Discover and read the best of Twitter Threads about #سند

Most recents (3)

#سند «کاملا سرّی» دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب #کمونیست اتحاد شوروی با امضای #استالین به دبیر اول حزب کمونیست جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان میرجعفر #باقروف
تیتر سند «دربارهٔ اقدام به تشکیل یک حرکت تجزیه طلبانه در #آذربایجان جنوبی و دیگر استان‌های ایران شمالی» (۶ ژوئیه ۱۹۴۵)
این نامه در آرشیو #حزب_کمونیست در مسکو بود و پس از فروپاشی شوروی به «آرشیودولتی تاریخ اجتماعی و سیاسی روسیه» که همه اسناد حزب کمونیست و سازمان جوانان این حزب را در بر می‌گیرد منتقل شد.
مشخصات این سند در این مرکز چنین است: RGASPI F.17, o. 162, d. 37, 1.147-148
#اذربايجان
#۲۱اذر
بخش هایی از سند:
در نظر بگیرید که توصیه می‌شود به کارهای مقدماتی برای تشکیل یک ولایت خودمختار ملی #آذربایجان در چارچوب دولت ایران شروع شود که صاحب اختیارات وسیع باشد. در عین حال در استان‌های گیلان، مازندران، گرگان و خراسان هم یک جنبش تجزیه طلبانه سازماندهی شود.👇
Read 6 tweets
۱/ #رشتو
بیانیه سیاسی (با روکش عبارت تحقیق و تفحص) اصلاح‌طلبان ناکارآمد وبدون کارنامه در شهرداری، روشن ساخت که راهبرد آنان برای کمرنگ کردن چهار سال مدیریت بی‌حاصلشان درشهرداری فقط تهمت زدن به قالیباف است.
درخصوص این رسوایی نکاتی براساس بیانیه مدیران سابق شهرداری لازم به ذکر است:
۲/
این سیاست‌بازان با آنکه بنا را بر دروغ و تهمت گذاشته‌اند ولی در همین بیانیه سیاسی نیز حتی نتوانسته اند دروغ‌های قبلی خود را مطرح کنند. این گزارش #سند دروغ بودن ادعای اختلاس چند ده هزار میلیارد تومانی عیسی شریفی از اموال شهرداری است....
۳/
و این بیانیه سفارشی نیز بر حکم قوه قضائیه در خصوص بی ارتباطی پرونده تخلف شخصی شریفی با شهرداری صحه می‌گذارد. آنچه در نهایت به کذب ادعا شده است بحث صرفه صلاح شهرداری در تعامل با سپاه است و حتی اتهامی بعنوان اختلاس هم مطرح نشده است.
Read 13 tweets
#سرخ و #سیاه چگونه ترکیب جمعیتی ایران را بنفع رژیم آخوندی بر هم زده اند؟؟ #رشته_توییت
اول بزارید ببینیم حوزه نفوذ اینها کجاست؟؟
اول روستاها! حوزه نفوذ ارتجاع سیاه بوده اند که زیر سلطه ارباب و آخوندها بودن. مطلقا قصدم بحث شهری و داهاتی نیست. مطلقا!
اما این یک واقعیت است
۲-که جایی که امکان آموزش و #سواد کمتر باشد نفوذ #دین بیشتر است. وگرنه قطعا روستاییهایی هستن که یک تار مویشان به هیکل صدتای من می ارزد. هر دوی اینها به یک اندازه واقعیتند! ترکیب جمعیتی ایران پیش از عنقلاب ۷۰% روستایی و ۳۰% شهری بوده که نشان از خطر بالقوه ایی بود که ۵۷ بالفعل شد.
۳-حوزه نفوذ #ارتجاع_سرخ و #کمونیسم کمی متنوعتر است.
الف-کارگران
ب- زنان بویژه #فمنیسم
ج-تحصیلکردگان آرمانگرا، پیروان اندیشه های #مارکس
د-زاغه نشینان
Read 14 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!