Discover and read the best of Twitter Threads about #فمنیسم

Most recents (2)

1
از صحبتم با یک دختر #فمنیست:
#فمنیسم
دختر: حقوق زنان در ایران پایمال شده
من: طبق قانون ایران زنها دارای حقوق زیر هستن:
-نفقه زن قبل از ادواج با پدر و سپس با شوهرشه
-زن مهریه تعیین می کنه و میتونه مرد رو بابتش تحت تعقیب قانونی قرار بده
-تمکین زن الزام قانونی نداره ولی عدم تمکین
2
مرد مجازات زندان داره
-زن هیچ وظیفه ای برای تقبل هزینه زندگی نداره
-تمام درآمد زن حتا اگه از شوهرش هم بیشتر باشه مال خودشه
-زن می تونه در ازای کارخانگی از شوهرش مزد بخواد
-زن می تونه در ازای شیر دادن فرزندش از شوهرش مزد بخواد
-قانون در جرمهای مشابه با مرد مجازات سبکتری برای زن
3
در نظر گرفته (مثل ارتداد و همجنسگرایی)
-زن تا زمان تجرد تحت بیمه درمانی پدر هست ولی بیمه پسر در 18 سالگی قطع میشه
-زن در صورت تجرد بعد از فوت والدین از مستمری اونها بهره مند میشه ولی پسر هیچ
-زن بعد از فارغ التحصیلی مستقیم وارد بازر کار میشه ولی پسر مانع و آسیب سربازی رو داره
Read 15 tweets
#سرخ و #سیاه چگونه ترکیب جمعیتی ایران را بنفع رژیم آخوندی بر هم زده اند؟؟ #رشته_توییت
اول بزارید ببینیم حوزه نفوذ اینها کجاست؟؟
اول روستاها! حوزه نفوذ ارتجاع سیاه بوده اند که زیر سلطه ارباب و آخوندها بودن. مطلقا قصدم بحث شهری و داهاتی نیست. مطلقا!
اما این یک واقعیت است
۲-که جایی که امکان آموزش و #سواد کمتر باشد نفوذ #دین بیشتر است. وگرنه قطعا روستاییهایی هستن که یک تار مویشان به هیکل صدتای من می ارزد. هر دوی اینها به یک اندازه واقعیتند! ترکیب جمعیتی ایران پیش از عنقلاب ۷۰% روستایی و ۳۰% شهری بوده که نشان از خطر بالقوه ایی بود که ۵۷ بالفعل شد.
۳-حوزه نفوذ #ارتجاع_سرخ و #کمونیسم کمی متنوعتر است.
الف-کارگران
ب- زنان بویژه #فمنیسم
ج-تحصیلکردگان آرمانگرا، پیروان اندیشه های #مارکس
د-زاغه نشینان
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!