Discover and read the best of Twitter Threads about #افسردگی

Most recents (2)

چطوری به کسی که #افسرده هست کمک کنیم.مجموعه باید ها و نباید ها #افسردگی
-باهاش صحبت کنید،بگویید که نگرانش هستید.بجای اینکه بگویید می فهمم،آره سخته،ازش سوالاتی بپرسید که هم اون حرف بزنه و هم شما بهتر بفهمید طرف چشه.
-بهش کمک کنید بره تراپی و اگر قانع شد بره، جلسات را ادامه بده 1/7
-ممکنه افسردگی به حدی باشه که طرف کارهای روزانه ش را هم حتی نتواند انجام بده،مثل خرید تره بار،غذا پختن.بجای اینکه اون کار را برایش انجام بدهید،کمکش کنید که باهم انجام بدهید.
-شاید باهاش قرار بگذارید و اون چون حوصله نداره کنسل کنه و بعد از چند بار دیگه خجالت بکشه قرار بگذاره 2/7
..بهش بگویید که این را می دانید و اوکی هستید.تو هر قرار جدید باز تاکید کنید که اگر دوست نداشتی بیایی یک روز دیگر قرار می گذاریم.
-بهش این پیام را بدهید که آمادگی کمک را دارید، مثلا هر موقع خواستی زنگ بزن،کمکی خواستی بگو و..
-حواستان به خودتان و مود خودتان هم باشه 3/7
Read 7 tweets
#رشتو
۱.النصر بالرعب

پیروزی در #ترس است !

سرلوحه عملکرد همه دیکتاتورها وسیستمهای مافیایی همین است ایجاد ترس در جامعه
اجتماع مانند بدن خود انسان عمل می کند یعنی زمانیکه تحت فشار #استرس ،ترس و ناامیدی ست نمیتواند حرکت کند وتصمیمات درست بگیرد،#افسردگی می گیرد و دچار انزوا میشود.
۲.به دنبال #منزوی شدن درلاک خودفرو می رود حالت تدافعی می گیرد و درلاک خودفرو می رود،به محیط واطرافش واکنش خاصی نشان نمی دهدزیرا هدفش تنها #بقا ست!
زنده ماندن زیر آوار این ترس موفقیتی بزرگ برای او محسوب می شود وقتی هرروز فضای #مرگ تزریق می شود #زنده ماندن پیروزی بزرگی ست !
۳.پس بنابراین درچنین وضعیت درمانده ای که #جامعه دچارآن است بایدهرروز این ترس درآن اجتماع #تزریق شود.
کسانی که سعی می کنندچنین وانمود کنند که باآمدن بایدن مشکلات اقتصادی مردم ایران برطرف میشودبسیارجاهل ونادانندیا اینکه خائنند!
این فشارواسترس و ترس برروی مردم همیشه باید حفظ شود!
Read 13 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!