Profile picture
Servos Galiza @ServosGaliza
, 7 tweets, 2 min read Read on Twitter
Por que traer a Franco á Cidade da Cultura sería unha boa idea?
1. Franco está embalsamado. Non hai museo que se precie que non teña unha boa momia.
Un dictador nun museo de historia natural é un reclamo que non se pide rexeitar nun Gaiás carente de oferta cultural.
2. Os nostálxicos do Caudillo terían que ir a rezarlle nun contexto moi diferente ao dunha igrexa. Pode ser a única oportunidade de que esa xente entre nun museo.
3. Todos os países que queiran poden doar os seus fascistas máis senlleiros. Podemos ser un exemplo de fraternidade democrática e.un aviso pra futuros gobernantes de todo o mundo: “pórtate ben ou a túa eternidade pasará diante das visitas dos cativos da Galiña Azul”
4. O fascismo non precisa unha tumba, precisa un museo de dictadores disecados. #FrancoNoGaiás
Missing some Tweet in this thread?
You can try to force a refresh.

Like this thread? Get email updates or save it to PDF!

Subscribe to Servos Galiza
Profile picture

Get real-time email alerts when new unrolls are available from this author!

This content may be removed anytime!

Twitter may remove this content at anytime, convert it as a PDF, save and print for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video

1) Follow Thread Reader App on Twitter so you can easily mention us!

2) Go to a Twitter thread (series of Tweets by the same owner) and mention us with a keyword "unroll" @threadreaderapp unroll

You can practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just three indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member and get exclusive features!

Premium member ($3.00/month or $30.00/year)

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!