Discover and read the best of Twitter Threads about #ارعاب

Most recents (2)

چرا زندگی در یک حکومت توتالیتر خطرناک است؟

پاسخ به این پرسش ساده نیست زیرا ابعاد وسیعی را دربرمیگیرد اما واضح است که شریانهای حیاتی یک ملت درچنین سیستمهایی ضربه‌های مهلک و جبران‌ناپذیری را خواهدخورد زیرا هرجا که توتالیتاریسم به قدرت برسد نهادهای سیاسی ایجاد میکند وهمه‌ی سنتهای/۱
اجتماعی،حقوقی،و سیاسی کشور را نابود میکند حکومت توتالیتر بدون توجه به سنت ملی و با تکیه بر ایدئولوژی‌اش همیشه طبقات را به توده‌ها تبدیل میکند و نظام حزبی را ازبین میبرد و بجای آن نه یک دیکتاتوری تک حزبی بلکه یک #جنبش_توده_ای مینشاند
توتالیتاریسم همه ی قوانین را نادیده میگیرد /۲
و حتی به قوانین وضع شده از سوی خودش نیز اعتنایی ندارد ولی از الغای رسمی قوانین سرباز میزند
درحکومتهای قانونی یک هیئت سیاسی وجود دارد که برای تحقق بخشیدن حق طبیعی با معیار حق و ناحق به وضع قوانین میپردازد اما در هیئت سیاسی توتالیتاریسم جای این قوانین را #ارعاب تام میگیرد /۳
Read 8 tweets
#رشتو
۱.النصر بالرعب

پیروزی در #ترس است !

سرلوحه عملکرد همه دیکتاتورها وسیستمهای مافیایی همین است ایجاد ترس در جامعه
اجتماع مانند بدن خود انسان عمل می کند یعنی زمانیکه تحت فشار #استرس ،ترس و ناامیدی ست نمیتواند حرکت کند وتصمیمات درست بگیرد،#افسردگی می گیرد و دچار انزوا میشود.
۲.به دنبال #منزوی شدن درلاک خودفرو می رود حالت تدافعی می گیرد و درلاک خودفرو می رود،به محیط واطرافش واکنش خاصی نشان نمی دهدزیرا هدفش تنها #بقا ست!
زنده ماندن زیر آوار این ترس موفقیتی بزرگ برای او محسوب می شود وقتی هرروز فضای #مرگ تزریق می شود #زنده ماندن پیروزی بزرگی ست !
۳.پس بنابراین درچنین وضعیت درمانده ای که #جامعه دچارآن است بایدهرروز این ترس درآن اجتماع #تزریق شود.
کسانی که سعی می کنندچنین وانمود کنند که باآمدن بایدن مشکلات اقتصادی مردم ایران برطرف میشودبسیارجاهل ونادانندیا اینکه خائنند!
این فشارواسترس و ترس برروی مردم همیشه باید حفظ شود!
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!