Hierbij mijn samenvatting van het proefschrift van Joost van Herten: “Overwegingen voor een #ethiek van #OneHealth”. Een Nederlands draadje. 1/22 Image
Het besef dat de gezondheid van mensen onlosmakelijk verbonden is met de gezondheid van dieren en ecosystemen, maakt duidelijk dat interdisciplinaire samenwerking onmisbaar is om (opnieuw) opkomende #zoönosen te bestrijden. 2/22
Deze manier van denken is vertaald naar het concept van #OneHealth: een geïntegreerde inspanning van verschillende disciplines om op lokaal, nationaal en globaal niveau samen te werken aan een optimale #gezondheid voor mens, dier en milieu. 3/22
Echter, zoönotische ziektebestrijdingsmaatregelen volgens het One Health-concept kunnen morele dilemma's creëren. Een voorbeeld is het ruimen van gezonde dieren wegens een economisch gedreven non-vaccinatiebeleid. 4/22
De huidige interpretaties van One Health verhullen normatieve verschillen in het geval van waardeconflicten; daarom heeft One Health een bijbehorend ethisch kader nodig. 5/22
Een dergelijke #ethiek van One Health begint met de erkenning van de morele status van dieren en de indirecte morele verplichtingen die we als mensen hebben ten opzichte van ecosystemen. 6/22
Verder is het gezondheidsconcept ‘#resilience’ ofwel #veerkracht nuttig omdat het toepasbaar is op mensen, dieren en ecosystemen. Daarnaast moedigt het ons aan om te investeren in een meer preventieve dan reactieve benadering van zoönosen. 7/22
Bij morele dilemma’s in zoönosebestrijding is het ‘two factor egalitarianism’ principe van VanDeVeer behulpzaam. Dat houdt in dat perifere menselijke belangen niet afdoende zijn voor het nemen van maatregelen die de basale belangen van dieren ernstig schaden. 8/22
In Nederland wordt in theorie het holistische One Health-paradigma breed ondersteund door humane en veterinaire gezondheidswerkers, maar in de praktijk zijn antropocentrische opvattingen dominant. 9/22
#Volksgezondheid en economie vormen de kern van de huidige One Health-strategieën om zoönotische ziekten te bestrijden. Over het algemeen zijn dier- en milieubelangen ondergeschikt aan menselijke belangen. Het is de vraag of de samenleving deze opvatting altijd deelt. 10/22
Er zijn twee mogelijke opvattingen over het #voorzorgsbeginsel. 1) Voorzorg-als-paraatheid, het beleid dat volksgezondheidsautoreiten meestal gebruiken. Het is een reactieve aanpak dat vaak leidt tot moeilijke afwegingen tussen de gezondheid van mens en dier. 11/22
Dit beleid zou daarom altijd gepaard moet gaan met 2) voorzorg-als-preventie. De nadruk van deze laatste moet liggen op het aanpakken van menselijke activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid van mens, dier of milieu. 12/22
Dit houdt onder meer in dat gezondheidsautoriteiten en overheden kritisch moeten kijken naar alle menselijke activiteiten die kunnen bijdragen aan mogelijke uitbraken van zoönotische ziekten, zoals globalisering, voedselproductie, landgebruik, verstedelijking, enz. 13/22
Op nationaal niveau kan voorzorg-als-preventie deel uitmaken van vergunningstelsels, bijvoorbeeld voor voedselproductie, vervoer of bouw. 14/22
#Dierenartsen komen soms in een conflict van professionele verantwoordelijkheden, omdat maatregelen ter bescherming van de #volksgezondheid een negatieve invloed kunnen hebben op de #diergezondheid, terwijl ze over beide dienen te waken. 15/22
Dit kan mogelijk opgelost worden door uit te gaan van een holistisch perspectief op One Health, met o.a. een "ingekapseld gezondheid"-argument: de beste manier om de humane gezondheid te beschermen is het bevorderen van de gezondheid van dieren en het milieu. 16/22
Echter, om een verandering op systeemniveau in gang te zetten, schieten individuele dierenartsen toch vaak tekort in kracht en capaciteiten. 17/22
Hierbij spelen beroepsorganisaties van dierenartsen, zoals de @KNMvD, een belangrijke rol. Door de krachten te bundelen hebben dierenartsen binnen deze organisaties meer macht, reikwijdte en mogelijkheden. 18/22
Zo kunnen ze gezondheidsproblemen publiekelijk aanpakken, oproepen tot de nodige structurele veranderingen en dierenartsen en boeren ondersteunen bij het maken van de stap van een op curatieve controle gebaseerde aanpak naar een strategie die zich richt op preventie. 19/22
Tot slot benadrukt Joost van Herten dat meer wetenschappelijk onderzoek en politieke actie dringend nodig om de oorzaken van zoönotische ziekten aan te pakken: #klimaatverandering, #landgebruik, #veeteelt, #globalisering, #verstedelijking etc. 20/22
Hij spreekt de hoop uit dat #COVID_19 eindelijk onze ogen heeft geopend en ons geleerd heeft dat verandering noodzakelijk is om onze planeet bewoonbaar te houden voor mensen, dieren en de natuur. 21/22
Joost van Herten’s promotor was @MarcelVerweij, zijn co-promotor Bernice Bovenkerk. Delen van het proefschrift zijn gepubliceerd als:
doi.org/10.1111/zph.12…
doi.org/10.1007/s10806…
doi.org/10.1093/phe/ph…
doi.org/10.1007/s41055… 22/22

