1/ Een mooie en belangrijke vraag: volgens het #islamitische geloof, gaan atheïsten en andere niet-moslims naar de #Hel? Of kunnen zij ook naar het #Paradijs ("de #hemel") gaan?
2/ Allereerst is het belangrijk om wat achtergrondinformatie vast te stellen.

Wat is überhaupt de reden dat Allāh, God, ons hier op aarde heeft geplaatst, met #kwaad, #leed en ander #tegenspoed? Er wordt beweert dat Allāh ons liefheeft en het beste voor ons wilt,
3/ dus waarom zou Hij als #Almachtige God, ons dit aandoen? Waarom kunnen we niet direct naar een plek van puur genot, zoals die van de uitgebreide beschrijvingen van het #Paradijs?

Om deze vragen (voor beknoptheid enigermate) te beantwoorden, Allāh zegt (vertaling):
4/ Koran 67
1 Gezegend is Degene in Wiens Hand de heerschappij is. En Hij is Almachtig over alle zaken.
2 Degene die de #dood en het #leven heeft geschapen om jullie te #beproeven, [en te tonen] wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige, de Vergevensgezinde.
5/ Verder lezen wij:

Koran 51
56 En Ik heb de djinn en de mens slechts #geschapen om Mij te #dienen.

Allāh of #God #dienen betekent niet dat wij 24/7 in #gebed staan, maar dat alles wat wij doen goedheid is en omwille van Hem.
6/ Volgens de #ProfeetMohammed (vrede zij met hem) is zelfs iets simpels als een #glimlach jegens je medemens een daad van #liefdadigheid, wat niet klein geacht moet worden. En liefdadigheid omwille van Allāh is een daad van #aanbidding.
7/ De islam is geen etnische of raciale religie. Het is een religie voor de Arabier en de Nederlander; en voor de donkere en voor de blanke.

Allāh is niet onrechtvaardig om een volk boven het andere te verkiezen door eigenschappen die Hijzelf heeft gecreëerd in de eerste plaats.
8/ De #profeet #Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: "O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één."
9/ "Een #Arabier is niet beter dan een niet-Arabier, en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een #blanke is niet beter dan een #zwarte en een zwarte is niet beter dan een blanke—behalve in termen van #vroomheid en #goede #daden". (Bron: Moesnad Aḥmad 23489)
10/ Het moge dus duidelijk zijn dat het je #vroomheid is, waarmee je Gods welbehagen krijgt. Dus wat is vroomheid?

Koran 2
177 [...] maar #vroom is wie #gelooft in Allāh en het Hiernamaals en de engelen en de Schrift en de profeten; en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft—
11/ —aan de #verwanten en de #wezen en de #behoeftigen en de #reiziger (zonder proviand) en de #bedelaars en [het gebruikt] voor het vrijkopen van #slaven; en die de ṣalāh onderhoudt, de zakāh geeft—
12/ —en die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan; en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd. Zo zijn de #oprechten en de moettaqōen (#vromen, #godsdienstigen, #godvrezenden, degenen dicht bij God, etc.).
13/ Ook zegt Allāh (vertaling):

Koran 45
20 Deze (#Koran) is een duidelijke aanwijzing voor de mensheid; en #leiding en #barmhartigheid voor een volk dat overtuigd is.
14/ En Hij gaat door en zegt (vertaling):

Koran 45
21 Dachten degenen die #slechte #daden verricht hebben, dat Wij hen hetzelfde zullen behandelen als degenen die #geloofden en #goede #daden verricht hebben, zowel in hun leven als in hun sterven? Slecht is dat wat zij vermoeden!
15/ En vervolgens:

Koran 45
22 En Allāh heeft de hemelen en de aarde in waarheid geschapen, zodat elke ziel wordt vergolden voor wat zij heeft verricht. En zij worden #niet #onrechtvaardig behandeld.
16/ Dus #geloof (d.w.z. acceptatie van de islam—niet te verwarren met 'blindelings geloven') en #goede #daden verrichten, zijn vereist om naar het paradijs te gaan. En er zijn talloze passages die dit verder bevestigen, zoals Koran 3:19-22.

Dus, wat is het lot van de atheïst?
17/ En wat is het lot van andere niet-moslims?

Nu het doel van het leven en de voorwaarde voor toetreding tot het #Paradijs is vastgesteld, kunnen we het hebben over de consequentie van het #falen van het enige #levensdoel dat Allāh de #ongelovige opdroeg.
18/ En is er een uitweg? Kan de #gestorven niet-moslim uitgezonderd worden van die verschrikkelijke consequentie, die we de #Hel noemen?

