Muistellaan mitä @STM_Uutiset totesi itse tartuntatautilain 58 §:n toimimattomuudesta jo kesällä 2020 (lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Do…): "Sääntelyssä on havaittu puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia erityisesti siltä osin, kuin se koskee näitä kokoontumisrajoituksia."👇
"Kokoontumislaista johdettujen käsitteiden käyttö
legaalitermeinä johtaa tulkinnallisiin vaikeuksiin ja tilanteisiin, joissa sääntelyn soveltamisen lopputulos on epäjohdonmukainen sääntelyn tarkoituksen kanssa." 👇
"Sääntelyä olisi kehitettävä toteuttamaan paremmin sen tarkoitusta yhdenmukaisesti ja yhdenvertaisesti rajoittaa lähikontakteja erilaisissa tapahtumissa, joissa suuri lukumäärä ihmisiä on keskenään
verrattain läheisessä kontaktissa, mikä lisää riskiä tartuntojen leviämiselle."👇
Read 5 tweets
18 Jun
Olen yrittänyt selvittää, mihin E-S AVI:n tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätös 2 metrin etäisyyden henkilöiden välillä pitämisestä yleisötilaisuuksissa perustuu tällä hetkellä? Se vaikuttaa olevan salaisuus 🧐 Seuraa ketju 👇
AVI:n päätös 2 m etäisyyden pitämisestä yleisötilaisuuksissa ei perustu enää tartuntatautilain 58 d §:ään, sillä pykälän soveltamisesta luovuttiin (aivan oikein) tiistaina. Samalla AVI asetti kuitenkin saman vaatimuksen 58 §:n nojalla, vaikka tuossa §:ssä ei metreistä säädetä. 👇
AVI kertoi @kuusiplus ryhmän tiedustellessa asiaa 2 m perustuvan STM-OKM -ohjeeseen, jossa ei siitä kuitenkaan (enää) suoraan puhuta. Myönsivät itsekin puhuneensa muunneltua totuutta. Sitten kertoivat sen perustuvan STM:n ohjauskirjeeseen, missä ei siitä puhuta, minkä myönsivät👇
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(