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Thijs Kuiken

Thijs Kuiken Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @thijskuiken

Feb 18
Fijn dat u erover vraagt. De @IPBES conclusie van transformatieve veranderingen waarmee de Nederlandse overheid akkoord is gegaan betreffen alle aspecten van de maatschappij, ook de economische.

rijksoverheid.nl/documenten/rap…
In die appreciatie van het IPBES rapport staat o.a.: "Een hoofdbestanddeel voor een duurzame traject is de verandering van globale financiële en economische systemen, waarbij afgebogen zou moeten worden van het huidige paradigma van economische groei."
"Op die manier kan ongelijkheid verminderen, overconsumptie en afval gereduceerd worden, en kan het lange afstands– milieueffect van economische activiteiten aangepakt worden."
Read 4 tweets
Feb 18
Mijn betoog in de hoorzitting over zoönosen en #vogelgriepvirus in de #TweedeKamer, waarin ik duidelijk probeer te maken dat de #OneHealth aanpak meer omvat dan alleen de directe bestrijding van hoog-pathogene #vogelgriep. Een draadje. 1/11

debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/hoorz…
#Nederland heeft een 6 keer hogere pluimveedichtheid dan het Europese gemiddelde. Dat is de hoogste pluimveedichtheid van alle Europese landen uitgezonderd het eiland Malta. 2/11
Daarmee wordt jaarlijks circa 1 miljard kg vlees en 10 miljard eieren geproduceerd. Parallel daaraan eten we in Nederland en de ons omringende landen meer vlees en eieren dan gezond is voor onszelf en voor de planeet. 3/11
Read 12 tweets
Jan 6
De huidige uitbraak van Afrikaanse varkenspest begon in 2007 in Poti (Georgië), een havenstad aan de Zwarte Zee. Een mogelijke bron van het virus zijn voedselresten van een schip die op een stortplaats werden gedumpt. 1/6
Daar pikten gedomesticeerde varkens het virus op, dat zich verspreidde in de varkensstapel. Van daaruit is het weer terecht gekomen in Europese wilde zwijnen. 2/6
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
De huidige uitbraak van hoog-pathogene vogelgriep begon in 1996 in gehouden ganzen in China, en is verder verspreid onder pluimvee in Azië. De uitbraak werd niet onder controle gebracht, en het virus is in 2005 overgesprongen op wilde vogels in Qinghai Meer, west China. 3/6
Read 6 tweets
May 23, 2021
Petra Chlumecka reported the death of juvenile white-tailed #eagles from highly pathogenic avian #influenza #H5N1 in #Estonia. I discussed it with the responsible vet. 1/7

#vogelgriep #birdflu #Vogelgrippe #InfluenzaAviaire

@VroegeVogels @GlobalFlyway

zoocam.info/zapis/mladata-…
I think this case may herald a new phase in the expansion of highly pathogenic avian influenza into wildlife. This infectious viral disease was historically restricted to poultry farms; an old name for the disease is "fowl plague". 2/7
In recent years, highly pathogenic avian influenza has spread to wild waterbirds. However, outbreaks in wildlife were restricted to mainly to autumn and winter, and had stopped altogether or were at very low levels by the time spring arrived. 3/7
Read 7 tweets
Nov 21, 2020
1/17 Highly pathogenic avian #influenza in poultry & wild birds remains a problem, with repeated outbreaks in recent years. Looking at the underlying causes for its emergence & spread, the solutions actually seem pretty obvious. A thread with some (unconventional) policy options.
2/17 1) Keep poultry in small numbers & at low density. This lowers risk of emergence of high-pathogenic avian influenza virus in poultry, & risk of spread to wild birds & people.

This means a lower supply of poultry meat & eggs, & therefore requires reduction in demand.
3/17 2) Don’t establish poultry farms in wild waterbird habitat. This reduces risk of virus spread (both the historically common low-pathogenic variants and the now occurring high-pathogenic H5N8) from wild waterfowl to poultry, and vice versa.
Read 17 tweets
Oct 31, 2020
1/11 Now that highly pathogenic avian influenza H5N8 has arrived in Europe again, some questions arise. What do 'H5N8' and 'highly pathogenic' mean? And where does the virus come from?

On request, a thread (for non-Dutch readers).

#HPAI #H5N1 #H5N8 #AvianInfluenza #birdflu
2/11 H5N8 refers to two proteins, haemagglutinin (H) & neuraminidase (N), on the surface of the virus. In birds there are 16 H subtypes, H1 to H16, and 9 N subtypes, N1 to N9. Avian influenza viruses sometimes exchange H & N with each other; for example, H5N1 can change to H5N8.
3/11 Pathogenic means disease-inducing. Avian influenza viruses are divided into two categories: low-pathogenic (inducing no or little disease in chickens) and highly pathogenic (inducing marked disease or mortality in chickens).
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(