De Hel is eindeloos (Koran 5:37) en bestaat uit #laaiend #vuur, wat meerdere gradaties heter en pijnlijker is dan elk vuurtje van deze wereld.
19/ Er zijn vele beschrijvingen en verdere waarschuwingen in de Koran over de #Hel, maar om het nog enigszins beknopt te houden, citeer ik de volgende vers (vertaling), die overigens een merkwaardig beschrijving geeft over #pijnreceptoren:
20/ Koran 4
56 Voorwaar, degenen die niet in Onze Tekenen geloven zullen Wij in het #Vuur (de #Hel) leiden: telkens wanneer hun #huiden #gebraden zijn, zullen Wij die door andere huiden vervangen, opdat zij de #bestraffing proeven. Voorwaar, Allāh is Almachtig, Alwijs.
21/ Hoe wist de #profeet #Mohammed (vrede zij met hem) 1400 jaar geleden dat de huid pijnreceptoren bevat, in tegenstelling tot het voelen van pijn in het brein, zoals men vroeger dacht? Afijn, wellicht 'goed geraden' en geen teken van Gods openbaring.
22/ De Koran is niet gezonden om de mens angst in te boezemen, maar om te waarschuwen en blijde tijdingen te verkondigen.

Vaak lezen we na zo een waarschuwing, de herinnering dat Allāh berouw aanvaardt en dat er beloning is voor de #gelovigen die #goede #werken hebben verricht.
23/ Koran 4
57 En degenen die geloven en goede werken verrichten zullen Wij in de Tuinen (het Paradijs) binnen leiden, waar onderdoor de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Voor hen zijn daarin reine echtgenotes. En Wij zullen hen in de beschuttende schaduw leiden.
24/ Wat de bestraffing betreft, is het te benadrukken dat Allāh de Rechtvaardigste rechter is. Eenieder die de #bestraffing treft, zal weten dat hij het heeft #verdiend.

Volgens de #Koran (vertaling):
25/ Koran 23
99 Totdat wanneer de #dood tot een van hen komt. Hij zal zeggen: "O mijn Heer, laat mij #terugkeren.
100 Opdat ik #goedewerken kan verrichten voor wat ik nagelaten heb." Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt en voor hem is een scheiding […]
26/ Hij zal zelfs proberen te ontkennen en dan zullen zijn #ledematen hem #verraden, zoals zijn tong, voor wat hij heeft gesproken, en zijn hand, voor wat voor kwaad (en goed) hij daarmee heeft verricht.
27/ Hoe zit het met de #rechtvaardigheid jegens degene die nooit de boodschap van de islam goed heeft kunnen begrijpen, zoals een kind die geboren is in een ongelovig gezin en komt te overlijden? Of iemand die geestelijk gehandicapt is en simpelweg niet in staat is om te geloven?
28/ Voor zulke mensen is er een uitzondering en zij kunnen na de dood getest worden omtrent hun overgave aan God.

Koran 2
286 Allāh belast niemand dan volgens zijn vermogen. Voor hem is hetgeen (de beloning) dat hij doet en voor hem is hetgeen (de bestraffing) wat hij doet. […]
29/ Koran 17
15 Wie leiding volgt, volgt de leiding waarlijk voor zichzelf, en wie dwaalt, dwaalt waarlijk tegen zichzelf en niemand kan de zonde van iemand anders dragen. En Wij #bestraffen niet voordat Wij een boodschapper hebben gestuurd.
30/ Als jij als #ongelovige morgen komt te sterven, denk je dat jij uit onmacht uitgezonderd kan worden van de bestraffing van de Hel?
31/ Wel of niet kan ik niet oordelen—en het is niet passend voor mij als moslim om dat te doen—maar ik zou in jouw positie zoiets niet willen riskeren.

Wat houd je tegen? Ik nodig je uit om de islam te accepteren, waarop Allāh al je voorafgaande zondes zal vergeven.
Wat de ziel betreft, dat is de 'ik' en is juist wat zondigt, niet het lichaam.

Koran 91
7 Bij de ziel en Wie haar vervolmaakt heeft.
9 Voorwaar, hij die haar (de ziel) loutert, zal welslagen.
10 En waarlijk verliest hij die haar bederft.
Ten slotte, dank voor je compliment, maar ik ben geen sjeik of moefti, noch ben ik een '#beroepsmoslim' zoals iemand mij noemde, maar iemand die slechts het beste met je voor heeft.

Enige fouten komen van mij en de duivel; en wat juist is komt van Allāh alleen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Musa Hakeem 🇳🇱

Musa Hakeem 🇳🇱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MusaHakeem010

13 Feb
1/ Een topper van een vraag: wat moet er met #ongelovigen gebeuren volgens de #islam?

Allereerst is het belangrijk te weten waar de islam voor staat. De islam is niet gekomen om het leven van de mens (#moslim én niet-moslim) te bemoeilijken, maar voor God om de mens te #leiden.
2/ Aan het begin van de Koran lezen we (vertaling):

Koran 2
1 Alif Lām Mīem.
2 Dit is het Boek (de #Koran) waaraan geen twijfel is, een #leidraad voor de moettaqīen[1].

[1] = Godsbewusten, godsdienstigen, godvrezenden, degenen dicht bij God, etc.
3/ Volgens de islamitische leer heeft God ons geschapen ter aanbidding, om ons te testen.

Hij heeft vele #profeten gestuurd om ons te #leiden, opdat we dichter bij Hem kunnen komen. Denk maar aan #Abraham, #Mozes, #Jezus en de profeet #Mohammed (vrede zij met hen allen).
Read 17 tweets
12 Feb
1/ Ik geloof niet dat God uit het niets is ontstaan, maar je stelt een hele goede vraag.

Mijn standpunt is dat alles wat ontstaat, afhankelijk is. Er moet iets geweest zijn wat een #noodzakelijk #bestaan heeft, waar al het afhankelijke contingent aan staat.
2/ Zonder dat noodzakelijke 'entiteit' of 'element', zouden we in een oneindige regressie terecht komen, waarbij het ene afhankelijke ontstaat uit het andere afhankelijke ad infinitum.

Dat is pertinent onmogelijk.
3/ Stel dat ik bij de kassa sta met voor mij een oneindige rij met mensen. Kom ik ooit aan de beurt? Wanneer er een persoon weg zou gaan, dan is de rij alsnog oneindig.

Ik kom dus nooit aan de beurt. Vergelijkbaar, als er geen noodzakelijk entiteit was, zouden wij nooit bestaan.
Read 6 tweets
12 Feb
Het enige wat in dat artikel staat: ‘Homoseksualiteit kan mij geen bal schelen, maar het is een zonde’

Definitie:
zon·de
(de; v(m); meervoud: zondes, zonden)
overtreding van een (geloofs)regel

@Bloemenmeisje5 gelooft niet eens in zondes! De ironie.
Dat je helemaal moet graven tot wel 11 jaar terug om @YassmineelKsaih zwart te maken is ronduit triest.

En dan kom je met dit aan?? Een geloofsstandpunt, wat losstaat van de tolerantie jegens haar medemens? Zo zwak.
Overigens heel typisch, dat de hoofddoekdraagster weer wordt gebruikt, net als @Kauthar_.

Waarom plaats je geen christen op die foto? Omdat je weet dat je politieke manipulatie dan niet goed werkt?

(Noteer, dat is niet wat ik hier aanmoedig.)
Read 4 tweets
6 Feb
/1 "Hoe verklaar je de #Drieeenheid?"—een samenvatting van mijn #dialoog met een #christen.

Iemand was zo lief om voor mij te bidden, waarop ik zei dat ik dat waardeer; ik zal ook voor die persoon bidden, "maar als je bidt, bid dan naar de #Vader; de Enige Waarachtige #God".
2/ —een verwijzing naar de #Bijbel:

Johannes 17
1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: #Vader [...]
3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de #enige #waarachtige #God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
3/ Als Jezus zegt dat niet hij, maar de Vader de "enige waarachtige God" is, dan betekent het dus dat Jezus niet zelf God is.

#Jezus #Christus (vrede zij met hem) was altijd nederig en erkende altijd dat er iemand boven hem was: God. Nooit eerde en prees hij zichzelf.
Read 13 tweets
5 Feb
/1 Ten eerste, dat is niet wat in de Koran staat. Het woord "minderwaardig" is Wilders' geforceerde interpretatie op de vers.

Skeptici zouden zich af moeten vragen waarom dhr. Wilders altijd met zulke valse aantijgingen komt. Waarom de waarheid verdraaien als je "gelijk" hebt?
2/ De Koran zegt het volgende (vertaling):

Soera 33, Al-ʾAḥzāb
35 Voorwaar, de mannen die zich hebben overgegeven (aan Allāh) en de #vrouwen die zich hebben overgegeven, en de gelovige mannen en de gelovige #vrouwen, en de gehoorzame mannen en de gehoorzame #vrouwen, [...]
3/ [...] en de waarachtige mannen en de waarachtige #vrouwen, en de geduldige mannen en de geduldige #vrouwen, en de ootmoedige mannen en de ootmoedige #vrouwen, en de bijdragen gevende mannen en de bijdragen gevende #vrouwen, en de vastende mannen en de vastende #vrouwen [...]
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!